a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cytundeb milwrol gwerth £82m i gwmni o Sir Ddinbych
  2. AS o Gymru i arwain dadl ar ddeisebau ymweliad Trump
  3. Dyn a dorrodd ei wddf yn y llys yn cyfaddef bod â chyllell
  4. Angen codi ymwybyddiaeth o'r cyflwr prin Syndrom Williams

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Nos da!

BBC Cymru Fyw

Dyna'r oll gan griw'r llif byw am heddiw.

Fe fyddan ni'n ôl yn y bore am 08:00 gyda mwy o'r newyddion a'r chwaraeon diweddara' o Gymru.

Hwyl am y tro!

Mwyn ond gwlyb

Tywydd, BBC Cymru

Fe fydd hi'n noson gymylog, gyda'r glaw yn trymhau dros nos yn enwedig tua'r gorllewin. Tymheredd isaf: 8C.

Fe fydd hi'n fore gwlyb hefyd ddydd Mawrth, ond efallai bydd 'na dipyn o haul tua amser cinio. Disgwyl i'r glaw a'r gwynt ddychwelyd yn ddiweddarach. Tymheredd uchaf: 13C.

View more on twitter

Gwobr i ffilm am brofiadau Cristnogion LHDT+

BBC Cymru Fyw

Mae ffilm am brofiad pobl sy'n LHDT+ ac yn aelodau o'r Eglwys yng Nghymru wedi ennill gwobr.

Cafodd y ffilm All One in Christei darlledu yng Nghadeirlan Llanelwy ym mis Rhagfyr.

Nawr mae wedi cael ei gwobrwyo yng Ngwobrau Ffilm Iris am y ffilm fer gymunedol orau.

AS Cymreig yn agor dadl ar Trump

BBC Wales Politics

Problemau ar y ffyrdd

Traffig Cymru

Yr Egin: Theatr ddim am symud yno

BBC Cymru Fyw

Mae Theatr Genedlaethol Cymru wedi penderfynu na fyddan nhw'n symud i'r Egin, y ganolfan greadigol newydd yng Nghaerfyrddin.

Mae cartref presennol y theatr yn yr adeilad drws nesaf i safle'r Egin, sy'n cael ei ddatblygu gan Brifysgol Y Drindod Dewi Sant, a fydd yn bencadlys i S4C.

Ond mae BBC Cymru'n deall na fydd y theatr yn ailgartrefu gan na fydd 'na le addas iddyn nhw yn y datblygiad newydd.

Dewi i drafod pynciau mawr y dydd

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Barclay i wynebu Cymru ddydd Sadwrn

BBC Camp Lawn

Rheolwyr Tata Steel yn gadael

BBC Cymru Fyw

Mae Stuart Wilkie a dau o uwch reolwyr eraill cwmni dur Tata wedi gadael y cwmni.

Mr Wilkie oedd arweinydd ymgais gan y tîm rheoli i brynu ffatrïoedd y cwmni yn y DU yn sgil penderfyniad Tata i'w gwerthu.

Roedd Tata wedi cymeradwyo absenoldeb Mr Wilkie a'r rheolwyr eraill yn ystod y cyfnod hwnnw, ond nawr fod y cyfnod wedi dod i ben, maen nhw wedi gadael y cwmni.

Edrych yn ôl ar 'oresgyniad olaf Prydain'

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Rhybudd i AS Llafur dros Brexit

Twitter

Mae'r AS Llafur Owen Smith wedi derbyn cerydd gan ei blaid am bleidleisio yn erbyn y mesur i danio Erthygl 50.

Roedd arweinydd y blaid, Jeremy Corbyn, wedi gorchymyn ei ASau i gefnogi'r ddeddfwriaeth.

View more on twitter

Sgertiau i ferched mewn ysgol?

BBC Cymru Fyw

Mae Aelod Cynulliad wedi cefnogi rhieni sy'n anhapus am argymhelliad ysgol i orfodi merched i wisgo sgertiau. 

Mewn llythyr at reini gan bennaeth Ysgol Uwchradd Cei Connah, mae'n dweud ei bod yn ystyried newid polisi gwisg yr ysgol, ond mae Carl Sargeant AC wedi dweud ei fod yn cytuno gyda rhieni sy'n credu bod y syniad yn erbyn cydraddoldeb.

Cory Allen yn symud

Twitter

BBC Sport Wales sy'n trydar y bydd canolwr y Gleision a Chymru, Cory Allen yn symud i chwarae i'r Gweilch y tymor nesa' wrth i ganolwr y Gweilch, Josh Matavesi adael am Newcastle.

View more on twitter

Addasu ffermio tir mynydd yng Nghymru

Daily Post

Mae erthygl gan Andrew Forgrave yn y Daily Post heddiw yn trafod sut y gall ffermio yng Nghymru addasu er mwyn sicrhau bod ffermio tir mynydd yn parhau

Mae cryn drafodaeth wedi bod ynglŷn â dyfodol y diwydiant yn sgil Brexit, ond mae'r erthygl yn trafod sut mae cyfuno ffermio a chadwraeth er mwyn sicrhau bod dyfodol i'r ffermwyr yn ardaloedd mwya' gwledig yng Nghymru.

sheep
bbc

Amseru perffaith!

Marca

Er iddo sgorio i Real Madrid yn ei gêm gynta' wrth ddychwelyd o anaf dros y penwythnos, mae papur newydd Marca yn Sbaen yn credu nad ydy Gareth Bale yn gwbl ffit eto... ond mae'r amseru yn ymddangos yn berffaith i Gymru!

Bydd tîm Chris Coleman yn herio Iwerddon yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018 ar 24 Mawrth.

View more on twitter

Cymraes yn barod am Bencampwriaeth y Byd

Twitter

Mae Laura Deas o Gymru yn paratoi am flwyddyn fawr ar y rhew yn ôl trydar BBC Sport Wales.

View more on twitter

Protest o flaen y Senedd

Twitter

Mae gohebydd gwleidyddol BBC Cymru James Williams wedi trydar o Fae Caerdydd lle mae protest yn digwydd o flaen y Senedd.

View more on twitter

Jackson am fynd yn llawn amser

Twitter

Llofruddiaeth Bae Colwyn: Cyhuddo dynes o gynorthwyo troseddwr

BBC Cymru Fyw

Mae dynes 40 oed wedi ymddangos yn y llys wedi ei chyhuddo o gynorthwyo dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio.

Yr honiad yw bod Susannah Buckley o Fae Colwyn wedi cynorthwyo Dean Cody, sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio David James Kingsbury.

Cafodd corff Mr Kingsbury ei ganfod yn ardal Bryn Heulog y dref ar 5 Ionawr.

kingsbury
Heddlu Gogledd Cymru

Cyhoeddi siaradwyr dadl Brexit

Twitter

Mae ein gohebydd Elliw Gwawr yn dilyn dadl yr arglwyddi ar Brexit heddiw.

Ymysg y Cymry sy'n siarad mae'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, y Farwnes Ilora Finley a'r Barwn Alan Howarth.

View more on twitter

Cynnau tân yn fwriadol?

ITV Cymru

Fe ddywed ITV Wales bod yr heddlu'n ymchwilio i achos honedig o gynnau tân yn fwriadol yng nghapel Calfaria yn Llanelli, Sir Gaerfyrddin.

View more on twitter

Ateb y Galw: Emyr Huws Jones

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Y cyfansoddwr a'r cerddor Emyr Huws Jones sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma, wedi iddo gael ei enwebu gan Lyn Ebenezer yr wythnos dwethaf.

ems
bbc

Uned Wrecsam yn cyfrannu i ymchwil canser

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mae uned mewn ysbyty yn Wrecsan wedi cyfrannu i ymchwil "chwyldroadol" newydd i ganser y brostad.

Roedd uned wroleg Ysbyty Maelor, dan arweiniad Iqbal Shergill, yn un o 11 uned oedd yn rhan o dreial MRI i wella diagnosis y math yma o ganser.

Casgliad y profion oedd bod mwy o ganserau'n cael eu canfod pan fo prawf MP-MRI yn cael ei gynnal cyn i glaf gael biopsi.

Gwersi ysgol?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Pa wersi sydd i'w dysgu o ffrae chwerw Ysgol Llangennech? Y cyn-ddisgybl Huw Edwards sy'n pwyso a mesur mewn erthygl ar adran Gylchgrawn Cymru Fyw.

gwersi ysgol
BBC

'Colli chwaer a ffrind gorau'

BBC Cymru Fyw

Mae brawd dynes gafodd ei llofruddio gan ei chariad yng Nghaerdydd yn dweud ei fod wedi "colli chwaer a ffrind gorau".

Cafodd datganiad gan Zexun Bi ei ddarllen yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Llun.

Bu farw Xixi Bi, 24, ym mis Awst 2016 wedi i Jordan Mathews ymosod arni.

Cafodd y llys Matthews yn euog o lofruddiaeth ddydd Gwener, a bydd yn cael ei ddedfrydu ddydd Mawrth.

Page i droi 'dalen newydd i'r tîm dan 21?

BBC Camp Lawn

Cymeradwyo pennaeth corff trethi

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae pwyllgor cyllid y Cynulliad wedi cymeradwyo penodi Kathryn Bishop yn bennaeth ar gorff trethi newydd Cymru.

Fe bleidleisiodd pob aelod ond un o'r pwyllgor o blaid cymeradwyo Ms Bishop. 

Bydd Awdurdod Cyllid Cymru yn delio â'r trethi bydd y Cynulliad yn eu codi o Ebrill 2018 ymlaen.

Fe gyhoeddodd y Llywodraeth yn ddiweddar mai yn Nhrefforest, Rhondda Cynon Taf, fyddai'r pencadlys, er bod galwadau i'w leoli yn y gogledd.

Cychwyn gwasanaeth bws Bangor-Llundain

Daily Post

Mae gwasanaeth bws rhwng Bangor a Llundain wedi cychwyn dydd Llun, yn ôl y Daily Post.

Cwmni o Lanrwst, Llew Jones, sy'n rhedeg y gwasanaeth ar ran National Express.

Bydd y bws yn galw mewn trefi ar hyd arfordir y gogledd, ynghyd â dinasoedd Lerpwl a Birmingham, ar ei ffordd i Lundain.

Rhybudd i ddyn am ymosod ar actor Y Gwyll

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Aberystwyth wedi cael rhybudd am ymosod ar actor Y Gwyll, Aneirin Hughes.

Cafodd Steven Paul Welsby, 40, ei ryddhau gan ynadon yn y dref ar yr amod na fydd yn troseddu eto o fewn 12 mis.

Roedd Welsby wedi gwadu achosi niwed corfforol, ond cafodd y cyhuddiad hwnnw ei newid i un o ymosod ddydd Llun.

Bydd yn rhaid iddo hefyd dalu iawndal o £50.

Mae dau ddyn arall - Robert Meirion Edwards a Dewi Lloyd Edwards - eisoes wedi derbyn dirwyon mewn cysylltiad â'r ymosodiad.

Bath dryta'r byd?

Daily Mirror

Mae'r Daily Mirror yn datgelu un o gyfrinachau staff gwesty'r Savoy yn Llundain - fe wnaeth un fodel fyd-enwog fynnu cael llaeth gafr o fferm yng Nghymru wedi'i yrru i'r gwesty er mwyn iddi gael bath ynddo!

Fe gostiodd y llaeth £30, ond fe gostiodd y chauffeur i nôl y llaeth o fferm yng Nghymru dros £600!

geifr Pen-y-Gogarth Llandudno
BBC
Go brin mai'r geifr yma ar Ben-y-Gogarth oedd yn gyfrifol!

Dyn yn cyfadde mynd ag arf i'r llys

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wnaeth geisio torri ei wddw'i hun mewn llys wedi cyfadde' dod â chyllell i'r llys.

Fe geisiodd Lukasz Robert Pawlowski, 33 o Ddoc Penfro, niwedio'i hun yn Llys Ynadon Hwlffordd ym mis Ionawr. Roedd yno er mwyn cael ei ddedfrydu am drosedd rhyw.

Heddiw cafodd ei gadw yn y ddalfa a bydd yn cael ei ddedfrydu am fynd ag arf i'r llys ar 6 Mawrth.

Lukasz Pawlowski
Wales News Service

Dathlu'r 50 gyda sglodion am 5c

Wales Online

Yn ôl Wales Online, mae un o siopau sglodion eiconig Caerdydd yn dathlu ei 50 mlwyddiant heddiw - gyda chynnig o baced o jips am 5c.

Cafodd Albany Fish Bar yn ardal Cathays ei agor yn 1967.

Mae'r perchennog Waseem Akhtar hefyd wedi addurno'r siop fel caffi o'r 60au, a dywedodd y bydd yr elw heddiw'n cael ei roi i elusen.

AS o Gymru i arwain dadl ar ddeisebau ymweliad Trump

BBC Cymru Fyw

Prynhawn yma fe fydd Aelodau Seneddol yn trafod ymweliad gwladol Arlywydd yr UDA, Donald Trump â'r DU.

Bydd y ddadl, sydd yn dod wedi i ddeisebau o blaid ac yn erbyn yr ymweliad gael eu harwyddo gan dros 100,000 o bobl, yn cael ei harwain gan AS Gorllewin Casnewydd, Paul Flynn.

may a trump
PA

Chwilio am ddyn 46 oed

Twitter

Y Gymraeg: Galw am gorff newydd

Y Cymro

Ar Taro'r Post heddiw.....

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Pibell wedi byrstio

The Leader

Y Wrexham Leader sy'n dweud bod pibell ddŵr wedi byrstio y bore 'ma gan amharu ar y cyflenwad o ddŵr yfed yn Llaneurgain a Chei Connah.

View more on twitter

Dedfryd am ddwyn arian gan ei fam

Rhyl, Prestatyn & Abergele Journal

Mae gan y Rhyl Journal stori am ddyn oedd yn gaeth i heroin wnaeth ddwyn arian gan ei fam, gan ei gadael gyda dim ond £2 yn ei chyfrif banc.

Cafodd Peter Craig ddedfryd cymunedol o 12 mis wedi iddo gyfadde' dwyn tra'n aros yn ei chartref ym Mhrestatyn, ac fe gafodd orchymyn i dalu £170 o gostau yn ogystal â thalu'r arian yn ôl i'w fam Linda.

Y Seintiau'n colli yn yr Alban

Twitter

Cofio Hedd Wyn yng nghyngerdd agoriadol Eisteddfod Môn

BBC Cymru Fyw

Bydd hanes y bardd Hedd Wyn a'r dynion eraill gafodd eu lladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf yn cael eu cofio ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, trwy waith Requiem newydd y cyfansoddwr Paul Mealor.

Y bardd Grahame Davies sydd wedi creu'r geiriau ar gyfer y gwaith fydd yn cael ei berfformio yn ystod noson agoriadol yr eisteddfod ym Môn.

Cafodd Ellis Humphrey Evans o Drawsfynydd ei ladd yn ystod brwydr Passchendaele ger Ypres ym mis Gorffennaf 1917.

hedd wyn
bbc