a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Gweithwyr Tata yn pleidleisio i dderbyn cynllun pensiwn
 2. Cwest Ashley Talbot: Gyrrwr bws wedi codi pryderon
 3. Galw am sefydlu 'banc i bobl Cymru'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro...

  BBC Cymru Fyw

  A dyna'r cyfan gan Lif Byw Cymru Fyw am ddiwrnod arall.

  Diolch am ddilyn, a byddwn yn ôl â'r diweddaraf i chi bore fory am 08:00

  Da bo!

 2. Edrych ymlaen at fis Awst

  Twitter

  Fel gwelwch chi, mae'r gwaith paratoi tuag at yr Eisteddfod Genedlaethol yn parhau drwy'r flwyddyn..

  View more on twitter
 3. Person y cwm

  S4C

  Heno mi fydd Roy Noble yn ôl ar S4C gyda'r ail gyfres o Gymoedd Roy Noble am 19:30 ar S4C.

  Bydd y raglen gyntaf yn canolbwyntio ar Gwm Nedd a bydd Roy'n sgwrsio gyda Max Boyce, a hefyd gyda Dennis Gethin, Llywydd Undeb Rygbi Cymru, yn y gwesty lle cafodd yr Undeb ei sefydlu.

  Roy a Max
  Image caption: "Ti'n gallu gweld fy nghartref o fan hyn Max.."
 4. Gair y Dydd: Caniadaeth

  Twitter

  'Caniadaeth' yw gair y dydd @geiriadur heddiw, a hynny wrth i raglen Caniadaeth y Cysegr ddathlu ei phen-blwydd yn 75 oed.

  Cafodd y rhaglen emynau ei darlledu gyntaf gan gan y BBC yn 1942, yn ystod yr Ail Ryfel, a'i phoblogrwydd a arweiniodd at sefydlu rhaglen 'Dechrau Canu Dechrau Canmol' ar BBC Wales yn 1961, ac yn fuan wedi hynny 'Songs of Praise' yn y Saesneg.

  View more on twitter
 5. Gorchymyn twyllwr i dalu arian i Gyngor Gwynedd

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn reolwr gyfarwyddwr cwmni bysiau o Wynedd wedi derbyn gorchymyn gan lys i dalu £42,894 i Gyngor Gwynedd.

  Cafodd David Hulme, 56, o Gaernarfon, ei garcharu am chwe blynedd fis Mawrth diwethaf am elwa o £87,683 allan o'r twyll.

  Cafodd ei garcharu am gadw cyfrifon ffug ar gyfer ei gwmni, Bysus Padarn, rhwng Gorffennaf 2011 a Rhagfyr 2012 yn Llanberis. 

  Roedd gan y cwmni 43 bws ac 84 aelod o staff cyn iddo fynd i'r wal gyda dyledion o £2m.

  David Hulme
 6. Troi'n fwyn

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae newyddion eithaf calonogol gyda Rhian Haf i ni am dywydd heno:

  "Neith hi droi'n noson sych ar y cyfan, y tymheredd rhwng 8C a 12C, ac er iddi ddechra'n niwlog mewn mannau fory, neith hi godi'n ddwrnod eitha braf."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 7. Cwrdd â'r Japaneaid sy'n dysgu Cymraeg

  Ffeil

  Mae 'na ddiddordeb yn cyniwair yn Japan am yr iaith Gymraeg, fel y clywodd Alex Humphreys o raglen Ffeil.

  Video content

  Video caption: Dysgu Cymraeg yn Japan
 8. Ceisio 'dychryn' dyn wrth gnoi ei glust

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn filwr wedi dweud wrth lys mai ceisio "dychryn" dyn arall oedd o pan frathodd ddarn o'i glust i ffwrdd.

  Roedd Gwynant Jones ym mar Yr Academi, Aberystwyth ym mis Hydref pan ddaeth Geraint Jones, 25, y tu ôl iddo a brathu ei glust.

  Mae Mr Geraint Jones o Aberystwyth wedi cyfaddef achosi niwed difrifol i Mr Gwynant Jones ond yn gwadu bod yna fwriad.

  Mae'r achos bellach wedi dod i ben.

  Geraint Jones
 9. Dyn o Dredegar i fynd o flaen llys ar gyhuddiadau dan y ddeddf terfysgaeth

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o Flaenau Gwent wedi ei gyhuddo o feddu ar wybodaeth a allai fod o ddefnydd i rywun sy'n paratoi gweithred derfysgol.

  Mae Nathan Saunders, 23 o Dredegar, yn wynebu pum cyhuddiad o dan adran 59 o'r Ddeddf Derfysgaeth.

  Cafodd ei arestio ar 8 Chwefror gan swyddogion o undedau gwrth-derfysgaeth Cymru a gogledd ddwyrain Lloegr.

  Cyhuddo
 10. Cwest Ashley Talbot: Rheithgor wedi eu hanfon adref

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r rheithgor yn y cwest i farwolaeth disgybl ysgol fu farw wedi gwrthdrawiad a bws mini wedi eu hanfon adref am y dydd. 

  Bu farw Ashley Talbot, 15, yn Ysgol Maesteg ym mis Rhagfyr 2014. 

  Mae'r cwest wedi clywed pryderon gan dystion fod diogelwch disgyblion mewn perygl wrth iddyn nhw adael tir yr ysgol ar ddiwedd dydd

  Mae disgwyl i'r rheithgor ailddechrau ystyried eu rheithfarn yfory.

  Cwest
 11. Llywodraeth: Angen gwneud mwy i fyfyrwyr gwrdd â'u potensial

  Llywodraeth Cymru

  Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i sylwadau Prif Arolygydd Estyn nad yw'n disgyblion ysgol mwyaf abl yn cael y gefnogaeth angenrheidiol i gyrraedd eu llawn botensial o fewn y system addysg. 

  Roedd Meilyr Rowlands yn rhoi tystiolaeth i un o bwyllgorau'r Cynulliad. 

  Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol wrth gau'r bwlch cyrhaeddiad ymhlith ein disgyblion, ond rydym yn derbyn, wrth weithio gydag ysgolion, bod angen i ni wneud mwy i yrru'n myfyrwyr mwyaf abl i gwrdd â'u llawn botensial. 

  "Trwy raglenni fel Rhwydwaith Seren, rydym yn barod yn gefnogi'n myfyrwyr mwyaf disglair i gyrraedd ein prifysgolion gorau."

 12. Ffrwydro bom o'r Ail Ryfel Byd ym Mangor

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau fod dyfais ffrwydrol o gyfnod yr Ail Ryfel Byd wedi ei chludo i'w gorsaf ym Mangor cyn iddi gael ei dinistrio'n ddiogel. 

  Fe aeth aelod o'r cyhoedd â'r ddyfais i'r orsaf ar ôl dod o hyd iddi yn Nant Gwynant. 

  Dywedodd y Rhingyll Emma Williams: "Brynhawn ddoe, fe ddaeth aelod o'r cyhoedd a oedd yn cerdded yng Nghoed y Wenallt, Nant Gwynant o hyd i'r hyn, mae'n debyg, oedd yn fom mortar o'r Ail Ryfel Byd ac fe'i cludwyd i orsaf heddlu Bangor. Cafodd arbenigwyr eu galw, ac fe ddaethon nhw'r bore 'ma i'w ffrwydro'n ddiogel ar Gaeau Brwias, Bangor."

 13. Cymro ifanc yn ennill ym Mhencampwriaeth Snwcer Agored Cymru

  Twitter

  Mae'n debyg bod Jackson Page o Lyn Ebwy wedi cymryd diwrnod o'r ysgol er mwyn cymryd rhan yn y bencampwriaeth!

  View more on twitter
 14. Cwest Ashley Talbot: Rheithgor yn ystyried

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r rheithgor wedi dechrau ystyried eu rheithfarn yn y cwest i farwolaeth disgybl ysgol yn dilyn gwrthdrawiad â bws mini.

  Bu farw Ashley Talbot, 15, yn Ysgol Maesteg ym mis Rhagfyr 2014. 

  Yn ystod y gwrandawiad, mae tystion wedi son am eu pryderon am ddiogelwch disgyblion ar ddiwedd diwrnod ysgol. 

  Cwest Bws Mini
 15. Pleidlais Tata 'yn gam arwyddocaol ymlaen' medd Carwyn Jones

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones yn dweud fod pleidlais gweithwyr dur dros dderbyn telerau Tata yn gam arwyddocaol ymlaen.

  Dywedodd: "Tra fy mod i'n deall fod hyn yn benderfyniad anodd i'r undebau a'u haelodau, mae'r cyhoeddiad heddiw'n gam arwyddcaol ymlaen yn yr ymdrechion i sicrhau dyfodol cynaliadwy i fusnes Tata yn y DU.

  "Rydym yn parhau i gydweithio'n agos gyda Tata i gyflwyno'n pecyn cymorth ariannol sylweddol er mwyn cynnal swyddi a chynhyrchu dur yn holl safleoedd Tata yng Nghymru."

  Carwyn
 16. Achos torri bys: Carchar am 14 mlynedd

  BBC Cymru Fyw

  Mae DJ o Gasnewydd wedi ei garcharu am 14 o flynyddoedd ar ôl i reithgor ei gael yn euog o dorri bys dyn i ffwrdd mewn mynwent gyda chyllell ac yna ei ddangos ar wefan cymdeithasol Snapchat.

  Cafodd Malachi Halstead, 35 oed, ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Mercher.

  Carchar
 17. Ymestyn cynllun 'Cymraeg i Blant' i Gymru gyfan

  Llywodraeth Cymru

  Mae Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg wedi cyhoeddi y bydd cynllun i annog rhieni i ddefnyddio'r Gymraeg gyda'u plant ar gael ym mhob un o'r 22 awdurdod lleol yn y dyfodol, wedi i'r cynllun dderbyn £225,000 o gyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru.

  Hyd yma, mae'r cynllun wedi bod yn cael ei weithredu o fewn 14 o awdurdod.

  Mae'n brosiect mewn partneriaeth â Mudiad Meithrin i gefnogi ac annog rhieni a darpar rieni i drosglwyddo'r Gymraeg i'w plant a hyrwyddo manteision dwyieithrwydd.

 18. Trafferthion teithio

  Teithio BBC Cymru

  Llangoedmor, Ceredigion: Mae'r A484 ar gau, ac mae na dagfeydd yno ar ôl i gar droi drosodd rhwng Llangoedmor a Llechryd.

  Mae rhan o ffordd blaenau'r cymoedd ym Merthyr Tudful ar gau ar ôl i lori dorri i lawr ger yr A470, cylchfan Cefn Coed.