a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl Fawr

  A dyna ni am heddiw.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth nesa Mehefin 21.

  Heno fe fydd y Senedd yn troi'n goch ar drothwy'r gêm fawr yn erbyn Lloegr yn Euro 2016. Hir yw bob aros.

  Y Senedd
 2. Cefnogaeth ar gyfer cynlluniau pwer dan law'r gymuned

  Gallai Cymru gwrdd â'i hanghenion trydan o ffynonellau ynni adnewyddadwy o fewn 20 mlynedd, yn ôl Mr Gruffydd.

  Mae e o blaid cynlluniau pwer sydd yn berchen i'r gymuned ac ymgyrch gynhyrchu ynni effeithiol.

  Llyr Gruffydd
 3. Dadl Fer ar ynni

  Ac yna ola yn y Siambr heddiw mae Dadl Fer gen Llyr Gruffydd, Plaid Cymru. 

  Y teitl: Cyflawni dyfodol ynni craffach i Gymru: Blaenoriaethau polisi ynni ar gyfer Llywodraeth newydd Cymru.

 4. 'Cryfach, saffach a mwy llewyrchus fel rhan o'r Undeb Ewropeaidd'

  Mae'r cynnig bod y Cynulliad yn credu y byddai Cymru yn gryfach, saffach a mwy llewyrchus petai'n parhau yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd wedi cael ei basio. Roedd 44 o blaid y cynnig 9 yn erbyn.

  Y bleidlais
 5. Stori â rhybudd

  Wrth i ni gyrraedd cyfnod pleidleisio, dylai pob AC newydd ddysgu gwers gan y camgymeriad a wnaed gan aelod bron yn union 10 mlynedd yn ôl, ar 20 Mehefin 2006.

  Galwodd Plaid Cymru am ymchwiliad cyhoeddus i Wasanaeth Ambiwlans Cymru, er bod y llywodraeth wedi datgan bod hyn yn ddiangen gan fod ymchwiliadau mewnol eisoes yn cael eu cynnal.

  Y Gweinidog Iechyd Dr Brian Gibbons AC fu'n arwain dadl y llywodraeth yn erbyn yr ymchwiliad, ond fe wnaeth gamgymeriad wrth bleidleisio gyda'r wrthblaid am ymchwiliad.

  Cafodd y cynnig o blaid ymchwiliad ei basio o 28 pleidlais i 26.

  Bu cryn dipyn o wawdio yn y Siambr pan gyfaddefodd Dr Gibbons ei fod wedi gwneud camgymeriad.

  Dywedodd y Llywydd ei fod yn gwerthfawrogi gonestrwydd y gweinidog, ond nad oedd yn gallu newid y canlyniad.

  Fe ychwanegwyd at rwystredigaeth y llywodraeth yn hwyrach, pan ddangosodd y record pleidleisio nad oedd rhagflaenydd Dr Gibbons, Jane Hutt, wedi pleidleisio o gwbl yn ystod y sesiwn.

  Dr Brian Gibbons
  Image caption: Dr Brian Gibbons
 6. Teyrnged i'r heddlu

  Wrth orffen y ddadl fe wnaeth Steffan Lewis Plaid Cymru dalu teyrnged i'r heddlu a'u gwaith.

  Steffan Lewis
 7. Mae gan y Mesur 'botensial ond mae angen llawer o waith'

  Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn dweud bod y mesur presennol yn welliant ar yr un blaenorol, a bod ganddo "botensial, ond bod angen llawer o waith arno." 

  Carwyn Jones
 8. Model galluoedd neulltuedig

  Mae Mesur Cymru yn addo pwerau newydd i'r Cynulliad, gan gynnwys pwerau dros etholiadau'r Cynulliad, cyfyngiadau cyflymder a ffracio.

 9. 'Sylfaen ar gyfer setliad cyfansoddiadol llawnach'

  Mae'r Ceidwadwr David Melding yn dweud bod y Mesur yn "sylfaen ar gyfer setliad cyfansoddiadol llawnach."

  Mae'n dweud "nad yw'n sicr os yw etholwyr Cymru yn barod" ar gyfer awdurdodaeth gyfreithiol benodol neu un ar wahân.

  David Melding
 10. Cynnig gwelliant gan y Ceidwadwyr

  Mae'r Ceidwadwr yn cynnig y gwelliant hwn:

  Dileu popeth ar ôl pwynt 1 a rhoi yn ei le: 

  yn croesawu'r Mesur fel sylfaen ar gyfer setliad cyfansoddiadol llawnach; 

  yn cymeradwyo datganiadau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i gydweithredu yn ystod y broses ddeddfwriaethol i sicrhau'r canlyniad gorau i bobl Cymru;

  yn credu bod y Mesur yn cynnig cyfle i sicrhau gwell cydbwysedd i gyfansoddiad Prydain a thrwy hynny gryfhau'r Undeb.

  Y Senedd a San Steffan
 11. Mesur Cymru ar ei newydd wedd

  Fe gyhoeddodd Ysgrifennydd Cymru Alun Cairns Fesur Cymru ar ei newydd wedd ar Fehefin 7.

 12. Dadl ar Fesur Cymru

  At ddadl arall nawr a dadl gan Blaid Cymru ar Fesur Cymru. 

  Mae'n cynnig bod y Cynulliad: yn nodi cyhoeddi Mesur Cymru; 

  yn gresynu bod datganoli plismona wedi'i hepgor; yn gresynu at fethu â sefydlu awdurdodaeth gyfreithiol benodol neu ar wahân;

  yn gresynu at y cyfle a gollwyd i ddatganoli gweinyddu cyfiawnder.

  Heddlu
 13. Cyfrifoldeb am chwaraeon elitaidd a chwaraeon ar lawr gwlad

  Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Seilwaith Ken Skates sy'n gyfrifol am chwaraeon elitaidd. Mae chwaraeon ar lawr gwlad yn dod o dan adain Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon Vaughan Gething.

 14. Pryder ynglŷn a 'thoriadau i chwaraeon ar lawr gwlad'

  Mae Dai Lloyd, Plaid Cymru, yn mynegi pryder ynglŷn a "thoriadau i chwaraeon ar lawr gwlad yng Nghymru."

 15. 24 y cant o oedolion yn ordew

  Y Ceidwadwr Russell George yn mynegi pryder at ganfyddiadau Arolwg Iechyd diweddar Llywodraeth Cymru a ganfu bod 24 y cant o oedolion yn cael eu hystyried yn ordew.

  Russell George
 16. Effaith ac Etifeddiaeth Euro 2016

  Ar drothwy'r gêm fawr rhwng Cymru a Lloegr ym Mhencampwriaeth Euro 2016 mae'r aelodau yn cynnal dadl ar y rôl y gallai presenoldeb Cymru yn y gystadleuaeth ei chwarae o ran hybu cyfranogiad mewn chwaraeon, gwella lefelau iechyd y cyhoedd a chreu etifeddiaeth barhaus ar gyfer ein hathletwyr elitaidd. 

  Gareth Bale yn dathlu gôl yn erbyn Slofacia
 17. 'Mae wynebu heriau heb eich cymdogion yn strategaeth hynod fyrbwyll

  Mae'r Ceidwadwr David Melding yn gorffen ei araith e yn llawn angerdd gan ddweud, " Byddai wynebu heriau heb eich cymdogion yn strategaeth hynod fyrbwyll, ac i ddweud eich bod eisiau bod yn agored i'r byd ond yn y cam cyntaf tuag at hynny, eich bod yn troi eich cefn ar eich cymdogion, mae'n wrthddywediad pendant, ac rydw i'n gobeithio y gwneith yr etholwyr weld trwy hynny." 

  David Melding
 18. 'Prif Weinidog Cymru yn sefyll ochr yn ochr gyda David Cameron'

  Wrth i'r Prif Weinidog David Cameron a Phrif Weinidog Cymru Carwyn Jones gynnal digwyddiad ar y cyd yng Nghaerdydd i annog pleidleiswyr i gefnogi'r ymgyrch i aros yn yr Undeb Ewropeaidd, dyma oedd gan aelod UKIP Mark Reckless i'w ddweud.

  "Wrth i ni siarad, mae Prif Weinidog Cymru yn sefyll ochr yn ochr gyda David Cameron, wedi'u huno yn erbyn pobl yn llywodraethu eu hunain, wedi'u huno o blaid rhyddid i symud a mewnfudo diddiwedd." 

  Mark Reckless
 19. 'Partner sofran i Ewrop nid talaith'

  Mae'r Ceidwadwr Mark Isherwood yn dweud "does dim rhaid i ni fod yn yr Undeb Ewropeaidd i gydweithio gyda'n partneriaid Ewropeaidd".

  Mae'n ychwanegu bod hi'n rhaid i "Gymru a Phrydain fod yn bartner sofran i Ewrop ond nid yn dalaith o'r Undeb Ewropeaidd."

  Arian
 20. 'Cymru yn well ei byd yn ariannnol yn yr Undeb Ewropeaidd'

  Mae Eluned Morgan, a oedd yn AS Ewropeaidd i Gymru rhwng 1994 a 2009,  yn dweud bod Cymru yn well ei byd yn ariannol o fod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd, gan dyfynnu ffigwr o £79 y pen.

  Ei galwad heriol yw bod aelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd yn cynrychioli "llewyrch, heddwch a diogelwch."

  Eluned Morgan