a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw. Bydd y llif byw yn ôl am 08:00 bore fory gyda'r newyddion diweddara.

  Am y tro felly, noswaith dda i chi.  

 2. Tywydd dros nos

  Tywydd, BBC Cymru

  Heno fe fydd cymylau'n datblygu o'r gorllewin gan ddod â chyfnodau o law i gyfeiriad y gogledd ddwyrain dros nos.

  Er hynny bydd rhai mannau yn aros yn sych. Bydd yn teimlo'n oerach nag y mae wedi bod dros y dyddiau diwethaf. 

  Am ragor o fanylion ewch i'r wefan dywydd.

 3. Hwyl fawr o'r Sioe

  Sioe Frenhinol Cymru

  Mae'n amser i bawb fynd adref o Lanelwedd am flwyddyn arall, ond mae'r adeiladwyr sydd wedi bod yn arddangos eu doniau adeiladu wal gerrig sych wedi addo y byddan nhw wedi gorffen y sedd yma erbyn y Sioe nesaf.

  wal
 4. Gwasg yn dathlu 50 mlwyddiant

  Mae Gwasg y Lolfa yn dathlu hanner canmlwyddiant ers ei sefydlu gan gyhoeddi calendr o hen bosteri. 

  Ymysg y casgliad o bosteri o'r 1960au a'r 1970au mae'r poster eiconig 'Gwnewch Bopeth yn Gymraeg' a ddarluniwyd gan Elwyn Ioan yn 1972.

  Calendr posteri y Lolfa
 5. Lle mae'r ffwr...neu'r plu?

  Sioe Frenhinol Cymru

  Dyma un o ennillwyr un o gystadleuthau'r sied ffwr a phlu heddiw, sef Skittles; python o Brasil, sydd ychydig yn rhy swil i ddangos ei wyneb.

  skittles
 6. Perfformio'r haka yn y Sioe Fawr

  Daily Post

  Fe wnaeth cneifwyr o Seland Newydd berfformio'r haka o flaen y gynulleidfa fawr oedd yno i'w gwylio'n cystadlu yn erbyn tîm cneifio Cymru yn Sioe Llanelwedd - gallwch eu gwylio mewn fideo ar wefan y Daily Post.

  Ian Jones a Gwion Lloyd Evans o dîm Cymru ddaeth i'r brig er hynny ond fe gipiodd pencampwr cneifio'r byd o Seland Newydd Rowland Smith y brif wobr agored. 

 7. Newydd dorri: Caniatâd cynllunio i gais dadleuol

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo cais gan gwmni i godi fferm wynt ar Fynydd y Gwair ger Abertawe.

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Amgylchedd wedi rhoi caniatâd cynllunio i RWE Innogy UK i gynhyrchu trydan yno.

  Daw penderfyniad Lesley Griffiths yn dilyn argymhelliad yr Arolygiaeth Gynllunio a arweiniodd ymchwiliad cyhoeddus mewn i'r mater.

 8. 208,000 o eiddo 'mewn perygl o lifogydd'

  BBC Wales News

  Mae tua 208,000 o eiddo ledled Cymru mewn perygl o lifogydd o afonydd neu o’r môr, yn ôl adolygiad gan y corff sy'n cadw golwg ar wariant cyhoeddus.

  Bu Swyddfa Archwilio Cymru yn edrych ar berfformiad Llywodraeth Cymru wrth iddi geisio mynd i'r afael â'r broblem ers 2011.

  Dywedodd y corff bod buddsoddi wedi gwella'r amddiffynfeydd, ond mae angen gwneud mwy er mwyn "cynllunio am y tymor hir".

 9. Nifer y troseddau treisgar wedi cynyddu

  Golwg 360

  Mae ffigyrau’n dangos bod nifer y troseddau treisgar yng Nghymru a Lloegr eleni gyda’r uchaf yn y pum mlynedd ddiwethaf, meddai Golwg360.

  Mae nifer y dynladdiadau, sy’n cynnwys achosion o lofruddiaethau, dynladdiad, dynladdiad corfforaethol a babanladdiad, yn ystod y flwyddyn hyd at fis Mawrth wedi cynyddu.

  Bu 571 o achosion yng Nghymru a Lloegr dros y 12 mis hynny, sy’n gynnydd o 6%, neu 34 ers y flwyddyn flaenorol.

 10. Dynes wedi ei chladdu'n fyw

  Wales Online

  Mae dynes o Abertawe gafodd ei chrogi a'i chladdu yn fyw gan ei chariad wedi dweud yn fyw ar deledu sut iddi oroesi, meddai Wales Online.

  Dywedodd Stacey Gwilliam, 34 oed, sut y daeth hi allan o'r bedd ar ôl cael ei gadael yno gan Keith Hughes, oedd yn meddwl ei bod wedi marw. 

  Roedd wedi ei chladdu hi ar lwybr arfordir Bae Abertawe rhwng Bae Bracelet a Bae Langland ym mis Gorffennaf y llynedd.  

 11. Tafodieithoedd bro'r Eisteddfod 'yn diflannu'

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae tafodieithoedd Cymraeg traddodiadol ardal yr Eisteddfod Genedlaethol eleni yn "eithriadol o brin neu wedi diflannu'n llwyr, oherwydd dirywiad y Gymraeg" yn y rhan hon o Gymru, meddai ieithydd o Brifysgol Caerdydd.

  Mae Dr Iwan Wyn Rees yn astudio tafodieithoedd ardal y Fenni ac fe fydd trafodaeth banel am y pwnc yn yr Eisteddfod ddydd Gwener, 5 Awst.

  Bu Cymru Fyw yn siarad gyda'r ieithydd am dafodieithoedd gwahanol y llynedd.

 12. Glywsoch chi hynny?

  Daily Post

  Dywed y Daily Post fod rhai o bobl Ynys Môn wedi bod yn ceisio dyfalu beth oedd achos sŵn mawr gafodd ei glywed ar yr ynys yn ystod yr wythnos ddiwethaf.

  Mae rhai wedi bod yn dyfalu mai awyrennau'r Awyrlu yn y Fali neu waith yng ngorsaf bŵer y Wylfa oedd yn gyfrifol, ond mae'r Daily Post yn awgrymu y gallai fod o ganlyniad o weithgaredd seismig. 

 13. Lluniau'r Sioe Fawr: Dydd Iau

  Sioe Frenhinol Cymru

  Roedd defaid pinc a cheffylau gwedd ymysg golygfeydd diwrnod ola'r Sioe Fawr yn Llanelwedd heddiw.

  Mae lluniau'r diwrnod yn ein horiel o luniau dydd Iau ac uchafbwyntiau'r tridiau cyntaf i'w gweld yma.

  Peidiwch â phoeni, nid wedi llosgi yn yr haul mae'r ddafad yma. Mae wedi'i lliwio'n binc i dynnu sylw at Ymchwil Cancr Cymru ar y Maes.

  Dafad â gwlân pinc
 14. Gwerthu medalau gwyddonydd am £2,000

  BBC Cymru Fyw

  Mae medalau oedd yn eiddo i'r gwyddonydd Dr Harold King o Fangor wedi eu gwerthu am £2,150 mewn ocsiwn.

  Fe wnaeth Dr King ddarganfod cyfrinachau cemegol y gwenwyn ciwrare roedd pobl yr Amazon yn ei ddefnyddio gan arwain at ei ddefnyddio yn y byd meddygol.

  Dr Harold King a'i fedalau
 15. Erioed wedi gweld dyfrgi?

  Sioe Frenhinol Cymru

  Gyda dyfrgwn yn mynd yn fwy prin yn y gwyllt, mae cyfle i chi ddysgu mwy am yr anifail unigryw yma ar faes y Sioe, a chyfle i chi weld un hefyd.

  dwrgi
 16. Croesawu datblygiad uned gofal dwys

  BBC Cymru Fyw

  Wrth ymateb i benderfyniad i gymeradwyo adran gofal dwys i fabanod yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, mae llefarydd y Ceidwadwyr ar iechyd wedi croesawu'r datblygiad.

  Dywedodd Darren Millar bod yr amser a gymrodd i gymeradwyo'r uned yn "siomedig", a'i bod nawr yn "hanfodol" bod Llywodraeth Cymru yn gweithredu i fwrw 'mlaen gyda'r cynllun.

  "Mae angen i'r bwrdd iechyd a Llywodraeth Cymru gadw at eu haddewid i ddatblygu'r ganolfan mor fuan â phosib. Mae pobl gogledd Cymru wedi aros yn ddigon hir."

 17. Gwaith caled yn dwyn ffrwyth

  Sioe Frenhinol Cymru

  Dyma gynnyrch buddugol Susan Sherwood o Bowys, enillydd y gystadleuaeth am gasgliad o 3 ffrwyth ar blat.

  ffrwyth
 18. Nifer 'anghymesur' o ysgolion gwledig yn cau

  BBC Cymru Fyw

  Mae nifer "anghymesur" o ysgolion gwledig yng Nghymru wedi cau yn y degawd diwethaf, yn ôl y Ceidwadwyr Cymreig.

  Mae ffigyrau'n dangos bos 57% o'r ysgolion wnaeth gau ers Medi 2006 yn y naw ardal fwyaf gwledig.

  Dywedodd gweinidogion bod cynlluniau'n cael eu datblygu i sicrhau nad yw ysgolion gwledig yn dioddef oherwydd llefydd gwag.

 19. Cofio cyfnod y ffansîns

  "Oes angen i bobl fod yn amgen yn y cyd-destyn Cymreig bellach?" Dyna un o gwestiynau Rhys Mwyn yn ei golofn yn yr Herald Gymraeg sy'n trafod ffansîns Cymraeg y 1980au.

  Fe wnaeth ffansîns y cyfnod ehangu'r drafodaeth Gymraeg i gynnwys pethau "amgen" fel hawliau anifeiliaid mewn cyfnod pan oedd llawer o Gymry yn y "byd tanddaearol" yn teimlo'n wrth-sefydliadol iawn, meddai Rhys Mwyn.

  Ffansins Cymraeg
 20. 'Fe all Corbyn ennill'

  BBC Wales News

  Fe all arweinydd Llafur, Jeremy Corbyn ennill etholiad cyffredinol a dod yn brif weinidog, yn ôl Aelod Cynulliad Llafur.

  Dywedodd Mike Hedges, sy'n cynrychioli Dwyrain Abertawe, nad oedd yr arweinydd wedi "gwneud unrhywbeth o'i le", gan ychwanegu y dylai aros yn y rôl.

  Fe wnaeth Mr Corbyn lansio ei ymgyrch i barhau yn y swydd ddydd Iau.    

  corbyn