a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ddiwedd y darllediad o'r Siambr am heddiw. 

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl brynhawn Mawrth nesa Gorffennaf 5 am 1.30pm ar gyfer y Cyfarfod Llawn nesaf.

  Y Senedd
 2. Canlyniad pleidlais gudd i ethol cadeiryddion y pwyllgorau

  Ar ôl pleidlais gudd mae'r canlynol wedi'u hethol yn gadeiryddion pwyllgorau.

  Lynne Neagle -  y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.

  Russell George - Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau.

  John Griffiths - y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

  Dai Lloyd -  y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon.

  Nick Ramsay -  y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

  Dyma'r tro cyntaf i Gadeiryddion pwyllgorau gael eu dewis yn y ffordd hon ar ôl i'r Cynulliad dderbyn cynigion y Pwyllgor Busnes i fabwysiadu system newydd ar gyfer ethol Cadeiryddion.

  Dywedodd Elin Jones AC, y Llywydd: "Mae penderfyniad y Pwyllgor Busnes i ganiatáu pleidlais gudd i ethol Cadeiryddion y Cynulliad yn cyd-fynd â'm haddewid fel Llywydd i ddiogelu buddiannau holl Aelodau'r Cynulliad a'u trin yn gyfartal.

 3. Dadl Fer: Ysgolion yr 21ain Ganrif: Mwy na rhaglen adeiladu.

  Ac yn olaf yn y Siambr y prynhawn yma Dadl Fer gan Rhianon Passmore, Aelod Llafur Islwyn. 

  Y pwnc - Ysgolion yr 21ain Ganrif: Mwy na rhaglen adeiladu.

  Rhianon Passmore
 4. Cadeirydd Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Cynulliad

  Mae'r aelod Llafur Rhianon Passmore yn mynegi pryder mai un o aelodau UKIP fydd yn cadeirio Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig y Cynulliad, o gofio bod y blaid wedi cwestiynu ai gweithredoedd dyn sydd yn gyfrifol am newid hinsawdd. 

  Mae amgylcheddwyr yn dweud bod polisi hinsawdd eisioes wedi cael ei danseilio oherwydd toriadau i gymorthdaliadau i ynni adnewyddadwy
  Image caption: Mae amgylcheddwyr yn dweud bod polisi hinsawdd eisioes wedi cael ei danseilio oherwydd toriadau i gymorthdaliadau i ynni adnewyddadwy
 5. Camarwain defnyddwyr

  Mae Simon Thomas, Plaid Cymru, yn condemnio "arferion rhai gwneuthurwyr ceir o leihau allyriadau gronynnau diesel artiffisial a chamarwain defnyddwyr."

  Simon Thomas
 6. Lefelau llygredd aer trwy'r byd

  Yn ôl Mudiad Iechyd y Byd, WHO, mae dros 80% o bobl sy'n byw mewn ardaloedd trefol sy'n monitro llygredd aer, yn dyst i lefelau ansawdd aer sydd yn fwy na lefelau terfyn Mudiad Iechyd y Byd. 

  Er bod llygredd aer yn effeithio ar bob rhanbarth yn y byd, pobl mewn dinasoedd incwm isel sy'n cael eu taro waethaf. 

 7. Dadl ar lygredd aer

  Nesa dadl gan y Ceidwadwyr Cymreig ar lygredd aer.

  Mae yna gynnig bod y Cynulliad: 

  1. Yn cydnabod y rhan y mae llygredd aer yn ei chwarae yng nghanlyniadau iechyd cymunedau ledled Cymru.

  2. Yn nodi bod Sefydliad Iechyd y Byd wedi canfod bod llygredd gronynnol wedi codi wyth y cant yn fyd-eang yn y pum mlynedd diwethaf, gydag arbenigwyr yn y DU yn credu bod tua 29,000 o farwolaethau yn gysylltiedig â llygredd aer. 

  3. Yn mynegi pryder ynghylch lefel y llygredd aer yng Nghymru, gan nodi mai yng Nghrymlyn, yng Nghaerffili, y mae'r lefelau uchaf o nitrogen deuocsid wedi'u cofnodi y tu allan i Lundain, a bod tystiolaeth a ddarparwyd mewn ymateb i ymgynghoriad gan GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2015 wedi canfod cysylltiad uniongyrchol rhwng llygredd aer a chynnydd mewn achosion o glefyd anadlol. 

  4. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddatblygu strategaeth allyriadau isel effeithiol, mewn ymgynghoriad â rhanddeiliaid, i leihau allyriadau llygryddion aer.

 8. Penodiadau gan y Cynulliad yn hytrach na Llywodraeth Cymru?

  Yn ôl arweinydd y Ceidwadwyr, Andrew RT Davies, byddai bod yn agored a thryloyw yn y broses gwneud penderfyniadau yn cael eu gwella drwy sicrhau bod penodiadau allweddol, gan gynnwys y Comisiynydd Plant, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, y Comisiynyd Pobl Hŷn a Chomisiynydd y Cymraeg, yn cael eu gwneud gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru, yn hytrach na Llywodraeth Cymru.

  Andrew RT Davies
 9. Cod Gweinidogion

  Disgwylir i ymddygiad cyfansoddiadol a phersonol gweinidogion fod o'r safon uchaf wrth iddynt arfer eu dyletswyddau. 

  Mae'r Cod Gweinidogion, a gyhoeddwyd gan Brif Weinidog Cymru, yn rhoi arweiniad i weinidogion ynghylch sut y dylen nhw weithredu a threfnu eu busnes er mwyn cynnal y safonau hyn. 

  Yn benodol, mae disgwyl iddyn nhw barchu Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus ac egwyddorion ymddygiad gweinidogol. Mae'r cod yn berthnasol i ysgrifenyddion y cabinet, weinidogion a'r Cwnsler Cyffredinol.

  Mae'r Cod Gweinidogion yn ei gwneud yn ofynnol cyhoeddi'r wybodaeth ganlynol bob blwyddyn: 

  •nifer, enwau a bandiau cyflog cynghorwyr arbennig a chost eu cyflog yn gyffredinol

  •rhestr o fuddiannau perthnasol gweinidogion •rhestr o roddion gwerth mwy na £320 a dderbyniwyd gan weinidogion ar ran Llywodraeth Cymru

  •rhestr o holl deithiau gweinidogion dramor sy'n costio mwy na £500 fesul taith ynghyd â chyfanswm cost holl ymweliadau gweinidogion â gwledydd tramor.

 10. Egwyddorion llywodraeth agored

  Nawr dadl arall gan Blaid Cymru sy'n cynnig bod y Cynulliad yn credu:

  (a) egwyddorion llywodraeth agored gael eu cynnal ym mhob maes cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru; 

  b) y Cod Gweinidogol gael ei osod gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru, a chael ei gymeradwyo ganddo; 

  (c) dyfarnwr annibynnol gael ei benodi i adrodd yn gyhoeddus ar unrhyw achosion o dorri'r Cod. 

 11. 'Y Cynulliad ddylai bennu trefniadau etholiadol Cymru'n unig'

  Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn dweud y dylai Mesur Cymru wneud darpariaeth ar gyfer galluogi i'r Cynulliad Cenedlaethol i bennu trefniadau etholiadol Cymru'n unig. 

  Carwyn Jones
 12. Rhoi mwy o ddewis?

  Mae'r bleidlais sengl drosglwyddadwy (STV) yn cael ei defnyddio mewn etholiadau llywodraeth leol yng Ngogledd Iwerddon a'r Alban. 

  Mewn refferendwm yn 2011 ar newid y system bleidleisio ar gyfer aelodau seneddol i "bleidlais amgen" fe wnaeth 68% o bleidleiswyr ddweud na.

  Mae Cymdeithas Diwygiad Etholiadol yn dweud bod STV yn rhoi mwy o ddewis i bleidleiswyr nag unrhyw system arall, bod llai o bleidleisiau yn cael eu gwastraffu ac nad oes yna seddi saff o dan STV.

  Bwrw pleidlais
 13. Galw am gyflwyno pleidlais sengl drosglwyddadwy ar bob lefel

  Mae'r ddadl nesaf gan Blaid Cymru sy'n cynnig bod y Cynulliad: 

  "Yn credu y dylai Mesur Cymru wneud darpariaeth i alluogi Cynulliad Cenedlaethol Cymru i gyflwyno pleidlais sengl drosglwyddadwy ar bob lefel, ac eithrio etholiadau i Senedd Ewrop a Thŷ'r Cyffredin, er mwyn sicrhau cynrychiolaeth deg ar gyfer pob safbwynt wleidyddol."

 14. Gwella canlyniadau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant, yn dweud y bydd yn hybu cyd-weithio effeithiol ar draws llywodraeth leol ac yn genedlaethol gyda'r holl bartneriaid yn y trydydd sector er mwyn gwella canlyniadau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal.

  Carl Sargeant
 15. 'Diffyg cefnogaeth' i blant sy'n gadael gofal preswyl

  Daw'r ddadl wedi adroddiad ddangosodd bod plant a oedd yn gadael gofal preswyl yn 18 oed yn teimlo bod yna ddiffyg cefnogaeth iddyn nhw a bod eraill yn honni nad oedd ganddyn nhw lawer o lais yn y penderfyniad ynglŷn â lle fydden nhw'n byw.

  Mae adroddiad Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland, yn nodi pwyntiau positif gan ddweud bod rhai cartrefi yn darparu gofal digonol i blant ac yn gwneud iddyn nhw deimlo yn fwy sefydlog.   

  Ond mae hefyd yn cyfeirio at bryder bod pobl ifanc yn teimlo eu bod yn cael eu gweld fel troseddwyr am fod yr heddlu yn cael eu galw yn aml.

  Comisiynydd Plant Cymru, Sally Holland
 16. Angen bod yn barod am gynnydd posib eto yn y galw am wasanaethau

  Mae Llyr Gruffydd yn dweud os oes yna gysylltiad rhwng dirwasgiad â nifer y newidiadau mewn gofal, yna "mae'n rhaid i ni fod yn barod am gynnydd posib eto yn y galw am wasanaethau o fewn Cymru ôl-refferendwm." 

  Llyr Gruffydd
 17. 'Ar Goll mewn Gofal'

  Mae David Melding yn dangos copi o'r adroddiad "Ar Goll mewn Gofal" i'r aelodau yn y Siambr. Adroddiad ydyw ar y tribiwnlys i'r ymchwiliad i gamdrin plant mewn cartrefi gofal yng Ngogledd Cymru, gafodd ei gyhoeddi yn Chwefror 2000.

  Awdur yr adroddiad, Syr Ronald Waterhouse, oedd cadeirydd y tribiwnlys barodd dros ddwy flynedd ac a glywodd dystiolaeth gan 650 o bobl a oedd wedi bod mewn gofal yn y Gogledd ers y 1970au.

  Fe gafodd cwynion eu cyflwyno i'r ymchwiliad am 40 o gartrefi yn hen siroedd Gwynedd a Chlwyd, er bod y rhanfwya o'r honiadau yn canolbwyntio ar saith o gartrefi.

  David Melding
 18. Dadl gan Aelodau Unigol

  Am yr awr nesa mae dadl gan Aelodau Unigol. 

  Mae David Melding, Julie Morgan, Lee Waters, Llyr Gruffydd, a Neil Hamilton yn cynnig bod y Cynulliad: 

  "Yn credu y dylai Llywodraeth Cymru archwilio ffyrdd o gryfhau dulliau gweithio rhwng adrannau i wella canlyniadau ar gyfer plant sy'n derbyn gofal." 

  Plant mewn gofal
 19. Dim cwestiynau i Gomisiwn y Cynulliad

  Er mai dim ond unwaith bob pedair wythnos mae'r comisiynwyr yn ateb cwestiynau yn y Cyfarfod Llawn, does dim cwestiynau wedi eu cyflwyno heddiw.