a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Y cyfarfod llawn yn dechrau am 13.30 gyda chwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
  2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
  3. Dadl Plaid Cymru ar iechyd a gofal cymdeithasol
  4. Dadl y Ceidwadwyr ar ddarparu gwasanaethau cyhoeddus
  5. Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig: Yr Undeb Ewropeaidd.
  6. Dadl Fer: Ymgyrch refferendwm yr UE

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl Fawr

A dyna ddiwedd Senedd Fyw am heddiw.

Beth bynnag fo canlyniad y Refferendwm yfory ar yr Undeb Ewropeaidd, fe fyddwn ni'n ôl ddydd Mawrth nesa Mehefin 28. 

Y Senedd
BBC

Dadl Fer: Aros neu adael?

Ac yn ola Dadl Fer gan AC Llafur dros Ogledd Caerdydd, Julie Morgan. Mae'r ddadl hon hefyd am yr Undeb Ewropeaidd ond o safbwynt gwahanol.

"Aros neu adael? Pa ffactorau sydd wedi dylanwadu ar y farn gyhoeddus o ran ymgyrch refferendwm yr UE?"    

Baner Cymru a Baner yr Undeb Ewropeaidd
BBC

Stori â rhybudd

Wrth i ni gyrraedd cyfnod pleidleisio, dylai pob AC newydd ddysgu gwers gan y camgymeriad a wnaed gan aelod bron yn union 10 mlynedd yn ôl, ar 20 Mehefin 2006. 

Galwodd Plaid Cymru am ymchwiliad cyhoeddus i Wasanaeth Ambiwlans Cymru, er bod y llywodraeth wedi datgan bod hyn yn ddiangen gan fod ymchwiliadau mewnol eisoes yn cael eu cynnal.

Y Gweinidog Iechyd Dr Brian Gibbons AC fu'n arwain dadl y llywodraeth yn erbyn yr ymchwiliad, ond fe wnaeth gamgymeriad wrth bleidleisio gyda'r wrthblaid am ymchwiliad. 

Cafodd y cynnig o blaid ymchwiliad ei basio o 28 pleidlais i 26. 

Bu cryn dipyn o wawdio yn y Siambr pan gyfaddefodd Dr Gibbons ei fod wedi gwneud camgymeriad. Dywedodd y Llywydd ei fod yn gwerthfawrogi gonestrwydd y gweinidog, ond nad oedd yn gallu newid y canlyniad. 

Fe ychwanegwyd at rwystredigaeth y llywodraeth yn hwyrach, pan ddangosodd y record bleidleisio nad oedd rhagflaenydd Dr Gibbons, Jane Hutt, wedi pleidleisio o gwbl yn ystod y sesiwn.

Dr Brian Gibbons
BBC

Cynnig UKIP wedi ei drechu

Mae cynnig UKIP bod y Cynulliad Cenedlaethol:

"Yn credu y byddai Cymru'n gryfach, yn ddiogelach ac yn fwy llewyrchus pe byddai'n gadael yr Undeb Ewropeaidd"

wedi cael ei drechu. Roedd 10 o blaid y cynnig a 38 yn erbyn.  

y bleidlais
BBC

'Rhwng biwrocratiaeth a democratiaeth'

Wrth ymateb i'r ddadl mae Neil Hamilton yn dweud ei fod "wedi rhyfeddu at bobl yn y Siambr sydd â barn wahanol i mi".

Mae'n dweud bod y ddadl yn sylfaenol "rhwng biwrocratiaeth a democratiaeth".

'Trosglwyddo cyfrifoldebau'

Mae Steffan Lewis, Plaid Cymru, yn dweud y byddai pleidlais o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd yn gyfystyr â throsglwyddo cyfrifoldebau oddi wrth y bartneriaeth Ewropeaidd i ddwylo llywodraeth San Steffan, fyddai'n rhydd i wneud fel y mynnant i gymunedau Cymreig".

Steffan Lewis
BBC

'Undod'

"Dylai ardaloedd gwanaf Ewrop gael cymorth gan yr ardaloedd cryfa, ac mae Cymru yn elwa o hynny" medd aelod Llafur Llanelli, Lee Waters.

Lee Waters
BBC

'Ateb y 1940au i broblem y 1930au'

Mae Neil Hamilton UKIP yn dweud bod yr Undeb Ewropeaidd yn " ateb y 1940au i broblem y 1930au" a bod yr UE wedi cael ei greu i ddatrys problem sydd ddim bellach yn berthnasol yn yr unfed ganrif ar ddeg.

Map o Gymru a logo yr Undeb Ewropeaidd
BBC

Yr Undeb Ewropeaidd - Dadl dros adael

Wrth i'r ddwy ymgyrch o blaid aros a gadael yr Undeb Ewropeaidd fwrw ati ar ddiwrnod llawn ola'r ymgyrchu mae gan UKIP ddadl ar yr UE. Mae Neil Hamilton yn cynnig bod y Cynulliad Cenedlaethol:

"Yn credu y byddai Cymru'n gryfach, yn ddiogelach ac yn fwy llewyrchus pe byddai'n gadael yr Undeb Ewropeaidd." 

Wythnos yn ôl yn y Senedd fe gafodd cynnig bod y Cynulliad: 

"Yn credu bod Cymru yn gryfach, yn ddiogelach ac yn fwy llewyrchus petai'n parhau yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd" ei basio. Roedd 44 o blaid y cynnig 9 yn erbyn.

'Tymor Pum-mlynedd llawn'

Fe fydd cynghorwyr sy'n cael eu hethol yn yr etholiadau llywodraeth leol flwyddyn nesa yn gallu disgwyl gwasanaethu am dymor pum-mlynedd llawn, medd Mr Drakeford.

'Does dim modd cynnal y status quo mewn llywodraeth leol'

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford, yn dweud nad oes modd "cynnal y status quo mewn llywodraeth leol" gyda chynnydd yn y gofynion a llai o arian. Ond mae'n cydnabod nad oes consensws ynglŷn a map llywodraeth leol. 

Mark Drakeford
BBC

Galw am bleidlais sengl drosglwyddadwy ar gyfer etholiadau llywodraeth leol

Mae Sian Gwenllian yn cyfeirio at Adroddiad Sunderland ar drefniadau etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru, gafodd ei gyhoeddi yng Ngorffennaf 2002.

Mae'n galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu pleidlais sengl drosglwyddadwy ar gyfer etholiadau llywodraeth leol er mwyn "sicrhau cynrychiolaeth deg i bob safbwynt gwleidyddol." 

Diwygio llywodraeth leol

Mae disgwyl cynllun newydd ar ad-drefnu cynghorau i gael ei gyflwyno erbyn yr Hydref - dyna ddywedodd yr Ysgrifennydd Llywodraeth Leol newydd yn gynharach y mis hwn. Dywedodd Mark Drakeford nad oedd cynllun bellach i dorri nifer y cynghorau o 22 i 8 neu 9.

Dadl y Ceidwadwyr ar ddarparu gwasanaethau cyhoeddus

Dyma rai o'r cynigion mae'r Ceidwadwyr yn eu rhoi gerbronyn y ddadl: Cynnig bod y Cynulliad:

Yn cydnabod y rôl y mae llywodraeth leol yn ei chwarae o ran darparu gwasanaethau cyhoeddus i gymunedau ledled Cymru; Yn nodi â phryder yr ansicrwydd y mae diffyg eglurder ynghylch diwygio llywodraeth leol yn ei gael o ran darparu gwasanaethau effeithiol;

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i amlinellu amserlen dros dro ar gyfer ei chynlluniau i ddiwygio awdurdodau lleol Cymru, ac i gymryd rhan mewn proses ymgynghori gadarn.  

'Y darlun yn gwella yng Nghymru o ran trosglwyddo cleifion'

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething, yn dweud bod "y darlun yn gwella yng Nghymru yn nhermau oedi gyda throsglwyddo cleifion, hyn mewn cyferbyniad â Lloegr".

Vaughan Gething
BBC

Strwythur arfaethedig i'r pwyllgorau

'Dewch â gwasanaethau yn agosach at gartrefi pobl'

Mae aelod UKIP Caroline Jones yn gresynu at gau ysbytai cymuned ledled Cymru ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i gefnogi ac ailsefydlu ysbytai cymuned pan fydd hynny'n bosibl er mwyn dwyn gwasanaethau yn nes at gartrefi pobl.

Caroline Jones
BBC

'Asesiadau aros yn y cartref o gymorth i bobl flaen gynllunio'

Mae'r aelod Ceidwadol Suzy Davies yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno asesiadau aros yn y cartref gwirfoddol i hybu byw'n annibynnol a chynllunio ar gyfer anghenion y dyfodol. 

Gwely ysbyty
Thinkstock

Angen mwy o integreiddio rhwng iechyd a gofal cymdeithasol

Mae Rhun ap Iorwerth yn galw ar Lywodraeth Cymru i symud ymlaen gyda mwy o integreiddio rhwng iechyd a gofal cymdeithasol, a "chynyddu nifer y meddygon teulu, gan ganolbwyntio ar recriwtio i gymunedau gwledig ac ardaloedd o amddifadedd". 

Rhun ap Iorwerth
BBC

Yr heriau i'r Gwasanaeth Iechyd wrth ofalu am boblogaeth hŷn

Pwnc Dadl Plaid Cymru yw'r heriau i'r Gwasanaeth Iechyd o ran gofalu am boblogaeth hŷn.

Mae poblogaeth Prydain yn heneddio - ac erbyn 2050 bydd chwarter y boblogaeth dros 65 oed. Mae'r mater yn fwy fwy amlwg yma yng Nghymru. Mae disgwyl i dros dreian o boblogaeth Cymru fod dros 60 erbyn 2055, ac erbyn 2069 y bobl hynny dros 75 fydd y gyfran fwya o oedran y boblogaeth gyfan. 

Ethol aelodau i'r Pwyllgor Cyllid

Mae'r aelodau isod wedi cael eu hethol i'r Pwyllgor Cyllid.

Mike Hedges, Llafur, Eluned Morgan, Llafur, Jeremy Miles, Llafur, Simon Thomas, Plaid Cymru, Adam Price,Plaid Cymru, Nick Ramsay, Ceidwadwyr a Mark Reckless, UKIP.

Simon Thomas fydd cadeirydd dros dro y Pwyllgor Cyllid. 

Arian
BBC

Cynnig i gynnig teitlau a chylch gwaith pwyllgorau

Mae aelodau'r Cynulliad yn cymeradwyo cynnig i gynnig teitlau a chylch gwaith dau bwyllgor - y Pwyllgor Cyllid a'r Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

'Gwersi i'w dysgu'

Gwahaniaeth barn ar wahardd smacio plant

Mae Julie Morgan, sydd wedi ymgyrchu'n hir dros waharddiad, yn croesawu'r cam gan Mr Sargeant. Ond mae'r aelod Ceidwadol Darren Millar, sy'n gwrthwynebu gwaharddiad, yn mynegi pryder.

Roedd Julile Morgan yn un o oleiaf ddau aelod Cynulliad Llafur wnaeth fygwth gwrthryfela a phleidleisio dros welliant gan Blaid Cymru o blaid gwaharddiad yn y Senedd yn 2014. Wedi hyn fe wnaeth y llywodraeth Lafur addo y byddai'r mater yn cael ei ystyried fel rhan o ddeddfwriaeth yn y dyfodol.

Mae aelodau'r Cynulliad wedi trafod gwahardd smacio am dros ddegawd
Thinkstock

Deddfwriaeth ar gael gwared ar amddiffyniad Cosb Resymol

Mae Simon Thomas yn gofyn am ddatganiad ynglŷn â deddfwriaeth yn ymwneud â chael gwared ar amddiffyniad Cosb Resymol.

Mae Mr Sargeant yn cadarnhau mai bwriad y llywodraeth yw cyflwyno deddfwriaeth o'r fath, ac y bydd trafodaethau yn cael eu cynnal gyda'r gwrthbleidiau a hefyd cyfnod o ymgynghori gyda rhieni a mudiadau addas. 

Fe gafodd cynnig i annog llywodraeth Cymru i gyflwyno deddfwriaeth i wahardd smacio plant ei basio ym mis Hydref 2011. Roedd gan aelodau'r pedair plaid bleidlais rydd pan gawson nhw ddadl ar y cynnig i wahardd smacio yng Nghymru drwy gael gwared ar yr amddiffyniad o "gosb resymol" am smacio plentyn.

Carl Sargeant
BBC

Cwestiynau i'r Ysgrifennydd dros Gymunedau a Phlant

Nesa yn y Siambr fe fydd aelodau yn cael holi cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant.

Mae'r cwestiwn cyntaf gan aelod Plaid Cymru Adam Price ynglŷn a pha asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o ran dyfodol mentrau adfywio cymunedol pe bai'r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd. 

Mae Mr Sargeant yn ateb "mae cymunedau yng Nghymru yn bendant yn elwa o fod yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd" a byddai swyddi mewn perygl meddai, petai Prydain yn gadael yr UE.

Baner Jac yr Undeb a Baner yr Undeb Ewropeaidd
Getty Images

Dylanwad yr Undeb Ewropeaidd ar ffermio yng Nghymru

Mae dylanwad yr Undeb Ewropeaidd ar ffermio yng Nghymru yn cael ei drafod yn y Siambr gydag aelod Plaid Cymru Simon Thomas ac Ysgrifennydd y Cabinet Lesley Griffiths yn cytuno ar bwysigrwydd pleidlais o blaid aros yn y refferendwm. Rhoi'r safbwynt o blaid gadael yr UE mae Neil Hamilton UKIP. 

Defaid
Thinkstock

'Mea culpa' Neil Hamilton

Mae Neil Hamilton arweinydd UKIP yn y Cynulliad yn mynegi pryder am gyflymder band eang mewn ardaloedd gwledig.

Mae yna dwrw yn y Siambr pan mae'n dweud mai un o'r prif broblemau yw bod cwmni Openreach mwy na heb yn rheoli'r rhwydweithiau, a bod hyn yn dyddio i'r ffordd y cafodd British Telecom ei breifateiddio nifer o flynyddoedd yn ôl. 

Mae'n cydnabod bod y llywodraeth Geidwadol wedi gwneud camgymeriad ac yn dweud y dylai aelodau'r Cynulliad "dderbyn fy mea culpa." 

Neil Hamilton
BBC

Dwy flynedd i gael trwydded echdyniad

Mae Sian Gwenllian yn mynegi pryder ei bod hi wedi cymryd dwy flynedd i Ynni Ogwen, cwmni budd cymunedol sy'n gweithio dros fudd amgylcheddol a chymdeithasol i Ddyffryn Owen, i sicrhau trwydded echdyniad gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

Mae Lesley Griffiths yn addo codi'r mater gyda Chyfoeth Naturiol Cymru ac yn dweud y bydd gwersi wedi'u dysgu gan gynllun peilot Ynni Ogwen.

Sian Gwenllian
BBC

Croeso

Fe fydd y Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1.30pm gyda chwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths.

Mae'r cwestiwn cyntaf gan aelod Plaid Cymru, Sian Gwenllian sydd eisiau datganiad ynglŷn â rôl prosiectau ynni cymunedol fel rhan o strategaeth newid hinsawdd Llywodraeth Cymru.

Fe wnaeth ei rhagflaenydd fel AC Arfon, Alun Ffred Jones, fynegi pryder mai dim ond prosiectau oedd yn cael cefnogaeth gan gyrff cyhoeddus ac elusennau mawr allai fforddio i ddatblygu cynlluniau ynni cynaliadwy ar lefel leol.

Mae rhestr lawn o'r cwestiynau i'w gweld yma.

Mae nentydd a rheadrau yn cael eu gweld fel ffynhonnell bosib o ynni adnewyddadwy
BBC