a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

Dyna'r cyfan o'r llif byw am heddiw.

Fe fyddwn ni nôl bore fory am 08:00 gyda'r diweddara' am Gymru ar y we.

Apêl am wybodaeth

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth ynglŷn â Michael Anthony 38 oed o Gasnewydd sydd wedi torri amodau ei drwydded ar ôl cael ei ryddhau o'r carchar.

Cafodd Anthony ei garcharu am dair blynedd a hanner am ladrata. 

Dylai unrhyw un ag unrhyw wybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu yn ddienw ar 0800 555 111.

Ymateb cefnogwr i'r canlyniad neithiwr

Euro 2016

Geraint Roberts, un o gefnogwyr Cymru yn Toulouse, fu'n rhoi ei ymateb i'r gêm neithiwr i Cymru Fyw.

Ymateb Geraint Roberts o Gaerfyrddin

Carreg filltir bwysig

Twitter

Copaca-Bari?

BBC Cymru Fyw

Roedd neithiwr yn noson fawr i Gôr Caerdydd, wrth iddyn nhw rannu llwyfan â Barry Manilow yn y CIA.

Llio Rhys, aelod o'r côr, sy'n sôn mwy: "Roedden ni’n canu tair cân yn yr encore reit ar ddiwedd y cyngerdd, felly roedd y dorf yn eu hwyliau erbyn hynny.

" Pan aethon ni ar y llwyfan, y cyfan oedd modd ei weld oedd môr o glowsticks gwyrdd, a phawb ar eu traed yn canu a dawnsio a mwynhau...

"Ar ôl aros gefn llwyfan am cyhyd -a gwylio gêm Rwsia v Cymru ar ein ffôns -  aeth y profiad ar y llwyfan yn gyflym iawn, ac roedd o drosodd mewn dim. 

"Yn anffodus, chawson ni ddim siarad â’r dyn ei hun... rydyn ni llawer rhy bwysig y dyddiau yma...!"

Côr Caerdydd gefn llwyfan, gyda Frank, aelod o dîm Barry Manilow
BBC
Côr Caerdydd gefn llwyfan, gyda Frank, aelod o dîm Barry Manilow

Cyngor am ddarlledu

BBC Cymru Fyw

Mae Alun Davies, Gweinidog sydd a chyfrfoldeb am y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi cyhoeddi y bydd corff annibynnol yn cael ei ffurfio gan Lywodraeth Cymru i roi cyngor ar y cyfryngau a darlledu.

"Bydd yn hollbwysig bod yr unigolyn sy'n gyfrifol am Gymru wedi'i leoli yng Nghymru, a bod penderfyniadau comisiynu am Gymru yn cael eu gwneud yng Nghymru," meddai. 

"Mae angen gwneud mwy i sicrhau bod y gwaith cynhyrchu yn cael ei ddosrannu'n decach y tu allan i Lundain, yn y gwledydd a'r rhanbarthau."

Diwrnod sych

Tywydd, BBC Cymru

Mae heddiw’n ddiwrnod sych gyda rhai ysbeidiau heulog. 

Bydd hi’n weddol gynnes gyda’r tymheredd uchaf yn 20°C. 

Y Cymry'n gwneud eu marc

Wales Online

Golygydd chwaraeon Wales Online, Paul Abbandonato, sy'n gofyn a ydy Gareth Bale yn prysur cymryd lle Cristiano Ronaldo fel y chwaraewr gorau yn Ewrop, ac ai Aaron Ramsey y seren canol cae Euro 2016?

Bale a Ramsey
Getty Images

Lôn wedi cau

Teithio BBC Cymru

Ar yr A55 tua’r gorllewin, mae un lôn o ddwy wedi ei rhwystro rhwng cyffordd 32 Treffynnon a chyffordd 31 Caerwys.

Ym Mro Morgannwg, mae’r B4265, sef yr hewl rhwng y Wig a Saint-y-Brid wedi ei rhwystro’n rhannol gan lori.

Marwolaeth: Cyhuddo ail ddyn

BBC Cymru Fyw

Mae ail ddyn wedi ei gyhuddo mewn cysylltiad â marwolaeth Lynford Brewster o Gaerdydd.

Mae disgwyl i Robert Lainsbury, 22, ymddangos gerbron ynadon y ddinas ddydd Mawrth ar gyhuddiad o lofruddiaeth.  

Bu farw Mr Brewster, 29 oed, ar ôl cael ei drywanu 

39 Cam ymlaen

Pobl Caerdydd

Mae Hannah Pearce yn adolygu fersiwn lwyfan o'r ffilm enwog, The 39 Steps, sydd yn cael ei berfformio yn Theatr Newydd Caerdydd ar hyn o bryd.

Fersiwn gomedi gyda llawer o symud a newidiadau...efallai gormod, yn ôl adolygiad Hannah.

poster
BBC

Cynal Cwest

BBC Cymru Fyw

Mae cwest wedi ei agor a'i ohirio i farwolaeth dyn 42 oed o Fanceinion gafodd ei ddarganfod yn farw mewn car ar waelod clogwyn ger Aberteifi. 

Fe gafodd corff Gary Christopher ei ddarganfod yn ei gar ddydd Gwener ddiwethaf ar waelod clogwyn ym mharc carafannau Tŷ Gwyn ym Mwnt.   

Trysorau Sbardun

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ar ôl i'r cerddor a'r cyfansoddwr Alun 'Sbardun' Huws farw ddiwedd 2014, roedd gan ei ewyllys gyfarwyddiadau pendant am beth i'w wneud gyda'i gasgliad helaeth o gitârs. 

Rhoddodd y cyfrifoldeb i'w gyfaill a'i gyd-gerddor Emyr Huws Jones i ddethol cerddorion haeddiannol i dderbyn yr offerynnau.  

Mae Cylchgrawn Cymru Fyw wedi cael sgwrs gydag Ems a Gwenno, gwraig Sbardun, am beth ddigwyddodd.

Sbardun
Emyr Huws Jones

Ymchwiliad i farwolaeth

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i farwolaeth llanc 18 oed yn ardal Llanelli.

Fe gafodd corff William Thomas ei ddarganfod mewn car gyda dryll wrth ei ochr 12:30 ddydd Llun yn ardal Pump Hewl.

Mae'r heddlu wedi rhoi gwybod i Swyddfa'r Crwner ond nid yw'r awdurdodau yn amau unrhyw drosedd. 

Au revoir Toulouse, bonjour Paris

Euro 2016

Tra fod atgofion neithiwr yn dal yn fyw yn y cof, mae gorsaf reilffordd Toulouse yn llawn o grysau coch heddiw, medd gohebydd Cymru Fyw yn Ffrainc, Rhodri Tomos.

Wrth gasglu ei docynnau trên i Baris, dywedodd un cefnogwr wrth Rhodri: "Sai'n credu gewn ni brofiad fel yna fyth eto, ond wedyn pwy a ŵyr...falle aiff hi'n well yn y rownd nesa!"  

Gorsaf reilffordd Toulouse
BBC

Cyngor diogelwch i ACau

Wales Online

Mae Aelodau Cynulliad wedi cael eu cynghori ynglŷn â diogelwch yn dilyn marwolaeth yr AS Jo Cox, medd Wales Online

Dywedodd aelod Gorllewin De Cymru Dai Lloyd roedd Heddlu'r De wedi bod yn rhoi arweiniad iddyn nhw.

Yn ôl Dr Lloyd, fe fydd nawr yn rhannu ystafell ag aelod arall, er mwyn sicrhau nad oes neb yn gweithio ar ei ben ei hun.

Y Siambr
BBC

Coleman: 'Angerdd maint cyfandir'

BBC Sport Wales

Ar ôl gweld ei dîm yn gorffen ar frig Grŵp B trwy guro Rwsia neithiwr, mae rheolwr Cymru Chris Coleman yn dweud er bod y genedl yn fechan fod yr angerdd tuag at chwaraeon yr un maint â chyfandir.  Mae ei gyfweliad ar wefan BBC Sport Wales.

Chris Coleman
BBC

Y diwrnod wedi'r noson gynt

BBC Camp Lawn

Os oeddech chi'n dyfalu am gynlluniau Chris Coleman a'r hogiau heddiw, mae'r ateb gan Camp Lawn...

View more on twitter

Tres bien

Wales Online

Mae Wales Online wedi bod yn edrych ar ymateb y wasg ryngwladol i berfformiad Cymru neithiwr a'r ffaith eu bod wedi gorffen ar frig eu grŵp yn Euro 2016.

Cymru
Getty Images

Ehangu ysgol yn y Barri

BBC Cymru Fyw

Mae ymgynghoriad wedi dechrau ar gynlluniau i ehangu Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg yn Y Barri.

Mae swyddogion addysg y sir eisiau cynyddu'r niferoedd presennol o 1,151 i 1,441.

Chwilio am filiwnydd yn y gogledd

BBC Cymru Fyw

Mae'r Loteri yn i aros i glywed gan filiwnydd o Wynedd neu Fôn sydd eto i hawlio ei wobr. 

Cafodd y tocyn dan sylw ei brynu ar ddydd Mercher 8 Mehefin.

Mae gan yr enillydd tan 5 Rhagfyr i hawlio'r arian ar docyn GOLD 8209 708.

Cwestiynau'r Prif Weinidog

BBC Cymru Fyw

Mae'r sesiwn wythnosol wedi dechrau ym Mae Caerdydd a gallwch ddilyn y diweddara' ar wefan Cymru Fyw.

View more on twitter

Pnawn eitha' braf

Tywydd, BBC Cymru

Bydd y gorau o heulwen y pnawn ar hyd arfordir y gorllewin.  Bydd hi'n teimlo'n eitha' cynnes, gyda'r tymheredd yn cyrraedd tua 18C yn y dwyrain.

Heno bydd hi'n noson sych, er yn cymylu'n raddol dros nos, gyda glaw yn symud o gyfeiriad y de erbyn y bore.

Am ragolygon eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.

Ymchwilio i ddigwyddiad hiliol honedig

Heddlu Dyfed Powys

Mae plismyn yn Sir Benfro'n ymchwilio i ddigwyddiad hiliol honedig yn Hwlffordd nos Iau diwetha'. Cafodd dyn o'r Emeradau Arabaidd Unedig anafiadau difrifol i'w wyneb yn ystod y digwyddiad tua 19:30. 

Mae tri dyn lleol wedi cael eu harestio a'u rhyddhau ar fechniaeth.

Peryglu awyrennau: Tystiolaeth yr amddiffyniad

BBC Cymru Fyw

Yn Llys y Goron Yr Wyddrug, mae dyn sydd wedi'i gyhuddo o ddisgleirio golau ar awyrennau'r Awyrlu wedi dweud fod y sŵn wedi mynd yn "annioddefol". Mae'r cyn gynghorydd o Fôn, John Arthur Jones, yn gwadu peryglu awyrennau oedd yn hedfan dros ei gartre' ger Mona. 

Wrth roi tystiolaeth, dywedodd ei fod yn gwerthfawrogi'r angen i hyfforddi peilotiaid ond ei fod wedi gofyn i'r Awyrlu droeon i hedfan ychydig yn bellach o'i dŷ.

John Arthur Jones
BBC

Rygbi: Cymru yn 'hynod drawiadol'

BBC Sport Wales

Er mwyn cadw'r ddesgl yn wastad, gwell rhoi 'chydig o sylw i'r bêl hirgron hefyd...Mae gwefan BBC Sport Wales yn cyfeirio at sylwadau cyn gapten Seland Newydd a chyn fewnwr y Gweilch, Justin Marshall, am Gymru.  Mae'n dweud fod eu perfformiadau yn erbyn y Crysau Duon yn ystod eu taith wedi bod yn "hynod drawiadol".

Justin Marshall
Getty Images

Bale: Mantais gorffen ar frig y grŵp

Euro 2016

Mae Gareth Bale wedi dweud bod gorffen ar frig Grŵp B yn rhoi mantais amlwg i Gymru ar gyfer gweddill Euro 2016.

Meddai:  "Does dim gemau hawdd ond fe allai hyn roi gêm 'chydig yn haws i ni.  Mae gorffen ar y brig yn well na dod yn ail neu'n drydydd.

"Mae'n dda i ni ac rydyn ni eisiau canolbwyntio ar ein hunain a chael pethau'n iawn ar gyfer y gêm nesa'."

Tabl Grŵp B
BBC

'Dwi'n credu yn Joe Allen'

Wales Online

Mae Wales Online yn sôn mai neithiwr oedd y noson pan "dorrodd Joe Allen" Twitter.  Roedd 'na lawer o sylw i'w berfformiad gwych ar y gwefannau cymdeithasol.  Joe, wrth gwrs, roddodd y cyfle i Aaron Ramsey sgorio'r gôl agoriadol yn erbyn Rwsia.

Joe Allen
BBC

Taro'r Post yn trafod y refferendwm

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Bydd Taro'r Post ar Radio Cymru yn trafod y refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd, ac ymhlith y cwestiynau cynta' fydd:

Beth mae'r ddwy ochor yn cynnig i amaeth? (gan Susan, o Lanwrtyd, ar y dde)

Beth am yr ymgyrchu ar y ddwy ochr? (Moli ar y chwith)

Ymunwch yn y ddadl rhwng 13:00 a 14:00.

Susan a Moli o Lanwrtyd
BBC
Susan a Moli o Lanwrtyd

Cymro wedi marw ar ei wyliau

BBC Cymru Fyw

Mae Cymro wedi marw ar ôl cael ei daro gan gwch wrth nofio ar wyliau ym Malta.

Yn ôl ffrindiau Allan Stanley, o Nefyn, roedd ei wraig wedi ceisio ei rybuddio am y peryglon wrth iddo nofio ar arfordir ynys Gozo. 

Allan Stanley
other

Ymchwilio i farwolaeth

Llanelli Star

Dywed Heddlu Dyfed-Powys eu bod yn ymchwilio i farwolaeth dyn 18 oed yn ardal Llanelli.

Daeth yr  awdurdodau  o hyd i gorff y dyn am 15:30 yn ardal Pump Hewl ddydd Llun, medd y Llanelli Star.

Mae'r heddlu wedi rhoi gwybod i swyddfa'r Crwner.

Blog: Glyn Griffiths

Ar y Marc

BBC Radio Cymru

Mae blogiwr Ar y Marc, Glyn Griffiths yn cynnig ei ddadansoddiad o 'gampwaith celfyddydol' Cymru neithiwr.

Y galw'n fawr am faneri

Golwg 360

Ers i Gymru ddechrau chwarae ym mhencampwriaeth Ewro 2016, mae gwerthiant un cwmni baneri o Abertawe wedi cynyddu 800%, medd Golwg 360.  

Dafad a baner Radio Cymru
BBC
Mae nifer o bobl (ac anifeiliaid!) wedi bod â baneri Radio Cymru dros yr wythnosau diwetha' hefyd

Chwilio am enillydd loteri

BBC Cymru Fyw

Os ydych chi wedi prynu tocyn EuroMillions yn ardal Sir Ddinbych yn ddiweddar - cym'rwch olwg ar eich rhifau. 

Does neb eto wedi hawlio gwobr o £75,989 ar ôl prynu tocyn ar gyfer 7 Mehefin. Mae gan yr enillydd lwcus tan 4 Rhagfyr i hawlio'r arian.

Peli EuroMillions
Getty Images

Byw Celwydd yn y Senedd

Twitter

Mae 'na ail gyfres ar y ffordd felly...

View more on twitter

Ffigyrau adrannau brys yn gwella

BBC Cymru Fyw

Parhau i wella mae amseroedd aros yn unedau brys ysbytai Cymru, mae'n ymddangos. Yn ôl ffigyrau mis Mai, cafodd 82% o gleifion eu gweld o fewn pedair awr, o'i gymharu ag 80% 'nôl ym mis Ebrill. Ond mae'n dal yn is na tharged Llywodraeth Cymru o 95%.