a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ddiwedd y darllediad o'r Siambr am heddiw. 

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl brynhawn yfory am 1.30pm ar gyfer y Cyfarfod Llawn nesaf.

  Y Senedd
 2. Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

  Jane Bryant wedi ei hethol yn gadeirydd.

 3. Y Pwyllgor Polisi a Deddfwriaeth Wrth Gefn

  David Rees wedi ei ethol yn gadeirydd.

 4. Y Pwyllgor Deisebau

  Mike Hedges wedi ei ethol yn gadeirydd.

 5. Y Pwyllgor Cyllid

  Simon Thomas wedi ei ethol yn gadeirydd.

 6. Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

  Bethan Jenkins wedi ei hethol yn gadeirydd.

 7. Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

  Huw Irranca-Davies Llafur wedi ei ethol yn gadeirydd.

 8. Ethol cadeiryddion pwyllgorau

  Mae Mark Reckless UKIP wedi ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

 9. Gwasanaeth Coffa yng Nghoedwig Mametz

  Mae Carl Sargeant yn dweud y bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn cynrychioli pobl Cymru yn y Gwasanaeth Coffa yng Nghoedwig Mametz ar Orffennaf 7 i anrhydeddu y rhai gollodd eu bywydau.

  Mae'n dweud bod Llywodraeth Cymru wedi cyfrannu tuag at y gofeb goffa sydd wedi ei chodi i "nodi dewrder ac aberth" aelodau Adran 38 (Cymreig) yng Nghoedwig Mametz.

  Fe wnaeth yr artist Christopher Williams baentio llun o'r Adran Gymreig yng Nghoedwig Mametz yn 1916
 10. Datganiad ar y Lluoedd Arfog

  Am yr hanner awr nesa fe fydd yr aelodau yn gwrando ar ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant, ar y Lluoedd Arfog. 

  Carl Sargeant
 11. Yn gyfystyr â blocio gwelyau

  Mae pobl sy'n byw mewn tai cymdeithasol heb angen "yn gyfystyr â blocwyr gwelyau" yn ôl Neil Hamilton.

  "Mae nhw'n amddifadu y bobl hynny sydd ag anghenion cymdeithasol gwirioneddol rhag y cyfle i gael to uwch eu pen."

 12. 'O blaid cystadleuaeth trethi rhwng awdurdodaethau'

  Mae Neil Hamilton yn cydnabod bod 'na rwygiadau o fewn UKIP ar ddatganoli trethi, ond mae'n dweud ei fod " o blaid cystadleuaeth trethi rhwng awdurdodaethau." 

  Pentwr o ddarnau punt
 13. Gresynu at ddiddymu’r Hawl i Brynu

  Mae arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn mynegi pryder y bydd mesur yn cael ei gyflwyno i ddiddymu’r Hawl i Brynu a'r Hawl i Gaffael. Mae'n dweud bod yr Hawl i Brynu wedi bod yn gaeffaeliad dros y 30 mlynedd ddiwetha.  

 14. Blaenoriaethau Deddfwriaethol

  Bydd cyfraith newydd i gael gwared ar "ddiwygiadau niweidiol" Llywodraeth y DU i hawliau gweithwyr o fewn gwasanaethau cyhoeddus datganoledig Cymru yn cael ei chyflwyno gan Lywodraeth Cymru yn ystod blwyddyn gyntaf y pumed Cynulliad, medd y Prif Weinidog, Carwyn Jones.

  Wrth ddatgelu rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17 mae Mr Jones yn dweud y bydd chwe Mesur yn cael eu cyflwyno dros y flwyddyn nesaf - yn amrywio o sefydlu trethi datganoledig newydd i Gymru i sicrhau gwelliannau ym maes iechyd y cyhoedd, gan sicrhau cyflenwad digonol o dai cymdeithasol drwy ddiddymu'r Hawl i Brynu, a diwygio'r system gymorth ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.

 15. Datganiad ar y Rhaglen Ddeddfwriaethol

  Yr eitem nesa gerbron y Siambr yw datganiad gan y Prif Weinidog ar y Rhaglen Ddeddfwriaethol.

 16. Cynnig i sefydlu Pwyllgorau wedi ei gymeradwyo

  Mae 13 o bwyllgorau i gyd ac mae pwy sydd yn cadeirio pob pwyllgor yn ddibynnol ar sawl aelod sydd gan bob plaid. 

  Fe fydd AC Llafur yn cadeirio chwech o bwyllgorau, gan gynnwys y Pwyllgor Addysg, Plaid Cymru'n cadeirio tri, gan gynnwys Iechyd a'r Ceidwadwyr yn cadeirio dau bwyllgor, un ar yr Economi.

  Un o aelodau UKIP fydd yn cadeirio'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn dilyn cytundeb trawsbleidiol. Mae grwp UKIP yn cynnig Mark Reckless fel ei hymgeisydd.

 17. Goblygiadau canlyniad y refferendwm

  Mae goblygiadau canlyniad y refferendwm yn hawlio'r sylw yn y cynigion am ddatganiadau, gan gynnwys dyfodol pysgota, arian ar gyfer ymchwil prifysgol a hefyd dyfodol rhaglen y Gronfa Strwythurol Ewropeaidd bresennol 2014-2020 yn gyffredinol.

  Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt
 18. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

  Yr eitem nesaf yn y Siambr yw'r Datganiad a Chyhoeddiad Busnes sy'n amlinellu busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 19. 'Peryglon mawr o gynnal ail refferendwm'

  Byddai yna "berygl mawr" o gynnal ail refferendwm yn ôl y prif weinidog.

  Byddai pobl wnaeth bleidleisio dros adael "yn gwylltio mwy a byddai'r gwylltineb yna yn troi'n rhywbeth mwy annifyr" meddai.

  Baneri
 20. Amser ar gyfer cyd-weithio trawsbleidiol a chonsensws na na welwyd o'r blaen

  Mae David Rowlands UKIP yn dweud ei bod hi'n bryd ar gyfer "cyd-weithio trawsbleidiol a chonsensws na welwyd o'r blaen."

  Mae'n dweud " Rydyn ni, a oedd yn rhan o'r Ymgyrch Gadael, yn llwyr gefnogi unrhyw gamau gan Lywodraeth Cymru i sicrhau nid yn unig bod yr arian gafodd ei addo i Gymru gan Lywodraeth San Steffan yn cael ei roi, ond hefyd cyfran deg o'r cronfeydd yn sgil Brexit.

  David Rowlands