a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. 

Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser. 

Gobaith am fwy nag un fuddugoliaeth?

Chwaraeon BBC Cymru

Bydd cefnogwyr Cymru'n gobeithio am fwy nag un fuddugoliaeth ddydd Sadwrn.

Efallai bod y gêm bêl-droed yn y pnawn, ond cyn hynny bydd tîm rygbi Cymru'n wynebu'r Crysau Duon.

Dyma nhw wrthi'n hyfforddi yn Seland Newydd.

Hyfforddi
BBC
Hyfforddi
BBC

Sych i'r rhan fwyaf

Tywydd, BBC Cymru

Gallai rhai cawodydd barhau fin nos ond bydd yn parhau'n sych i'r rhan fwyaf heno. Bydd niwl a tharth yn ffurfio mewn mannau yn ystod y nos a bydd yn cymylu erbyn y bore. 

Ewch i'r wefan dywydd am fwy o wybodaeth.

Newyddion 9: rhaglen estynedig o Ffrainc

Rhaglen estynedig o Newyddion 9 heno o Ffrainc. 

Mae'r bencampwriaeth ar fin dechrau! 

Euro 2016

Gill angen ymrwymo i un swydd medd Hamilton

Mae arweinydd UKIP yn y Cynulliad wedi dweud na ddylai Nathan Gill wneud dwy swydd fel aelod y Cynulliad ag Aelod Seneddol Ewropeaidd os nad yw'n gallu ymrwymo'n llawn i'w swydd ym Mae Caerdydd.

Mae ffrae wedi datblygu ar ôl i Nathan Gill feirniadu Neil Hamilton am gynnig cefnogaeth i gynlluniau i adeiladu rhan newydd o ffordd yr M4 ger Casnewydd.

Gwleidyddion UKIP
BBC

CPS yn penderfynu peidio erlyn gyrrwr car

BBC Cymru Fyw

Mae teulu menyw gafodd ei lladd ar ôl cael ei tharo gan gar wrth siopa yn 'siomedig' na fydd unrhyw un yn cael ei herlyn. 

 Roedd Celia Service gyda'i merch yn Llandrillo-yn-Rhos yn 2012 pan aeth gyrrwr y car dros y pafin ac yn gratsh i ffenestr siop. 

Er bod Heddlu'r Gogledd yn 2015 wedi cytuno i adolygu'r achos mae'r CPS nawr wedi dweud nad oes yna ddigon o dystiolaeth i erlyn y gyrrwr. 

Celia Service gyda'i gwr
BBC
Celia Service gyda'i gŵr

Refferendwm: Y dewis yn fwy hanfodol na '97

BBC Cymru Fyw

Mae'r dewis sydd rhaid i bobl wneud yn refferendwm yr UE yn "foment llawer mwy hanfodol" na'r bleidlaispan gafodd y Cynulliad Cenedlaethol ei sefydlu meddai'r Prif Weinidog, Carwyn Jones. 

Byddai pleidlais i adael yr undeb, meddai, yn dangos ein bod ni "ddim yn croesawu busnesau". 

Mae Rod Richards, cyn weinidog yn y Llywodraeth yn cytuno bod y penderfyniad yn un "hynod bwysig".

Ond mae'n credu y bydd dal cyfleoedd i fusnesau os bydd Prydain yn gadael yr undeb: "Does neb yn dweud na fydd y cwmnïau hyn yn gallu cario ymlaen i fasnachu gyda gwledydd Ewrop."   

Carwyn a Rod
BBC

Trafod dyfodol addysg yng Nghymru

Y Cymro

Mae'r Cymro yn manylu ar sylwadau'r Athro John Furlong a'r Athro Graham Donaldson ar ddyfodol addysg yng Nghymru.  

Roedd 'na tua 250 o bobl yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd, yr wythnos yma i wrando ar y ddau arbenigwr yn y digwyddiad, gafodd ei drefnu gan y Gweithlu Addysg a'r Brifysgol Agored.

UE: Pa mor bwysig ydy'r cofrestrwyr hwyr?

The Guardian

Pa mor dyngedfennol ydy'r bobl sydd rwan wedi dewis cofrestru i bleidleisio yn refferendwm yr UE? 

Fydd y pleidleisiau yma yn newid y canlyniad?

Papur newydd y Guardian sydd wedi bod yn holi ymchwilwyr

Apêl am ddyn sydd ar goll

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi apelio o'r newydd am wybodaeth am ddyn o Glydach ger Abertawe sydd ar goll. 

Cafodd Darren Coffey, 31 oed, ei weld ddiwetha ddydd Llun, 6 Mehefin yn ardal Llangatwg ger Crughywel ym Mhowys.

Mae Darren yn 5' 9", mae ganddo wallt brown tywyll a llygaid brown. 

Roedd yn gwisgo jeans a chrys polo glas golau. Dylai unrhyw un sy'n ei weld neu sydd â gwybodaeth amdano gysylltu â'r heddlu ar 101.

Darren Coffey
Heddlu Dyfed Powys

Cam i garfan Cymru yn 1976?

Chwaraeon BBC Cymru

A gafodd carfan bêl-droed Cymru 1976 gam? Dyna fydd John Hardy yn ei honni yn y rhaglen Ffwtbol a Fflêrs: Cofio Arwyr `76 ar S4C heno sy'n cynnwys cyfweliadau gyda Terry Yorath, John Mahoney ac Arfon Griffiths.

Mae erthygl gan Cymru Fyw yn archwilio pam fod drwgdeimlad ar y cae ar y diwrnod hwnnw yn 1976. 

Tîm Cymru yn 1976
BBC

Cau twneli Brynglas yn y nos

Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd gwaith cynnal a chadw'n dechrau ar Dwneli Brynglas ger Casnewydd ar 20 Mehefin, fel rhan o waith diogelwch a gwelliannau ehangach i'r M4.  

Yn ystod y nos fydd y gwaith yn cael ei wneud yn bennaf a hynny tan fis Chwefror 2018. Bydd y rhan o'r M4 rhwng cyffyrdd 25A a 26 ar gau rhwng 8 y nos a 6 y bore am hyd at 5 noson yr wythnos.

Bale "100% yn holliach"

Mae Gareth Bale wedi dweud ei fod "100% yn holliach ac yn barod i wynebu Slofacia." 

Ond yn ôl ein gohebydd ni yn Ffrainc, Rhodri Tomos mi oedd o ychydig yn llai cyffyrddus wrth drafod y diogelwch yn Ffrainc. 

Gareth Bale
BBC

Cyfle i astudio un o athronwyr mawr Cymru

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae cyfle i astudio bywyd a gwaith "un o ffigurau mwyaf arwyddocaol yn hanes athroniaeth yng Nghymru" yn cael ei gynnig gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Phrifysgol Caerdydd.

Mae ysgoloriaeth wedi ei harianu'n llawn yn cael ei chynnig ar gyfer y cwrs tair blynedd dan oruchwyliaeth Dr Huw L Williams a'r Athro Richard Wyn Jones.

Pêl droed: Dadansoddiad Owain Llŷr

Euro 2016

Dyma ddadansoddiad Owain Llŷr o'r gynhadledd newyddion amser cinio. Gareth Bale oedd yn ateb cwestiynau'r newyddiadurwyr.

Dadansoddiad Owain Llyr

Gwylan gyri

BBC Cymru Fyw

Cafodd wylan fwy nag oedd hi'n anelu amdano pan blymiodd mewn i sosban o gyri cyw iâr tikka masala ddydd Llun. Bu'n rhaid i wirfoddolwyr ar y safle - rhywle yng Nghymru - lanhau'r aderyn gyda hylif golchi llestri. Er iddyn nhw lwyddo i gael gwared â'r rhan fwya' o'r lliw oren, mae'n debyg fod yr arogl cyri'n fwy 'styfnig! 

gwylan
BBC

Beth ddaw o'r diwydiant dur?

Golwg 360

Marwolaethau tad a mab: Gyrrwr yn y llys

BBC Cymru Fyw

Mae gyrrwr ifanc wedi bod o flaen Llys y Goron Caerdydd wedi'i gyhuddo o achosi marwolaeth tad a mab wrth iddyn nhw groesi'r ffordd ar ôl gadael parti adeg y Nadolig y llynedd.

Mae Joshua Staples, 22, yn wynebu dau gyhuddiad o achosi marwolaethau Stuart Bates, 43, a'i fab Fraser drwy yrru'n beryglus tra'n gyrru ei gar Alfa Romeo yn Nhonysguboriau ar 6 Rhagfyr 2015.

Stuart a Fraser Bates
BBC

Cymraeg dros y bont

BBC Cymru Fyw

Gyda Phont Hafren yn 50 oed eleni mae Cymru Fyw wedi bod yn siarad â dau frawd o Fryste sy'n croesi'r bont bob dydd i gael addysg Gymraeg yng Nghymru.

Mae tad Jacques a Louis Davies-Cren yn eu cludo i Fagwyr bob bore i ddal y bws i Ysgol Gyfun Gwynllyw ger Pontypŵl.

Jacques a Louis Davies-Cren
bbc

Eisteddfod: Pryderon am sŵn Maes B

Cyngor Sir Fynwy

Mi fydd un o bwyllgorau Cyngor Sir Fynwy yn ystyried pryderon ynglŷn â'r sŵn posib o Faes B yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Fenni fis Awst, medd yr Abergavenny Chronicle.

Mae disgwyl i'r pwyllgor hefyd gael gwybod y bydd 'na argymhelliad i bobl fynd ar fysiau o un maes i faes arall ac y bydd y rhain ar gael tan 3 y bore.

Maes B
BBC

M4: Gill yn rhybuddio'n erbyn 'codi gobeithion'

BBC Cymru Fyw

Mae arweinydd UKIP yng Nghymru wedi dweud na ddylai'r blaid godi gobeithion y Prif Weinidog y byddan nhw'n cefnogi llwybr yr M4 mae'r llywodraeth yn ffafrio. 

Ddoe mi ddywedodd Neil Hamilton - arweinydd y blaid yn y Cynulliad - y byddai UKIP yn ystyried cynnig cefnogaeth i'r llwybr du.

Ond mae Mr Gill wedi dweud nad dyna safbwynt y grŵp ac mae'n dweud y dylai'r blaid gadw at ei haddewid yn ei maniffesto i ffafrio'r llwybr glas.

Nathan G
BBC

Byd y Belles

BBC Radio Cymru

Mae 'na dipyn o sylw i bêldroedwyr Cymru ar hyn o bryd, wrth gwrs, ond beth am eu teuluoedd? 

Mae Radio Cymru wedi bod yn holi’r merched yn eu bywydau, fel rhan o gyfres Byd y Belles.

Bale: 'Dim tîm un dyn'

Euro 2016

Wrth gloi'r gynhadledd i'r wasg yn Dinard, dywedodd Bale hefyd "nad tîm un dyn" ydy Cymru.

"Mae 'na 11 chwaraewr," meddai.  "Pan 'da ni'n colli'r bêl, 'da ni'n brwydro gyda'n gilydd i'w chael yn ôl."

Bale
BBC

Bale: 'Canolbwyntio 100%'

Euro 2016

Mae Gareth Bale wedi dweud wrth newyddiadurwyr bod y tîm wedi bod yn hyfforddi'n galed a'i bod yn canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd yn rhaid iddyn nhw wneud. 

"Mi ydyn ni eisiau dod yma a mwynhau hyn a pan ti'n mwynhau chwarae pêl droed, dyna pryd ti ar dy orau."

Ychwanegodd nad oedden nhw eisiau mynd adre' o Ffrainc yn difaru unrhyw beth.

Bale
BBC

Bon Voyage i gefnogwyr gorau'r byd!

Euro 2016

Wrth annerch y gynhadledd i'r wasg y pnawn 'ma, mae Gareth Bale hefyd wedi dweud fod gan Gymru "gefnogwyr gorau'r byd".

Ac mae 'na luniau o rai ohonyn nhw, sydd ar eu ffordd i Ffrainc ar gyfer Euro 2016, yn oriel Cymru Fyw - cym'rwch olwg i weld 'da chi'n 'nabod rhywun!

Cefnogwyr
BBC

Bale: Euro 2016 yn "swrreal"

Euro 2016

Mae Gareth Bale wedi dweud wrth newyddiadurwyr yn Ffrainc fod ymgyrch Cymru yn Euro 2016 yn teimlo'n "swrrealaidd", gan ychwanegu:

"Gobeithio y gallwn ni wneud y genedl yn falch ohonon ni."

Ychwanegodd nad oedd yn teimlo dan fwy o bwysau na'i gyd-chwaraewyr.

"Dwi eisiau mwynhau fy hun," meddai.  "Mae'r garfan yma, 'da ni fel brodyr."

Bale
BBC

Euro 2016: Bale wrth y bwrdd

Mae'r dyn ei hun wedi cyrraedd ar gyfer cynhadledd ddiweddara' Cymru i'r wasg...

View more on twitter

Podlediad: Faint o fygythiad yw Rwsia?

Golwg 360

Rwsia sy'n cael sylw Golwg 360 yn eu podlediad diweddara' ar wrthwynebwyr Cymru yn Euro 2016.

Rheol Gymraeg: 'Dadl hurt ac anwybodus'

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi beirniadu Chris Grayling am wrthod codi'r gwaharddiad ar ddefnyddio Cymraeg yn Nhŷ'r Cyffredin.

Meddai Manon Elin, o'r Gymdeithas: "Mae'n hawl ddynol sylfaenol i siarad Cymraeg, ac mae ei ddadl yn hurt ac yn anwybodus. Mae ef wedi dwyn anfri ar Senedd San Steffan, ei swyddfa a'i Lywodraeth. Bydd pobl Cymru yn clywed ei sylwadau ac yn dod i'r casgliad nad oes ots gan y Llywodraeth am y Gymraeg, iaith fyw hynaf Ewrop."

Gwrthod diddymu rheol Gymraeg yn San Steffan

BBC Cymru Fyw

Mae arweinydd Tŷ'r Cyffredin wedi gwrthod galwad i ddiddymu'r gwaharddiad ar siarad Cymraeg yng nghyfarfodydd San Steffan. 

Yn ôl Chris Grayling fyddai ddim yn "synhwyrol" i wario arian trethdalwyr ar adnoddau cyfieithu.   Ond ychwanegodd y byddai'r llywodraeth yn adolygu'r gwaharddiad petai AS newydd ddim yn gallu siarad Saesneg.

Yn y cyfamser, mae Plaid Cymru wedi cynnig cwestiwn Seneddol ar y gost o godi'r gwaharddiad, fydd yn cael ei gyflwyno ddydd Llun.

Chris G
BBC

Achos Warburton: Negeseuon testun

BBC Cymru Fyw

Mae Llys y Goron Abertawe wedi clywed tystiolaeth gan frawd dyn gafodd ei lofruddio'r haf diwetha'. 

Mae David Craig Ellis yn gwadu llofruddio ei landlord, Alec Warburton, ond mae'n cyfadde' dynladdiad.

Roedd Mr Warburton wedi dweud wrth ei frawd nad oedd ei denant yn talu rhent yn gyson.  Dywedodd ei frawd hefyd ei fod wedi derbyn neges destun oedd yn ymddangos fel petai gan ei frawd, ond bod yr iaith yn wahanol i'r hyn fyddai Mr Warburton yn defnyddio. 

Dywedodd hefyd ei fod wedi derbyn neges destun gan Alec yn gofyn pam ei fod wedi cysylltu gyda'r heddlu ac yn dweud ei fod yn iawn. 

Mae'r achos yn parhau. 

Sut b'nawn?

Tywydd, BBC Cymru

P'nawn sych gyda chyfnodau heulog i'r rhan fwyaf ohonon ni ond rhai cawodydd ynysig yn bosib yn y gogledd.

Gallai rhai o'r cawodydd yma barhau fin nos er y bydd yn parhau'n sych i'r rhan fwyaf. Bydd niwl a tharth yn ffurfio mewn mannau heno a bydd yn cymylu erbyn y bore. 

Ewch i'r wefan dywydd am fwy o wybodaeth.

Corryn mewn clust

BBC Cymru Fyw

Mi gafodd mam o Borthcawl dipyn o sioc pan edrychodd ei gŵr yn ei chlust...a dod o hyd i gorryn yno

Dyw Victoria Price ddim ofn corynod ond stori arall oedd hi i'r nyrs oedd yn rhoi triniaeth iddi yn yr ysbyty...

Victoria
BBC

Euro 2016: 30,000 o gefnogwyr Cymru?

Edrych yn debyg y bydd hi'n brysur yn Bordeaux ar gyfer gêm Cymru yn erbyn Slofacia ddydd Sadwrn!

View more on twitter

Pryderon am droseddwr rhyw honedig

BBC Cymru Fyw

Mae elusen wedi annog Heddlu'r Gogledd i roi gwybod i bobl am droseddwr rhyw honedig sydd wedi ffoi. Wnaeth David Daniel Hayes, o Lanrwst, ddim ymddangos yn y llys ym mis Rhagfyr er mwyn cyflwyno ple ac mae'n dal ar goll. 

Dywedodd NSPCC Cymru y bydden nhw'n disgwyl i'r heddlu "ystyried o ddifri rhoi gwybod i rieni, ysgolion a'r gymuned ehangach" pan mae 'na bosibilrwydd bod diogelwch plant mewn peryg.

Vote Leave yn trafod effaith yr UE ar fusnesau Cymru

Golwg 360

Mae’r ymgyrch dros adael yr Undeb Ewropeaidd Vote Leave yn dweud fod busnesau bach a chanolig Cymru'n “colli allan ar gyfran o £187bn mewn cytundebau sector cyhoeddus yn sgil aelodaeth Prydain o’r UE", medd Golwg 360.

Yn ôl yr ymgyrch dros aros yn rhan o'r UE, mae busnesau'n cael cymorth mewn nifer o ffyrdd - gan gynnwys grantiau, benthyciadau a gwarantau.