a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog
 2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
 3. Datganiad gan Weinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Chwaraeon Cymru
 4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant: Cymunedau Cryf - Camau Nesaf
 5. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Sefydlu'r Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth
 6. Dadl: Morlynnoedd Llanw
 7. Dadl: Setliad yr Heddlu 2017-18

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ni am heddiw. 

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg.  

  Y Senedd
 2. Mesur Addysg Uwch ac Ymchwil

  Mae'r aelodau yn y Siambr yn cytuno:

  y dylai Senedd y DU ystyried darpariaethau yn y Mesur Addysg Uwch ac Ymchwil sy'n ymwneud â graddio addysg uwch, cymorth ariannol i fyfyrwyr, y cynllun annibynnol ar gyfer ymdrin â chwynion myfyrwyr a chymorth ar gyfer ymchwil, i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

  Roedd 43 o blaid, ac 8 yn erbyn. 

  Addysg Uwch
 3. Byddai datganoli plismona 'yn wael i Gymru'

  Ochneidio o rai rhannau o'r Siambr wrth i'r Ceidwadwr Mark Isherwood orffen ei araith drwy ddweud y byddai "datganoli plismona yn wael i Gymru".

  Yr Heddlu
 4. Gostyngiad o ran cyllid

  Mae'r arian sydd wedi ei glustnodi ar gyfer Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yng Nghymru wedi ei osod ar £349.9 miliwn.

  Mae hyn yn ostyngiad o 1.4% ar gyfer pob un o'r pedwar Comisiynnydd o gymharu gyda'r setliad yn 2016-17.  

  Yr Heddlu
 5. Dadl ar Setliad yr Heddlu 2017-18

  Ac yn olaf yn y Siambr heddiw dadl ar Setliad yr Heddlu 2017-18. 

  Mae Jane Hutt yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

  Yn unol ag Adran 84H o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988, yn cymeradwyo Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol (Rhif 2) 2017-2018 (Setliad Terfynol - Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu). 

  Heddlu
 6. 'Potensial o fudd mawr i Gymru'

  Mae Mark Reckless UKIP yn ychwanegu ei gefnogaeth i Adroddiad Hendry ac "i'r ynni'r dyfodol yma sydd â'r potensial o fudd mawr i Gymru".

  Mark Reckless
 7. Diwydiant mawr nesa Cymru

  Mae AC Castell-nedd Jeremy Miles yn dweud bod prosiect Morlyn Bae Abertawe wedi "dal y dychymyg".

  Mae'n ychwanegu, "fe gafodd Cymru fodern ei hadeiladu ar ynni, a gallai technoleg ynni llanw glan fod y diwydiant mawr nesaf yng Nghymru". 

  Jeremy Miles
 8. Gan Adolygiad Hendry 'bopeth yr oeddwn i eisiau ei glywed'

  Mae'r aelod Ceidwadol David Melding yn dweud bod gan Adolygiad Hendry "bopeth yr oeddwn i eisiau ei glywed" gyda neges glir i Lywodraeth y DU, ac mae'n croesawu cefnogaeth draws-bleidiol yn y Cynulliad i Forlyn Llanw Bae Abertawe.

  David Melding
 9. Adroddiad Hendry

  Mae adroddiad annibynnol Charles Hendry gafodd ei gyhoeddi fis diwethaf yn argymell adeiladu morlyn llanw gwerth £1.3bn ym Mae Abertawe.

  Dywedodd Charles Hendry y gallai morlynnoedd llanw fod yn "ddiwydiant newydd cyffrous a phwysig i'r Deyrnas Unedig".

  "Ar ôl astudio'r dystiolaeth a siarad â phobl allweddol ar y ddwy ochr, fy marn i yw y dylen ni gymryd y cyfle nawr i symud 'mlaen â'r dechnoleg," meddai.

  Ychwanegodd fodd bynnag y dylid aros i'r morlyn yn Abertawe gael ei adeiladu ac yna asesu ei effaith, cyn cymeradwyo prosiectau mwy mewn rhannau eraill o'r DU.

  Llun artist
 10. Dadl ar Forlynnoedd Llanw

  Am yr awr nesaf mae'r aelodau yn cael dadl ar Forlynnoedd Llanw.

  Mae Jane Hutt, Paul Davies a Rhun ap Iorwerth yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn:

  1. Croesawu Adroddiad Hendry a gyhoeddwyd yn ddiweddar sy'n cefnogi'r achos dros ddatblygu diwydiant ynni môr-lynnoedd llanw ym Mhrydain.

  2. Cydnabod yr angen i Lywodraeth Prydain gysylltu â Llywodraeth Cymru yn barhaus wrth ddatblygu a gweithredu polisïau ar gyfer môr-lynnoedd llanw.

  3. Cydnabod, wrth sicrhau y trawsnewidiad i economi carbon isel, y dylai Cymru gael cymaint o fanteision economaidd â phosib o'r diwydiant ynni môr-lynnoedd llanw a thechnolegau llanw eraill, ar yr amod bod prosiectau o'r fath yn derbyn y gymeradwyaeth angenrheidiol. 

 11. Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon

  Mae'r aelodau yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Orchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) 2017 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Ionawr 2017.

  Doedd dim gwrthwynebiad.

  Dosbarth
 12. Rhagfarn nawdd

  Mae Huw Irranca-Davies yn cyfeirio at y Papur Gwyn a gafodd ei ysgrifennu yn 1965 gan Weinidog y Celfyddydau ar y pryd, Jennie Lee, wnaeth ddod i'r casgliad bod rhagfarn nawdd tuag at Lundain yn broblem.

  Huw Irranca-Davies
 13. Cefndir

  Fis diwethaf fe wnaeth yr arweinydd cerddorol a sylfaenydd y Proms Cymreig, Owain Arwel Hughes, rybuddio pwyllgor o aelodau'r Cynulliad na fydd Cymru'n parhau'n genedl gerddorol os "nad yw'r argyfwng ariannu gwersi cerdd mewn ysgolion yn cael ei ddatrys".  

  Dywedodd Mr Hughes wrth ACau nad mater o chwarae cerdd er mwyn mwynhau'n unig neu er mwyn gyrfa oedd yn bwysig, ond dywedodd ei fod yn hanfodol i ddatblygiad plant ac ni ddylai fod yn ddibynnol ar deuluoedd yn gallu fforddio talu am wersi ac offerynnau.

  "Fe ddylai pawb gael yr un cyfle, heb amheuaeth o gwbl," meddai.

  Cerddor ifanc
 14. Cronfa £1m i annog ysgolion i ddatblygu cerddorion ifanc

  Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams: Sefydlu'r Gwaddol Cenedlaethol ar gyfer Cerddoriaeth. 

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddan nhw'n sefydlu cronfa newydd gwerth £1m er mwyn annog plant i ddod yn gerddorion.

  Gobaith gweinidogion yw y bydd cyrff yn y sector breifat a'r sector gyhoeddus yn cyfrannu i'r gronfa, gyda'r gobaith o wneud y taliadau cyntaf i gefnogi cerddorion ifanc erbyn 2020.

  Mae'r £1m yn cael ei roi i Gyngor Celfyddydau Cymru, y corff sy'n gyfrifol am lansio'r gronfa.

  Mae hon yn fenter ar y cyd rhwng Ms Williams a Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi.   

  Cerddor ifanc
 15. Aelod Llafur yn cael ei gyhuddo o 'ddychryn pobl'

  Mae aelod Llafur Dwyrain Abertawe, Mike Hedges, yn rhestru cynlluniau y mae e'n credu fydd nawr yn gorffen, ond mae Mr Sargeant yn dweud ei bod hi "braidd yn anffodus" bod Mr Hedges yn "defnyddio'r math yna o iaith i ddychryn pobl". 

  Mike Hedges
 16. 'Swyddi o ansawdd gwell, hyfforddi ac uwch-grefftio pobl'

  Mae Gareth Bennett UKIP yn codi pryderon ynghylch tlodi o fewn gwaith, ac yn siarad am yr angen am swyddi o ansawdd gwell, hyfforddi ac "uwch-grefftio pobl". 

  Gareth Bennett