a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw. Bydd y llif byw yn ôl am 08:00 bore fory, gyda'r newyddion diweddara.

  Am y tro felly, noswaith dda i chi.

 2. 'Neb wedi'u cosbi am or-yrru mewn pum mlynedd'

  BBC Wales News

  Does dim un gyrrwr wedi cael eu cosbi am or-yrru ar ran o'r M4 ger Casnewydd ers i system gamerâu cyflymder newydd gael ei osod yno bum mlynedd yn ôl.

  Dywedodd Traffig Cymru fod y system cyfyngiad cyflymder amrywiol rhwng cyffordd 24 a 28 wedi'i osod yno i fonitro cerbydau, yn hytrach na dal y rheiny oedd yn mynd yn rhy gyflym.

  Ond mae Llywodraeth Cymru nawr wedi lansio ymgyrch yn rhybuddio gyrrwyr y byddan nhw'n cael eu cosbi yn y dyfodol am dorri'r rheolau.

 3. Gyrrwr wedi 'colli rheolaeth'

  Golwg 360

  Mae gyrrwr bws, oedd yn cludo plant ysgol a fu mewn gwrthdrawiad yn Ffrainc, wedi dweud wrth ymchwilwyr ei fod wedi colli rheolaeth o’r cerbyd wrth chwilio am ei sbectol haul.

  Mae dau fyfyriwr o Ysgol Bournside yn Cheltenham, Swydd Gaerloyw, yn parhau yn yr ysbyty yn dilyn y ddamwain ddydd Sadwrn ger y ffin a’r Swistir.

  Roedd y bws yn un o fysiau Express Motors, cwmni sydd â’i bencadlys ym Mhen-y-groes ger Caernarfon.

 4. Bom dros y brifddinas

  Wales Online

  Rhywbeth i godi hwyliau unrhyw un ar brynhawn ddydd Llun, mae'n siŵr - mae WalesOnline wedi edrych ar beth fyddai'n digwydd petai bom niwclear yn cael ei ollwng ar Gaerdydd.

  Dyw hi ddim yn syndod clywed y byddai ffrwydrad o'r fath yn dinistrio'r rhan helaeth o'r brifddinas - ond fe allai effeithiau bom mwy gael eu teimlo mor bell ag Abertawe a Rhydaman, de Powys, Sir Fynwy ac ardaloedd yn ne Lloegr.

  View more on twitter
 5. Nyrs ffug 'wedi rhoi Botox i 10,000 o gleifion'

  BBC Cymru Fyw

  Mae ymchwiliad gan BBC Cymru wedi darganfod mai nyrs ffug oedd dynes a chwistrellodd hyd at 10,000 o gleifion gyda Botox.

  Daeth rhaglen X-Ray i'r casgliad fod Vivienne Baker, oedd yn masnachu dan yr enw 'Vizzy Bizzy', wedi bod yn trin cleifion yn ei chegin ym Mhorthcawl.

  Fe wnaeth hi arddangos tystysgrifau ffug ar ei dudalen Facebook er nad oedd hi wedi ei chofrestru fel nyrs na bydwraig.

  Vivienne Baker
  Image caption: Vivienne Baker
 6. Penderfyniad TripAdvisor yn 'ffiaidd'

  BBC Wales News

  Mae gwefan deithio TripAdvisor wedi ei beirniadu am beidio caniatáu adolygiadau i'w gael eu cyhoeddi yn Gymraeg.

  Yn ôl arweinydd teithiau i ymwelwyr yng Nghaernarfon, Emrys Llywelyn, mae'r penderfyniad yn un "ffiaidd".

  Ond mae TripAdvisor yn honni bod ychwanegu iaith newydd yn cymryd "amser sylweddol a buddsoddiad".

 7. Rhybuddio pobl ifanc dros neidio i'r dŵr

  North Wales News

  Mae'r heddlu wedi atgoffa pobl ifanc i fod yn ofalus o gwmpas y dŵr yn y tywydd poeth ar ôl adroddiadau bod sawl un ohonynt yn neidio oddi ar bont yn Llangollen i'r Afon Dyfrdwy.

  Mae'r arfer, sydd yn cael ei alw'n tombstoning, yn boblogaidd yn ystod misoedd yr haf ond yn ôl cynghorydd lleol mae'n "dwp ac yn beryglus", yn enwedig os yw pobl wedi bod yn yfed.

  Ychwanegodd Dŵr Dyffryn Dyfrdwy bod peryglon cudd wrth fynd i'r dŵr, ac na ddylai pobl nofio mewn cronfeydd.

 8. Cerbyd arbennig ar werth

  BBC Cymru Fyw

  Mae'n ymddangos bod y cerbyd personol oedd yn cael ei ddefnyddio gan Ddug a Duges Caergrawnt ar werth ar wefan AutoTrader.

  Bydd arian o werthiant y Range Rover du yn mynd tuag at achosion da ac mae'n bosib i bobl bidio am y cerbyd cyn 19 Awst.

 9. Dedfrydu llanc 18 oed mewn achos 'secstio'

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae bachgen 18 oed wedi cael ei garcharu ar ôl bygwth postio lluniau o ddwy ferch ar Facebook.

  Roedd Daniel McKinlay o Gei Connah wedi ceisio "bwlio" y merched, un ohonynt yn 12 oed a'r llall yn 14, i anfon lluniau o'u cyrff iddo dros wefannau cymdeithasol.

  Cafodd ei garcharu am 18 mis a'i orfodi i gofrestru fel troseddwr rhyw, ac fe rybuddiodd y barnwr Niclas Parry for yr achos yn tanlinellu'r perygl o 'secstio' ymysg pobl ifanc.

 10. Dewis safle sipsiwn ym Môn

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cyngor Môn wedi dewis darn o dir rhwng pentrefi Llanfairpwll a Star ar gyfer arhosfan dros dro newydd i sipsiwn a theithwyr.

  Bydd yr awdurdod hefyd yn edrych i ddatblygu safle tebyg yng Nghaergybi, ond maen nhw wedi penderfynu yn erbyn bwrw ymlaen â chynlluniau ar gyfer gwersyll ger Gaerwen.

  Mae'r cynlluniau wedi codi gwrychyn rhai trigolion lleol, fodd bynnag, sydd yn teimlo nad oes digon o fanylion wedi cael ei roi iddyn nhw ynglŷn â'r datblygiad.

 11. Gwrthod cais cynllunio ym Mangor

  Cyngor Gwynedd

  Mae pwyllgor cynllunio Cyngor Gwynedd wedi gwrthod cais i drawsnewid hen Swyddfa Bost ym Mangor. 

  Gobaith datblygwyr oedd troi'r adeilad, sydd wedi ei restru, i lety ar gyfer 29 o bobl, gyda chynnig pellach i adeiladu o'r newydd yn y cefn ar gyfer 116 o drigolion.

  Fe wnaeth y cynghorwyr wrthod y cais ar sail y byddai’n niweidiol i'r ardal cadwraeth ble mae'r adeilad wedi ei leoli.

 12. Marwolaeth milwr: Ymchwiliad yn parhau

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi dweud eu bod yn "parhau eu hymchwiliad i farwolaeth y milwr Joshua Hoole".

  Bu farw'r dyn 26 oed o Lockerbie yn Yr Alban ddydd Mawrth diwethaf ar gwrs hyfforddi.

  Ychwanegodd yr heddlu: "Mae disgwyl canlyniadau pellach, yn dilyn post mortem, yn hwyr ym mis Medi. Bydd yr heddlu yn gwerthuso'r canlyniadau, yn ogystal â'r wybodaeth arall sydd ar gael drwy'r ymchwiliad. 

  "Ni fydd cwest yn cael ei agor ar hyn o bryd."

  Milwr
 13. Smith neu Corbyn?

  Wales Online

  Mae gan Owen Smith fwy o gefnogaeth na Jeremy Corbyn ymysg cynghorwyr mewn seddi ymylol yn y ras i fod yn arweinydd nesaf ar y Blaid Lafur, yn ôl WalesOnline.

  Mae'r arolwg a gafodd ei wneud yn awgrymu fodd bynnag bod cefnogaeth yr aelodau ar lawr gwlad yn gryf o blaid Mr Corbyn, a bod y cynghorwyr yn credu y bydd o'n trechu Mr Smith.

  Jeremy Corbyn ac Owen Smith
 14. Yr heddlu'n apelio am wybodaeth

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau feic modur yn Sir Ddinbych dros y penwythnos.

  Cafodd y gwasanaeth ambiwlans eu galw i'r digwyddiad ar yr A542 ym Mylchau ddydd Sadwrn am 18:00.

  Bu farw'r beiciwr yn y fan a'r lle a chafodd y llall ei gludo i'r ysbyty gyda man anafiadau.

 15. Coleman ymysg y goreuon

  Mae Chris Coleman wedi cael ei enwi'n y 50fed safle yn rhestr blynyddol cylchgrawn Four Four Two o'r rheolwyr gorau yn y byd pêl-droed.

  Wedi dweud hynny, bosib y byddai rhai yn dadlau fod y Cymro'n haeddu bod yn uwch na hynny ar ôl gorchestion y tîm yn Euro 2016!

  View more on twitter
 16. Dim cyfleon Erasmus i'r Cymry?

  Taro'r Post

  BBC Radio Cymru

  Mae'r Cymro sefydlodd gynllun Erasmus yn 1987 wedi dweud wrth raglen Taro'r Post BBC Radio Cymru ei fod yn poeni y gallai Brexit fod yn fygythiad i'w ddyfodol.

  Ar hyn o bryd mae tua 15,000 o fyfyrwyr yn manteisio ar y cynllun bob blwyddyn i fynd i astudio dramor yn un o wledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd.

  Roedd Dr Hywel Ceri Jones yn un o ddiplomyddion cyntaf Prydain ym Mrwsel yn yr 1970au, ac fe ddywedodd sylfaenydd y cynllun cyfnewid ei fod yn "ran hanfodol" o brofiad myfyrwyr.

 17. Lladrad o ysbyty yng Nghaerdydd

  Heddlu De Cymru

  Dywed Heddlu'r De fod lladrad wedi digwydd yn Ysbyty'r Eglwys Newydd yng Nghaerdydd neithiwr.

  Digwyddodd y lladrad am tua 23:00 ac fe gafodd cyfrifiaduron eu dwyn. Nid oes neb wedi eu harestio hyd yma, ac mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 1600279696.

 18. Rhybudd yn dilyn nifer o ddamweiniau

  Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi galw ar deithwyr i yrru'n ofalus yn dilyn wyth gwrthdrawiad ar ffyrdd yr ardal dros y penwythnos.

  Dywed y gwasanaeth fod cyfnod yr haf yn un prysurach ar y ffyrdd, wrth i garafanau ag ymwelwyr ymuno gyda llif traffic lleol sydd yn cynnwys cerbydau amaethyddol yn ystod y cyfnod yma o'r flwyddyn, pan fod ffermwyr yn casglu silwair.