a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am heddiw, ond bydd gennym ni lif byw arbennig o'r Eisteddfod Genedlaethol yn Y Fenni yfory a thrwy weddill yr wythnos.

 2. Sych ar y cyfan dros nos

  Tywydd, BBC Cymru

  Robin Owain Jones sydd â'r diweddaraf am y tywydd am weddill y prynhawn a dros nos.

  "Bydd ‘na rhywfaint o gawodydd yn parhau yn y de-ddwyrain am weddill y pnawn, ond bydd hi'n sych ar y cyfan i weddill y wlad, gydag ychydig o heulwen ac awyr las yn y gogledd.

  "Fe fydd unrhyw gawodydd yn y de yn clirio cyn iddi nosi, ac fe fydd hi’n dal yn sych dros nos ond yn teimlo’n oerach na’r nosweithiau diwethaf, a’r tymheredd yn debygol o syrthio i ffigyrau sengl mewn mannau - rhyw 9C ar ei hisaf."

  Ewch i'r wefan dywydd am ragor o fanylion.

 3. Atal gêm griced wrth i'r heddlu ddilyn lladron

  BBC Cymru Fyw

  Roedd rhaid atal y chwarae mewn clwb criced yng Nghaerdydd ddydd Gwener wrth i'r heddlu ddilyn pobl sy'n cael eu hamau o ddwyn car.

  Fe wnaeth swyddogion redeg ar gae Clwb Criced Radur, gan atal y chwarae yn erbyn tîm MCC, wrth iddyn nhw ddilyn llanciau yr oedd yr heddlu yn credu oedd wedi dwyn car BMW llwyd.

  Bu chwaraewyr a chefnogwyr yn gwylio wrth i swyddogion redeg ar draws y cae chwarae ac i'r cae nesaf.

  Criced
 4. Gofyn am sicrwydd am gynllun Wylfa Newydd

  BBC Wales News

  Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn am sicrwydd na fydd oedi ar orsaf bŵer niwclear yng Ngwlad yr Haf yn cael effaith ar gynlluniau Wylfa Newydd ar Ynys Môn.

  Mae cynllun gorsaf Hinkley Point wedi'i ohirio am y tro gan Lywodraeth y DU.

  Dyma fyddai'r orsaf bŵer niwclear newydd gyntaf yn y DU ers degawdau.

  Wylfa
 5. Trafferthion ar y ffyrdd

  Teithio BBC Cymru

  Ar yr M4 mae’r traffig yn symud a stopio am yn ail am saith milltir tua’r gorllewin rhwng cyffordd 23A, Gwasanaethau Magwyr a chyffordd 26, Ffordd Malpas.

  Ac ar yr M4 tua’r dwyrain, mae’r traffig yn symud a stopio am yn ail am bum milltir rhwng cyffordd 30, Porth Caerdydd a chyffordd 26, Ffordd Malpas – ac mae’n symud a stopio am yn ail am 3 milltir tua’r dwyrain rhwng cyffordd 42, Ffordd Fabian a chyffordd 41, Baglan.

  Yng Nghaerdydd, mae ‘na dagfeydd ar yr A48, Rhodfa’r Gorllewin rhwng cyfnewidfa Gabalfa a Llandaf.

  Yn Sir Gaerfyrddin, mae’r traffig yn ciwio ar yr A48 tua’r gorllewin ger cylchfan Pensarn.

  Ar yr A483, Ffordd Osgoi Wrecsam mae’r traffig yn symud a stopio am yn ail cyn yr A5, cylchfan Halton.

  Mae’r traffig yn symud yn araf ar yr A487 tua’r de rhwng Caernarfon a’r Bontnewydd.

  Mae’n brysur iawn ar yr A55 tua’r gorllewin dros Bont Britannia a hefyd ar yr A5 tua’r gorllewin dros Bont Borth – a rhwng y ddwy bont, mae ‘na draffig trwm ar yr A487 tua’r gogledd rhwng Treborth a chylchfan yr Antelope.

 6. Mam yn cyfaddef esgeuluso tri o blant

  BBC Cymru Fyw

  Mae llys wedi clywed bod tri o blant wedi byw mewn amodau mor wael bod heddwas wedi gorfod gadael y tŷ i gael awyr iach.

  Clywodd y llys bod y tŷ yn Sir Ddinbych yn drewi o wastraff dynol a bwyd wedi pydru, a bod cyfarpar cyffuriau o gwmpas y lle.

  Mae mam y plant, nad oes modd ei henwi, wedi cyfaddef tri chyhuddiad o esgeulustod yn Llys Ynadon Llandudno. Bydd hi'n cael ei dedfrydu yn ddiweddarach, a bydd tad y plant yn wynebu'r un cyhuddiadau.  

 7. Asgellwr ifanc yn gadael yr Elyrch

  BBC Sport Wales

  Mae asgellwr ifanc Abertawe, Kenji Gorre wedi ymuno â Northampton ar fenthyg nes mis Ionawr.

  Mae'r chwaraewr 21 oed wedi gwneud un ymddangosiad i dîm cyntaf yr Elyrch, a bu'n treulio'r tymor diwethaf ar fenthyg yn yr Iseldiroedd.

  Kenji Gorre
 8. Gwrthod cymeradwyo dirprwy Gomisiynydd Heddlu

  BBC Wales News

  Mae penodiad dirprwy i Gomisiynydd Heddlu a Throsedd newydd Gogledd Cymru wedi cael ei rwystro ymysg honiadau o "ddiffyg tryloywder".

  Mae Arfon Jones eisiau rhoi'r swydd i gynghorydd Plaid Cymru, Ann Griffith heb ei hysbysebu, sy'n cael ei ganiatáu.

  Ond mae Panel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, sy'n craffu ar waith y comisiynydd, wedi gwrthod cymeradwyo'r apwyntiad.

  Arfon Jones ac Ann Grifiths
 9. Galw am sicrhau arian i ieithoedd brodorol

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Bydd ymgyrchwyr iaith o Gernyw ac Iwerddon yn ymuno â chynrychiolwyr o'r Alban a Chymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol i alw am sicrhau arian a chefnogaeth i ieithoedd borodol gan Lywodraeth Prydain yn sgil y bleidlas i adael yr UE.

  Fe fydd y cynrychiolwyr hefyd yn gwneud datganiad sy'n "collfarnu’r penderfyniad diweddar Llywodraeth Prydain i ddiddymu ei nawdd i’r Gernyweg" yn ôl datganiad gan Gymdeithas yr Iaith.

 10. Prosiect Theatr 'ar y silff' wedi Brexit

  BBC Cymru Fyw

  Mae un o brosiectau Theatr Genedlaethol Cymru wedi cael ei roi "ar y silff am y tro" yn dilyn y bleidlais i adael yr Undeb Ewropeaidd.

  Dywedodd cyfarwyddwr artistig y cwmni, Arwel Gruffydd, wrth BBC Cymru bod canlyniad y refferendwm wedi creu "ansicrwydd" ac yn gosod "her yn ariannol".

  Daeth ei sylwadau wedi iddo gael ei ailbenodi i'r swydd am bum mlynedd arall, rhywbeth mae'n "falch iawn" ohono.

  Arwel Gruffydd
 11. 'Ymgyrch Aros i'w feio am adael'

  BBC Wales News

  Fe wnaeth Cymru bleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd oherwydd methiannau Llywodraeth Cymru ac ymgyrch Cymru'n Gryfach yn Ewrop, yn ôl cyn gynghorwr Llafur.

  Mewn traethawd, dywedodd David Taylor bod ymgyrch Cymru'n Gryfach yn Ewrop wedi bod yn "annioddefol o hunanfoddhaol".

  Mae cyn gadeirydd y grŵp, Geraint Talfan Davies wedi gwrthod ymateb i'r sylwadau.

  David Taylor
 12. Aros i bawb gyrraedd....

  Twitter

  Eiliad o hoe ym maes glampio yr Eisteddfod yn y Fenni cyn i'r rhialtwch ddechrau.

  View more on twitter
 13. Y Cynulliad yn sefydlu pwyllgor 'Brexit'

  Llywodraeth Cymru

  Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi sefydlu pwyllgor 'i sicrhau bod buddiannau Cymru yn cael eu diogelu yn y trafodaethau i adael yr Undeb Ewropeaidd' meddai'r sefydliad. 

  Mae'r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn cynnwys Aelodau Cynulliad sy'n cynrychioli ystod o'r pleidiau gwleidyddol yn y Senedd a chaiff ei gadeirio gan David Rees AC.

  Bydd y Pwyllgor yn galw am dystiolaeth gyffredinol ym mis Medi.

 14. 'Does na neb fel ...

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r Eisteddfod wedi trydar llun o Joe Ledley ar y Maes yn y Fenni ...

  View more on twitter
 15. Swper Olaf Bedwyr

  The Guardian

  Hen westy'r 70 Degrees ym Mae Colwyn yw dewis yr artist a'r digrifwr Bedwyr Williams fel lleoliad ei Swper Olaf ar wefan y Guardian wrth iddo hel atgofion am y 1970au, gyda'i dafod yn ei foch.

  I brif gwrs byddai'n dewis "Cig oen Cymreig wedi ei goginio'n araf gan hen gwpl Cymreig mewn popty hynafol". 

  Bedwyr Williams
 16. Seremoni i agor Gwarchodfa Natur Rhuddlan

  BBC Wales News

  Mae hen safle oedd yn cael ei ddefnyddio i adael sbwriel yn anghyfreithlon, gafodd ei drawsnewid yn ardal ar gyfer bywyd gwyllt, wedi cael ei wneud yn warchodfa natur.

  Mae seremoni agoriadol arbennig yn cael ei gynnal yng Ngwarchodfa Natur Rhuddlan yn Sir Ddinbych heddiw.

  Fe ddechreuodd y broses i drawsnewid yr ardal yn 2009 gyda help gan bobl leol a Chyngor Sir Ddinbych.

  Rhuddlan