a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Argymell grant costau byw i fyfyrwyr
 2. Cau cyfrif banc Cymdeithas yr Iaith
 3. Corff mewn coedwig: Datgelu delwedd

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Dyna ni am heddiw

  Diolch am ymuno â ni ar y llif byw heddiw, fe fyddwn ni nôl fel yr arfer bore fory!

 2. Irfon Williams ar banel meddyginiaethau

  BBC Cymru Fyw

  Bydd yr ymgyrchydd Irfon Williams yn un o bum person ar banel fydd yn ystyried sut y bydd modd cael mynediad at gyffuriau sydd ddim fel arfer ar gael ar y Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru.

  Bu'n rhaid i Mr Williams, sydd yn dod o Fangor, symud i Loegr er mwyn cael triniaeth canser ar ol cael gwybod nad oedd y cyffur Cetuximab ar gael iddo.

  Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai'n "cynnig mewnbwn gwerthfawr i'r adolygiad yn seiliedig ar ei brofiadau diweddar" wrth ymdrin â'r broses.

  irfon williams
 3. Liam i groesi'r ffin?

  Wales Online

  Mae hanner clybiau Lloegr yn awyddus i arwyddo cefnwr Cymru Liam Williams, yn ôl adroddiadau diweddaraf WalesOnline.

  Fe fydd cytundeb presennol Williams gyda'r Scarlets yn dod i ben ar ddiwedd y tymor, ac ar hyn o bryd mae'n debyg mai'r Gweilch yw'r ceffylau blaen yn y ras i'w arwyddo.

  liam williams
 4. Dyn 'mewn trafferth' wrth ganŵio

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r heddlu wedi cael eu galw y prynhawn yma yn dilyn adroddiadau bod dyn wedi mynd i drafferthion wrth ganŵio yn Aberglaslyn ger Beddgelert.

  Dywedodd Heddlu Gogledd Cymru eu bod nhw, y gwasanaeth tân, y gwasanaeth ambiwlans a thimau achub mynydd yn rhan o'r ymdrechion chwilio.

  Does dim mwy o fanylion ar hyn o bryd.

 5. Etholiad arall?

  Canolfan Llywodraethiant Cymru

  Gyda brwydr arweinyddol y blaid Lafur bellach ar ben, mae rhai eisoes wedi galw am gynnal etholiad cyffredinol brys yn sgil penodiad diweddar Theresa May fel Prif Weinidog.

  Ond a oes cyfiawnhad dros ruthro i'r blychau pleidleisio unwaith eto? Dyw Aled Morgan Hughes o Ganolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd ddim mor siŵr...

  blwch pleidleisio
 6. Adroddiad Diamond: Dadansoddiad Bethan Lewis

  BBC Cymru Fyw

  Ein gohebydd addysg, Bethan Lewis, sydd yn trafod Adroddiad Diamond ar ddyfodol ariannu addysg uwch yng Nghymru...

  Video content

  Video caption: Adroddiad Diamond: Dadansoddiad ein Gohebydd Addysg
 7. O Maryland i Maenorbŷr

  BBC Wales News

  Mae pob taith yn dechrau rhywle - a phan wthiwyd cwch i Fôr yr Iwerydd gan ddisgyblion o Maryland yn yr Unol Daleithiau dri mis yn ôl, doedd dim dal i ble byddai'n mynd.

  Ond nawr maen nhw'n gwybod, a hynny wedi iddo ddod i'r lan yn Sir Benfro ar ôl teithio miloedd o filltiroedd ar draws y cefnfor.

  Roedd y cwch yn cynnwys neges yn gofyn iddi gael ei chludo i'r ysgol leol, ac fe fydd disgyblion Ysgol Greenhill nawr yn cael cyfle i ddarganfod beth sydd ynddi!

  cwch
  Image caption: Disgyblion Blwyddyn 8 yn edmygu'r cwch yn ystod eu gwasanaeth
 8. Haciwr o Lanelli yn y llys

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn wedi ymddangos yn y llys ar gyhuddiad o hacio system gyfrifiadurol cwmni TalkTalk er mwyn gofyn am daliad blacmel.

  Cafodd Daniel Kelley, 19, ei gyhuddo o fynnu 465 Bitcoin - sydd werth tua £216,000 - ar ôl cynnal ymosodiad cyfrifiadurol ar wefan y cwmni ym mis Hydref y llynedd.

  Mae hefyd wedi ei gyhuddo o flacmelio cwmnïau eraill yn yr un ffordd.

  llys
 9. Noson weddol

  Tywydd, BBC Cymru

  Newyddion da ar y cyfan sydd gyda Rhian Haf i ni ar gyfer heno: "Bydd hi'n noson sych ac wrth i'r gwynt gryfhau fe fydd hi'n fwyn dros nos, ac yn dechra'n sych ac yn glir fory."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 10. Gwahardd rheolwr Derby

  Twitter

  Datblygiad annisgwyl iawn, a hynny oriau yn unig cyn i'r clwb herio Caerdydd yn y Bencampwriaeth heno...

  View more on twitter
 11. Newid i drefniadau Llafur Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae cynhadledd y blaid Lafur wedi cymeradwyo cynlluniau i roi mwy o ryddid i'r blaid yng Nghymru dros eu materion eu hunain.

  Bydd arweinydd Llafur Cymru hefyd yn cael yr hawl i ddewis aelod i fod ar bwyllgor gweithredol cenedlaethol y blaid - er i gefnogwyr Jeremy Corbyn geisio atal hynny rhag digwydd.

  carwyn jones
  Image caption: Bydd gan Carwyn Jones yr hawl i benodi aelod o bwyllgor gweithredol cenedlaethol y blaid
 12. Cyngor Sir Powys yn ad-drefnu addysg

  BBC Cymru Fyw

  Mae cabinet Cyngor Powys wedi cadarnhau eu bod wedi rhoi'r gorau i gynlluniau i uno dwy o ysgolion uwchradd y sir, yng Ngwernyfed a Aberhonddu.

  Maen nhw hefyd wedi penderfyni peidio â chau ysgolion cynradd Llanbister a Llanfihangel Rhydithon oherwydd eu bod yn disgwyl cynnydd yn nifer y disgyblion. 

  Ond fe fydd cynlluniau i gau ysgolion uwchradd Llandrindod a Llanfair-ym-Muallt, a chreu un ysgol fydd yn gweithredu dros y ddwy safle erbyn Medi 2018, yn mynd yn eu blaen.

  Bydd ymgynghoriad pellach yn digwydd hefyd ar gau ffrwd Gymraeg Ysgol Uwchradd Aberhonddu, a symud y ddarpariaeth i safle'r ysgol yn Llanfair-ym-Muallt. 

 13. Pumed rhanbarth yn y gogs?

  Wales Online

  Mae RGC 1404 wedi cael dechrau gwych i'r tymor yn Uwch Gynghrair y Principality hyd yn hyn, a hwythau'n ail yn y tabl ar ôl ennill eu pedair gêm gyntaf.

  Cymaint felly nes bod rhai eisoes wedi dechrau holi: 'A fydd y gogledd yn darparu pumed rhanbarth rygbi proffesiynol i Gymru cyn pen dim?'

  mark jones
  Image caption: Cyn-asgellwr Cymru, Mark Jones yw hyfforddwr Rygbi Gogledd Cymru
 14. Adroddiad Diamond: Dadansoddiad

  BBC Cymru Fyw

  Felly beth yw'r ymateb yn gyffredinol i adroddiad Diamond ar gyllido myfyrwyr yng Nghymru? Ein gohebydd gwleidyddol Aled ap Dafydd sy'n dadansoddi...

  myfyrwyr
 15. Ton o dristwch dros y wlad

  BBC Cymru Fyw

  Mae'n debyg bod pobl Cymru bellach yn llai hapus nag yr oedden nhw bum mlynedd yn ôl, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

  Er i'r canran o bobl ar draws y DU oedd yn dweud eu bod yn hapus gynyddu o 5% rhwng 2011/12 a 2015/16, gwelwyd gostyngiad o 4% yr ochr yma i Glawdd Offa.

  Roedd Merthyr Tudful, gogledd Caerdydd, a Thorfaen ymysg yr ardaloedd welodd y cwymp mwyaf - ac mae ardaloedd gwledig yn tueddu i fod yn hapusach ar y cyfan.

  anhapus
  Image caption: Pam bod y Cymry wedi mynd yn llai hapus?
 16. Cymorth llywodraeth i wasanaethau bysus

  BBC Cymru Fyw

  Mae cynghorwyr yn Sir Ddinbych wedi clywed y bydd Llywodraeth Cymru'n camu i'r adwy er mwyn ariannu rhai o'r gwasanaethau gafodd eu colli wedi i gwmni bysus GHA fynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

  Cafodd gwasanaethau bws yn Sir Ddinbych, Sir Fflint a Wrecsam eu heffeithio wedi i'r cwmni fynd i drafferthion ariannol, ond fydd yr arian ond ar gael ar gyfer cynnal gwasanaethau bws cyhoeddus, nid cludiant ar gyfer disgyblion ysgol.

 17. 131 o dai bwyta ddim yn cyrraedd y nod

  Daily Post

  Fe ddywed y Daily Post bod un o bob 53 tŷ bwyta yng ngogledd Cymru wedi methu profion hylendid bwyd, gan ennill dwy seren neu lai allan o bump.

  Fe gafodd rhyw 7,200 o dai bwyta eu profi gyda 131 yn methu â chyrraedd safon derbyniol.

  hylendid bwyd
 18. Trafferthion ar y ffyrdd

  Teithio BBC Cymru

  Mae rhan o Ffordd Wrecsam, Rhostyllen wedi chau ar ôl gwrthdrawiad ger Coleg Llysfasi.

  Caergybi, Ynys Mon: Mae adroddiadau fod Ffordd Llanfawr wedi'i chau ar ôl tân mewn adeilad ger Ffordd Tudur.