a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ddiwedd y Cyfarfod Llawn heddiw.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth nesa Gorffennaf 12 beth bynnag fydd canlyniadau Pencampwriaeth Euro 2016.

  Pob Lwc Cymru

  Y Senedd
 2. 'Dyfodol cynaliadwy ar gyfer cynhyrchu dur'

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates, yn dweud yn sgil canlyniad Refferendwm yr UE ei bod hi'n "fwy pwysig nag erioed bod Llywodraeth y DU yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau dyfodol cynaliadwy ar gyfer cynhyrchu dur yng Nghymru."

  Ken Skates
 3. 'Gan weithfeydd dur rôl allweddol yn yr economi'

  Mae'r aelod Ceidwadol Russell George yn dweud bod gan y gweithfeydd dur ym Mhort Talbot, Llanwern, Shotton a Trostre "rôl allweddol yn economi Cymru ac yn y Deyrnas Unedig yn gyfangwbl."

  Russell George
 4. 'Angen delio â mater costau ynni uchel'

  Mae Bethan Jenkins Plaid Cymru yn pwysleisio bod cael mynediad i'r Farchnad Sengl o bwysigrwydd mawr i Tata UK.

  Mae'n dweud y gallai Llywodraeth Cymru ecsploitio arian Ewropeaidd presennol , yn arbennig y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol, fel bo'r cynllun ynni adnewyddadwy newydd yn gallu cael ei adeiladu ar safle Tata ym Mhort Talbot, er mwyn delio â mater costau ynni uchel.

  Bethan Jenkins
 5. 'Wedi llyfetheirio busnesau Prydain gyda llwythi o dâp coch'

  Mae Caroline Jones UKIP yn dweud bod yr Undeb Ewropeaidd wedi "llyfetheirio busnesau Prydain gyda llwythi o dâp coch."

  Mae'n ychwanegu "Mae dyfodol ein diwydiant dur yn ddibynnol arnom ni'n gadael yr UE."

  Caroline Jones
 6. Brexit a Chwmni Dur Tata ym Mhort Talbot

  Ac yn ola heddiw Dadl gan UKIP. 

  Mae'r blaid yn cynnig bod y Cynulliad: Yn credu bod gan gwmni dur Tata ym Mhort Talbot well gobaith o oroesi yn dilyn Brexit.

  Gwaith Dur Tata ym Mhort Talbot
 7. 'Newid cyfansoddiadol anferth'

  Wrth ymateb i gwestiwn Simon Thomas ynglŷn â pha drafodaethau y mae e wedi eu cael ar y goblygiadau cyfreithiol y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, mae Mr Antoniw yn dweud "dim". 

  Mae'n dweud mai dim ond ers wythnos y mae e wedi bod yn y swydd, ond dywedodd y bydd Brexit yn golygu "newid cyfansoddiadol anferth."

 8. Cwestiynau i'r Cwnsler Cyffredinol

  Mae'r cwestiynau nesa i'r Cwnsler Cyffredinol, Mick Antoniw. 

  Dau gwestiwn sydd yna a hynny gan aelod Plaid Cymru, Simon Thomas: 

  Beth yw blaenoriaethau'r Cwnsler Cyffredinol ar gyfer y Pumed Cynulliad? 

  Pa drafodaethau y mae'r Cwnsler Cyffredinol wedi'u cael gyda swyddogion y gyfraith eraill ynglŷn â goblygiadau cyfreithiol y DU o ran tynnu allan o'r UE?

  Mick Antoniw.
 9. 'Dyw David Reynolds ddim yn ymgynghorydd i mi'

  "'Dyw David Reynolds ddim yn ymgynghorydd yn fy adran i" medd Kirsty Williams wedi i Mohammad Asghar gyfeirio at farn Athro David Reynolds nad yw lleihau maint dosbarthiadau i lai na 25 o ddisgyblion yn golygu bod canlyniadau yn well.

  Mae cynlluniau Llywodraeth Cymru i leihau dosbarthiadau plant cynradd yn rhan o gytundeb rhwng Llywodraeth Lafur Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol sy'n golygu bod yr unig Ddemocrat Rhyddfrydol yn y Cynulliad wedi'i phenodi'n Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

  Mae Athro Reynolds wedi dweud y byddai gwario arian ar ddatblygiad proffesiynol athrawon yn well o beth.

  Dosbarth ysgol
 10. 'Dim prinder llefydd mewn ysgolion yng Nghymru'

  "Does dim prinder o lefydd mewn ysgolion yng Nghymru" medd Kirsty Williams, ateb yn ôl Neil Hamilton sy'n "diferu o hunanfodlonrwydd."

 11. Sesiwn Gwestiynau Cyntaf Kirsty Williams

  Mae Kirsty Williams yn wynebu ei sesiwn gwestiynau cyntaf ers dod yn Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg.

  Fe gafodd ei phenodiad ei gadarnhau gan aelodau Cymreig y Democratiaid Rhyddfrydol mewn cynhadledd arbennig ym mis Mai.

  Kirsty Williams
 12. Gwelliant Plaid Cymru wedi ei basio

  Mae'r aelodau wedi pasio gwelliant Plaid Cymru - " nad yw Mesur Cymru arfaethedig Llywodraeth y DU yn mynd mor bell â chynnig pwerau tebyg i'r rhai sydd ar gael i'r Alban, neu sy'n cael eu cynnig i'r Alban.

  Roedd 34 aelod o blaid ac 11 yn erbyn y gwelliant.

  y bleidlais
 13. A ddylid dechrau Erthygl 50 ar unwaith?

  Mae Alun Cairns yn dweud y byddai o gymorth petai'r Cynulliad yn mabwysiadu safbwynt ffurfiol ar " a ddylid dechrau Erthygl 50 ar unwaith neu a fyddai oedi yn fwy synhwyrol."

  Erthygl 50 yw'r enw ar y broses ffurfiol o adael yr UE, ar ôl y cymal perthnasol yng nghytundeb Lisbon 2007.

  Cymru ac Ewrop
 14. 'Gallai Mesur Cymru gael effaith anfwriadol'

  Mae'r aelod Llafur Huw Irranca-Davies yn galw ar Alun Cairns i fynychu cyfarfod o'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol am drafodaeth adeiladol ran craffu oherwydd gallai Mesur Cymru gael effaith anfwriadol allai wanhau'r setliad datganoli.

  Huw Irranca-Davies
 15. 'Trafod y cyfansoddiad yn ddiddiwedd'

  Mae Rhianon Passmore yn dweud nad oedd ei hetholwyr wedi ei hanfon hi i'r Cynulliad i "drafod y cyfansoddiad yn ddiddiwedd." 

  Rhianon Passmore
 16. 'Mesurau dibwys a dinod'

  Mae Arweinydd UKIP yn y Cynulliad Neil Hamilton yn disgrifio Araith y Frenhines fel casgliad dryslud o "fesurau dibwys a dinod."

  Neil Hamilton
 17. 'Setliad datganoli cliriach a mwy sefydlog'

  Mae Arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies yn dweud y bydd y mesur yn arwain " at setliad datganoli cliriach a mwy sefydlog."

  Mae'n ychwanegu bod Llywodraeth y DU yn haeddu clod mawr am y newidiadau i'r drafft.

  Andrew RT Davies
 18. 'Pwerau arfaethedig i Gymru ddim yn cymharu â'r Alban'

  Mae Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn dweud nad yw'r Mesur Cymru arfaethedig gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig, yn cymharu â'r pwerau sydd ar gael i, neu sy'n cael eu cynnig i'r Alban. 

  Leanne Wood
 19. Datganoli treth incwm

  Mae Mr Jones yn dweud y byddai cytundeb ar fframwaith cyllidol yn allweddol ar gyfer cytundeb ar ddatganoli treth incwm, er mwyn sicrhau nad yw Cymru yn colli allan.

  Mae'n dweud bod Mesur Cymru yn welliant ond na all fod yn setliad parhaol.

  Ei farn yw bod awdurdodaeth wahanol, o bosib ar wahân, yn anochel.

 20. 'Dim heclo'

  Mae'r Prif Weinidog yn llongyfarch yr ysgrifennydd gwladol ar roi ei araith, yn wahanol i'w ddau ragflaenydd, heb gael ei heclo.

  Carwyn Jones