a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Bydd diweddariadau ar ein hafan ni heno a thros y penwythnos cyn i'r llif byw ailddechrau am 8:00 fore Llun.

Dirwy i Gyn Gomisiynydd Heddlu

South Wales Evening Post

Mae cyn Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed-Powys, Christopher Salmon, wedi cael dirwy o £700 a thri phwynt ar ei drwydded am fod a theiars diffygiol, medd y South Wales Evening Post.

Fe wnaeth Mr Salmon, a fethodd gael ei ailethol ym mis Mai, bleidio'n euog i'r drosedd ar 2 Hydref y llynedd, drwy lythyr

Elis yn Ewrop

BBC Cymru Wales

Dyn yn glanio ar y lleuad a chreu'r peiriant ffacs. 

Dyna chi ddau beth sydd wedi digwydd ers y tro diwethaf i Gymru gyrraedd un o brif gystadlaethau pêl-droed y byd.

Wrth i Euro 2016 agosáu, yn y cyntaf o gyfres newydd ar-lein mae'r digrifwr, a chefnogwr brwd, Elis James yn edrych yn ôl ar hynt a helynt y tîm cenedlaethol dros y degawdau.

Golwg y digrifwr Elis James ar hanes pêl-droed Cymru

Apêl gan yr heddlu

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth wrth geisio dod o hyd i Tyrone Birkett o Gaerffili. 

Mae'r dyn 31 oed wedi torri amodau ei drwydded ar ôl cael ei ryddhau o garchar ar 22 Ebrill. 

Enillydd y Gystadleuaeth i Gantorion Cymreig

BBC Radio Cymru

Sioned Gwen Davies sydd wedi ennill y Gystadleuaeth i Gantorion Cymreig 2016.

Fe fydd yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd. Cafodd Heledd Cynwal sgwrs efo hi ar Radio Cymru.

Sioned Gwen Davies fydd yn cynrychioli Cymru yn BBC Canwr y Byd 2017.

Rhybudd o law trwm

Tywydd, BBC Cymru

Fe fydd hi’n glos y p'nawn 'ma gyda’r tymheredd uchaf tua 21C ond mae rhybudd melyn am gawodydd trwm a tharanllyd, mellt, taranau a chesair yn y de a’r canolbarth tan 2300 heno. 

Bydd rhai cyfnodau clir dros nos a niwl isel a tharth erbyn y bore.

Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon y penwythnos.

Anrhydedd i gyn filwr

Wales Online

Mae cyn filwr sy'n dathlu ei ben-blwydd yn 91 ymhen dau ddiwrnod wedi derbyn un o brif fedalau Ffrainc - Legion d'Honneur, medd WalesOnline. 

Roedd John Davies o Gasnewydd yn 19 oed pan gymerodd ran yn ymosodiad milwyr parasiwt oriau cyn i filwyr y cynghreiriad lanio ar draethau Normandy ar 6 Mehefin 1944. 

Oriel y Mis: Mai

BBC Cymru Fyw

Graham Pritchard oedd ffotograffydd gwadd Cymru Fyw ar gyfer mis Mai.

Cliciwch yma i weld casgliad o'i luniau bendigedig.

Llanddwyn
Graham Pritchard

Cymro mewn coma yn Sbaen

BBC Cymru Fyw

Mae tad i ddau o Gasnewydd mewn coma ar ôl iddo syrthio o falconi tra ar wyliau ym Magaluf, Sbaen. 

Fe wnaeth Andrew Phillips, 25, ddioddef anafiadau difrifol i'w ben. Dyw ei fywyd ddim mewn peryg.

Newydd i'r busnes rhagbrofion?

Ydych chi'n wynebu rhagbrofion Eisteddfod yr Urdd fel rhiant am y tro cyntaf eleni? 

Efallai eich bod chi angen ychydig o dips gan yr "arch fam eisteddfodol", Beth Angell. Mae ei rhestr cynghorion yn dechrau gyda chloc larwm ... 

Ysbyty Seiciatryddol dal ar werth

Cyngor Sir Ddinbych

Mae hen Ysbyty Seiciatryddol Gogledd Cymru yn Ninbych yn parhau heb ei werthu, meddai Cyngor Sir Ddinbych.

Mewn arwerthiant ddydd Iau cafodd £1.94m ei gynnig am y safle, ond roedd isafswm o £2.25m i £2.5m wedi ei osod.   

Ysbyty Gogledd Cymru
bbc

Sesiynau Gŵyl y Gellli

BBC Arts

Mae Gŵyl y Gelli yn parhau dros y penwythnos a rhai o sesiynau'r ŵyl lenyddol i'w gweld ar wefan BBC Arts o heddiw ymlaen.

Gwyl y Gelli
BBC

Gŵyl "mwyaf o'i bath"

Golwg 360

Mae Gŵyl y Llais yn cael ei lansio yng Nghaerdydd heno meddai Golwg 360.

Mae'n "un o’r gwyliau celfyddydol mwyaf o’i bath" meddai Golwg ac yn cynnwys perfformiadau gan Charlotte Church, Bryn Terfel, Gwenno Saunders a Van Morrison.

Angen i Gymru 'fod yn fwy eofn'

BBC Cymru Fyw

Wnaiff Cymru ddim gwireddu ei photensial artistic llawn os nad yw hi'n bod yn fwy eofn, yn osgoi cyfyngiadau polisi a meithrin cymunedau creadigol meddai cyn gyfarwyddwr artistig National Theatre Wales.

Dyna fydd neges John McGrath yn Narlith Patrick Hannan BBC Radio Wales 2016 yng Ngŵyl y Gelli Gandryll yr wythnos nesa meddai Canolfan Gyfryngau'r BBC.

John McGrath
National Theatre Wales

Diswyddo plismon

BBC Cymru Fyw

Mae gwrandawiad disgyblu wedi penderfynu diswyddo aelod o Heddlu'r Gogledd oherwydd iddo barhau i edrych ar gofnodion cyfrifiadur heb reswm digonol.

Roedd y cwnsatbl Philip Owen wedi ei gyhuddo o edrych ar gofnodion heb fod yna resymau plismona i wneud hynny.

Penderfynodd y panel disgyblu ei fod wedi camymddwyn mewn swydd.  

Apêl am ddyn ar goll

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am wybodaeth am ddyn 29 oed aeth ar goll o long oedd yn hwylio rhwng Iwerddon a Chymru.

Cafodd Marian Negau ei weld am y tro diwethaf am 12:00 ddydd Iau pan wnaeth y llong Irish Ferries gyrraedd Doc Penfro.

Bu hofrennydd a badau achub yn chwilio amdano ar ôl i aelodau eraill o griw'r llong sylwi ei fod ar goll.   

Dywed yr heddlu y dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â nhw ar 101. 

Marian Negau
Heddlu Dyfed Powys

Meddyg yn ddieuog o ddynladdiad

BBC Cymru Fyw

Mae meddyg teulu wedi ei chael yn ddieuog o ddynladdiad bachgen 12 oed, yn dilyn achos yn Llys y Goron Caerdydd.

Cafodd Dr Joanne Rudling ei chyhuddo o ddynladdiad Ryan Morse o Flaenau Gwent, oedd yn dioddef o glefyd Addison, yn 2012.

Daeth yr achos i ben ar ôl i'r barnwr ddweud nad oedd gan yr erlyniad achos ddigon cryf. 

Joanne Rudling
BBC

Dirwy am ddiffyg hylendid bwyd

BBC Cymru Fyw

Mae bwyty KFC ym Mhont-y-pŵl wedi cael dirwy o £100,000 am droseddau'n ymwneud â hylendid bwyd.

Clywodd llys nad oedd y boeler dŵr poeth yn gweithio ac nad oedd yna ddiheintyddion glanhau ar gael. 

Yn ôl Cyngor Torfaen mae'r awdurdod nawr yn fodlon fod y safonau wedi gwella'n sylweddol ar ôl y digwyddiad. 

'Y gwir' am ddefaid gwyllt Rhydypandy

The Huffington Post

Mae'r Huffington Post yn mynd ar drywydd stori yn y wasg ddechrau'r wythnos oedd yn honni fod defaid yn creu hafoc mewn pentref yng Nghymru ar ôl bwyta canabis.

Cam-ddealltwriaeth oedd y cyfan meddai'r Huffington Post yn dellio o gamddehongli geiriau cynghorydd lleol.

Dyfalu am ddyfodol Giggs

BBC Sport Wales

Mae Manchester United wedi cadarnhau mai Jose Mourinho yw eu rheolwr newydd, ond parhau mae'r dyfalu am ddyfodol y Cymro Ryan Giggs. 

 Y gred yw bod Giggs, oedd yn is-reolwr i Louis van Gaal, wedi cael cynnig i barhau gyda'r clwb. 

Ond dyw hi ddim yn glir beth fyddai ei rôl newydd o dan Mourinho pe bai'n penderfynu aros.    

Giggs
Getty Images

Cawodydd ar y ffordd

Tywydd, BBC Cymru

Wedi dechrau cymysg ar draws y wlad, mae cawodydd ar y ffordd i lawer.

"Bydd hi’n sychu am gyfnod ganol dydd ac yn troi’n fwy cymylog, ac erbyn heno bydd cawodydd yma a thraw ar draws y wlad gyda rhai’n drwm a tharanllyd," meddai Gwennan Evans.

Ewch i'r wefan dywydd am y rhagolygon llawn.

Carcharu pensiynwriag o Sir Benfro

Tenby Observer

Mae pensiynwraig 69 oed o Templeton, ger Arberth yn Sir Benfro, wedi ei charcharu am 36 wythnos am wneud galwadau 999 ffug, meddai'r Tenby Observer.

Clywodd Ynadon Hwlffordd fod Ann Gateley eisoes wedi cael dedfryd ohiriedig am wneud galwadau meddw i'r heddlu.    

A525 i ailagor yn gynt na'r disgwyl

Cyngor Sir Ddinbych

Dywed Cyngor Sir Ddinbych y bydd y A525, Bwlch Nant y Garth, rhwng Rhuthun a Wrecsam yn ailagor am 18:00 heno, wythnos yn gynt na'r disgwyl. 

Cafodd y ffordd ei chau ddydd Lun ar gyfer gwaith yn y coedwigoedd o gwmpas y ffordd.

"Bydd goleuadau traffig yn parhau mewn lle er mwyn i waith angenrheidiol arall fynd rhagddo," meddai llefarydd.

Dur: Trafodaethau 'adeiladol' medd Carwyn Jones

BBC Cymru Fyw

Dywed Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones, sydd wedi dychwelyd o gyfarfodydd gyda chwmni dur Tata yn India, fod y trafodaethau wedi bod yn "adeiladol a phwysig".

Mewn datganiad dywedodd: "Bydd Aelodau'r Cynulliad yn deall nad oes modd i mi fynd i fanylion am faterion sy'n sensitif yn fasnachol, ond gallaf gadarnhau i'r trafodaethau fod yn adeiladol a phwysig.

"Mae Tata bellach yn gwerthuso'r cynigion y mae wedi eu derbyn."

Ddiwedd fis Mawrth fe wnaeth y cwmni gyhoeddi eu bod am werthu eu holl safleoedd dur yn y DU. 

Port Talbot
Getty Images

Pryder am ddyn sydd mewn carchar yn Haiti

Western Telegraph

Yn ôl y Western Telegraph, mae partner dyn o Sir Benfro sydd mewn carchar ar Ynys Haiti, wedi dechrau deiseb arlein i'w ryddhau gan ei bod yn "poeni y bydd e'n cael ei ladd".

Dywed Jade Laville nad yw  Victor Barrie Rees, sy'n gweithio fel gyrrwr craen yn Haiti, wedi cael ei gyhuddo o unrhyw drosedd. Cafodd ei arestio ar 21 Mai a'i roi yn y carchar, meddai.

Heddlu'n ymchwilio i alwadau ffug

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru yn dweud bod swyddogion yn ymchwilio i nifer o alwadau ffug "maleisus" i ysgolion ar draws ardal y llu heddiw.

Dywedodd yr heddlu y dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu gyda nhw ar 101 neu'n ddienw ar 0800 555111.

Joe Allen i fethu gêm Sweden?

Y Steddfod yn agosáu

Dedfrydu dyn am ymosod ar ei dad

Cambrian News

Clywodd Ynadon Dolgellau fod dyn 37 oed o Lanbedr wedi ymosod ar ei dad bregus 78 oed, meddai'r Cambrian News.

Plediodd Christopher Crosby yn euog i ymosod ar ei dad a chyhuddiad tebyg o ymosod ar ei chwaer, a chafodd orchymyn cymunedol i reoli ei ymddygiad, a gorchymyn i beidio â chysylltu â'i dad na'i chwaer am chwe mis.

Tîm Cymru i wynebu Lloegr

Undeb Rygbi Cymru

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cyhoeddi'r tîm fydd yn herio Lloegr yn Twickenham ddydd Sul.

Cymru v Lloegr
Undeb Rygbi Cymru

Lloegr yn cyhoeddi tîm i wynebu Cymru

BBC Sport

Bydd y blaenasgellwr Teimana Harrison yn ennill ei gap cyntaf i Loegr ddydd Sul pan fydd Cymru yn herio'r Saeson yn Twickenham.

Mae'r canolwr Luther Burrell hefyd wedi ei gynnwys yn y tîm, ac mae nifer o chwaraewyr newydd wedi eu cynnwys ar y fainc.

Y tîm llawn yw: Mike Brown, Anthony Watson, Jonathan Joseph, Luther Burrell, Marland Yarde, George Ford, Ben Youngs; Matt Mullan, Dylan Hartley, Dan Cole; Joe Launchbury, Courtney Lawes; Teimana Harrison, James Haskell, Jack Clifford.

Harrison
BBC

Triniaeth ar ôl tân

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Dywed Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru fod dyn wedi cael triniaeth gan barafeddygon o ganlyniad i anadlu mwg yn dilyn tân yng Nghaerdydd.

Cafodd diffoddwyr eu galw am tua 09:00 i'r tân mewn fflat yn ardal Trowbridge.

Ched Evans: Achos newydd ym mis Hydref

Bydd achos newydd y pêl-droediwr Ched Evans, sydd wedi ei gyhuddo o dreisio, yn cael ei gynnal ar 4 Hydref.

Cafodd ei garcharu yn 2012 ar ôl ei gael yn euog o dreisio dynes 19 oed mewn gwesty ger Y Rhyl.

Ond yn y Llys Apêl yn Llundain fis diwethaf, fe wnaeth y cyn-chwaraewr rhyngwladol ennill apêl yn erbyn ei euogfarn, ond cafodd wybod y byddai'n wynebu achos newydd.

Mewn gwrandawiad yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener, siaradodd Evans i gadarnhau ei enw a phledio'n ddieuog i'r cyhuddiad.

Ched Evans
BBC

85 o ddisgyblion ysgol yn wael

South Wales Argus

Mae'r South Wales Argus yn dweud bod 85 o ddisgyblion ysgol gynradd wedi eu taro'n wael gan feirws.

Yn ôl y wefan roedd pum aelod o staff hefyd yn sâl.

Llygaid ei gyd-chwaraewyr ar Bale

BBC Sport Wales

Wrth i Gareth Bale baratoi at gêm Real Madrid yn rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr, mae ei gyd-aelodau o dîm pêl-droed Cymru yn cnoi eu hewinedd gan obeithio y daw drwyddi heb anaf meddai BBC Wales Sport.

Dywedodd James Collins y byddai'n "gwylio o'r tu ôl i glustog".

Mae Bale wedi bod yn rhan allweddol o daith Cymru tuag at rowndiau terfynol Euro 2016 fis nesa'.

Gareth Bale
Rex Features

Gwobr Tir na n-Og am nofel gynta'

Golwg 360

Y cyfarwyddwr teledu Griff Rowland sydd wedi ennill gwobr Saesneg Tir na n-Og 2016, sef y brif wobr yng Nghymru ar gyfer awduron llyfrau plant a phobl ifanc.

Cafodd ei wobrwyo mewn seremoni yn Abertawe neithiwr am ei nofel gyntaf ‘The Search For Mister Lloyd’.

Dyn ar goll: Bosib ei fod yn Sir Benfro

Mae llefarydd ar ran cwmni Irish Ferries yn dweud y gallai dyn sydd ar goll o long y cwmni fod wedi cerdded oddi ar fwrdd y llong pan gyrhaeddodd Sir Benfro. 

Cafodd hofrennydd a badau achub eu galw i chwilio am y dyn ddydd Iau, ar ôl i aelodau eraill o griw'r llong sylwi ei fod ar goll. 

Ond dywedodd y cwmni ddydd Gwener nad oedden nhw'n gwybod lle oedd y dyn, ac nad oedd tystiolaeth i awgrymu ei fod wedi disgyn oddi ar y llong. 

Dywedodd llefarydd: "Yn dechnegol mae'n bosib ei fod wedi cerdded i ffwrdd ym Mhenfro - sy'n rhoi gobaith gan fod Irish Ferries yn amlwg yn poeni."