a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  A dyna ni am heddiw - sgroliwch lawr i gael cip ar holl newyddion y dydd, ac fe fyddwn ni nôl unwaith eto bore fory gyda'r diweddaraf ar hyd a lled Cymru!

 2. Llai o dde Asia yn astudio yng Nghymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae nifer y myfyrwyr o dde Asia sydd yn dod i astudio ym mhrifysgolion Cymru wedi gostwng yn sylweddol, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

  Yn 2011/12 daeth 5,020 myfyriwr o India, Pacistan a Bangladesh yma i astudio, ond erbyn 2015/16 roedd y ffigwr wedi gostwng i 1,795.

  Ond fe wnaeth nifer y myfyrwyr o China a'r Undeb Ewropeaidd barhau i gynyddu yn ystod yr un cyfnod.

  Roedd gostyngiad o 3% yng nghyfanswm nifer y myfyrwyr oedd yn astudio yng Nghymru yn y flwyddyn academaidd ddiwethaf, a bu cwymp o 11% ar gyfer cyrsiau ôl-radd.

  myfyrwyr
 3. Rhagor o newyddion drwg i Lafur?

  Canolfan Llywodraethiant Cymru

  Ar ddechrau'r wythnos fe awgrymodd arolwg barn YouGov bod cefnogaeth Llafur ar ei hisaf mewn blynyddoedd - ond mae'n bosib bod y darlun hyd yn oed yn waeth na hynny.

  Mae'r Athro Roger Scully, oedd yn rhan o'r tîm luniodd yr arolwg, wedi tynnu sylw at flog sy'n awgrymu bod llawer o gefnogaeth Llafur yn dod gan bobl wnaeth ddim pleidleisio yn refferendwm yr UE ym mis Mehefin.

  Gallai hynny olygu eu bod yn llai tebygol o bleidleisio mewn etholiadau eraill, ac felly bod cefnogaeth y blaid hyd yn oed yn is mewn gwirionedd nac y mae'r pôl yn ei awgrymu.

  Mae'r Athro Scully hefyd yn nodi bod yr un patrwm yn wir i raddau llai am gefnogaeth Plaid Cymru.

  roger scully
 4. 'Gostwng tollau Pont Hafren i £3'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth San Steffan wedi cyhoeddi manylion ynglŷn â'u cynlluniau ar gyfer pontydd Hafren unwaith y byddan nhw cymryd perchnogaeth ohonynt yn 2018.

  Dim ond £3 y bydd yn rhaid i geir, faniau a bysus bychan dalu er mwyn croesi'r ail bont, gostyngiad o dros 50% o'i gymharu â'r ffioedd presennol.

  Gallai system dalu newydd hefyd gael ei defnyddio, gyda'r tollfeydd yn cael eu tynnu oddi yno a chamerâu yn cael eu defnyddio o fonitro ceir sydd yn croesi.

  pont hafren
 5. Hysbyseb anarferol ar gyfer glanhawyr

  Wales Online

  Mae cwmni o Lundain yn edrych am lanhawyr yng Nghymru sydd yn fodlon gweithio am £45 yr awr, yn ôl WalesOnline.

  Ond mae un amod anarferol i'r cyflog hael hwnnw - mae'n rhaid glanhau tai cwsmeriaid tra'n hollol noeth.

  Yn ôl y cwmni, Naturalist Cleaners, mae'n wasanaeth sydd yn boblogaidd â llawer o noethlymunwyr, ac mae rheolau llym yn erbyn cyffwrdd a thynnu lluniau'r glanhawyr.

 6. Cymru, gwlad y gân?

  BBC Cymru Fyw

  Mae arweinydd blaenllaw wedi dweud wrth Aelodau Cynulliad na fydd Cymru'n parhau'n genedl gerddorol os nad yw gwersi cerdd mewn ysgolion yn cael eu hariannu'n well.

  Dywedodd Owain Arwel Hughes fod cerddoriaeth yn hanfodol i ddysgu hunan-reolaeth a chydweithio ar gyfer plant, hyd yn oed os nad oedden nhw'n bwriadu dilyn gyrfa ym myd cerddoriaeth.

  Fe alwodd Mr Hughes am sefydlu canolfan cenedlaethol gydag arian cyhoeddus i hybu addysg gerddorol i bawb.

  owain arwel hughes
 7. Sws i sinsir?

  Mae'n edrych fel bod Alistair James, cyflwynydd Capital yn y gogledd orllewin, wedi bod yn gyffrous iawn ar gyfer Diwrnod Cusanu Cochyn heddiw!

  View more on twitter
 8. Anwybyddu anrhydedd gan feddwl ei fod yn ddirwy gyrru

  North Wales Chronicle

  Fe wnaeth dynes o Ynys Môn anwybyddu llythyr yn dweud ei bod hi wedi ei chynnwys ar restr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd - am ei bod hi'n meddwl mai dirwy gyrru oedd yn yr amlen.

  Dywedodd Pauline Roberts, 74 o Fae Cemaes, ei bod hi wedi osgoi agor y llythyr am wythnos, cyn cael "sioc" o ddarganfod ei gynnwys go iawn.

 9. 'Noson oer a rhewllyd'

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhagolygon y tywydd gan Rhys Griffiths heno: "Bydd hi'n noson oer a rhewllyd gan gyrraedd -4C mewn mannau.

  "Bydd cawodydd gaeafol a gwyntoedd cryf yn cyrraedd o'r gogledd orllewin yn ystod yr oriau man felly fydd hi'n llithrig iawn erbyn y bore."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

 10. Abertawe yn arwyddo Narsingh

  Mae'r Elyrch wedi cadarnhau eu bod wedi arwyddo'r asgellwr Luciano Narsingh o PSV Eidhoven am £4m.

  Fe yw'r chwaraewr cyntaf i gael ei arwyddo gan y rheolwr newydd Paul Clement, ac mae wedi arwyddo cytundeb dwy flynedd a hanner gyda'r clwb.

  Mae Narsingh, 26, wedi sgorio pedair gôl mewn 19 o gapiau dros yr Iseldiroedd.

  View more on twitter
 11. Beiciwr wedi'i anafu'n ddifrifol mewn gwrthdrawiad

  Heddlu De Cymru

  Mae Heddlu De Cymru yn apelio am wybodaeth wedi i feiciwr gael ei anafu'n ddifrifol mewn gwrthdrawiad â fan yng Nghaerdydd y bore 'ma.

  Cafodd swyddogion eu galw i'r digwyddiad ar Heol Casnewydd, Rhymni, ddim yn bell o swyddfa'r heddlu, am tua 07:50.

  Cludwyd y beiciwr i Ysbyty Athrofaol Cymru, ble mae'n parhau i fod mewn cyflwr allai beryglu ei fywyd.

 12. 'Roeddwn i'n byw yng ngarej fy rhieni-yng-nghyfraith'

  Wales Online

  Mae canolwr y Gleision wedi dweud sut y bu bron iddo fethu'i gyfle i gael gyrfa rygbi broffesiynol oherwydd ei broblemau ag yfed a gangiau.

  Mewn cyfweliad â Wales Online dywedodd Willis Halaholo ei fod yn byw yng ngarej ei rieni-yng-nghyfraith bedair blynedd yn ôl, gan lanhau peiriannau mecanyddol er mwyn gwneud bywoliaeth i gynnal ei deulu ifanc.

  Fe gafodd achubiaeth pan roddodd cyn-hyfforddwr ysgol iddo gyfle gyda thîm Southland yn Seland Newydd.

  Wedi hynny fe aeth Halaholo i'r Hurricanes, gan chwarae â sêr fel Ma'a Nonu a Conrad Smith, cyn symud i'r Gleision y tymor hwn.

  willis halaholo
 13. Glanaethwy yn teithio i Efrog Newydd heb Cefin Roberts

  Golwg 360

  Fe deithiodd Côr Glanaethwy i Efrog Newydd i ganu yn yr adeilad byd-enwog, Neuadd Carnegie, ond heb eu harweinydd, Cefin Roberts.

  Cafodd Cefin ei rwystro rhag mynd ar yr awyren ym maes awyr Manceinion bore dydd Iau am iddo wneud camgymeriadau wrth lenwi ei ffurflen fisa.

  bbc
 14. Corbyn: 'Anodd gweld Cymru'n gosod rheolau mewnfudo'

  BBC Wales News

  Mae arweinydd y Blaid Lafur, Jeremy Corbyn wedi dweud y byddai caniatáu i Gymru osod ei rheolau ei hun ar fewnfudo yn dilyn Brexit creu "cryn anawsterau".

  Dywedodd Mr Corbyn mewn cyfweliad â BBC Cymru y byddai'r syniad, sydd wedi denu cefnogaeth rhai o'i ASau, yn anodd i'w weithredu.

  Mynnodd hefyd y byddai'n ymgyrchu yng Nghymru cyn etholiadau yr cyngor ym mis Mai, a bod ei blaid mewn "cyflwr da" er gwaethaf polau piniwn siomedig diweddar.

  corbyn a carwyn
  Image caption: Mae Jeremy Corbyn a Carwyn Jones wedi anghytuno ar fewnfudo yn ddiweddar
 15. Gorchudd eira ym Mlaenau Gwent

  Dyw'r eira ddim wedi taro mor drwm â'r disgwyl mewn rhai mannau o Gymru - ond stori wahanol yw hi yn y Cendl, Blaenau Gwent!

  eira
 16. Arestio dyn geisiodd dorri'i wddf ei hun

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn a geisiodd dorri ei wddf ei hun mewn llys yn Hwlffordd ddoe wedi ei arestio yn yr ysbyty.

  Cafodd Lukasz Robert Pawlowski, 33 o Ddoc Penfro, ei arestio ar amheuaeth o fod ag arf yn ei feddiant.

  Roedd yn aros i gael ei ddedfrydu ar ôl pledio'n euog i ymosodiad rhyw, wedi iddo afael a chusanu dynes mewn siop ym mis Hydref y llynedd.

  Dywedodd Heddlu Dyfed Powys bod eu hymchwiliad yn parhau.

  lukasz pawlowski
 17. Morlyn Abertawe: Rhagor o groeso gan y pleidiau

  BBC Cymru Fyw

  Mae Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol hefyd wedi ymateb yn bositif i argymhelliad Adroddiad Hendry ar forlyn Bae Abertawe.

  "Mae angen i ni nawr sicrhau bod y cynllun yn creu swyddi lleol," meddai Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru.

  "Mae angen y buddsoddiadau mawr yma ar Abertawe, ac mae angen iddi weithio fel hwb diwydiannol i'r gorllewin, gan greu gwaith i bobl y ddinas yn ogystal â Sir Gâr a Sir Benfro."

  Ychwanegodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Mark Williams fod argymhelliad yr adroddiad yn "newyddion gwych i Gymru a'r DU".

 18. Morlyn Abertawe: CNC i 'weithio'n agos â datblygwyr'

  Cyfoeth Naturiol Cymru

  Rhagor o ymateb i Ardoddiad Hendry yn argymell bwrw 'mlaen â morlyn Bae Abertawe, y tro hwn gan Gyfoeth Naturiol Cymru.

  "Mae datblygu ffynhonellau newydd o ynni cynaliadwy sydd yn creu cyn lleied o ddifrod i'r amgylchedd â phosib yn rywbeth rydyn ni'n llwyr gefnogi," meddai Ceri Davies, un o uwch swyddogion CNC.

  "Mae defnyddio pŵer llanw i greu ynni adnewyddol yn gymharol newydd, ac yn gymhleth tu hwnt. Does neb wedi casglu tystiolaeth ar effaith amgylcheddol y dechnoleg yma sydd heb ei ddefnyddio o'r blaen.

  "Rydyn ni'n gweithio'n agos â datblygwyr y lagŵn arfaethedig yn Abertawe ac arbenigwyr eraill er mwyn sicrhau ein bod ni'n gwneud hyn yn drylwyr a theg."

  morlyn
  Image caption: Gallai'r morlyn fod y cyntaf mewn cyfres o ddatblygiadau tebyg ar hyd arfordir y DU
 19. Yr Elyrch yn llygadu dau arall

  Tipyn o fynd a dod yn bosib yn Stadiwm Liberty fis yma wrth i'r rheolwr newydd Paul Clement geisio cryfhau ei garfan...

  View more on twitter
 20. Asbestos mewn 80 ysgol ym Mhowys

  Powys County Times

  Mae'r County Times yn adrodd bod asbestos yn bresennol mewn 80 ysgol ledled Powys, o gyfanswm o 99 ysgol yn y sir gyfan.

  Mae ymgyrch wedi ei lansio i geisio cael gwared o asbestos o bob ysgol erbyn 2028.