a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod, ac am yr wythnos.

Fe fyddwn ni 'nôl gyda llif byw arbennig o gêm Cymru yn Yr Eidal ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad am 13:30 ddydd Sul, a bydd y llif byw arferol yn ôl am 08:00 fore Llun.

Mwynhewch y penwythnos!

Tata'n gwneud cais i adeiladu tai

BBC Wales News

Mae cwmni dur Tata wedi cyflwyno cynlluniau i adeiladu hyd at 280 o dai ger safle gwaith dur Trostre yn Llanelli.

Mae'r cwmni wedi gwneud cais am ganiatâd cynllunio ar y safle 24 erw yng Nghefncaeau.

Y gred yw nad yw Tata yn bwriadu adeiladu'r tai, ond y bydden nhw'n ystyried gwerthu'r tir am y byddai gwerth mwy gyda chaniatâd cynllunio.

Tata
BBC

Y garfan yn glanio yn Yr Eidal

Twitter

'Posibilrwydd o eira'

Tywydd, BBC Cymru

Rhys Griffiths sydd â rhagolygon y tywydd ar gyfer heno: "Mae 'na bosibilrwydd y bydd cawodydd o eira yn disgyn ar dir uchel, ond ni fydd digon i effeithio ar y ffyrdd.

"Yna'n hwyrach heno bydd y cawodydd yn clirio tua'r gogledd-ddwyrain, gan adael noson oer dan awyr glir, 1C ar ei isaf."

Am fwy o fanylion ewch i wefan dywydd y BBC.

Corff trethu newydd i'w sefydlu yn y Cymoedd

BBC Cymru Fyw

Mae Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru, Mark Drakeford wedi cyhoeddi y bydd y corff sy'n gyfrifol am gasglu trethi yng Nghymru yn cael ei sefydlu yn Nhrefforest, Rhondda Cynon Taf.

Bydd Awdurdod Cyllid Cymru yn cael ei sefydlu i reoli a chasglu'r trethi newydd fydd yn cael eu datganoli i Gymru o fis Ebrill 2018 ymlaen.

Ond mae un AC o ogledd Cymru wedi galw'r penderfyniad i leoli'r adran "ddim ond ychydig filltiroedd" o Gaerdydd yn "gywilyddus".

Arian
BBC

Howley 'wedi methu cyfle'

South Wales Evening Post

Yn ei golofn yn y South Wales Evening Post dywed cyn-flaenasgellwr Cymru, Dafydd Jones, bod Rob Howley heb gymryd y cyfle i wneud newidiadau mawr i dîm Cymru.

Mae Jones yn credu y bydd y gêm yn un anodd i'r Cymry, ac mae'n disgwyl i'r Eidal fod yn gystadleuol am yr 80 munud llawn o dan reolaeth yr hyfforddwr newydd, Conor O'Shea.

Jones
BBC
Dafydd Jones yn chwarae dros Gymru yn 2009

Plasty eiconig yn Sir Gâr ar werth

BBC Wales News

Mae plasty yn Sir Gaerfyrddin o'r 18fed ganrif, sydd wedi croesawu rhai o enwau mwyaf y byd pop, ar werth am £1.1m.

Fe wnaeth Genesis, Black Sabbath a Freddie Mercury dreulio amser yn ymarfer ac yn recordio yn y stiwdio ym Mhlasty Glasplant yng Nghapel Iwan.

Plasty Glasplant
BBC

Yr Egin: Ymateb Cyngor sir Gâr

Cyngor Sir Gaerfyrddin

Mae Arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin, Emlyn Dole wedi ymateb i'r newyddion diweddaraf am bencadlys newydd S4C, Yr Egin, gan ddweud ei fod yn "hynod siomedig ac yn destun cryn ofid".

"Mae'r gymhariaeth rhwng y datblygiad yn Abertawe a'r Egin yn gwbl amhriodol," meddai.

"Mae'r Egin yn cynnwys adeiladu canolfan greadigol a digidol arloesol a datblygu clwstwr ar gyfer y sector creadigol nid yn unig i ranbarth Bae Abertawe, ond i Gymru gyfan.

"Er taw S4C fydd y prif denant yn Yr Egin, bydd yno hefyd dros 20 o fentrau masnachol o bob cwr o'r Deyrnas Unedig, a bydd yn creu mwy na 150 o swyddi newydd, a chwmnïau deilliedig cysylltiedig a fydd yn darparu cyfleoedd pellach.

"Yn ogystal mae'n werth nodi pwysigrwydd dod ag S4C i orllewin Cymru, gan fod hynny'n ategu ymrwymiad y rhanbarth i gefnogi Strategaeth Iaith Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru a'r nod o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050."

Yr Egin
BBC

Bale yn ôl yn barod?

Twitter

Carchar am ddelio cyffuriau i blant

ITV Cymru

Mae dyn ifanc o Sir y Fflint wedi cael ei garcharu am ddelio canabis i blant mor ifanc a 14 oed.

Cafodd Andrew Stephen Harrison, 21 oed o Dreuddyn ger Yr Wyddgrug, ei garcharu am 18 mis heddiw.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod ganddo bron i 40 o gwsmeriaid, ond bod o leiaf dau yn blant ysgol.

Andrew Stephen Harrison
Heddlu Gogledd Cymru

Andrew Selby yn paratoi am noson anodd

South Wales Argus

Yn y South Wales Argus dywed y bocsiwr o'r Barri, Andrew Selby, ei fod yn barod am yr ornest anoddaf ei yrfa yn erbyn Ardin Diale.

Bydd Selby yn wynebu'r bocsiwr o'r Phillippines yn yr ornest pwysau plu yn Llundain nos fory.

Mae Diale yn focsiwr profiadol sydd wedi ymladd 46 o weithiau, gan gynnwys cystadlu am bencampwriaeth WBO pwysau plu y byd yn 2011.

Selby
BBC

Cwest: 'Gall chwistrell fod wedi cyfrannu'

BBC Cymru Fyw

Mae rheithgor wedi cyhoeddi rheithfarn naratif mewn cwest i farwolaeth dyn yn Llanelli yn 2015.

Bu farw Darran Hunt, 36 oes, wedi iddo dagu ar fag o gyffuriau wrth gael ei arestio gan yr heddlu ar 8 Chwefror 2015.

Dywedodd y rheithfarn ei fod wedi marw "o ganlyniad i rwystr iddo anadlu oherwydd presenoldeb deunyddiau allanol".

Mae'r crwner wedi dod â'r achos i ben am y tro, ac fe fydd yn cyhoeddi unrhyw argymhellion ar ddyddiad i'w bennu.

Darran Hunt
Llun teulu

Tocyn parcio i ambiwlans yng Nghaernarfon

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod ambiwlans yng Nghaernarfon wedi cael tocyn parcio tra roedd parafeddygon yn trin dyn oedd yn sâl ger arhosfa bws.

ambiwlans
bbc

Cymro'n ymuno â'r Gleision

Twitter

Ail ornest i Gymro Cymraeg yr UFC

Wales Online

Mae'r Cymro Cymraeg o Abertawe, Brett Johns, wedi cyhoeddi y bydd yn ymladd am yr ail waith yn ei yrfa UFC fel rhan o noson 'UFC London' fis nesaf.

Fe enillodd Johns ei ornest gyntaf yn yr UFC yn erbyn Kwah Ho Kwak o Dde Korea ym Melfast ym mis Tachwedd.

Ar 18 Mawrth bydd Johns yn wynebu Ian Entwistle, sydd â record o naw buddugoliaeth a thair colled.

Brett Johns
BBC

Carfan Cymru ar y ffordd i Rufain

Twitter

Radio 4 yn dathlu Radio Cymru

BBC Radio 4

Y prynhawn yma am 16.30 mae rhaglen Feedback ar Radio 4 yn cynnwys eitem am ben-blwydd Radio Cymru yn 40 – a barn y gwrandawyr am yr orsaf. 

Mae rhaglen estynedig nos Sul am 20.00 ar Radio 4. 

BOLTON
bbc
Roger Bolton, cyflwynydd Feedback ar Radio 4

Esgidiau rygbi neu Wellingtons?

Twitter

Gwyntoedd cryfion ar y ffordd

Tywydd, BBC Cymru

Rhys Griffiths sydd hefo tywydd y prynhawn:

"Mae'r cawodydd bellach wedi cyrraedd y gogledd orllewin a bydd hi'n parhau'n llaith ar draws y wlad drwy'r pnawn gyda'r cawodydd ar eu trymaf tua arfordir y gorllewin.

"Y gwynt hefyd yn hyrddio gryfa' ar hyd glannau'r de orllewin - hyd at 60 milltir yr awr."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Yr A470 ar gau yn Sir Conwy

Twitter

Iwerddon v Cymru: 750 o docynnau ar ôl

Twitter

Gollwng cyhuddiadau yn erbyn dynes o'r UDA

Gwasanaeth Erlyn y Goron

Mae cyhuddiadau yn erbyn dynes o'r Unol Daleithiau, oedd wedi ei chyhuddo o deithio i ogledd Cymru i gyflawni trosedd rhyw, wedi eu gollwng.

Fe wnaeth Christine Lacson Abad, 27 o Ogledd Carolina, ymddangos yn Llys Ynadon Sir y Fflint yn yr Wyddgrug ym mis Ionawr.

Roedd hi wedi ei chyhuddo o drefnu trosedd rhyw yn erbyn plentyn, cymell plentyn 15 oed o ardal Wrecsam, a dau gyhuddiad o gyffwrdd yn rhywiol, ond dywedodd Gwasanaeth Erlyn y Goron heddiw nad oedd yr achos yn parhau yn sgil adolygiad pellach.

90 mlynedd ers i Gaerdydd ennill Cwpan FA Lloegr

Twitter

Lladrad arfog ar gyrion Wrecsam

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth yn dilyn lladrad arfog o siop ym mhentref Gwersyllt, ger Wrecsam.

Digwyddodd y lladrad yn siop Premier Stores am tua 21:45 neithiwr.

Cafodd staff eu bygwth gan ddyn oedd yn gafael mewn cyllell ond chafodd neb eu hanafu.

Fe wnaeth y dyn ddwyn arian o'r siop cyn dianc mewn cerbyd tywyll.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod V015584.

Ffordd ar gau yn Nyffryn Conwy

Heddlu Gogledd Cymru

Clod i Donald Trump

Wales Online

Mae seren rhaglen ddogfen 'The Call Centre' o Abertawe wedi canu clodydd yr Arlywydd Donald Trump.

Roedd Nev Wilshire yn trafod sut i gynnal sgwrs ffôn ar raglen radio Today ar BBC Radio 4 yn gynharach heddiw - wedi i Donald Trump gael sgwrs gyda phrif weinidog Awstralia'n ddiweddar - sgwrs oedd ychydig yn fyrbwyll meddai rhai.

Ond roedd Nev Wilshire yn llawn canmoliaeth i arlywydd newydd yr UDA - gan ddweud ei fod yn dipyn o 'chwedl' - neu 'legend'.

Nev
BBC

Cyhoeddi ffigyrau gyrru dan ddylanwad yn y gogledd

Heddlu Gogledd Cymru

Trafod addysg Gymraeg yn ardal Wrecsam

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Dyna fydd un o bynciau trafod Taro'r Post heddiw:

View more on twitter

Garry yn y gogledd

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Gwyntoedd cryfion a glaw ar y ffordd heno

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd y bydd gwyntoedd cryfion hyd at 70mya yn chwythu dros Gymru dros nos, gyda'r arfordir yn ei chael hi waethaf. Fe all hefyd hyd at 40mm (1.6 modfedd) o law ddisgyn dros ogledd Cymru.

bbc
bbc

Rhybudd heddlu i ddisgyblion wedi ymosodiad

Heddlu De Cymru

Dywed Heddlu'r De fod dwy ferch 13 ac 15 oed, oedd wedi eu harestio yn dilyn ymosodiad ar ddisgybl o Ysgol Bro Morgannwg yn y Barri, wedi derbyn rhybudd gan Banel Ieuenctid y dref.

Yn dilyn y rhybudd swyddogol - bydd rhaid i'r merched gydymffurfio gyda nifer o ganllawiau'r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid. 

Buddugoliaeth i Luke Rowe

Seiclo, BBC Cymru

Mae'r beiciwr o Gymru, Luke Rowe, wedi ennill ail gymal ras yr Herald Sun Tour yn Melbourne. Roedd y cymal yn 165.6km o hyd, ac roedd Rowe yn y grŵp o 10 oedd yn arwain tan 20km o'r diwedd pan dorodd yn rhydd.

rowe
bbc

Chwe gwlad: Trafod rygbi merched Cymru

Post Cyntaf

BBC Radio Cymru

Ar raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru'r bore ma, fe fu Rowland Phillips, hyfforddwr carfan rygbi merched Cymru'n trafod ei obeithion am bencampwriaeth y Chwe Gwlad - a hynny yng nghwmni ei ferch Carys, sy'n gapten ar y garfan.

Gobeithion yr hyfforddwr Rowland Phillips, a'i ferch Carys - capten y garfan

Pryder am fynediad i gyngor meddygol yn Nyffryn Aman

BBC Cymru Fyw

Fe ddaeth rhyw 150 o bobl i gyfarfod stormus yn yr Aelwyd, Brynaman, neithiwr i glywed pryderon am fynediad i wasanaethau meddygon teulu yn yr ardal.

Mae un practis - Amman Tawe - yn gyfrifol am 11,300 o gleifion yn ardaloedd Dyffryn Aman a Chwm Tawe uchaf, ac mae yna 6 o feddygfeydd gwahanol. Fe ffurfiwyd y practis newydd yn 2014.

Clywodd y cyfarfod fod pobl yn ei chael hi'n anodd i weld meddyg teulu, ac yn gorfod ymweld â nyrsys a pharafeddygon o fewn y practis. 

Mynnodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg fod y practis yn ceisio recriwtio staff ychwanegol ynghyd a meddygon teulu newydd. 

Cyfarfod
BBC

Corff mewn cronfa ddŵr: Rhagor o fanylion

Twitter

Heddlu Gwent yn cadarnhau mai gweddillion dynol dynes gafodd eu darganfod mewn cronfa ddŵr ar gyrion Casnewydd ddoe.

View more on twitter

'Dechrau sych i'r dydd'

Tywydd, BBC Cymru

Rhys Griffiths sydd efo'r tywydd y bore 'ma:

'Wedi dechrau sych a chlir bore 'ma bydd hi'n ddiwrnod gwyntog arall a bendant yn wlypach. Erbyn tua naw bore ‘ma bydd glaw yn cyrraedd glannau'r de erbyn canol dydd ac fe ddylai fod yn glawio dros rhan helaeth o'r wlad. Yn teimlo'n oer heddiw -  8C - 9C ar ei ucha'.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Ramsey allan am dair wythnos

BBC Cymru Fyw

Mae rheolwr Arsenal wedi cadarnhau na fydd Aaron Ramsey'n chwarae am dair wythnos wedi iddo anafu ei goes yn y gêm yn erbyn Watford y penwythnos diwethaf.

Mae Cymru'n wynebu Gweriniaeth Iwerddon yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd ar 24 Mawrth.

Croesi bysedd felly....

Ramsey
Reuters

Aled Hughes yn cael cwmni dros frecwast

Twitter

'Any Questoins?' yn dod o Feirionnydd heno

Twitter

Ffilm i ddathlu campau Cymru yn Euro 2016

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Ydych chi'n dal i hiraethu am ddyddiau godidog haf 2016, pan gododd carfan Chris Coleman ysbryd y genedl i'r entrychion yn Euro 2016?

Ydi'r holl son am bencampwriaeth y Chwe Gwlad chydig bach yn ddi-fflach eleni - wedi gorchestion Bale, Robson-Kanu, Ramsey a'r criw yn Ffrainc?

Peidiwch poeni - achos bydd modd i chi ail-fyw'r cyffro eto wrth fwynhau ffilm newydd sydd yn cloriannu'r cyfan!

Bydd y ffilm 'Don't Take Me Home' yn cael ei rhyddhau ar 3 Mawrth.

Ffilm
CPC