a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Nathan Gill yn gadael grŵp UKIP yn y Cynulliad
  2. AC yn mynegi pryder am gytundeb i gwmnïau bws yn ardal Wrecsam
  3. Addysg uwch Cymru'n 'eilradd' heb godi ffioedd dysgu
  4. Ymchwilio wedi honiad am wrthod tacsi i ddioddefwr MS

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Iau.

Tywydd cymysg ar draws y wlad

Tywydd, BBC Cymru

Heno, bydd na wahaniaeth mawr rhwng hanner gogledd ddwyreiniol a hanner de orllewinol y wlad. Tua’r gogledd ddwyrain bydd hi’n sych ac yn eithaf clir ond bydd hi’n gymylog gyda chyfnodau o law yn nes at y de orllewin. Y tymheredd isaf yn 14°C.

Cyfle i gael swydd â Gŵyl Fwyd Y Fenni

Wales Online

Mae 'na swydd arbennig ar gael i chi, fwyd-garwyr, meddai Wales Online. Ar ôl pedair blynedd wrth y llyw, mae Heather Myers wedi penderfynu rhoi'r gorau i fod yn Brif Weithredwr Gŵyl Fwyd Y Fenni.

Mae'n ŵyl hynod boblogaidd, sy'n denu mwy na 30,000 o bobl i'r dref bob blwyddyn. Eleni, mae'n cael ei chynnal ar 17 ac 18 Medi.

Gŵyl Fwyd Y Fenni
Huw John
Mae prysurdeb ar strydoedd y Fenni yn ystod yr ŵyl

Ffans Pokémon yn heidio i Bentraeth

Daily Post

Mae tafarn ym Mhentraeth, Ynys Môn, wedi cael ei ail-enwi dros-dro yn 'The Pokémon Arms' gan fod gymaint o chwaraewyr y gêm Pokémon Go yn heidio yno. 

Mae'n debyg fod Pokéstop (ble gall chwaraewyr gasglu 'pokéballs') gyferbyn â thafarn The Panton Arms, ac mae pobl yn manteisio ar y cyfle i gael llymaid yno wedi diwrnod hir o hel Pokémon (ac i fanteisio ar y wi-fi yno).

Pokémon Go
BBC

Rhybuddio myfyrwyr i gael brech llid yr ymennydd

BBC Cymru Fyw

Mae sefydliad iechyd wedi rhybuddio pobl ifanc sydd ar eu ffordd i brifysgol ynglŷn â pheryglon llid yr ymennydd.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru ei bod hi'n bwysig i bobl 17 ac 18 oed gael eu brechu rhag yr afiechyd.

Yn ôl arbenigwyr meddygol mae risg uwch o ddal y clefyd yn ystod yr wythnosau cyntaf yn y brifysgol, pan mae unigolion yn rhannu gofod byw â llawer o bobl newydd.

pigiad
Thinkstock

Cyfle i wleidydda yng Nghanada

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae gan y Cynulliad Cenedlaethol gyfle arbennig iawn i un person ifanc 18-29 oed gael cynrychioli Cymru yng Nghanada.

Bydd y person lwcus yn cael cymryd rhan yn 8fed Senedd Ieuenctid y Gymanwlad yn Victoria, British Columbia ym mis Tachwedd eleni. Yno, bydd yn cael cwrdd ag unigolion o bob rhan o'r Gymanwlad sydd â diddordeb mewn gwleidyddiaeth a dysgu am ddemocratiaeth Seneddol. 

Canada
BBC

Gitâr newydd i Kizzy Crawford

BBC Cymru Fyw

Dros y penwythnos, fe adroddodd Cymru Fyw fod y gantores Kizzy Crawford wedi dechrau ymgyrch i ddod o hyd i'w gitâr ar ôl iddi ei cholli wythnos yn unig ers ei phrynu. 

 Y newyddion da ydi, fod Kizzy wedi trydar heddiw i ddweud ei bod wedi derbyn gitâr newydd gan y gwneuthurwyr yn lle'r un a gollodd.

Tân mewn bloc o fflatiau wedi'i gynnau'n fwriadol

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae'r gwasanaethau brys wedi dweud bod tân mewn bloc o fflatiau yn Rhondda Cynon Taf nos Fawrth wedi'i gynnau'n fwriadol.

Cafodd pump o bobl eu hachub o'r adeilad tri llawr yn Rhydyfelin - dau ohonynt drwy ffenest gydag ysgolion.

Rihanna, Bieber a’r Kaiser Chiefs i flasu cig oen Cymru

Golwg 360

Dywed golwg360 fod Hybu Cig Cymru wedi sicrhau cytundeb gyda Chymro a chogydd enwog i roi blas o Gymru i rai o artistiaid pop enwoca’r byd.

Daw hyn wedi i’r cogydd ifanc o sir y Fflint, Luke Thomas, sicrhau cytundeb am yr eildro yn flynyddol i weini pryd o fwyd i brif artistiaid gŵyl V Festival sydd i’w chynnal yn Chelmsford y penwythnos hwn.

Medal arian a modrwy aur?

Wales Online

Yn ôl Wales Online, cafodd George North gyfweliad braidd yn anghyfforddus ar y teledu neithiwr, yn dilyn llwyddiant ei gariad Becky James yn y ras gwibio, pan gipiodd ei hail fedal arian.

Soniodd y cyflwynydd, Clare Balding, fod yna nifer o ddyweddiadau wedi digwydd yn ystod y Gemau Olympaidd eleni, a tybed oedd hynny yn rhywbeth oedd George yn ei ystyried...?!

Penderfynodd beidio ag ateb y cwestiwn hwnnw, gan sôn am ei falchder am lwyddiant Becky....

Becky James a George North
BBC
Becky James a George North

Elw cwmni Admiral yn is na'r disgwyl

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni yswiriant o Gaerdydd wedi cyhoeddi elw hanner blwyddyn gwannach na’r disgwyl.

Roedd cyfarwyddwyr cwmni Admiral, sydd hefyd yn berchen ar wefan Confused.com, yn teimlo fod y bleidlais i adael yr UE wedi effeithio ar elw'r cwmni, a rhybuddiodd y galla’i gadael yr UE gael effaith bellach.

Roedd elw cyn treth y cwmni i fyny 4% i £189.5 miliwn yn chwe mis hyd at 30 Mehefin.

Rhybudd i ddefnyddwyr trenau

Cambrian News

Mae'r Cambrian News wedi rhybuddio teithwyr tren yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru i wneud yn siŵr eu bod yn cael y fargen orau pan yn prynu tocynnau trên ar-lein. 

Mae Grŵp defnyddwyr rheilffyrdd canolbarth Cymru a sir Amwythig - SARPA, sy'n cynrychioli teithwyr trên ar draws y canolbarth a gogledd Cymru, wedi derbyn adroddiadau fod teuluoedd yn talu "nifer sylweddol" yn nag sydd angen.

“Cenedlaetholdeb bitw” yn niweidio pêl-droed i ferched

Golwg 360

Mae golwg360 yn adrodd fod y Ceidwadwyr wedi dweud fod  “cenedlaetholdeb bitw” yn bygwth statws pêl-droed i ferched yng Nghymru

Maent hefyd yn beirniadu Cymdeithas Bêl-droed Cymru am wrthwynebu sefydlu tîm GB ar gyfer y Gemau Olympaidd.

Roedd cymdeithasau pêl-droed yr Alban a Gogledd Iwerddon hefyd wedi gwrthwynebu’r cynlluniau, oedd yn golygu nad oes gan Brydain dîm yn Rio de Janeiro.

Cronfa April: Beirniadu cyngor tref am gasglu arian

BBC Cymru Fyw

Fe wnaeth cyngor tre weithredu y tu hwnt i'w bwerau wrth gasglu arian yn dilyn herwgipio a llofruddiaeth April Jones yn ôl adroddiad gan gorff archwilio.

Ar ôl casglu £71,663 fe wnaeth Cyngor Tre Machynlleth roi'r arian yn y banc ac yna ei drosglwyddo i gronfa April - ond roedd y weithred y tu hwnt i hawliau'r cyngor.

Dywedodd archwilydd o gwmni BDO y dylai'r cyngor fod wedi gwrthod derbyn yr arian.

Fe fydd y cyngor yn cynnal cyfarfod ar 24 Awst er mwyn trafod argymhellion yr adroddiad.

Arian
Llun teulu / Heddlu Dyfed Powys

Cartrefi Llyfrau Cymru

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae adran Cylchgrawn BBC Cymru Fyw wedi cymryd golwg ar rai o adeiladu llyfrgell mwyaf eiconig Cymru. O adeilad mawreddog y Llyfrgell Genedlaethol, i hen focs ffôn mewn pentref bach ym Mro Morgannwg - mae digon o amrywiaeth!

Hen Lyfrgell Caerdydd
Casgliad y Werin Cymru
Hen Lyfrgell Caerdydd

Dynes yn cael ei chludo i'r ysbyty wedi gwrthdrawiad

South Wales Argus

Dywed yr Argus fod dynes wedi cael ei chludo i'r ysbyty ar ôl cael ei tharo gan gar yng Nghasnewydd heddiw. 

Cafod y gwasanaethau brys eu galw i ardal Clarence Place ar ôl i'r gerddwraig gael ei tharo gan gar Mazda glas am tua 1.25pm.  

Gwaith draenio yn achosi marwolaeth pysgod

Y Cymro

Ar ôl i 500 o bysgod gael eu canfod yn farw yn yr Afon Cain, Powys, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dod o hyd i'r achos. 

Mae'n debyg mai gwaith draenio gan dirfeddiannwr oedd y broblem, oedd wedi achosi i'r dŵr gael lefelau isel o ocsigen.

Deiseb yn galw am gosbau mwy llym

Cambrian News

Mae teulu dynes ifanc a gafodd ei lladd gan yrrwr oedd wedi bod yn yfed, wedi agor deiseb arlein sy'n galw am gosbau 'mwy addas' am droseddau o'r fath.

Bu farw Miriam Briddon ym mis Mawrth 2014, ar ôl i gar Gareth Entwistle wyro i'w lôn ger Ciliau Aeron, Ceredigion. Cafodd Entwistle ddedfryd o bum mlynedd a hanner.

Miriam Briddon
BBC

Cerddwyr yn Eryri yn parcio'n anghyfreithlon

Daily Post

Cafodd dwsinau o geir docynnau parcio yn Eryri dros y penwythnos, wrth i'r tywydd braf ddenu cerddwyr i'r ardal. Roedd y ceir wedi parcio ar y ffordd ym Mhen y Gwryd.

Fodd bynnag, mae amryw yn cwyno nad yw'r arwyddion 'dim parcio' yn ddigon eglur.

Tocyn parcio
BBC

Euro 2016: Syched y Cymry'n llenwi'r coffrau

Euro 2016

Mae cwmni sydd yn rhedeg tafarndai yn Ffrainc wedi gweld cynnydd sylweddol mewn gwerthiant alcohol dros gyfnod Euro 2016.

Fe wnaeth 13 o dafarndai cwmni Charles Wells werthu £1.8m o alcohol dros bedair wythnos y gystadleuaeth - cynnydd o 175% o gymharu gyda'r un cyfnod y llynedd.

Dywedodd y cwmni fod eu tafarn yn Bordeaux wedi profi llwyddiant mawr, ar ôl i gefnogwyr Cymru fabwysiadu'r dafarn fel canolfan i gymdeithasu yn ystod eu harhosiad yno.

Cymry
BBC
Cefnogwyr Cymry yn Bordeaux

Awdures yn westai i Brif Weinidog Yr Alban

Twitter

Mae'r awdures, Gwenno Dafydd wedi cael gwahoddiad go arbennig wrth iddi hyrwyddo ei llyfr newydd yng Ngŵyl Ffrinj Caeredin.

View more on twitter

Cymry'n llwyddo yn y Gemau Olympaidd

BBC Sport Wales

Mae athletwyr o Gymru wedi torri record am y nifer uchaf o fedalau mewn Gemau Olympaidd, yn ôl erthygl gan BBC Sport Wales. 

Neithiwr, enillodd Becky James ei hail fedal arian am seiclo, ac mae gan Hannah Mills gyfle gwych i ennill medal aur yn y gystadleuaeth hwylio 470, gyda'i phartner Saskia Clark. Mae ras ddiwethaf y gystadleuaeth heddiw a does dim ond angen i'r ddwy gwblhau'r ras er mwyn sicrhau medal aur.

Saskia Clark, Hannah Mills
BBC
Saskia Clark a Hannah Mills

Cwyno am ddiffyg Cymraeg ar hysbysebion gŵyl

Daily Post

Mae erthygl gan y Daily Post yn trafod cwynion am ddiffyg Cymraeg ar arwyddion i hysbysebu gŵyl yng Ngwynedd y penwythnos nesaf.

Dywed ymgyrchwyr iaith nad oes fawr ddim Cymraeg ar faneri gŵyl Glass Butter Beach, ond mae'r trefnwyr yn dweud eu bod yn gefnogol i'r iaith.

Sbwriel yn broblem mewn eglwys

Llanelli Star

Dywed y Llanelli Star fod tipio anghyfreithlon mewn eglwys ym Mhontyberem wedi achosi gofid i alarwyr wrth iddynt gyrraedd y safle ar gyfer angladd. 

Mae'n debyg fod sbwriel wedi cael ei adael mewn maes parcio ger mynedfa Eglwys Capel Ifan ar sawl achlysur.

Mab i'r Prifardd Aneirin

Twitter

Llongyfarchiadau gan bawb o BBC Cymru Fyw i'r Prifardd newydd a'i deulu, ar y newydd ddyfodiad!

View more on twitter

Balchder y Sgarlets wedi i Davies ennill medal

BBC Sport Wales

Mae'r Sgarlets yn 'hynod o falch' o James Davies, a enillodd fedal arian yn y rygbi saith-bob-ochr yn Rio, yn ôl y hyfforddwr, Wayne Pivac.

Ar ôl derbyn ei fedal, jociodd Davies ei fod yn diolch i Warren Gatland am beidio â'i ddewis yn rhan o dîm Cymru ar eu taith i Seland Newydd, ddechrau'r haf.

James Davies
BBC

AC yn mynegi pryder am gytundeb i gwmnïau bws

BBC Cymru Fyw

Mae pryder wedi ei fynegi fod dau frawd, oedd yn gyfarwyddwyr gyda chwmni bysus GHA yn Wrecsam, wedi sefydlu cwmni newydd sydd wedi arwyddo cytundeb i fod gyfrifol am redeg rhai o hen wasanaethau GHA.

Fe wnaeth 320 o weithwyr golli eu swyddi pan aeth GHA i ddwylo'r gweinyddwyr ym mis Gorffennaf ar ôl i'r cwmni fethu a thalu dyledion treth.

Roedd GHA, oedd â'i bencadlys yn Rhiwabon, yn cynnal nifer o wasanaethau i deithwyr a phlant ysgol yn siroedd Wrecsam, Dinbych, Y Fflint, Caer ac Amwythig.

bws
BBC

Y tywydd braf yn achosi tagfeydd?

Teithio BBC Cymru

Yng Nghaerfyrddin, mae’n araf ar yr A48 tua’r dwyrain rhwng cylchfan Pensarn a Nantycaws gan fod yna gerbyd yn tynnu cwch yn rhwystro un lôn o ddwy, hanner ffordd lan y rhiw.

Mae’r traffig yn drymach na’r arfer ar yr A55 tua’r gorllewin rhwng Abergele a Bae Colwyn, o bosib wrth i bobl heidio i’r traethau.

Sioe Awyr y Rhyl 2016

Daily Post

Mae'r Daily Post wedi cyhoeddi rhagolwg o beth fydd gan Sioe Awyr y Rhyl i'w gynnig i ymwelwyr eleni.

Mae'r sioe yn cael ei gynnal ar benwythnos gwyl y banc mis Awst.

Prynhawn sych, ond yn cymylu'n hwyrach

Tywydd, BBC Cymru

Bydd hi’n brynhawn sych, braf a chynnes i’r rhan fwyaf ond bydd hi’n cymylu rhywfaint o’r de orllewin wrth i’r prynhawn fynd yn ei flaen a gallem ni weld rhai cawodydd yn Sir Benfro ddiwedd y prynhawn neu heno.

Bydd y gwynt yn ysgafn o’r de ddwyrain. Y tymheredd uchaf yn 25°C.

Llwybrau ar gau yng Ngwynedd

Twitter

Gwhardd dyn rhag cadw tai bwyta

BBC Cymru Fyw

Mae perchennog tŷ bwyta cyri wedi ei wahardd rhag cadw bwytai am oes oherwydd diffyg glanweithdra.

Clywodd ynadon Aberystwyth fod baw llygod wedi eu canfod yn y Spice Of Bengal yn ogystal â bwyd oedd wedi llwydo ac oedd dros fis y tu hwnt i'w ddyddiad bwyta.

Yn wreiddiol roedd Irashadur Rahman, 43, wedi pledio'n ddieuog i 10 o gyhuddiadau yn ei erbyn gan ddweud nad ef oedd yn rheoli ar y pryd, ond fe newidiodd ei ble yn ddiweddarach.

llun
Google

Tywydd garw ar y ffordd

Wales Online

Mae Wales Online yn rhybuddio fod tywydd garw ar y ffordd i Gymru.

Fe ddaw y rhybudd wrth i'r Swyddfa Dywydd ddarogan gwyntoedd o hyd at 55mya.

Neil Hamilton yn ymateb i ymadawiad Gill

UKIP Cymru

Mae Neil Hamilton A.C., arweinydd grŵp UKIP yn y Cynulliad wedi ymateb i yamdawiad Nathan Gill o'r grŵp.

Cyhoeddodd Mr Gill yn gynharach ei fod am eistedd fel aelod annibynnol o'r Cynulliad.

Wrth ymateb, dywedodd Neil Hamilton:

"Does neb wedi dweud wrtha i'n swyddogol, mae'n rhaid fod ei lythyr wedi mynd ar goll yn y post. Fe fydd yn rhaid i ni wneud ein gorau hebddo.

"Dydyn ni ddim yn gweld llawer ohono yn y Cynulliad felly dydw i ddim yn meddwl y gwelwn ni lawer o wahaniaeth."

Achub dynes o raeadr

Wales Online

Mae Wales Online wedi cyfeirio at y ffaith fod mwy na 20 o bobl wedi cymryd rhan yn gwaith o achub dynes yn y Bannau Brycheiniog.

Fe gafodd Tîm Achub a Chwilio Gorllewin Mynyddoedd y Bannau eu galw i Lyn-nedd, yng Nghwm Nedd, nos Fawrth, ar ôl i ddynes ddisgyn i lawr rhaeadr.

Nathan Gill i adael grŵp UKIP yn y Cynulliad

BBC Cymru Fyw

Bydd Nathan Gill yn gadael grŵp UKIP yn y Cynulliad ac fe fydd yn dod yn aelod annibynnol. Nid yw'n gadael UKIP ac fe fydd yn parhau yn ei swydd fel Aelod Seneddol Ewropeadd ar ran y blaid.

Mewn datganiad, dywedodd Mr Gill: 

Dywedodd Mr Gill: "Wedi llawer o bwyso a mesur, rwyf wedi penderfynu gadael y grŵp UKIP yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru gan gymryd fy sedd fel aelod annibynnol.

"Mae gormod o amser wedi cael ei wastraffu yn dadlau yn fewnol dros faterion na all gael eu datrys ac mae wedi tynnu ein sylw oddi ar y gwaith rydym wedi cael ein hethol i'w wneud.

"Rwy'n parhau i fod yn arweinydd UKIP yng Nghymru ac rwyf wedi ymrwymo i wasanaethu fy etholwyr."

UKIP
BBC

Canser: Mwy nag erioed yn derbyn triniaeth o fewn 62 diwrnod

Golwg 360

Yn ôl golwg 360, dechreuodd mwy o bobol nag erioed o’r blaen dderbyn triniaeth am ganser o fewn yr amser targed o 62 diwrnod ym mis Mehefin.

Yn ôl ffigurau Llywodraeth Cymru ar gyfer y mis, dechreuodd 86.5% o gleifion dderbyn triniaeth fel achosion brys lle’r oedd amheuaeth o ganser.

Dechreuodd 97.4% o gleifion nad oedden nhw’n achosion brys dderbyn triniaeth o fewn yr amser targed – y nifer fwyaf ers mis Rhagfyr y llynedd.

Teyrnged i gwpl fu farw mewn tân yn Neganwy

BBC Cymru Fyw

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i'r cwpl oedrannus a fu farw yn dilyn tân yn eu cartref yn Neganwy ddydd Mawrth.

Roedd Ted Hicknell a'i wraig Lucy yn arfer cadw busnes gwerthu dodrefn yn Llandudno.

Dywedodd ffrind i'r teulu, Mr Ian Turner: "Roedd Ted yn gymeriad a hanner ac ro'n i wedi ei adnabod am sawl blwyddyn."

Deganwy
BBC

Pryder y gall aelodau adael UKIP

BBC Cymru Fyw

Mae cadeirydd UKIP yng Nghymru yn bryderus y gall aelodau adael y blaid yn dilyn y cecru mewnol diweddar.

Yn ôl Chris Smart, mae yna deimlad bod UKIP "bron yn datod" oherwydd ffraeo o fewn ei rhengoedd.

Mae anghytuno wedi bod ynghylch arweinydd y blaid yng Nghymru, Nathan Gill, yn gwneud dwy swydd, a hefyd yr ornest i olynu Nigel Farage.