a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

 2. Eira tua'r Berwyn?

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhian Haf sydd â'r manylion diweddaraf am y tywydd heno, gyda disgwyl eira mewn rhai mannau.

  "Bydd tipyn o ias am weddill y diwrnod, ac wrth i fand o law ledu o'r gorllewin, mae'n debyg o droi'n eira ar fynyddoedd y Berwyn heno.

  "Mae'n bosib y bydd rhywfaint o eira mewn mannau is hefyd, ond wrth i'r gwynt gryfhau, ac oherwydd noson digon gwlyb i'r rhan fwyaf ohonom ni, fydd hi ddim yn rhewi heno. Y tymheredd tua 10C i'r mwyafrif."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 3. Cymeradwyo canolfan iechyd gwerth £2m

  BBC Wales News

  Mae canolfan iechyd gwerth £2m yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Abertawe wedi cael ei gymeradwyo, wyth mlynedd wedi iddo gael ei nodi fel "blaenoriaeth".

  Bydd y ganolfan cael ei adeiladu ar safle'r feddygfa bresennol ar Heol Pen y Graig yn ardal Mayhill.

  Dywedodd y cyngor y byddai'r ganolfan yn "trawsnewid gofal iechyd a chymdeithasol i filoedd".

  Canolfan iechyd
 4. Dedfrydu dyn am neges am saethu Leanne Wood

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 27 oed o Bort Talbot wedi cael ei ddedfrydu i 12 mis o orchymyn cymunedol ar ôl pledio'n euog i anfon neges Twitter maleisus at arweinydd Plaid Cymru, Leanne Wood.

  Clywodd Llys Ynadon Abertawe bod Ross Hookings wedi trydar y neges: "Er, trueni na wnaeth rhywun yn saethu Leanne Wood."

  Dywedodd yr erlyniad bod Ms Wood wedi gweld y neges a'i fod wedi ei phoeni hi am y cafodd ei yrru llai na phythefnos wedi i AS Llafur, Jo Cox gael ei saethu'n farw.

  Leanne Wood
 5. Cymraes yn y jyngl

  ITV

  Mae ITV wedi cyhoeddi pa sêr fydd yn teithio i'r jyngl i ymddangos yn y gyfres nesaf o I'm a Celebrity Get Me Out of Here, ac mae'r Gymraes Carol Vorderman yn eu plith.

  Mae'r enwogion eleni yn cynnwys model, pêl-droediwr, dawnsiwr, enillydd medal aur Olympaidd, ynghyd â'r mathemategydd o Brestatyn, a bydd y gyfres yn dechrau nos Sul.

  Carol Vorderman
 6. Sut mae bod yn Gymraes?

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Beth yw hunaniaeth genedlaethol ac oes modd ei newid?

  Dyma gwestiwn ofynnodd Jana Romanova, artist o Rwsia, wrth iddi dreulio amser yn gweithio ar brosiect yng Nghymru.

  Bu Jana yn rhannu ei hargraffiadau a rhai o'r lluniau dynnodd hi gyda Cymru Fyw.

  Jana
 7. Cwest: Marw wrth geisio croesi'r ffordd

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwest wedi clywed sut y cafodd disgybl ysgol ei ladd ar ôl cael ei daro gan feic modur wrth iddo geisio croesi'r ffordd.

  Roedd Rhys Rubery, 16 oed o Bencoed ger Pen-y-bont ar Ogwr, ar ei ffordd adref ar ôl diwrnod ar y traeth gyda'i ffrindiau pan gafodd ei daro.

  Cafodd ei gludo mewn hofrennydd i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd ond bu farw'r diwrnod canlynol o anafiadau difrifol i'w ymennydd.

  Rhys Rubery
 8. Cystadleuaeth 7 bob ochr mwyaf i ysgolion Cymru

  Urdd Gobaith Cymru

  Mae'r Urdd ac Undeb Rygbi Cymru wedi cyhoeddi'r gystadleuaeth 7 bob ochr mwyaf erioed i ysgolion yng Nghymru.

  Gyda disgwyl 3,000 o chwaraewyr a 50 o ddyfarnwyr dros 3 diwrnod, fe wnaeth y ddau fudiad gyhoeddi heddiw mai'r Gystadleuaeth Rygbi 7 bob ochr Genedlaethol i Ysgolion Cymru, Pencoed 2017 fydd yr un mwyaf erioed i'w chynnal yng Nghymru.

  Bydd y gystadleuaeth, fydd y cael ei chynnal rhwng 4-6 Ebrill 2017 yn agored i dimau o unrhyw ysgol uwchradd a choleg addysg bellach yng Nghymru.

 9. Pryder am gorff treftadaeth yn 'ddi-sail'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod pryderon ynglŷn â chreu corff treftadaeth newydd yn "ddi-sail".

  Yn ôl yr Ysgrifennydd Economi Ken Skates, bydd Cymru Hanesyddol yn annog cydweithio gwell ac yn denu mwy o fuddsoddiad.

  Ond mae rhai enwau dylanwadol yn y sector wedi rhybuddio y bydd y corff newydd yn tanseilio annibyniaeth Amgueddfa Cymru a'r Llyfrgell Genedlaethol.

  Amgueddfa Cymru
 10. Darganfod tylluan fawr yn Aberdâr

  RSPCA Cymru

  Mae ymchwiliad wedi caei lansio ar ôl i dylluan fawr Ewropeaidd gael ei darganfod gan aelod o’r cyhoedd yn Aberdâr.

  Dywedodd swyddog o’r RSPCA bod gan yr aderyn ddolen ar ei goes, ond nad yw wedi cael ei gofrestru.

  Maen nhw'n credu ei bod yn anifail anwes felly mae swyddogion yn apelio am wybodaeth er mwyn dod o hyd i’w berchennog.

  Tylluan
 11. Ymgynghoriad ar gau chweched ddosbarth

  Cyngor Wrecsam

  Mae Cyngor Wrecsam wedi cytuno i ddechrau ymgynghoriad ar gau'r chweched ddosbarth yn Ysgol Rhiwabon.

  Clywodd aelodau'r bwrdd gweithredol bod niferoedd wedi gostwng o 102 yn 2009 i 70 yn 2016, gyda mwy o ddisgyblion nawr yn dewis symud i Goleg Cambria ar gyfer eu haddysg ôl-16.

  Dywedodd gorff llywodraethol yr ysgol eu bod yn cefnogi'r ymgynghoriad.

  Ysgol Rhiwabon
 12. Agor cwest i farwolaeth Eifion Gwynne

  BBC Cymru Fyw

  Cafodd cwest ei agor heddiw gan brif grwner Ceredigion i farwolaeth trydanwr 41 oed o Aberystwyth fu farw yn Sbaen fis diwethaf.

  Bu farw Eifion Gwynne yn ysbyty Costa Del Sol, Marbella ar 22 Hydref yn dilyn gwrthdrawiad ffordd. Roedd Eifion, oedd yn briod â thri o blant, yn adnabyddus yn yr ardal ac wedi chwarae i glybiau rygbi Aberystwyth a Llanymddyfri.

  Cafodd y cwest ei ohirio a bydd gwrandawiad arall yn cael ei gynnal maes o law. Bydd ei angladd yn cael ei chynnal yng Nghapel y Morfa, Aberystwyth, ddydd Sadwrn.

  Eifion Gwynne
 13. Perygl deddf Godwin

  Blog

  Mae blog Anffyddiaeth yn trafod y peryg o drîn deddf Godwin fel jôc yng nghyd-destun etholiad America.

  Deddf Godwin yw'r rheol sy'n dweud fod unrhyw ddadl ar wefan cymdeithasol ar ryw adeg mynd i gyfeirio at y Natsïaid.

  Mae'r peth wedi datblygu'n dipyn o jôc, ond mae'r blogiwr yn dadlau fod yna achlysuron pan fod y dadleuon, a'r pob sydd yn dadlau, wirioneddol yn haeddu'r label.

 14. Galw i wneud rheoliadau'r UE yn gyfraith

  BBC Wales News

  Dylai holl reoliadau'r Undeb Ewropeaidd gael ei wneud yn gyfraith yng Nghymru i atal San Steffan rhag cymryd pwerau 'nôl o Fae Caerdydd, yn ôl Plaid Cymru.

  Byddai Mesur Dilyniant yr UE yng Nghymru yn diogelu pwerau rhag cael eu tynnu 'nôl i ddwylo Llywodraeth y DU, meddai'r AC Steffan Lewis.

  Dywedodd ei bod yn "hanfodol" i economi Cymru i "gadw Cymru yn gydnaws â rheoliadau’r UE". 

  Steffan Lewis
 15. Seren y we

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae ganddo 8.5 miliwn o ddilynwyr Facebook, ac mae 3 biliwn yn gwylio ei fideos pob mis.

  Ond pwy yw Ben Phillips?

  O bosib y Cymro mwyaf enwog dydych chi erioed wedi clywed amdano.

  Ben ag Elliot
 16. Penodi cadeirydd bwrdd National Theatre Wales

  National Theatre Wales

  Mae National Theatre Wales wedi cyhoeddi mai Clive Jones fydd cadeirydd newydd ei bwrdd, wedi i Phil George adael i fod yn gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru ym mis Ebrill.

  Cafodd Mr Jones ei eni yn Llanfrechfa ger Pont-y-pŵl, ac fe gafodd ei fagu yng nghymoedd Ebwy a Sirhywi cyn symud ymlaen i astudio gradd yn Ysgol Economeg Llundain.

  Ers hynny mae wedi bod yn rhan o'r byd darlledu am 39 mlynedd, ac roedd yn brif weithredwr Newyddion a Rhanbarthau ITV nes 2007.

  Clive Jones
 17. Arlwy Arlywyddol Radio Cymru Mwy

  Radio Cymru Mwy

  Ar Radio Cymru Mwy, mae cyfle i chi wrando eto ar ddewisiadau cerddorol y sylwebwyr gwleidyddol Vaughan Roderick ac Elliw Gwawr.

  Mae'r ddau wedi paratoi dwy raglen gyda'u dewis nhw o gerddoriaeth i chi gael mwynhau tra bod America'n dewis Arlywydd newydd. 

  Vaughan
  Elliw
 18. Problem pont yn achosi oedi ar y trenau

  Teithio BBC Cymru

  Ar y rheilffyrdd ym Mhen-y-bont ar Ogwr mae bron i awr o oedi ar Drenau Arriva Cymru a First Great Western, rhwng Pen-y-bont a Chanol Caerdydd.

  'Dyw'r trenau ddim yn stopio ym Mhencoed, Llanharan na Phontyclun, oherwydd problem ar bont.

 19. Darganfod mwnci mewn cyflwr difrifol

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r RSPCA yn apelio am wybodaeth wedi i fwnci marmoset gael ei ganfod yng Nghasnewydd ddydd Sul.

  Fe ddaeth aelod o'r cyhoedd o hyd i'r mwnci mewn man cyhoeddus ar Stryd James yng Nghasnewydd.

  Yn ôl yr elusen, roedd gan y creadur anafiadau i'w gynffon a'i belfis ac yn denau iawn. Ar ôl iddo gael ei archwilio gan filfeddyg, fe benderfynwyd rhoi'r anifail i gysgu.

  Mwnci