a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

Cwestiynu pleidlais Brexit Kirsty Williams

BBC Wales News

Mae arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies wedi cwestiynu sut y gall y prif weinidog gadw Kirsty Williams fel yr ysgrifennydd addysg wedi iddi bleidleisio yn erbyn tanio Erthygl 50 i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Fe wnaeth unig AC y Democratiaid Rhyddfrydol bleidleisio gyda Phlaid Cymru yn erbyn Brexit, er bod y grŵp Llafur wedi gwrthod y cynnig.

Dywedodd llefarydd ar ran Ms Williams ei bod yn cael ei gydnabod bod y Democratiaid Rhyddfrydol â safbwynt gwahanol i'r blaid Lafur ar y mater.

Kirsty Williams
BBC

Oeri dros y wlad

Tywydd, BBC Cymru

Rhys Griffiths sydd â rhagolygon heno, "Bydd hi'n aros yn gymylog yn y dwyrain am gyfnod ond erbyn yr oriau mân bydd awyr glir ar draws rhan helaeth y wlad a'r tymheredd yn disgyn i -1C mewn mannau, felly mae disgwyl tipyn o farrug ar hyd y wlad ben bore 'fory."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Dau drên wedi'u difrodi gan gerrig

Heddlu Trafnidiaeth Prydain

Mae ffenestri dau drên wedi cael eu difrodi ar ôl i griw o bobl ifanc daflu cerrig o bont yng Nghaerdydd.

Yn ôl yr heddlu, ar un achos, fe wnaeth garreg wedi torri trwy ffenest flaen y trên, ond na chafodd unrhyw un eu hanafu. 

alwodd Heddlu Trafnidiaeth Prydain y digwyddiadau "perygl a difeddwl".

Trên
PA

Cynllun 'unigryw' i drawsnewid gofal

BBC Cymru Fyw

Does dim modd i'r gwasanaeth iechyd yn ne-orllewin Cymru barhau i ddarparu gwasanaethau ar yr un patrwm ac sydd wedi bodoli am 70 mlynedd.

Dyna rybudd penaethiaid iechyd sy'n dweud fod newidiadau cam-wrth-gam ddim yn ddigon bellach i ddelio gyda'r pwysau aruthrol ar wasanaethau.

Fe fydd cynlluniau i drawsnewid gofal yn y rhanbarth - cynlluniau sydd ymhlith y mwyaf uchelgeisiol erioed yng Nghymru - yn cael ei hystyried gan Lywodraeth Cymru cyn bo hir.

Safleoedd
BBC

Gwrthdrawiad Llandudno: Cyhoeddi enw dynes

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw dynes fu farw yn dilyn gwrthdrawiad yn Llandudno ddydd Gwener.

Bu farw Beryl Rhodes, 69 oed o Gyffordd Llandudno yn y digwyddiad ar Lôn Gloddaeth rhyw dro rhwng 17:30 a 21:30.

Dim ond un car, Renault Clio du, oedd yn y gwrthdrawiad, ac roedd Ms Rhodes yn deithiwr ynddo.

Mae'r ddynes oedd yn gyrru'r car yn parhau yn yr ysbyty yn Stoke gydag anafiadau difrifol, ond mewn cyflwr sefydlog. 

Cyrch cyffuriau: 11 o ddynion yn y llys

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu Gwent wedi cyhoeddi bod 28 o bobl wedi eu harestio yn dilyn cyrch gwrth gyffuriau yng Nghasnewydd ddoe.

Roedd bron i 300 swyddog wedi gweithredu 14 gwarant yng Nghasnewydd yn y cyrch cyffuriau 'mwyaf i gael ei gynnal yn hanes Heddlu Gwent.

Mae 11 o'r dynion gafodd eu harestio wedi ymddangos o flaen Llys Ynadon Casnewydd heddiw.

Heddlu
Heddlu Gwent

John Rooney yn ennill chwaraewr y mis

Twitter

Cymreictod yn ei hun yn herio'r drefn?

O'r Pedwar Gwynt

Ar wefan O'r Pedwar Gwynt mae cyfweliad gyda'r awdur Jon Savage, sydd wedi bod yn dadansoddi ac yn ysgrifennu am gerddoriaeth bop a diwylliant poblogaidd ers 40 mlynedd.

Mae'n sôn am pync, Brexit, a'i falchder o brosiectau sydd yn cynrychioli pob dim sy'n unigryw i Gymru. 

Jon Savage
BBC

Tyddewi: Dinas Diwylliant y DU?

BBC Cymru Fyw

Mae'r ddinas leiaf yng Nghymru a'r DU, Tyddewi, ar fin lansio cais er mwyn cael ei dewis fel Dinas Diwylliant y DU yn 2021.

Yn atyniad poblogaidd gydag ymwelwyr, mae tua 2,000 yn byw yn y ddinas yng ngogledd Sir Benfro.

Bydd cabinet Cyngor Sir Penfro yn trafod y cais yr wythnos nesaf

Tyddewi
PA

Sianel Wyddeleg yn cefnogi datblygiad Yr Egin

Golwg 360

Mae sianel deledu Wyddeleg wedi anfon llythyr at un o weinidogion Llywodraeth Cymru yn dweud pam y dylai pencadlys newydd S4C yng Nghaerfyrddin dderbyn £6m o arian cyhoeddus.

Mewn llythyr at yr Ysgrifennydd Economi, Ken Skates, mae sianel TG4 yn tanlinellu faint o gyfraniad y mae cyrff cyhoeddus yn ei wneud i lwyddiant darlledu Gwyddeleg yn Iwerddon, ac mae’n awgrymu y dylai Llywodraeth Cymru ystyried buddsoddi arian yn adeilad Yr Egin.

Mae’n dweud hefyd bod lleoli pencadlys TG4 yng ngorllewin Iwerddon yn bwysig, yn ogystal â’r ffaith na fyddai’r sianel yn bod oni bai am “bartneriaeth agos â chyrff cyhoeddus”.

Ken yn aros

Twitter

Ffordd brysur yng Nghaerdydd ar gau

Wales Online

Yn ôl WalesOnline, mae City Road yng Nghaerdydd ar gau i deithwyr ar hyn o bryd wedi i berson gael ei daro gan gar.

Teyrnged i William Williams Pantycelyn

BBC Cymru Fyw

Mae aelodau Cynulliad wedi bod yn talu teyrnged i'r emynydd William Williams Pantycelyn ar drothwy 300 mlwyddiant ei eni.

Dywedodd Darren Millar, yr aelod dros Orllewin Clwyd, ei bod yn addas fod y dyddiad yn cwympo ar ddiwrnod yr ornest rygbi rhwng Cymru a Lloegr.

Doedd dim amheuaeth y byddai'r dorf yn canu ei emyn enwog Guide Me o Thy Great Redeemer yn ystod y gêm, meddai.

"Pan fydd cefnogwyr Cymru yn bloeddio allan 'Bread of Heaven' y Sadwrn yma, fe fyddant yn talu teyrnged i ffigwr hynod ddiddorol ac arwyddocaol," meddai Mr Millar.

Daeth teyrnged hefyd gan Dr Dai Lloyd, AC Plaid Cymru dros Orllewin De Cymru.

William Williams Pantycelyn
BBC

Y tywydd mewn lluniau

Twitter

£5m am barcio

Wales Online

Yn ôl WalesOnline, mae gyrrwyr Caerdydd wedi talu dros £5m mewn ffioedd parcio yn ystod blwyddyn ariannol 2015-16.

Fe wnaeth cais rhyddid gwybodaeth ddangos bod y cyngor wedi gwneud £5,128,666 yn 2015/16 - cynnydd o 12% ar y flwyddyn cyn hynny.

Mae'n golygu bod Cyngor Caerdydd yn gwneud mwy na £14,000 pob diwrnod ar gyfartaledd ar beiriannau parcio.

Cylchffordd Cymru

Twitter

Mae yna drafodaeth am Gylchffordd Cymru yn y Senedd heddiw yn dilyn cwestiwn brys, ac mae ein gohebydd Bethan Lewis yn trydar ar y pwnc.

View more on twitter
View more on twitter
View more on twitter

Ffydd yn yr economi

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Oes gan gapeli ac eglwysi Cymru ran i'w chwarae wrth ddenu rhagor o ymwelwyr i Gymru?

Dyna gwestiwn gafodd ei ofyn yn ddiweddar gan Mike Hedges, Aelod Cynulliad Dwyrain Abertawe.

Awgrymodd Mr Hedges fod gan Gymru etifeddiaeth grefyddol "gyfoethog a dylanwadol", ac mae adran gylchgrawn Cymru Fyw wedi cymryd golwg ar ambell i enghraifft.

Capel Moriah, Casllwchwr
Geograph

Canllawiau teithio cyn y gêm rygbi

Cyngor Caerdydd

Apêl i efeilliaid sy'n 'gaeth adref'

BBC Cymru Fyw

Mae mam i ddwy efaill sy'n dioddef o gyflwr prin ac yn teimlo'n gaeth yn eu cartref yn apelio am gymorth i orffen adeiladu estyniad ar eu cyfer.

Mae Catherine a Kirstie Fields o Lanelli, sydd yn eu hugeiniau, yn dioddef o gyflwr prin iawn sy'n effeithio ar y cyhyrau ac yn golygu eu bod yn cael anawsterau siarad.

Mae'r ddwy yn gorfod defnyddio cadair olwyn ac mae eu mam, Lyn, wedi dweud wrth raglen Taro'r Post bod y ddwy yn gaeth yn y cartref ar hyn o bryd.

Fe wnaeth y ddwy gipio calonnau pobl dros Gymru ar ôl ymddangos ar raglen ddogfen 'Fy chwaer a fi' ar S4C yn 2013.

Catherine a Kirstie Fields
BBC

Llangefni: Pwll nofio'n dal ar gau

Twitter

Cantores yn apelio am help ar ôl lladrad

Facebook

Mae'r gantores Gymraeg, Kizzy Crawford wedi troi at wefan gymdeithasol Facebook i ofyn am help, wedi i ladron dorri i mewn i’w chartref neithiwr a dwyn nifer o eitemau personol.

Yn ôl y gantores, fe dorrodd lladron i mewn i’r tŷ ym Mryntaf ger Aberfan gan ddwyn cyfrifiadur, allweddi car, gemau cyfrifiadurol, pwrs a waled.

View more on facebook

Cadarnhad am Faletau

Twitter

Faletau ar gael ond......

Wales Online

Mae WalesOnline wedi datgelu'r diweddara' am yr anafiadau i aelodau o garfan rygbi Cymru cyn y gêm yn erbyn Lloegr ddydd Sadwrn.

Mae Taulupe Faletau ar gael wedi ei anaf yntau, ond mae'r tîm hyfforddi yn aros cyn gwneud penderfyniad am Dan Biggar a George North.

Cymryd diwylliant Cymru i India

BBC Wales News

Bydd 11 o brosiectau celf yn cael arian i gymryd diwylliant Cymru i India fel rhan o dymor diwylliant DU-India 2017.

Fe fydd gweithwyr celfyddydol o Gymru ac India yn teithio i wledydd ei gilydd i gydweithio a chreu gwaith newydd, gan gynnwys llyfrau, cerddoriaeth a dawns.

Bydd y prosiectau yn rhannu cyfran o £450,000 gan Gronfa India Cymru.

Celf
Getty Images

Y wlad wedi'i hollti

Tywydd, BBC Cymru

Prynhawn fydd yn parhau'n sych yn y gorllewin ond yn cymylu yn y dwyrain gydag ambell i gawod yn bosib.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Llangefni...mwy o fanylion

BBC Cymru Fyw

Mae Canolfan Hamdden Plas Arthur yn Llangefni wedi cau o ganlyniad i'r digwydd. Mae nifer o blant oedd yn defnyddio'r pwll nofio wedi datblygu brechau.

Dyw'r plant ddim yn ddifrifol wael ond maen nhw'n derbyn triniaeth gan barafeddygon.

Dywedodd y gwasanaethau brys ei bod yn aneglur ar hyn o bryd beth yw achos y brechau.

plas arthur
BBC

Digwyddiad yn Llangefni: Gwasanaethau brys yno

BBC Cymru Fyw

Mae'r gwasanaethau brys wedi eu galw i Ganolfan Hamdden Plas Arthur yn Llangefni ar Ynys Môn.

Dywedodd llefarydd ar ran y gwasanaeth ambiwlans: "Fe gafon ni'n galw am tua 10:50 wedi adroddiadau bod criw o blant wedi mynd yn sal tra'n nofio yng Nghanolfan Hamdden Plas Arthur yn Llangefni.

"Mae dau griw ambiwlans, dau barafeddyg, aelodau o'r Tîm Ymateb Arbennig a swyddog ambiwlans ar y safle ar hyn o bryd."

Buddsoddiad i 'ddiogelu a chreu swyddi dur'

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud y bydd buddsoddiad o bron i £3m yn cynnal dros 550 o swyddi yn y sector dur yng Nghymru.

Yn ôl Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates bydd y buddsoddiad o £2.8m yn helpu creu 90 o swyddi newydd a diogelu 477 arall yn y sector.

dur
BBC

Capiau cyntaf i ddau glo'r tîm dan-20

BBC Camp Lawn

Apêl wedi marwolaeth yng Nghaerdydd

Heddlu De Cymru

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth wedi i ddyn gael ei ganfod yn farw ar lwybr mewn parc yng Nghaerdydd.

Dywedodd y llu eu bod eisiau siarad â thair dynes ifanc all eu helpu gyda'u hymholiadau i'r farwolaeth ym Mharc Biwt. Roedden nhw yn y parc am tua 17:00 ddydd Sul.

Dywedodd Heddlu'r De nad yw'r farwolaeth yn cael ei thrin fel un amheus.

Carchar am yrru'n beryglus

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wedi cael ei garcharu am yrru'n beryglus mewn ymdrech i beidio cael ei ddal gan yr heddlu.

Roedd Stefan Kelly, 23 oed o Wlad-y-Môr yn Sir Y Fflint, yn gyrru yn eratig ar yr A494 ym mis Gorffennaf y llynedd pan wnaeth yr heddlu geisio ei gael i stopio.

Ond fe wnaeth Kelly yrru i ffwrdd, cyn taro car arall.

Cafodd ei ddedfrydu yn Llys y Goron Yr Wyddgrug heddiw i flwyddyn o garchar.

Ar Taro'r Post heddiw...

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Parhau i chwilio am ddyn ar goll

Heddlu De Cymru

Bydd yr ymgyrch i chwilio am ddyn 81 oed sydd ar goll o Lanilltud Fawr ym Mro Morgannwg yn parhau heddiw.

Dyw John Sutton, sy'n dioddef o Alzheimer's, ddim wedi cael ei weld ers prynhawn Llun.

Bydd timau achub mynydd, gwylwyr y glannau a gwasanaeth awyr yr heddlu oll yn cymryd rhan yn y chwilio heddiw.

John Sutton
Heddlu De Cymru

Myfyriwr wedi lladd ei hun cyn cael grant

BBC Cymru Fyw

Fe wnaeth myfyriwr ymchwil ladd ei hun ddyddiau'n unig ar ôl gofyn i'w brifysgol am grant caledi.

Roedd John Clayton, 41, yn astudio ar gyfer doethuriaeth mewn daearyddiaeth anifeiliaid ym Mhrifysgol Caerdydd, ond clywodd cwest fod y myfyriwr aeddfed yn wynebu trafferthion ariannol.

Cafodd gyfarfod â staff y brifysgol i ofyn am gymorth - ond dridiau'n ddiweddarach daeth heddlu o hyd iddo yn farw yn ei ystafell ymolchi. Bu farw heb sylwi bod y brifysgol wedi derbyn ei gais am ragor o arian, ac y byddai'n ei dderbyn o fewn dyddiau.

John Clayton
Wales News Service

'Anrheg' ddrud iawn!

Cyngor Sir Gaerfyrddin

Fe gostiodd dymuniadau pen-blwydd yn ddrud i ddyn o Lanelli am ei fod wedi paentio'r dymuniad ar ffordd gyhoeddus, medd Cyngor Sir Gaerfyrddin.

Ym mis Gorffennaf y llynedd clywodd ynadon y dref bod David Nigel Dallimore wedi paentio'r geiriau ‘Happy Birthday Zoe M from Dai’ ar ffordd, ac fe gafodd gosb benodol o £75.

Ond ni wnaeth dalu'r gosb, ac fe'i cafwyd yn euog gan arwain at ddirwy o £220, costau o £351 a threth dioddefwr o £30.

'Anrheg' ddrud!

pbh
BBC

Cymeradwyo pryniant Dŵr Dyffryn Dyfrdwy

BBC Cymru Fyw

Mae cynllun cwmni Severn Trent i brynu Dŵr Dyffryn Dyfrdwy am £84m yn debygol o gael ei gwblhau yn dilyn dadl yn yr Uchel Lys.

Penderfynodd y llys y gall y cytundeb fynd yn ei flaen yn dilyn ffrae dros bleidlais rhanddeiliaid ym mis Rhagfyr, er ei bod yn bosib y bydd apêl. 

Cafodd cyfranddaliadau eu trosglwyddo i tua 450 o gwsmeriaid a staff cyn y bleidlais i geisio eu hatal rhag symud i ddwylo'r cwmni o Coventry, ond dywedodd yr Uchel Lys ddydd Mercher nad oedd pleidlais y 450 yma yn gymwys.

Dŵr
Thinkstock

Ymddeol yn gynnar?

BBC Camp Lawn