a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Dyna ni am heddiw

  Diolch am ymuno â ni ar y llif byw heddiw, fe fyddwn ni nôl fel yr arfer bore fory!

 2. Irfon Williams ar banel meddyginiaethau

  BBC Cymru Fyw

  Bydd yr ymgyrchydd Irfon Williams yn un o bum person ar banel fydd yn ystyried sut y bydd modd cael mynediad at gyffuriau sydd ddim fel arfer ar gael ar y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

  Bu'n rhaid i Mr Williams, sydd yn dod o Fangor, symud i Loegr er mwyn cael triniaeth canser ar ol cael gwybod nad oedd y cyffur Cetuximab ar gael iddo.

  Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai'n "cynnig mewnbwn gwerthfawr i'r adolygiad yn seiliedig ar ei brofiadau diweddar" wrth ymdrin â'r broses.

  irfon williams
 3. Liam i groesi'r ffin?

  Wales Online

  Mae hanner clybiau Lloegr yn awyddus i arwyddo cefnwr Cymru Liam Williams, yn ôl adroddiadau diweddaraf WalesOnline.

  Fe fydd cytundeb presennol Williams gyda'r Scarlets yn dod i ben ar ddiwedd y tymor, ac ar hyn o bryd mae'n debyg mai'r Gweilch yw'r ceffylau blaen yn y ras i'w arwyddo.

  liam williams
 4. Dyn 'mewn trafferth' wrth ganŵio

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r heddlu wedi cael eu galw y prynhawn yma yn dilyn adroddiadau bod dyn wedi mynd i drafferthion wrth ganŵio yn Aberglaslyn ger Beddgelert.

  Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru eu bod nhw, y gwasanaeth tân, y gwasanaeth ambiwlans a thimau achub mynydd yn rhan o'r ymdrechion chwilio.

  Does dim mwy o fanylion ar hyn o bryd.

 5. Etholiad arall?

  Canolfan Llywodraethiant Cymru

  Gyda brwydr arweinyddol y blaid Lafur bellach ar ben, mae rhai eisoes wedi galw am gynnal etholiad cyffredinol brys yn sgil penodiad diweddar Theresa May fel Prif Weinidog.

  Ond a oes cyfiawnhad dros ruthro i'r blychau pleidleisio unwaith eto? Dyw Aled Morgan Hughes o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd ddim mor siŵr...

  blwch pleidleisio
 6. Adroddiad Diamond: Dadansoddiad Bethan Lewis

  BBC Cymru Fyw

  Ein gohebydd addysg, Bethan Lewis, sydd yn trafod Adroddiad Diamond ar ddyfodol ariannu addysg uwch yng Nghymru...

  Video content

  Video caption: Adroddiad Diamond: Dadansoddiad ein Gohebydd Addysg
 7. O Maryland i Maenorbŷr

  BBC Wales News

  Mae pob taith yn dechrau rhywle - a phan wthiwyd cwch i Fôr yr Iwerydd gan ddisgyblion o Maryland yn yr Unol Daleithiau dri mis yn ôl, doedd dim dal i ble byddai'n mynd.

  Ond nawr maen nhw'n gwybod, a hynny wedi iddo ddod i'r lan yn Sir Benfro ar ôl teithio miloedd o filltiroedd ar draws y cefnfor.

  Roedd y cwch yn cynnwys neges yn gofyn iddi gael ei chludo i'r ysgol leol, ac fe fydd disgyblion Ysgol Greenhill nawr yn cael cyfle i ddarganfod beth sydd ynddi!

  cwch
  Image caption: Disgyblion Blwyddyn 8 yn edmygu'r cwch yn ystod eu gwasanaeth
 8. Haciwr o Lanelli yn y llys

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn wedi ymddangos yn y llys ar gyhuddiad o hacio system gyfrifiadurol cwmni TalkTalk er mwyn gofyn am daliad blacmel.

  Cafodd Daniel Kelley, 19, ei gyhuddo o fynnu 465 Bitcoin - sydd werth tua £216,000 - ar ôl cynnal ymosodiad cyfrifiadurol ar wefan y cwmni ym mis Hydref y llynedd.

  Mae hefyd wedi ei gyhuddo o flacmelio cwmnïau eraill yn yr un ffordd.

  llys
 9. Noson weddol

  Tywydd, BBC Cymru

  Newyddion da ar y cyfan sydd gyda Rhian Haf i ni ar gyfer heno: "Bydd hi'n noson sych ac wrth i'r gwynt gryfhau fe fydd hi'n fwyn dros nos, ac yn dechra'n sych ac yn glir fory."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 10. Gwahardd rheolwr Derby

  Twitter

  Datblygiad annisgwyl iawn, a hynny oriau yn unig cyn i'r clwb herio Caerdydd yn y Bencampwriaeth heno...

  View more on twitter
 11. Newid i drefniadau Llafur Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae cynhadledd y blaid Lafur wedi cymeradwyo cynlluniau i roi mwy o ryddid i'r blaid yng Nghymru dros eu materion eu hunain.

  Bydd arweinydd Llafur Cymru hefyd yn cael yr hawl i ddewis aelod i fod ar bwyllgor gweithredol cenedlaethol y blaid - er i gefnogwyr Jeremy Corbyn geisio atal hynny rhag digwydd.

  carwyn jones
  Image caption: Bydd gan Carwyn Jones yr hawl i benodi aelod o bwyllgor gweithredol cenedlaethol y blaid
 12. Cyngor Sir Powys yn ad-drefnu addysg

  BBC Cymru Fyw

  Mae cabinet Cyngor Powys wedi cadarnhau eu bod wedi rhoi'r gorau i gynlluniau i uno dwy o ysgolion uwchradd y sir, yng Ngwernyfed a Aberhonddu.

  Maen nhw hefyd wedi penderfyni peidio â chau ysgolion cynradd Llanbister a Llanfihangel Rhydithon oherwydd eu bod yn disgwyl cynnydd yn nifer y disgyblion. 

  Ond fe fydd cynlluniau i gau ysgolion uwchradd Llandrindod a Llanfair-ym-Muallt, a chreu un ysgol fydd yn gweithredu dros y ddwy safle erbyn Medi 2018, yn mynd yn eu blaen.

  Bydd ymgynghoriad pellach yn digwydd hefyd ar gau ffrwd Gymraeg Ysgol Uwchradd Aberhonddu, a symud y ddarpariaeth i safle'r ysgol yn Llanfair-ym-Muallt. 

 13. Pumed rhanbarth yn y gogs?

  Wales Online

  Mae RGC 1404 wedi cael dechrau gwych i'r tymor yn Uwch Gynghrair y Principality hyd yn hyn, a hwythau'n ail yn y tabl ar ôl ennill eu pedair gêm gyntaf.

  Cymaint felly nes bod rhai eisoes wedi dechrau holi: 'A fydd y gogledd yn darparu pumed rhanbarth rygbi proffesiynol i Gymru cyn pen dim?'

  mark jones
  Image caption: Cyn-asgellwr Cymru, Mark Jones yw hyfforddwr Rygbi Gogledd Cymru
 14. Adroddiad Diamond: Dadansoddiad

  BBC Cymru Fyw

  Felly beth yw'r ymateb yn gyffredinol i adroddiad Diamond ar gyllido myfyrwyr yng Nghymru? Ein gohebydd gwleidyddol Aled ap Dafydd sy'n dadansoddi...

  myfyrwyr
 15. Ton o dristwch dros y wlad

  BBC Cymru Fyw

  Mae'n debyg bod pobl Cymru bellach yn llai hapus nag yr oedden nhw bum mlynedd yn ôl, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

  Er i'r canran o bobl ar draws y DU oedd yn dweud eu bod yn hapus gynyddu o 5% rhwng 2011/12 a 2015/16, gwelwyd gostyngiad o 4% yr ochr yma i Glawdd Offa.

  Roedd Merthyr Tudful, gogledd Caerdydd, a Thorfaen ymysg yr ardaloedd welodd y cwymp mwyaf - ac mae ardaloedd gwledig yn tueddu i fod yn hapusach ar y cyfan.

  anhapus
  Image caption: Pam bod y Cymry wedi mynd yn llai hapus?
 16. Cymorth llywodraeth i wasanaethau bysus

  BBC Cymru Fyw

  Mae cynghorwyr yn Sir Ddinbych wedi clywed y bydd Llywodraeth Cymru'n camu i'r adwy er mwyn ariannu rhai o'r gwasanaethau gafodd eu colli wedi i gwmni bysus GHA fynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

  Cafodd gwasanaethau bws yn Sir Ddinbych, Sir Fflint a Wrecsam eu heffeithio wedi i'r cwmni fynd i drafferthion ariannol, ond fydd yr arian ond ar gael ar gyfer cynnal gwasanaethau bws cyhoeddus, nid cludiant ar gyfer disgyblion ysgol.

 17. 131 o dai bwyta ddim yn cyrraedd y nod

  Daily Post

  Fe ddywed y Daily Post bod un o bob 53 tŷ bwyta yng ngogledd Cymru wedi methu profion hylendid bwyd, gan ennill dwy seren neu lai allan o bump.

  Fe gafodd rhyw 7,200 o dai bwyta eu profi gyda 131 yn methu â chyrraedd safon derbyniol.

  hylendid bwyd
 18. Trafferthion ar y ffyrdd

  Teithio BBC Cymru

  Mae rhan o Ffordd Wrecsam, Rhostyllen wedi chau ar ôl gwrthdrawiad ger Coleg Llysfasi.

  Caergybi, Ynys Mon: Mae adroddiadau fod Ffordd Llanfawr wedi'i chau ar ôl tân mewn adeilad ger Ffordd Tudur.