a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Almahri'n pledio'n euog o lofruddiaeth
  2. Meddygon teulu: Bonws o £20,000
  3. Arweinydd Cyngor Ceredigion yn ymddiheuro

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am heddiw. 

Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond cofiwch fod diweddariadau ar ein hafan yn y cyfamser.  

Rhybudd i fod yn wyliadwrus

Cyngor Wrecsam

Mae Cyngor Wrecsam wedi anfon llythyrau i ysgolion y sir yn rhybuddio rhieni ac athrawon i fod yn wyliadwrus ar ôl dau ddigwyddiad lle'r oedd amheuaeth fod rhywun wedi ceisio cipio plentyn. 

Yn ei lythyr dywed John Davies, cyfarwyddwr addysg y sir, fod yna ddau ddigwyddiad o'r fath yn ardal Croesoswallt a Weston Rhyn yn y dyddiau diwethaf.

"Roedd y ddau ddigwyddiad yn ystod oriau ysgol ac yn ymwneud â fan ddu. 

"Mae gofyn i rieni fod yn wyliadwrus wrth gludo plant i ac o'r ysgol." 

Newyddion da i'r Elyrch

Gwrthdrawiad angheuol wrth rasio

BBC Cymru Fyw

Clywodd cwest i farwolaethau dau ffrind o Aberbargoed ger Caerffili, eu bod nhw'n rasio car arall i fwyty McDonald's pan daron nhw'n erbyn cerbyd ar droad.

Bu farw Conor Tiley, 18 oed, a Connor Williams, 17 oed, yn y gwrthdrawiad ym mis Ionawr.   

Connor Williams a Conor Tiley
Wales News Service
Connor Williams a Conor Tiley

Arddangosfa Artes Mundi

Artes Mundi

Fe fydd gwaith chwech o artistiaid cyfoes arloesol rhyngwladol i'w gweld yn Arddangosfa Artes Mundi 7 Caerdydd o fory tan 26 Chwefror.

Bydd dau safle'n gartref i'r gystadleuaeth eleni, sef Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac Oriel Chapter. 

Artes Mundi 7 yw gwobr celf gyfoes fwya'r DU, a bydd yr enillydd yn derbyn swm o £40,000.

Gwaith Amy Franceschini
Artes Mundi

Lladrad: Heddlu yn chwilio am gi

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu'r De yn apelio am wybodaeth ar ôl i ladron ddwyn fan gyda chi ynddo yn ardal Abertawe.

Dywedodd Mike Kell ei fod wrthi yn dosbarthu parseli yng Ngorseinon pan gafodd y fan wen ei chymryd.

Roedd ei gi 'Alfie', daschund/chihuahua yn y cerbyd ar y pryd.   

Ci
Heddlu De Cymru

Oer a niwlog

Tywydd, BBC Cymru

 "Fydd hi'n noson eitha’ clir, efo awel ysgafn," meddai Rhian Haf, "a hynny'n golygu noson eitha’ oer efo rhywfaint o niwl, fydd yn ymdroi bore fory, y tymheredd yn gostwng i 3C mewn mannau gwledig, lle fydd 'na rywfaint o farrug."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

.  

Helo Halaholo

Twitter

Undeb yn beirniadu cyngor sir

BBC Cymru Fyw

Mae Undeb Unsain wedi beirniadu Cyngor Penfro am ddefnyddio 'ymgynghorwyr drudfawr' o Lundain er mwyn dod o hyd i arbedion.

Un o argymhellion yr ymgynghorwyr yw i drosglwyddo gwasanaethau hamdden a diwylliannol i ddwylo ymddiriedolaeth. 

Dywed yr undeb y byddai hynny'n golygu diswyddo 400 a bod y sir hefyd wedi talu £100,000 am wasanaeth yr ymgynghorwyr Winckworth Sherwood. 

Dywed y cyngor mai'r gost oedd £20,000 a byddai hyd at £100,000 ond yn daliadwy pe bai nhw'n derbyn yr holl argymhellion.

Cyngor Penfro
HUMPHREY BOLTON

Yr iaith ar waith...yn Nepal

Twitter

Rheithgor wedi eu hanfon adref

BBC Cymru Fyw

Yn Llys y Goron yr Wyddgrug mae'r rheithgor yn yr achos yn erbyn cyn uwch arolygydd efo Heddlu'r Gogledd, sy' wedi'i gyhuddo o droseddau rhyw hanesyddol, wedi'u hanfon adre' am y dydd.

Fe fyddan nhw'n parhau i ystyried eu dyfarniad fory.

Mae Gordon Anglesea, 79 oed o Hen Colwyn, yn gwadu ymosod yn rhywiol ar ddau o fechgyn yn yr 80au. 

Achos llys
BBC

Bendith Rhys ar 'Bendith'

Yn ei flog Thoughts of Chairman Mwyn, mae Rhys Mwyn yn adolygu perfformiad gan y cyfuniad cerddorol Bendith yn Galeri Caernarfon.

Mae Bendith yn gyfuniad o Carwyn Ellis o’r grŵp Colorama gydag aelodau’r grŵp gwerin cyfoes Plu a cherddorion lled glasurol eraill.

Mae'n disgrifio perfformiad y band fel y perfformiad mwyaf grymus iddo weld ers amser.

Bendith
BBC

Merched Cymru dan-19 yn colli

Twitter

Mae tîm Merched Cymru dan-19 wedi colli eto'r prynhawn yma gyda Gweriniaeth Iwerddon yn fuddugol o 2-0.

View more on twitter

Trafferthion ar y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Gwynedd:  Tagfeydd o hyd rhwng Penrhyndeudraeth a Minffordd oherwydd y gwaith ar yr A487

Caerdydd:  Tagfeydd ar yr A470, Manor Way, lle mae na un lôn wedi cau tua'r de

Castell-nedd Port Talbot: Tagfeydd ar Fabian Way i gyfeiriad Abertawe oherwydd gwaith ar y ffordd.

Heddlu'n gofyn am gymorth

Twitter

Mae'r Llanelli Star - a'r Carmarthen Journal fel mae'n digwydd - wedi trydar apêl am wybodaeth ddaeth gan yr heddlu.

View more on twitter

Sam yn sâl?

Devils ar y brig

Wales Online

Mae Wales Online yn nodi bod y Devils Caerdydd yn gyfartal ar frig Cynghrair Elît Hoci Iâ Prydain wedi buddugoliaeth gyffyrddus o 6-1 yn erbyn Braehead Clan yn Glasgow neithiwr.

devils caerdydd
Devils Caerdydd

Torri amodau mechnïaeth

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn chwilio am ddyn 27 oed maen nhw'n awyddus i'w holi yn dilyn achos o gyfathrebu maleisus.

Dywed llefarydd fod Aaron Jenkins hefyd wedi torri amodau mechnïaeth. 

Maen nhw'n credu ei bod yn bosib ei fod yn ardal Caerffili neu'r Coed Duon. Dylai unrhyw un a gwybodaeth gysylltu â 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 422 06/06/16, neu'n ddienw ar 0800 555 111

Aaron Jenkins
Heddlu Gwent

Rali GB Cymru ar ei ffordd!

Twitter

Mae cefnogwyr ralïo wedi mopio wedi i arwyddion fel hyn ddechrau ymddangos ar drothwy Rali GB Cymru y penwythnos nesaf!

View more on twitter

'Dim crebachu grym y Cynulliad'

Golwg 360

Yn ôl Golwg 360 mae Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol wedi cyhoeddi gwelliannau i Fesur Cymru, gyda’r bwriad o sicrhau na fydd grym yn cael ei gymryd oddi ar y Senedd yng Nghymru.

Mae Elin Jones AC  wedi ysgrifennu at Arglwyddi Cymru yn nodi pryderon am y Mesur, yn arbennig yr egwyddor gyfansoddiadol y dylai’r Cynulliad gytuno i unrhyw newid yn ei bwerau.

Cyrch cyffuriau yng Nghaergybi

Heddlu Gogledd Cymru

Dywed Heddlu'r Gogledd fod dau ddyn a dynes wedi eu harestio yng Nghaergybi ar amheuaeth o gyflenwi cyffuriau.

Dywedodd llefarydd fod cyffuriau dosbarth Ac ac C  wedi eu darganfod yn dilyn cyrch ar eiddo ar Ffordd Cambria.   

Heddlu
BBC

Fferm wynt: Atal oherwydd pryder am adar

BBC Cymru Fyw

Mae cynlluniau i adeiladu fferm wynt ar fynyddoedd y Cambria wedi eu hatal gan farnwr, oherwydd pryderon y gallai llafnau'r tyrbinau beryglu barcutiaid coch sy'n hedfan yn yr ardal.

Roedd datblygwyr yn gobeithio adeiladu 27 tyrbin 125 metr o uchder yn agos at ffordd yr A44 ger Ponterwyd.

Fe gafodd cwmni Mynydd y Gwynt gefnogaeth arolygydd cynllunio Llywodraeth Prydain i adeiladu'r fferm, yn dilyn ymholiad cyhoeddus.

barcud coch
BBC

Penblwydd hapus Ian

Twitter

Mae clwb pêl-droed Lerpwl wedi dymuno pen-blwydd hapus i Ian Rush heddiw drwy gyhoeddi ambell i lun newydd ohono o archifau'r clwb.

View more on twitter

Euog o lofruddiaeth

BBC Cymru Fyw

Mae Sammy Almahri wedi pledio'n euog i lofruddio Nadine Aburas mewn gwesty yng Nghaerdydd yn 2014.

Cafwyd hyd i gorff Ms Aburas mewn ystafell yng ngwesty'r Future Inn ym Mae Caerdydd ar nos Galan ar ôl iddi gael ei thagu i farwolaeth.

Roedd Almahri, sy'n 44 oed, wedi cyfaddef dynladdiad yn wreiddiol, ond wedi gwadu llofruddio ar y sail nad oedd yn ei iawn bwyll, ond fe newidiodd ei ble yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Iau, gan gyfaddef ei fod yn euog o'i llofruddiaeth.

Nadine Aburas ac Almahri
Heddlu De Cymru

Ystyried dyfodol ffordd arfordirol

BBC Cymru Fyw

Bydd cyfarfod cyhoeddus yn Solfach heno yn trafod dyfodol yr A487 yn ardal Niwgwl, gogledd Sir Benfro. 

Fe wnaeth llifogydd o'r môr yn ystod gaeaf diwethaf olygu nad oedd modd defnyddio'r ffordd am gyfnod. 

Mae Cyngor Sir Benfro yn ystyried neifer o opsiynau gan gynnwys adeiladu ffordd newydd, gwella'r amddiffynfeydd môr, neu godi uchder y ffordd bresennol 

A487
BBC

Dyn ifanc ar goll yng Nghaernarfon

Twitter

Tywydd braf ar y cyfan

Tywydd, BBC Cymru

Diwrnod sych a braf i bawb bron gyda gwyntoedd ysgafn, er mae siawns o gawodydd gwasgaredig mewn rhai mannau. Y tymheredd tua 13C.

Am eich tywydd lleol ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Aberfan: Datganiad Carwyn Jones

BBC Cymru Fyw

Yfory bydd y Prif Weinidog Carwyn Jones yn gosod torch ar ran y genedl ac yn cyfarfod â'r rheini a wnaeth oroesi'r drychineb a theuluoedd y rheini a gollodd eu bywydau. 

Dywedodd Mr Jones: "Fyddwn ni fyth yn anghofio'r dynion, y menywod a'r plant ysgol a gollodd eu bywydau mor drasig yn nhrychineb Aberfan 50 mlynedd yn ôl. 

 "Mae'n bwysig cofio fel bod cenedlaethau'r dyfodol yn deall beth ddigwyddodd yn Aberfan. Mae'n adeg wirioneddol dorcalonnus yn ein hanes ac ni all unrhyw un sy'n dysgu am y drychineb beidio â chael eu gwir gyffwrdd gan y digwyddiad. 

 "Hanner canrif wedi'r drychineb, dw i'n gobeithio y bydd y genedl gyfan yn dod at ei gilydd, gan ddangos parch a thosturi, i oedi am funud am 09:15 yfory a meddwl am gymuned Aberfan." 

Astudiaeth awtistiaeth

BBC Cymru Fyw

Mae astudiaeth wedi ei lansio ym Mhrifysgol Bangor er mwyn deall sut y gellir cefnogi teuluoedd sydd yn cael eu heffeithio gan awtistiaeth.

Bydd y treial, sydd yn cael ei gyllido gan elusen ymchwil awtistiaeth, Autistica yn ceisio canfod os yw cynnig y rhaglen gefnogaeth i deuluoedd yn fuan wedi diagnosis eu plentyn yn dod â buddiannau hirdymor.

prifysgol bangor
BBC

Dim North

Dyddiad achos dedfrydu llofrudd

BBC Cymru Fyw

Mae barnwr yn Llys y Goron Caerdydd wedi dweud y bydd Sammy Almahri, 44 oed, yn cael ei ddedfrydu ar 3 Tachwedd ar ôl pledio'n euog i lofruddiaeth.

Fe newidiodd Almahri o'r Unol Daleithiau ei ble o ddynladdiad Nadine Aburas ar ail ddiwrnod yr achos yn ei erbyn.

Cafodd corff Ms Aburas ei ddarganfod yng ngwesty'r Future Inn ym Mae Caerdydd ym mis Rhagfyr 2014.

Aburas a Almahri
Heddlu'r De

Newydd dorri: Euog o lofruddiaeth

BBC Cymru Fyw

Yn achos llofruddiaeth Nadine Aburas, mae Sammy Almahri wedi newid ei ble yn Llys y Goron Caerdydd, ac wedi pledio'n euog i lofruddiaeth. Mwy i ddilyn.

Tref llyfrau'n colli llyfrgell

BBC Wales News

Mae peryg fydd llyfrgell leol tref Y Gelli Gandryll yn gorfod cau, medd BBC Wales News.

Mae Cyngor Powys yn chwilio am ffyrdd i arbed hyd at £250,000 ac un opsiwn yw gofyn i'r gymuned yn Y Gelli godi £18,000 er mwyn cadw'r adnodd.

Y Gelli
BBC

Heddlu'r Gogledd yn chwilio am ddyn

Twitter

Mae Heddlu'r Gogledd wedi trydar i ddweud eu bod yn chwilio am ddyn sydd wedi cael ei alw'n ôl i'r carchar, ac yn gofyn am gymorth y cyhoedd.

View more on twitter

Canslo marchnad Nadolig

The Leader

Mae Cyngor Tref yr Wyddgrug yn anhapus eu bod wedi gorfod canslo paratoadau ar gyfer cynnal marchnad Nadolig yn y dref oherwydd yr hyn mae nhw'n ei alw yn amodau trwyddedu afresymol  gan y cyngor sir, medd y Wrexham Leader.

Roedd Cyngor Sir Y Fflint wedi gosod yr amodau yn dilyn gwrthwynebiad i'r farchnad gan berchnogion rhai o'r siopau lleol. 

Yr Wyddgrug
Google

Arweinydd Ceredigion yn ymddiheuro

Cyngor Ceredigion

Mae arweinydd Cyngor Ceredigion wedi ymddiheuro i gyfarfod o'r Cyngor Llawn am ei hymddygiad wrth gael ei holi gan raglen ddogfen y BBC yn gynharach yr wythnos hon. 

Yn ystod y rhaglen fe welwyd Ellen ap Gwynn yn tynnu ei microphone gan ddweud wrth y criw ffilmio yn Saesneg i "adael y bl*di stafell, 'dwi wedi cael digon o hyn."

Ellen ap Gwynn
BBC

Cyngor Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd wedi cyhoeddi mewn datganiad: "Saith mis ar ôl agor ei ddrysau i’r cyhoedd, fe groesawodd Storiel ei 50,000fed ymwelydd dros yr haf ac erbyn hyn mae dros 65,000 o bobl wedi eu croesawu i’r ganolfan.

"Mae hyn ymhell dros ddwbl y targed blynyddol o 25,000 o ymwelwyr a osodwyd ar gyfer yr amgueddfa a’r oriel ar ei newydd wedd ym Mangor."

storiel
BBC

Heddiw mewn hanes

Twitter

Adnabod corff

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau mai corff Adam Turner, 23 oed, gafodd ei ddarganfod yn Noc Penfro ddydd Llun.

Ychwanegodd yr heddlu nad oed amgylchiadau ei farwolaeth yn amheus.