a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.  

 2. Hergest: Cynnydd mewn hunanladdiadau?

  BBC Cymru Fyw

  Mae crwner wedi cofnodi rheithfarn naratif mewn cwest yn Llangefni yn achos marwolaeth ffermwr 56 oed o Lanfechell ar Ynys Môn.

  Roedd Elfed Hughes wedi lladd ei hun ar ei fferm Bwchanan, Mynydd Mechell, ym mis Medi y llynedd.

  Roedd yn dioddef o salwch meddwl, ac roedd ei deulu wedi crefu ar y staff yn Uned Hergest yn Ysbyty Gwynedd i beidio gadael iddo ddod adref. 

  Hergest
 3. Ffaith ta chwedl?

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Bydd Caryl Parry Jones a'i gwesteion ar Radio Cymru 'fory yn trafod straeon sy'n cael eu rhannu'n eang fel ffeithiau, ond sydd â dim sail iddyn nhw.

  Pa straeon yn hanes Cymru y gallwn ni ddweud yn ddiamheuaeth eu bod nhw wedi digwydd?

  Dy'n ni wedi casglu enghreifftiau o hanesion sydd wedi eu rhannu dros y canrifoedd. Ond y'ch chi'n eu credu nhw?

  Bedd Gelert
 4. 'Ambell gawod drom'

  Tywydd, BBC Cymru

  Oes newyddion da gyda Rhian Haf i ni am heno?

  "Mae disgwyl ambell gawod drom mewn mannau dwyreiniol hefo mellt a tharanau yn hwyr y prynhawn 'ma, ond bydd unrhyw gawodydd yn clirio heno. Mae'n bosib y bydd rhywfaint o niwl yn datblygu ond noson gynnes arall."

  Am eich tywydd lleol chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 5. Morgannwg yn gosod targed

  Criced, BBC Cymru

  Mae Morgannwg wedi gorffen eu batiad yn y gêm undydd yn erbyn Sussex yn Stadiwm Swalec.

  Mae'r tîm o dde Cymru wedi gosod targed o 302 i'r ymwelwyr, sydd ar fin dechrau batio.

  Stadiwm Swalec
 6. Cerdded am y tro cyntaf mewn pedair blynedd

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn gafodd ddamwain beic modur 10 mlynedd yn ôl yn dysgu i gerdded eto gyda chymorth siwt feionig arloesol.

  Mae'r siwt yn gweithio drwy ymateb i symudiadau'r corff. Mari Grug sydd â'r hanes:

  Video content

  Video caption: Siwt feionig pecyn Cymru Fyw
 7. 10 rheswm i barchu Cymru

  New Zeland Herald

  Mae'r New Zeland Herald yn rhestru 10 rheswm pan fyddai hi efallai'n dderbyniol i dîm rygbi Gymru guro'r Crysau Duon.

  Un o'r rhesymau - y ffaith nad yw Cymru'n hoff iawn o Loegr!

  Seland Newydd
 8. Rybudd i fod yn wyliadwrus am nadroedd

  BBC Cymru Fyw

  Mae arbenigwr nadroedd wedi dweud wrth Cymru Fyw bod angen i bobl fod yn llawer mwy gwyliadwrus o'r hyn sydd o'u cwmpas wrth fentro i'r gwyllt.

  Daw sylwadau Dr Rhys Jones ar ôl pryder gan fwrdd iechyd yn ddiweddar fod cynnydd yn nifer y bobl sy'n cael eu brathu gan nadroedd.

  Yn ôl Dr Jones o Brifysgol Caerdydd dyw'r wiber ddim yn naturiol am ymosod ar bobl, ond gall ddigwydd pe bai nhw'n teimlo dan fygythiad.

  Neidr
 9. Y diweddaraf o Dinard

  BBC Camp Lawn

  Sut olwg sydd ar y garfan? Ydi Joe Ledley yn ffit i ddechrau ynteu ar y fainc fydd yn dechrau ddydd Sadwrn?

  Dylan Griffiths sy'n sgwrsio â chyn-ymosodwr Cymru, Iwan Roberts am y diweddaraf am y tîm a'r gwersyll yn Dinard.

  Video content

  Video caption: Dylan Griffiths fu'n holi Iwan Roberts am y tîm a'r awyrgylch yn y gwersyll
 10. Gwair yn tyfu'n hir yng Ngwynedd

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn dweud bod trigolion Gwynedd yn flin bod y cyngor ddim wedi bod yn torri gwair mewn parciau, llefydd cyhoeddus a mynwentydd.

  Maen nhw wedi bod yn datgan eu hanfodlonrwydd ar wefannau cymdeithasol.

  Yn ôl y cyngor dydyn nhw ddim yn gallu torri'r gwair mor aml ag oedden nhw oherwydd y toriadau ariannol maen nhw'n eu hwynebu.

 11. 'Cynnig gwell' i streicwyr amgueddfa

  BBC Wales News

  Mae'r Amgueddfa Genedlaethol wedi gwneud "cynnig llawer gwell" i staff sy'n cymryd rhan mewn streic oherwydd cynllun i newid system taliadau am weithio penwythnosau.

  Dywedodd Jane Hutt wrth ACau bod yr amgueddfa ac undeb y PCS yn cyfarfod heddiw i drafod y cynnig.

  Mae'r undeb wedi bod yn cynnal streiciau ar benwythnosau ar safleoedd yr amgueddfa ar draws Cymru.

  Amgueddfa Cymru
 12. Cyhoeddi enw dyn fu farw mewn gwrthdrawiad

  Heddlu De Cymru

  Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw dyn fu farw yn dilyn gwrthdrawiad yn Abertawe ddoe.

  Bu farw Thomas James Lewis, 22 oed yn y gwrthdrawiad ar yr A483 ger mynediad Parc Penllergawr am 17:25

  Roedd yn gyrru Dacia Sandero gwyn wnaeth daro i mewn i wal.

  Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth, ac mae teulu'r dyn yn cael cefnogaeth gan swyddogion.

 13. Y Cymry Cymraeg gorau 'rioed

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae pum Cymro Cymraeg yng ngharfan Cymru o 23 ar gyfer rowndiau terfynol Euro 2016.

  Tybed fu cynifer o Gymry Cymraeg yng ngharfan bêl-droed Cymru erioed o'r blaen?

  Ar ôl i Chris Coleman ddewis Owain Fôn Williams, Ben Davies, Joe Allen, Aaron Ramsey a David Vaughan, mae Gohebydd Chwaraeon BBC Cymru, Gareth Blainey wedi dewis y tîm gorau o siaradwyr Cymraeg y mae wedi'u gweld yn chwarae i Gymru.

  Aaron Ramsey
 14. Adolygiad yn ymwneud â chydraddoldeb hiliol

  BBC Cymru Fyw

  Mae Prifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi eu bod yn cynnal adolygiad annibynnol er mwyn ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â chydraddoldeb hiliol.

  Daw'r adolygiad wrth i ymchwiliad arall fynd rhagddo yn dilyn cwynion am gynnwys perfformiad gan fyfyrwyr meddygol ym mis Chwefror.

  Mae BBC Cymru ar ddeall bod y cwynion yn ymwneud â'r ffaith fod paent neu golur wedi ei rhoi ar wyneb myfyriwr fel bod y wyneb yn ddu, a bod y sioe wedi dynwared aelod o staff.

  Prifysgol Caerdydd
 15. Ymestyn dyddiad cau cofresru i bleidleisio

  Gohebydd Seneddol BBC Cymru ar Twitter

  Twitter

  View more on twitter
 16. Y bws yn barod

  BBC Cymru Fyw

  Mae gohebydd Cymru Fyw yn Dinard wedi anfon llun o fws swyddogol Cymru yn Euro 2016.

  Gobeithio na fydd gormod o ffraeo am bwy sy'n cael eistedd yn y sedd gefn...

  Bws
 17. UKIP i gefnogi llwybr 'du' yr M4

  BBC Cymru Fyw

  Mae UKIP yn barod i gefnogi'r llwybr du ar gyfer y ffordd osgoi'r M4, gan helpu Llywodraeth Cymru gael ei chynlluniau drwy'r Senedd.

  Dywedodd arweinydd y blaid yn y Cynulliad, Neil Hamilton, mai eu bwriad ym Mae Caerdydd oedd bod yn "adeiladol".

  Roedd maniffesto UKIP o blaid y llwybr glas, sy'n fyrrach ac yn rhatach.

  Y llwybr du £1.1bn mae'r llywodraeth yn ei ffafrio, ond mae Plaid Cymru, yr Ysgrifennydd Addysg o'r Democratiaid Rhyddfrydol, Kirsty Williams, a rhai ACau Llafur yn gwrthwynebu'r llwybr hwn.

  Twnelau Bryngals
  Image caption: Y nod yw adeiladu ffordd newydd er mwyn lliniaru traffig yn ardal twnelau Bryngals
 18. Dirwy am anfon gwybodaeth gyfrinachol

  BBC Wales News

  Mae Heddlu Dyfed Powys wedi derbyn dirwy o £150,000 gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth wedi i heddwas anfon ebost i aelod o'r cyhoedd oedd yn cynnwys gwybodaeth fyddai wedi gallu arwain at adnabod nifer o droseddwyr rhyw.

  Anfonodd yr heddwas y neges oedd yn trafod wyth troseddwr rhyw at aelod o'r cyhoedd, ac roedd y neges yn cynnwys enwau, rhifau ffôn a chyfeiriadau'r troseddwyr.

 19. 'Ansicrwydd' swyddi Cymraeg i Oedolion

  Golwg 360

  Yn ôl Golwg 360 mae 'na 'ansicrwydd' ynglŷn â dyfodol swyddi Cymraeg i Oedolion am fod y gwaith wedi ei rannu rhwng mwy o gyrff. Dyw rhai aelodau o staff ddim wedi cael gwybod os byddan nhw'n cael cytundeb newydd eto meddai'r undeb UNSAIN.  

 20. Disgyblion Dinard yn bloeddio

  BBC Cymru Fyw

  Mae gohebydd Cymru Fyw yn Dinard, Ffrainc wedi anfon fideo fer o ddisgyblion ysgol y dref yn bloeddio eu croeso i garfan Cymru heddiw wrth i'r chwaraewyr ymarfer yn gynharach.

  Video content

  Video caption: Croeso cynnes disgyblion Dinard i garfan Cymru