a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. 

  Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

 2. Arwydd EPIC neu ddim?

  Golwg 360

  Dyw arwydd newydd ar un o fynyddoedd Eryri sy'n sillafu'r gair EPIC ddim yn gwneud synnwyr o gwbl, yn ôl un o'r ddau a ysgrifennodd Geiriadur yr Academi.

  Ar ôl i'r arwydd gael ei feirniadu am beidio â bod yn Gymraeg mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod ‘epic’ yn air sy’n cael ei gydnabod yng Ngeiriadur Prifysgol Cymru.

  Ond yn ôl Golwg360 mae Bruce Griffiths, un o awduron y geiriadur hwnnw, wedi dweud bod yr ymgyrch farchnata wedi camddeall ystyr y gair yn llwyr.

 3. Deliwr cyffuriau i ad-dalu £30,000

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o Gaernarfon sydd yn y carchar am droseddau cyffuriau wedi cael gorchymyn i ildio asedau gwerth dros £30,000, gan cynnwys ceir a chwch cyflym.

  Cafodd Gavin Thorman, 37, ei ddedfrydu i 12 mlynedd dan glo ar ôl cael ei ganfod yn euog o arwain gang o 26 oedd yn cyflenwi cyffuriau yng ngogledd Cymru.

  Cafodd ei ddal ar ôl i'r heddlu ei glywed yn brolio mewn sgwrs ffôn Gymraeg tra'i fod yn y carchar y byddai'n "gwneud miliynau", gan feddwl nad oedd unrhyw un yn ei ddeall.

 4. Am y Steddfod?

  BBC Cymru Fyw

  Mae manylion sut i gyrraedd Y Fenni, lle mae Maes B, a oes modd beicio i'r Maes a sut fydd y tywydd yn ein hadran arbennig ar gyfer Eisteddfod Gendlaethol 2016. 

  Map o'r Eisteddfod
 5. Cymylog dros nos

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd y glaw yn clirio a bydd yn codi’n brafiach yn ystod y prynhawn ac yn teimlo’n ddymunol gydag awel ysgafn o’r gorllewin. Y tymheredd uchaf yn 21C.

  Mae disgwyl iddi barhau i sychu gyda'r nos ond bydd hi'n troi'n gymylog yn yr oriau mân gyda chawodydd glaw yn datblygu yn nes ymlaen yn y gogledd a'r gorllewin.

  Am ragolygon pellach ewch i'r wefan dywydd.

 6. 17km o beilonau yn Sir Ddinbych

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwmni Scottish Power wedi cael caniatâd i adeiladu dros 17km o beilonau i gludo trydan o fferm wynt drwy Sir Ddinbych.

  Y bwriad yw adeiladu'r peilonau o Goedwig Clocaenog i is-orsaf yn ardal Glascoed ger Llanelwy, ond mae'r cynlluniau wedi cael eu gwrthwynebu gan ymgyrchwyr lleol.

  peilon
 7. Cynllun profiad gwaith i 2,000 o fyfyrwyr

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun profiad gwaith diweddaraf GO Cymru gwerth £7.3m fydd yn cynorthwyo myfyrwyr o gefndiroedd difreintiedig .

  Bwriad y cynllun, sydd wedi cael £4.3m o arian Ewropeaidd, yw creu cyfleoedd profiad gwaith mewn meysydd megis y diwydiant cynhyrchu, gwasanaethau ariannol, gwyddorau bywyd, cyfrifiadureg, bwyd a diod, a thwristiaeth.

 8. Ailfeddwl y term "ail iaith"?

  Prifysgol Aberystwyth

  Mae cyn fyfyrwraig yn adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth, yn egluro pam fod cwestiynau fel "pam astudio’r Gymraeg?" yn ei diflasu a'r term "ail iaith" yn ei gwylltio ar wefan y brifysgol.

  "... efallai y bydd yn rhaid i ni groesawu pobl mewn ffordd wahanol wrth gyflwyno’r iaith a’i diwylliant fel carreg gamu i’n Cymru fodern?" awgryma Hannah Roberts sydd bellach yn gweithio i Fenter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a Mynwy.

 9. Angladd milwr fu farw yn Aberhonddu

  BBC Cymru Fyw

  Mae angladd milwr fu farw wrth hyfforddi yn ardal Aberhonddu wythnos yn ôl wedi ei gynnal yn yr Alban.

  Roedd y Corpral Josh Hoole, 26 oed, yn dod o Ecclefechan ger Lockerbie ac yn aelod o gatrawd Y Reifflau yng Nghanolfan Hyfforddiant Catraeth yng ngogledd Lloegr.

  Josh Hoole
 10. Jade Jones yn barod am Rio

  BBC Sport

  Mae'r pencampwraig taekwondo Jade Jones wedi bod yn sgwrsio am ei pharatoadau cyn y Gemau Olympaidd yn Rio de Janeiro fis nesaf.

  Dywedodd y ferch o Fflint ei bod hi wedi dechrau ymddiddori yn y gamp ar ôl cael ei hannog gan ei thaid, a'i bod yn falch o fod wedi ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf ar ôl ennill medal aur yn y Gemau yn Llundain yn 2012.

  Jade Jones
 11. Porthmadog yn drydydd ar restr trefi glan môr

  Daily Post

  Mae Porthmadog wedi cael ei enwi yn y trydydd safle yn rhestr diweddaraf Rough Guides o'r 30 tref glan môr gorau ym Mhrydain, yn ôl y Daily Post.

  Cafodd pedair tref arall o Gymru eu cynnwys yn y rhestr - roedd Aberystwyth yn bumed, Dinbych-y-Pysgod yn 12fed, Portmeirion yn 18fed, a Llandudno yn 25ain.

  Rheilffordd Ffestiniog
  Image caption: Mae Rheilffordd Ffestiniog yn un o atyniadau'r dref sydd yn cael ei grybwyll gan Rough Guides
 12. Gwadu 'carcharu' merch yn Saudi Arabia

  BBC Cymru Fyw

  Mae tad wedi gwadu honiadau yn yr Uchel Lys yn Llundain ei fod yn cadw'i ferch yn garcharor yn Saudi Arabia, gan ddweud ei fod yn "ceisio ei helpu".

  Dywedodd Mohammed Al-Jeffery ei fod wedi cymryd Amina Al-Jeffery, 21 oed, o Abertawe i Jeddah yn 2012 er mwyn "achub ei bywyd".

  Ond mae Ms Al-Jeffery eisiau dychwelyd i Brydain ac yn dweud ei bod yn cael ei chadw yn Saudi Arabia yn erbyn ei hewyllys.

  Amina Al-Jeffery
 13. Philip Pullman yn Noddwr Llenyddiaeth Cymru

  Llenyddiaeth Cymru

  Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi mai awdur His Dark Materials, Philip Pullman, yw eu Noddwr newydd.

  Ganed Philip Pullman yn Norwich ond symudodd y teulu yn nes ymlaen i Lanbedr, Gwynedd lle cafodd ei addysg uwchradd yn Ysgol Ardudwy, Harlech.

  Philip Pullman
 14. Euro 2016 yn hwb i werthiant cwrw

  The Independent

  Fe yfodd pobl Prydain 31 miliwn peint yn fwy rhwng mis Ebrill a Mehefin eleni o'i gymharu â'r tri mis blaenorol.

  Yn ôl yr Independent fe gynyddodd gwerthiant am y tro cyntaf ers blynyddoedd, a hynny'n rhannol oherwydd Euro 2016 - dim cadarnhad eto faint o'r diodydd hynny gafodd ei yfed gan Gymry yn dathlu!

  ffanbarth Caerdydd yn ystod Ewro 2016
  Image caption: Bu miloedd o gefnogwyr yn gwylio gemau Cymru mewn ffanbarthau fel yr un uchod yng Nghaerdydd
 15. Y disgybl olaf?

  BBC Cymru Fyw

  Fel un o ddisgyblion tebygol olaf y cwrs astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Rhydychen, ar ei wedd bresennol o leiaf, mae Llewelyn Hopwood yn esbonio beth yw'r cwrs a pham ei fod yn credu ei fod yn bwysig.

  Mae'r brifysgol wedi gohirio penderfyniad am ddyfodol y cwrs wrth iddyn nhw chwilio am £3m i gynnal eu hadran ieithoedd modern.

  Llewelyn Hopwood
 16. Corbyn yn cael herio Smith

  BBC Cymru Fyw

  Mae barnwr yn yr Uchel Lys wedi gwrthod ymgais i herio'r penderfyniad i adael i Jeremy Corbyn sefyll fel ymgeisydd yn ras arweinyddiaeth y Blaid Lafur.

  Mae'n golygu y bydd Mr Corbyn yn rhydd i wynebu Owen Smith, AS Pontypridd, yn y frwydr i arwain y blaid.

  Jeremy Corbyn ac Owen Smith