a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Peidiwch mynd yn bell...

  BBC Cymru Fyw

  Peidiwch mynd yn bell.

  Dilynwch y llif byw arbennig fydd yn dod a'r diweddaraf i chi o'r cynnwrf cyn y gêm a'r gêm ei hun.

  Gweddïwch a chroeswch eich bysedd.

  Cmon Cymru!

 2. Adam Price yn galw eto am uchelgyhuddo Tony Blair

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn AS Plaid Cymru wedi galw unwaith eto ar Senedd San Steffan i uchelgyhuddo Tony Blair.

  Dywedodd Adam Price, sydd bellach yn Aelod Cynulliad: "Mae uchelgyhuddo yn dal yn bosib. Mae'n arf sy'n bodoli."

  Ond, tra'n cymryd cyfrifoldeb llwyr am y penderfyniad i fynd i ryfel, dywedodd Tony Blair ei fod yn dal i gredu "ei bod hi wedi bod yn well disodli Saddam Hussein."

  Adam Price
 3. Traffig a thywydd

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd heno’n noson sych ar y cyfan gyda chyfnodau braf i ddechrau ond bydd hi’n cymylu wedyn a  bydd glaw’n cyrraedd ardaloedd o Fôn a Gwynedd erbyn yr oriau mân. 

  Bydd hi’n noson gynnes a chlos. 

  Y tymheredd isaf yn 14°C.

  Yng Nghaerdydd, mae traffig araf ac oedi yn nwyrain y ddinas gan y bu lori’n rhwystro cyfnewidfa Llanedern yn gynharach. 

  Mae’n araf ar yr A3432 tua’r gogledd ac wrth adael y ddinas ar Heol Casnewydd o Heol Albany ymlaen.

  Ar yr A465- Ffordd Blaenau’r Cymoedd, mae ciwiau i’r ddau gyfeiriad yn y gwaith ar gylchfan Brynmawr.

  Yng Ngwynedd, mae’r hewl rhwng Caeathro a Phont Rug wedi ei rhwystro’n rhannol.

 4. Anrhydeddu tîm Cymru i'r Orsedd?

  Facebook

  Cymaint yw gwerthfawrogiad rhai pobl o lwyddiant y tîm pêl-droed Cenedlaethol, mae rhai'n galw am eu hanrhydeddu nhw'i gyd, a'u rheolwr Chris Coleman, i'r Orsedd. Dyma apêl Huw Davies ar Facebook:

  URDDO CHRIS COLEMAN A THIM PELDROED CYMRU I'R ORSEDD.

  Yr unig modd sydd ganddom fel Cymru i anrhydeddu ein harwrion cenhedlaethol yw drwy eu hurddo i Orsedd Beirdd yr Eisteddfod.

  Tybed a fyddai'n bosib ymgyrchu yn ddiymdroi i ofyn i'n Heisteddfod urddo nid yn unig Chris Colman, ond hefyd yr holl dim am eu hymgyrch syfyrdanol yn yr Euros, ac hefyd am lwyddo i uno ein cenedl fach mewn hapusrwydd a balchder - rhywbeth mae ein gwleidyddion wedi methu ei gyflawni.

  Mi fyddai'n wych o beth petai Llys yr Eisteddfod yn gweld ei ffordd i'r anrhydedd fod o'r urdd uchaf yn yr Eisteddfod ym mis Awst 2016.

  Plis MrArchdderwydd?

  Os ydych yn cytuno a wnewch rannu a hoffi os gwelwch yn dda ?

 5. Achos Kyle Kennedy: 'derbyn cyfrifoldeb'

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn sydd wedi ei gyhuddo o ladd tad a babi wedi dweud ei fod yn "derbyn cyfrifoldeb" am yr hyn ddigwyddodd. 

  Mae Kyle Kennedy yn gwadu gyrru yn beryglus ond mae wedi cyfaddef achosi marwolaeth Simon Lewis. 

  Roedd gwraig feichiog Simon Lewis yn y car ac fe gollodd hi'r babi wedi'r ddamwain. 

  Dywedodd Mr Kennedy ei fod yn derbyn cyfrifoldeb am ei weithredoedd. 

  Ond dywedodd hefyd na fyddai'r ddamwain wedi digwydd oni bai bod fan oedd o'i flaen wedi brecio yn sydyn. 

  Mae'n dweud mai dyma wnaeth achosi iddo wyro tuag at y traffig. 

  Kennedy a Simon Lewis
  Image caption: Kyle Kennedy (chwith) a Simon Lewis (dde)
 6. Dim pwerau newydd heb gytundeb cyllideb

  BBC Wales News

  Ddylai'r Cynulliad ddim derbyn pwerau newydd oni bai bod yna gytundeb wedi ei wneud gan Lywodraeth San Steffan ynglŷn â chyllideb Llywodraeth Cymru meddai'r Prif Weinidog Carwyn Jones. 

  Mae wedi dweud wrth ACau na fyddai yn gallu argymell camau nesaf datganoli oni bai fod yna gytundeb ar y gyllideb.

  Carwyn Jones
 7. Y ffanbarth yn prysuro

  Rhodri Tomos

  Gohebydd BBC Cymru Fyw yn Ffrainc

  Mae Rhodri Tomos yn dweud ei bod hi'n ymddangos bod pobl yn mynd i'r ffanbarth yn gynt na mewn gemau eraill.

  "Er bod eithaf tipyn o Bortiwgal wedi cyrraedd, y Cymry sydd yn y mwyafrif yn y ddinas ar hyn o bryd.

  "Cofiwch mae'r stadiwm yn bell iawn o ganol y ddinas (tua 8-9 milltir) felly os oes gan bobl docynnau, mae'n werth cofio gadael digon o amser i gyrraedd. 

  "Fe fydd trafnidiaeth cyhoeddus o dan fwy o straen nag arfer."

 8. Mametz: yr hyn ddigwyddodd

  BBC Cymru Fyw

  Mae Aled Scourfield yn Mametz ac mae'n esbonio beth ddigwyddodd yn ystod y frwydr yn y goedwig union ganrif yn ôl yn 1916.

  Video content

  Video caption: Mametz
 9. Yr olygfa yn Lyon

  Euro 2016

  A dyma i chi'r olygfa yn Place Antonin Poncet. 

  Cefnogwyr
 10. Pawb yn ffrindiau

  Euro 2016

  Mae Rhodri Tomos, ein gohebydd ni allan yn Ffrainc.

  Mae'n dweud bod cefnogwyr y ddwy wlad yn ffrindiau gyda'i gilydd.   

  Cefnogwyr
 11. Mametz: Hanes dau Gymro

  BBC Cymru Fyw

  Roedd y fyddin fu'n ymladd yng Nghoedwig Mametz ym mis Gorffennaf 1916 yn llawn gwirfoddolwyr o bob rhan o Gymru.

  Mae'n gohebydd Aled Scourfield wedi bod yn clywed hanes dau ohonyn nhw.

  Milwyr
  Image caption: Rhai o filwyr y 'Fyddin Gymreig', sawl un oedd wedi gwirfoddoli a'i gilydd
 12. Adolygiad 'Allan o Diwn': "Theatr yw cartref dychan Cymreig"

  BBC Cymru Fyw

  Mae Lowri Haf Cooke wedi bod i weld sioe Emyr 'Himyrs' Roberts, 'Allan o Diwn' gan Theatr Bara Caws, sydd ar daith tan 2 Awst. 

  Meddai: " [y]... theatr yw cartref dychan Cymreig. Yn absenoldeb unrhyw raglen [ddychan] o werth, ar deledu a radio Cymraeg, byddai’n talu i chi weld y sioe 'Allan o Diwn' gan Theatr Bara Caws..."

  Gallwch ddarllen cyfweliad Emyr 'Himyrs' Roberts ar Cymru Fyw.

  Poster sioe Allan o Diwn
 13. O Fangor i Lyon...

  Euro 2016

  Mae'r cefnogwyr wedi hen ddechrau cyrraedd Lyon erbyn hyn - o bob cwr. Mae'r ddau yma - sy'n eu crysau pêl-droed Bangor - yn dod o'r Swistir! 

  Fe ddywedon nhw wrth Rhodri Tomos, gohebydd Cymru Fyw yn Ffrainc, eu bod wedi gwylio gêm ym Mangor yn 2014, prynu crysau Bangor ac yn eu gwisgo heddiw i gefnogi Cymru!

  Cefnogwyr o'r Swistir yn cefnogi Cymru yn Lille
 14. Trafferthion ar y ffyrdd

  Teithio BBC Cymru

  Ar yr A470, Ffordd Llanrwst yn Nhal y Cafn, Conwy mae’r traffig yn ciwio i’r ddau gyfeiriad, lle mae ‘na waith yn cael ei wneud ar y ffordd. 

  Ac yn Y Drenewydd, mae ‘na dagfeydd i’r ddau gyfeiriad ar yr A489, Ffordd Llanidloes oherwydd gwaith ffordd.

 15. Chilcot: Datganiad Tony Blair

  Mae'r cyn brif weinidog Tony Blair wrthi'n gwneud datganiad yn sgil cyhoeddiad adroddiad Chilcot y bore 'ma.

  Dywedodd fod y penderfyniad i fynd i ryfel yn Irac yr un "anoddaf" yn ystod ei gyfnod fel prif weinidog a'i fod yn teimlo mwy o "dristwch nag all unrhyw un ddychmygu".

  Ychwanegodd: "Daeth i'r amlwg fod yr asesiadau cudd-wybodaeth yn anghywir.

  "Roedd yr hyn ddaeth wedi'r rhyfel yn fwy gwaedlyd nag unrhyw beth oedden ni wedi dychmygu,

  "Rwy'n derbyn fod yr adroddiad yn nodi nifer o wendidau yn y ffordd y cafodd penderfyniadau eu gwneud ac rwy'n derbyn cyfrifoldeb am y camgymeriadau hynny."

  Tony Blair