a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Tata: Undebau'n trafod cytundeb posib
  2. Gofyn am arian o Ewrop tuag at Metro De Cymru
  3. Ai Lloyd George oedd tad y Gymru fodern?
  4. Mesur brys i atal ffliw adar

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl fawr

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan gan y llif byw am heddiw.

Fe fyddan ni'n ôl am 08:00 gyda mwy o'r diweddara' o bob cwr o Gymru.

Amheuaeth am Jonathan Davies

BBC Sport Wales

Mae yna amheuaeth ynglŷn â ffitrwydd canolwr Cymru Jonathan Davies cyn gêm y Scarlets yng nghwpan pencampwyr Ewrop yn Toulon bnawn Sul. 

Ond mae disgwyl i Liam Williams a Scott Williams fod yn holliach.

Jonathan Davies
BBC

Dur: Buddsoddiad o £4 miliwn

BBC Cymru Fyw

Mae'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, wedi croesawu'r cytundeb rhwng Tata a'r undebau, gan ddweud ei fod yn "gam enfawr tuag at sicrhau dyfodol tymor hir y diwydiant dur yng Nghymru."

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi eu bod yn darparu dros £4 miliwn ar gyfer sgiliau a hyfforddiant yn y diwydaint. 

Dywedodd Mr Jones fod y buddsoddiad yn brawf bod Llywodraeth Cymru'n ffyddiog bod gan y diwydiant dur ddyfodol hirdymor yng Nghymru. 

Yn ogystal â'r £4 miliwn ar hyfforddiant dywedodd fod Llywodraeth Cymru "wedi cymryd camau breision ymlaen o ran diffinio pecyn ehangach o gymorth ar gyfer Tata er mwyn sicrhau bod dur yn parhau i gael ei gynhyrchu yng Nghymru."  

Gwaith Dur
Getty Images

Damwain angheuol

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu'r De yn apelio am wybodaeth yn dilyn damwain angheuol ar Rodfa'r Gogledd yng Nghaerdydd amser cinio.

Aed â dyn 70 oed i'r ysbyty athrofaol ar ôl i gar Peugeot daro wal, ond roedd wedi marw erbyn cyrraedd yr ysbyty.

Carchar gohiriedig am ymosod

Daily Post

Dywed y Daily Post fod gyrrwr trên wedi dioddef niwed difrïol i'w wyneb ar ôl ceisio achub dyn oedd wedi meddwi rhag neidio ar drên oedd yn symud.

Cafodd Thomas Watton, 21 oed o Oakenholt ger Y Fflint, garchar gohiriedig o 12 mis am ymosod ar y gyrrwr yng ngorsaf trenau Caer.   

Oedi ar yr A470

Teithio BBC Cymru

Mae ciwiau hir ar yr A470 tua’r gogledd oherwydd damwain rhwng cyfnewidfeydd Glan-bad a Glyn-taf, meddai Gwennan Evans. 

Mae’r ciwiau’n ymestyn at gyfnewidfa Coryton.

"Mae’n araf ar yr A470 tua’r de yn yr ardal hefyd wrth i draffig arafu i weld beth sydd wedi digwydd.

"Roedd y ddamwain yn rhwystro un lôn o ddwy ond mae’r lonydd i gyd wedi eu hagor erbyn hyn.

"Mae hyn hefyd wedi achosi ciwiau wrth adael yr M4 ar gyfnewidfa Coryton, o’r ddau gyfeiriad." 

Noson wlyb i bawb

Tywydd, BBC Cymru

Bydd heno'n wlyb gyda glaw achlysurol, fydd yn drwm ar adegau. Bydd y glaw'n dechrau yn y gorllewin, ond yn lledu i bobman erbyn y bore.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Bant â ti Stephen

Mam-gu yn rhoi genedigaeth ar ran ei merch

BBC Cymru Fyw

Mae mam-gu o Rymni ger Caerffili wedi geni bachgen bach ar ôl iddi dderbyn embryo gan ei merch.

Fe benderfynodd Julie Bradford, 45, helpu ei merch Jessica Jenkins genhedlu'r plentyn ar ôl i'r wraig 21 oed gael triniaeth am ganser a oedd yn golygu ei bod yn anffrwythlon.

Cafodd Jack ei eni ddydd Gwener ac roedd yn pwyso 6lb 10oz.

ivf
Wales News Service

Dod o hyd i ddynes oedd ar goll

Heddlu Gogledd Cymru

Dywed Heddlu'r Gogledd eu bod wedi dod o hyd i ddynes 57 oed oedd wedi bod ar goll o Ysbyty Gwynedd, Bangor. 

Roedd Glynis Susan Marshall wedi bod ar goll ers 09:15 fore Mercher. 

Gweithwyr i bleidleisio ar gytundeb dur

BBC Cymru Fyw

Mae mwy o fanylion wedi dod i law ynglŷn â'r cytundeb rhwng yr undebau dur a chwmni Tata. 

Bydd yna newidiadau i gynllun pensiwn y gweithwyr, tra bydd biliwn o bunnoedd yn cael ei fuddsoddi ar safle dros y deng mlynedd nesaf.

Deallir y bydd y ddwy ffwrnais ddur ym Mhort Talbot yn cael eu cadw am o leiaf bum mlynedd.

Bydd aelodau'r undebau yn pleidleisio ar y mater yn y flwyddyn newydd.

Fis Mawrth diwethaf fe benderfynodd cwmni Tata, yn wyneb colledion enfawr, roi eu safleoedd yn y DU ar werth. 

Port Talbot
Getty Images

Newydd dorri: Cytundeb i ddiogelu swyddi Tata

BBC Cymru Fyw

Mae undebau yn y diwydiant dur yn dweud eu bod wedi sicrhau ymrwymiad gan gwmni dur Tata i ddiogelu swyddi a gwaith cynhyrchu ym Mhort Talbot a gweithfeydd dur eraill yn y DU. 

Mae'r cytundeb yn cynnwys cadw dwy ffwrnais ym Mhort Talbot, ac fe ddaw wyth mis wedi i Tata gyhoeddi eu bod am werthu eu hasedau yn y DU.

Diwedd clwb Y Cymry yn LLundain

BBC Cymru Fyw

Mae Clwb Rygbi Y Cymry yn Llundain wedi cael ei ddirwyn i ben oherwydd problemau ariannol. 

Dywedodd cadeirydd y clwb Gareth Hawkins mai'r bwriad yn y pendraw yw sefydlu cwmni newydd, codi £300,000, a rhedeg y clwb fel un rhan broffesiynol.

Ychwanegodd: "Mae'r model busnes presennol o geisio cynnal cyllideb chwarae o £1.7 miliwn gyda thorfeydd o tua 400 yn anghynaladwy."

Y nod yw i'r clwb newydd ddychwelyd i chwarae ar Old Deer Park.  

Cymry yn Llundain
BBC Sport

Crwner: Dynes 85 oed wedi'i lladd yn anghyfreithlon

BBC Cymru Fyw

Mae crwner wedi cofnodi bod dynes 85 oed o Gaerdydd wedi cael ei lladd yn anghyfreithlon ym mis Gorffennaf y llynedd.

Clywodd y llys bod gŵr Margaret Mayer ddweud wrth yr heddlu iddo ladd ei wraig - oedd â dementia - er mwyn 'dod a'i dioddefaint i ben.'

Bu farw Angus Mayer saith wythnos yn ddiweddarach o'i anafiadau ar ôl cael ei daro gan drên.

Llun teulu
Llun teulu

Dim trenau!

Teithio BBC Cymru

Fe ddywed Trenau Arriva Cymru bod pob lein rhwng Abercynon a Phenrhiwceiber ar gau am y tro.

View more on twitter

Gwobrwyo gôl Hal

Pêl-droed, BBC Cymru

Mae cylchgrawn 4-4-2 o'r farn mai gôl Hal Robson-Kanu yn erbyn Gwlad Belg yn rownd wyth olaf Euro2016 oedd gôl orau'r flwyddyn, ac mae gan y rhifyn diweddara' sgwrs am y gôl gydag ymosodwr Cymru.

View more on twitter

Damwain yn achosi oedi

Teithio BBC Cymru

Fe ddywed Heddlu'r Gogledd bod damwain ger Tregarth yng Ngwynedd yn debyg o achosi oedi gan fod cerbyd ar ei ochr ar yr A4244.

View more on twitter

Cadeirydd yr Elyrch yn derbyn cyfrifoldeb

BBC Sport Wales

Mae cadeirydd clwb pêl-droed Abertawe wedi dweud wrth BBC Sport Wales ei fod yn derbyn cyfrifoldeb llawn am safle presennol y clwb ar waelod yr Uwchgynghair.

Ond mae Huw Jenkins yn mynnu fod modd achub eu statws cyn diwedd y tymor ac mae'n addo bydd y clwb yn gwario yn ffenest drosglwyddo mis Ionawr.

huw jenkins
Getty Images

Gwrthod cais canolfan zorbio

Twitter

Fe ddywed yr Holyhead Mail bod pwyllgor cynllunio Cyngor Sir Ynys Môn wedi gwrthod cais cynllunio am ganolfan zorbio ar lan y Fenai.

View more on twitter

McBryde i arwain Cymru

Rygbi, BBC Cymru

Wedi'r newyddion y bydd Rob Howley'n ymuno gyda thîm hyfforddi'r Llewod ar gyfer y daith i Seland Newydd yn yr haf, fe ddywed BBC Sport Wales mai Robin McBryde fydd yn gofalu am dîm Cymru yn ystod eu taith i ynysoedd y Môr Tawel.

View more on twitter

Prynu teitl am £2,000

BBC Cymru Fyw

Mae'r arwerthwyr Seel & Co wedi cyhoeddi eu bod wedi llwyddo i werthu teitl Arglwydd Manordy Wedlock, ger Dinbych y Pysgod, yn Sir Benfro.

Dywedodd Marc Morrish ar ran yr arwerthwyr fod dyn, oedd am aros yn ddienw, wedi prynu'r teitl hanesyddol am £2,000.

"Mae'r math yma o arwerthiant yn un prin, rydym ond yn cael rhyw ddau bob blwyddyn, " meddai.

Arwerthiant
Eyewire

Gweledigaeth ynnni Cymru

Click on Wales

Ar wefan Click On Wales gan y Sefydliad Materion Cymreig, mae llefarydd Plaid Cymru ar ynni a newid hinsawdd, Simon Thomas, yn amlinellu ei weledigaeth ar gyfer ynni Cymru yn y dyfodol.

tyrbinau
PA

Senedd Fyw yn dechrau...

BBC Cymru Fyw

Mwy o bobl yn defnyddio maes awyr

BBC Cymru Fyw

Bu cynnydd yn nifer y bobl wnaeth deithio o Faes Awyr Caerdydd y llynedd, yn ôl y ffigyrau diweddara.

Fe wnaeth 1.338 o bobl ddefnyddio'r gwasanaeth, cynnydd o 18% dros gyfnod o 12 mis.

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru brynu'r maes awyr am £52m yn 2013. 

maes awyr
bbc

Ar Taro'r Post...

BBC Radio Cymru

Troi'n wlyb

Tywydd, BBC Cymru

"Mi fydd glaw yn lledu ar draws y wlad o’r gogledd-orllewin yn ystod y pnawn," meddai Robin Owain Jones o'r swyddfa dywydd. "Glaw man i’r rhan fwyaf efo rhai pyliau trymach yn bosib, ac mi fydd hi’n wyntog hefyd, ond yn teimlo’n fwyn iawn serch hynny, gyda tymheredd o 15C ar ei uchaf."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Hwb i chwaraeon

Cyngor Gwynedd

Dyn oedrannus yn dweud iddo ladd ei wraig

BBC Cymru Fyw

Clywodd cwest fod dyn oedrannus, wnaeth daflu ei hun o flaen trên, wedi dweud wrth yr heddlu ei fod newydd ladd ei wraig 85 oed oedd yn dioddef o ddementia.

Dywedodd Angus Mayer wrth yr heddlu; "Fe wnes i ei rhwystro rhag anadlu, er mwyn dod a'i dioddefaint i ben." 

Bu farw Mr Mayer o Gaerdydd o'i anafiadau saith wythnos yn ddiweddarach.

Mae teulu'r ddau yn honni na wnaeth gwasanaethau cymdeithasol Caerdydd wneud digon i gefnogi eu rhieni. 

Mae'r cwest i farwolaeth Margaret Mayer ym mis Gorffennaf yn parhau.

Llun Teulu
Llun Teulu

Cyhuddo dyn 68 oed o achosi niwed corfforol difrifol

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 68 o Garnant, Rhydaman, wedi ei gadw yn y ddalfa yn dilyn ymosodiad honedig mewn fferyllfa ddydd Llun. 

Mae Peter Bellet o Ffordd y Wern, Garnant wedi ei gyhuddo o achosi niwed corfforol difrifol. 

Cafodd dyn arall ei gludo i Ysbyty Treforys yn dilyn y digwyddiad. 

Bydd Mr Bellet yn ymddangos gerbron Llys y Goron Abertawe ar 6 Ionawr. 

Garnant
BBC

Trafferthion teithio

Teithio BBC Cymru

Llanwrda: Mae’r A482 ynghau ger Heol y Gelli yn dilyn gwrthdrawiad. Hyn yn effeithio’r rhai sydd yn teithio rhwng Llanymddyfri a Llanbedr Pont Steffan.

Penrhyndeudraeth: Mae’r A487 wedi ei rhwystro’n rhannol ger y Stryd Fawr yn dilyn gwrthdrawiad.  Mae traffig trwm yna ar hyn o bryd ac mae tanwydd wedi ei golli ar y ffordd.

Casnewydd: Mae ‘na un lôn ynghau tua’r gogledd ar yr A4042, Heol Brynbuga lle mae adeilad ar dân.

Howley'n ymuno â'r Llewod

Rygbi, BBC Cymru

Mae'n swyddogol bellach y bydd hyfforddwr dros dro Cymru, Rob Howley, yn ymuno gyda thîm hyfforddi'r Llewod o dan reolaeth Warren Gatland.

View more on twitter

Heddlu yn chwilio am lanc 17 oed

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn dweud eu bod yn pryderu am lanc 17 oed sydd ar goll o'i gartref yn Noc Penfro.

Cafodd Rory Barnes ei weld y tro diwethaf ar Ffordd Meyrick yn y dref.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101. 

rory
Heddlu Dyfed-Powys

Rhybudd am docynnau ar-lein

Carmarthen Journal

Fe ddywed y Carmarthen Journal bod dau fyfyriwr o Gaerfyrddin yn annog pobl i fod yn wyliadwrus o wefannau sy'n gwerthu tocynnau i gyngherddau ar-lein.

Fe ddaw'r rhybudd wedi i'r ddau dalu £210 am docynnau i weld Justin Bieber, ond ni ddaeth y tocynnau i'r fei.

justin beiber
BBC

Amgueddfa yn prynu paentiaid cyn-Raffaëlaidd

Amgueddfa Cymru

Mae Amgueddfa Cymru wedi prynu gwaith Cyn-Raffaëlaidd pwysig o olygfa yng ngogledd Cymru, diolch i gefnogaeth y Gronfa Gelf a noddwyr preifat. 

Mae Traethellau Mawddach, Abermaw gan John Ingle Lee a baentiwyd ym 1863-4 yn enghraifft o dirlun Cymreig o Oes Fictoria.

Golygfa o aber afon Mawddach, i'r de o Barc Cenedlaethol Eryri, yw'r paentiad olew.   

Traethellau Mawddach
Amgueddfa Cymru

Blog diweddara' Vaughan...

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Anafiadau difrifol: Apelio am dystion

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am dystion i wrthdrawiad lle cafodd dwy ferch ifanc anafiadau difrifol yng Nghasnewydd am tua 19:16 neithiwr. 

Mae merch 12 oed a merch 13 oed mewn cyflwr difrifol iawn yn yr ysbyty ac fe gafodd dau ddyn, 49 a 53 oed, fan aniadau. 

Yn ogystal fe gafodd dyn 33 oed ei arestio ar amheuaeth o achosi anafiadau difrifol drwy yrru'n beryglus. Mae'r heddlu'n gofyn i dystion ffonio 101 a dyfynnu'r cyfeirnod 455 ar 6/12/16.

Carchar ar ôl gwrthdrawiad gyda bws

The Leader

Mae dyn o'r Fflint oedd mewn gwrthdrawiad tra wedi ei wahardd rhag gyrru wedi cael ei garcharu am 30 wythnos gan ynadon, meddai'r Leader. 

Clywodd y llys fod Michael Harmes, 29, eisoes dan amodau dedfryd gohiriedig pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad gyda bws yn nhref y Fflint.  

Ynadon Sir y Fflint
BBC

Damwain yng Ngwynedd

Teithio BBC Cymru

Dynes ar goll

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth am ddynes aeth ar goll yn ardal Bangor ddoe. Y tro diwethaf i Glynis Susan Marshall, 57 oed, gael ei gweld oedd yn Ysbyty Gwynedd am 09:15.

Mae'n 5'3" o daldra gyda gwallt du mewn steil 'bob'. Roedd yn gwisgo sgert hir flodeuog, cot dywyll a sgarff wen am ei phen. 

Mae'r heddlu'n credu y gallai fod yn ardal Tywyn ac yn gofyn i bobl ffonio 101 a dyfynnu'r cyfeirnod U183710 os allan nhw fod o gymorth.

Lansio Brwydr y Bandiau

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Unwaith eto eleni, mae Maes B a Radio Cymru’n cydweithio i lansio cystadleuaeth Brwydr y Bandiau.

Chroma ddaeth i’r brig yn 2016, gan guro bron i 20 o fandiau, ac mae’r band wedi bod yn hynod brysur ers y gystadleuaeth yn gigio ac yn recordio, gan ryddhau’u sengl gyntaf ‘Claddu 2016’ yn ddiweddar. 

Y dyddiad cau yw dydd Gwener 3 Chwefror, gyda chyfres o rowndiau cynderfynol yn cael eu cynnal o amgylch Cymru yn ystod y gwanwyn, a’r rownd derfynol yn Eisteddfod Genedlaethol Môn ar 9 Awst y flwyddyn nesaf.

Chroma'n perfformio ar Faes y brifwŷl eleni yn Y Fenni
BBC
Chroma'n perfformio ar Faes y brifwŷl eleni yn Y Fenni