a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Haf gwych i chi

  A dyna ddiwedd y Cyfarfod Llawn ola cyn toriad yr Haf.

  Wrth i aelodau'r Cynulliad ddychwelyd i'w hetholaethau, bydd criw diogelwch soniarus y Senedd yn parhau i groesawu pobl trwy'r gwyliau.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ym mis Medi.

  Hwyl.

  Criw diogelwch
 2. Dadl ar undebau yng Nghymru

  Ac yn ola dadl fer gan Bethan Jenkins ar undebau: Edrych ar waith yr undebau yng Nghymru o ran mynd i'r afael â llymder ac annog mwy o aelodaeth a chefnogaeth i undebau.

  Bethan Jenkins
 3. Dadleuon byr

  Mae'r cyntaf o ddwy ddadl fer gan yr aelod Llafur Mike Hedges ar ddiwallu anghenion tai Cymru. 

  Mae'n dweud bod angen rhagor o gamau i gynyddu'r cyflenwad tai.   

  Mike Hedges
 4. Ymateb i sylw o'r llawr

  Mae Neil Hamilton yn ymateb i sylw o'r llawr gan ddweud bod Alun Davies "wedi codi cywilydd ar ei hun, ac o bosib ar y Siambr, drwy drin gyda rhywfaint o ysgafnder, fater difrifol, ac y byddai'n well iddo wrando na phaldaruo."

 5. Cymod a choffâu

  Mae gwasanaethau wedi'u cynnal i gofio'r milwyr o Gymru fu farw yn ystod y frwydr yng Ngoedwig Mametz yng Ngogledd Ffrainc gan mlynedd yn ôl

  Cafodd tua 4,000 o filwyr o Gymru eu lladd neu eu hanafu yn ystod pum diwrnod o frwydro.

  Y bwriad ar 7 Gorffennaf 1916 oedd cipio Coedwig Mametz - y goedwig fwyaf yn ardal y Somme - fel rhan o'r cyrch enfawr i geisio chwalu llinell amddiffynnol yr Almaenwyr. 

  Coedwig Mametz
 6. Taith bersonol

  Coed Mametz yw testun blog ein Golygydd Materion Cymreig Vaughan Roderick yr wythnos hon wedi iddo fynd draw i'r Goedwig ar daith bersonol.

 7. Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf

  Nawr Dadl y Ceidwadwyr Cymreig yn cynnig bod y Cynulliad:

  1. Yn nodi can mlynedd ers Brwydrau'r Somme, Coed Mametz a Jutland.

  2. Yn rhoi teyrnged i'r rhai a ymladdodd yn y brwydrau hyn a brwydrau eraill yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

  3. Yn anrhydeddu'r cof am y rhai a gollodd eu bywydau a'r rhai a anafwyd yn y Rhyfel Byd Cyntaf a gwrthdrawiadau arfog eraill.

  4. Yn credu bod yn rhaid i Lywodraeth Cymru roi mwy o gefnogaeth i luoedd arfog a chymuned y cyn-filwyr yng Nghymru yn ystod y Pumed Cynulliad.

  Cerflun Draig Cymru yng Ngoedwig Mametz
  Image caption: Cerflun Draig Cymru yng Ngoedwig Mametz
 8. 'Seilio ar fframwaith cyllido teg'

  Dywed Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford "bod yr holl drefniadau cyllido yn y cyfnod wedi Brexit yn cael eu seilio ar fframwaith cyllido teg ac ar ddiwygio Fformiwla Barnett yn sylweddol."  

  Mark Drakeford
 9. 'Cyfran Cymru yn £432 miliwn'

  Mae Caroline Jones UKIP yn dweud bod "cyfran Cymru o'r £9 biliwn mae'n ei gostio i fod yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd" yn£432 miliwn nid y £490 miliwn sy'n cael ei ddyfynnu yng nghynnig Plaid Cymru, o gofio bod poblogaeth Cymru yn 4.8% o Brydain. 

  Caroline Jones
 10. Cwestiwn yn "warthus"

  Mae Simon Thomas yn disgrifio cwestiwn gan Aelod Seneddol Wrecsam, Ian Lucas, yn Nhŷ'r Cyffredin heddiw pan ofynnodd a oedd y gweinidog yn cytuno bod gadael yr Undeb Ewropeaidd yn cynnig cyfle euraidd i asesu lefel y cymorthdal sy'n cael ei dalu i ffermwyr yng Nghymru i weld a all yr arian gael ei wario mewn modd mwy effeithiol ac effeithlon mewn meysydd eraill.

  Disgrifiad Mr Thomas o'r cwestiwn yw "gwarthus."

 11. Dadl Plaid Cymru ar effaith Brexit

  Fe fydd yr aelodau nawr yn gwrando ar Ddadl Plaid Cymru ar effaith Brexit.

  Mae Plaid Cymru yn cynnig bod y Cynulliad:

  1. Yn nodi'r addewidion a wnaed i bobl Cymru gan y rhai a oedd yn ymgyrchu i'r DU dynnu allan o'r Undeb Ewropeaidd.

  2. Yn galw ar Lywodraeth y DU i sicrhau bod yr addewidion hynny yn cael eu cyflawni ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys:

  a) bod £490 miliwn y flwyddyn yn ychwanegol yn cael ei roi i GIG Cymru;

  b) y caiff lefel y cyllid a gaiff Cymru o raglenni'r UE ar hyn o bryd ei chynnal;

  c) y bydd y cymorth taliadau uniongyrchol a gaiff ffermwyr Cymru yn gyfartal, os nad yn uwch na'r hyn a ddaw drwy'r Polisi Amaethyddol Cyffredin; 

  d) bod hawl dinasyddion yr UE adeg Brexit i aros yn y DU heb ofn na rhwystr, yn cael ei warantu. 

  Arwydd adeg Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd
 12. 'Gostyngiad yn y buddsoddiad yn annerbyniol'

  Mae'r Gweinidog Alun Davies yn dweud ei fod yn "rhannu pryderon yr aelodau" ynglŷn â'r newidiadau i fwrdd rheoli'r BBC.

  Mae'n dweud "ein bod ni wedi gweld bod yr arian mae'r BBC yn ei fuddsoddi yng Nghymru wedi gostwng ar adeg pan fo'r buddsoddiad yn yr Alban, Gogledd Iwerddon a sawl rhanbarth yn Lloegr wedi cynyddu. Mae hyn yn annerbyniol" meddai.

  Alun Davies
 13. Y rhaglen Saesneg deledu fwya poblogaidd ar BBC Cymru

  Mae Rhianon Passmore yn tynnu sylw at y ffaith mai rhaglen "Max's World Cup Warm-Up" gyda'r diddanwr o Gymru Max Boyce, oedd y rhaglen Saesneg deledu fwya poblogaidd ar BBC Cymru y llynedd, yn denu 322,000 o wylwyr.

  Fe wnaeth rhaglen "Max's World Cup Warm-Up" ddenu bron i dreian miliwn o wylwyr
 14. 'Pryderus iawn' am y newidiadau i fwrdd rheoli'r BBC

  Mae Rhun ap Iorwerth, a oedd yn arfer gweithio i'r BBC, yn dweud ei fod yn "bryderus iawn" am y newidiadau i fwrdd rheoli'r BBC, sydd meddai, yn "gwthio Cymru i'r ymylon." 

  Rhun ap Iorwerth
 15. 'Ffynonellau gwybodaeth ar gyfer trafodaeth a chraffu yn sychu'

  Mae aelod Llafur Llanelli, Lee Waters, yn dweud "Ar adeg pan fo Cymru fel cenedl wedi'i diffinio'n gliriach nag oed, mae ffynonellau gwybodaeth ar gyfer trafodaeth a chraffu yn sychu."

  Mae Mr Waters yn cyhuddo uwch reolwyr y BBC o ddefnyddio "geiriau gwag" gydag addewidion blaenorol i wella'r portread o Gymru ar rhwydwaith.

  Mae'n ychwanegu, "Mae rheolwyr y BBC hyd yma wedi dangos eu bod yn fyddar i'r newidiadau i siâp Prydain."

  Lee Waters
 16. 'Gobeithio rhannu gohebu o'r Senedd gyda'r BBC'

  Mae Simon Thomas, Plaid Cymru, yn dweud bod perchnogion y Daily Post wedi dweud wrtho eu bod yn gobeithio rhannu gohebu o'r Senedd gyda'r BBC ar ôl i'r papur roi'r gorau i gael gohebydd yn y Senedd.

 17. Y portread o Gymru ar y BBC

  Wrth gyfeirio at addewid Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC Tony Hall i wella'r portread o Gymru ar y BBC, mae Bethan Jenkins yn dweud "Mae angen i chi ddangos eich bod chi'n mynd i wneud hynny nawr."

  Wrth gyfeirio at greu swydd Cyfarwyddwr y Cenhedloedd a'r Rhanbarthau, mae Bethan Jenkins yn cwestiynu "a ydi hyn yn glastwreiddio ein dylanwad ar y BBC."

  Bethan Jenkins
 18. Dadl gan Aelodau Unigol

  Am yr awr nesa fe fydd Dadl gan Aelodau Unigol ar y BBC a rhaglenni Saesneg ar gyfer Cymru.

  Mae Bethan Jenkins, Lee Waters, Russell George, Jeremy Miles, Jenny Rathbone, a Simon Thomas yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn gresynu bod y swm o arian a gaiff ei wario gan y BBC ar raglenni Saesneg ar gyfer Cymru wedi disgyn 25 y cant yn y degawd diwethaf.

   2. Yn credu bod gan BBC Cymru ran hanfodol i'w chwarae o ran adlewyrchu bywydau, uchelgeisiau a heriau pobl Cymru.

  3. Yn nodi cyfaddefiad yr Arglwydd Hall bod y cyllid ar gyfer cynnwys Saesneg a gaiff ei wneud yng Nghymru ar gyfer cynulleidfaoedd Cymru wedi gostwng i lefelau anghynaliadwy, ac felly'n galw ar y BBC i amlinellu'n fanwl beth yw ei ymrwymiadau gwario o ran Cymru yn y dyfodol agos a'r dyfodol pellach. 

  BBC CYMRU
 19. Cynnig i ethol aelodau i bwyllgorau

  Mae'r aelodau wedi cymeradwyo cynnig bod y Cynulliad yn ethol:

  David J Rowlands (UKIP Cymru) yn aelod o'r Pwyllgor Busnes yn lle Mark Reckless (UKIP Cymru). 

  Michelle Brown (UKIP Cymru) yn aelod o'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn lle Mark Reckless (UKIP Cymru).

  Nathan Gill (UKIP Cymru) yn aelod o'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn lle Michelle Brown (UKIP Cymru). 

 20. Cynnig i newid enw'r Pwyllgor Polisi a Deddfwriaeth Wrth Gefn

  Mae'r aelodau yn y Siambr yn cytuno y dylid newid enw'r Pwyllgor Polisi a Deddfwriaeth Wrth Gefn i'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.