a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Carchar am ddarlledu o lys ar Facebook
  2. Cyhuddo'r BBC o sarhau Cymru
  3. Prosiect M4 'ddim wedi'i lunio'n dda'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna ddiwedd y llif byw am ddiwrnod arall.

Dewch yn ôl am fwy o 08:00 bore 'fory, ond tan hynny fe gewch chi'r diweddara' ar ein gwefan.

Gwrthdrawiad ar yr M4

Lama'n casglu sbwriel

Daily Post

Mae anifeiliaid yn aml yn helpu pobl wrth eu gwaith, o ffermwyr gyda chŵn i'r heddlu a cheffylau. Ond dyma enghraifft sydd ychydig yn wahanol...

Mae 'na lama wedi bod yn helpu i gadw strydoedd Sir Ddinbych yn glir o sbwriel yn ôl y Daily Post. 

Mae Domingo'r lama yn cario bin ar ei gefn i gludo sbwriel o'r strydoedd ac mae'n eiddo i Richard Haggerty a Paola Albertazzi a oedd wedi cael llond bol ar weld llanast ar y ffordd.

Eryri yn ei holl ogoniant

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae ffotograffydd gwadd Cymru Fyw y mis yma, Awen Morris, wedi tynnu lluniau o'i milltir sgwâr yn ardal Llanberis yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Llyn Padarn
Awen Morris

Capten yr Elyrch yn canmol Paul Clement

Golwg 360

Mae capten tîm pêl-droed Abertawe, Leon Britton, wedi canmol dulliau hyfforddi’r prif hyfforddwr Paul Clement meddai, Golwg 360.

Mae’r Elyrch wedi codi allan o’r tri isaf yn yr Uwch Gynghrair ar ôl buddugoliaethau dros Lerpwl, Southampton a Chaerlŷr ers iddo gael y swydd.

Paul Clement
Getty Images

Storm Doris ar ei ffordd

Tywydd, BBC Cymru

Dylai'r glaw glirio yn hwyr heno cyn i storm Doris gyrraedd yn yr oriau mân gyda glaw trwm a gwyntoedd cryf.

Bydd y gwyntoedd cryfaf yng Nghymru yn y bore a dechrau'r p'nawn gyda hyrddiadau o rhwng 50 a 80mya cyn gostegu yn nes ymlaen.

Fe fydd hi'n waeth yn gogledd lle mae'r Swyddfa Dywydd wedi rhoi rhybudd oren o wynt cryf - rhybudd melyn sydd yn y de. 

Am fwy, ewch i wefan dywydd y BBC.

Saethau'n dangos cyfeiriad Storm Doris
Swyddfa Dywydd

Gwynt cryf yn achosi trafferthion

Tad addysg Gymraeg?

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Gydag addysg Gymraeg yn dipyn o bwnc llosg ar hyn o bryd mae erthygl yn ein hadran gylchgrawn yn edrych ar gyfraniad ficer o Sir Frycheiniog i ddatblygiad ysgolion Cymraeg.

Roedd Thomas Price - neu 'Carnhuanawc' i roi ei lysenw llenyddol - yn ymgyrchydd cynnar dros yr iaith a'r diwylliant Cymraeg ym myd addysg.

Darlun o Thomas Price
BBC

Colli swydd am regi ar gwsmer

Daily Post

Mae'r Daily Post yn dweud bod rheolwr siop sy'n gwerthu bwydydd iach yn Wrecsam wedi colli ei swydd am regi ar gwsmer a'i alw'n "dew".

Gwrthdrawiad: Cyhoeddi enw dyn fu farw

Heddlu De Cymru

Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw dyn fu farw mewn gwrthdrawiad yn Rhondda Cynon Taf nos Fawrth.

Roedd Thomas Cody, o Gilfynydd ger Pontypridd, yn deithiwr yn y car pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar yr A4119 ger Groes-faen.

Mae Heddlu De Cymru yn parhau i apelio am wybodaeth, a dylai unrhyw welodd y digwyddiad gysylltu gyda nhw ar 101.

Marwolaethau De Affrica: Heddlu'n 'gweithio o amgylch y cloc'

BBC Wales News

Mae'r heddlu yn Ne Affrica wedi dweud eu bod yn "gweithio o amgylch y cloc" i ddarganfod y rhai sy'n gyfrifol am farwolaeth cwpl o dde Cymru.

Cafodd Christine a Roger Solik, 57 a 66 oed, eu darganfod yn farw yn ardal Kwazulu-Natal, tua 50 milltir o'u cartref yn y wlad.

Fe wnaeth y cwpl o Gwm Cynon symud i Dde Affrica yn 1980.

Cwpl De Affrica
BBC

La La Land a'r Cymro

BBC Radio Cymru

Beth yw'r cysylltiad rhwng y ffilm La La Land a Chymro o'r 19eg ganrif?

John Pierce Jones sy'n sôn ar raglen Bore Cothi am fywyd Griffith Jenkins Griffith o Ben-y-bont ar Ogwr a aeth i America yn 14 oed a rhoi ei enw i wahanol lefydd yn Los Angeles, gan gynnwys Arsyllfa Griffith a Griffith Park.

Golygfa o La la land
Llun cyhoeddusrwydd

Arian BBC: Ymateb y gorfforaeth

BBC Cymru Wales

Mae llefarydd ar ran y BBC wedi ymateb yn dilyn beirniadaeth bod y gorfforaeth yn buddsoddi mwy yn Yr Alban nac yng Nghymru.

Dywedodd: "Rydym eisoes yn buddsoddi yn sylweddol yng Nghymru gan gynhyrchu mwy o raglenni ar gyfer y DU gyfan na'n targedau, ac rydym wedi cyhoeddi mesurau pellach fydd yn sicrhau bod ein hallbwn yn adlewyrchu Cymru'n gryfach.

Ychwanegodd bod y BBC yn buddsoddi "degau o filiynau bob blwyddyn mewn teledu cyfrwng Cymraeg", ac y byddai'r buddsoddiad newydd o £8.5m yn helpu i ddarparu "130 awr yn ychwanegol o gynnwys".

"Rydym yn credu y bydd y buddsoddiad hwn wir yn drawsnewidiol ac yn ein galluogi i wasanaethu ein cynulleidfaoedd hyd yn oed yn well.

"Mae anghenion cynulleidfaoedd yn Yr Alban yn wahanol ac o'r herwydd, mae dewisiadau gwahanol wedi eu gwneud sydd yn gofyn wedyn am lefelau gwahanol o ariannu." 

Beiciwr modur yn yr ysbyty wedi gwrthdrawiad

Wales Online

Mae WalesOnline yn dweud bod beiciwr modur wedi ei gludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad yn Llanrhymni yng Nghaerdydd. Mae'r heddlu wedi cau Llanrumney Avenue wedi'r digwyddiad.

Dirwy i gwmni bysus

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni bws oedd yn rhan o ddamwain yn Ffrainc ym mis Gorffennaf y llynedd pan gafodd 15 o blant ysgol eu hanafu wedi ymddangos o flaen llys ar gyhuddiadau oedd ddim yn ymwneud â'r digwyddiad. 

Fe wnaeth Express Motors bledio'n euog o beidio sicrhau bod gyrrwr wedi cael digon o orffwys ac o beidio cofrestru gwaith arall oedd wedi ei wneud gan Melvyn Lane ychydig ddyddiau cyn y digwyddiad yn Ffrainc. Cafodd y cwmni ddirwy o £1,250 gydag ardoll o £125 a £600 o gostau.

Rhodd ariannol er cof am Sue Owen

Daily Post

Mae teulu nyrs a laddwyd pan ddisgynnodd gwrthrych o ben fan ar y ffordd ger Felinheli yn 2016 wedi sôn wrth y Daily Post am y gefngaeth hynod maen nhw wedi ei gael.

Sefydlwyd cronfa wedi marwolaeth Sue Owen a bydd £7,349.31 o'r arian a gasglwyd hyd yma yn cael ei roi i Uned Hergest Ysbyty Gynwedd.

Sue Owen
Llun Teulu
L

Buddsoddiad BBC: 'Briwsion i Gymru'

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r cyhoeddiad am fuddsoddiad gan y BBC yng Nghymru a'r Alban, gan alw eto am ddatganoli darlledu.

"Mae yna sianel newydd i'r Alban, a dim ond brwsion i ni yng Nghymru," meddai cadeirydd y mudiad, Heledd Gwyndaf. 

"Mae'r BBC yn ceisio traflyncu S4C ac wedi cynorthwyo'r Llywodraeth Geidwadol i dorri ein hunig sianel deledu Gymraeg. Chawn ni ddim tegwch i'r Gymraeg na Chymru os yw darlledu yn parhau i gael ei reoli gan Lundain, mae'n bryd datganoli darlledu."

120 mlwyddiant Glaniad Abergwaun

Twitter

Mae cyfrif Twitter Arfordir Penfro yn nodi 220 mlynedd ers i'r 1,400 o filwyr o Ffrainc lanio ger Abergwaun.

Gyda help trigolion yr ardal llwyddwyd i roi stop ar eu bwriad i ymosod drwy fartsio i Fryste.

View more on twitter

Camp y saith mynydd

Rhyl, Prestatyn & Abergele Journal

Mae'r Rhyl Journal wedi llongyfarch Martin Barnett, sydd o Fae Cinmel yn wreiddiol, sydd wedi ymuno â chriw dethol o fynyddwyr sydd wedi dringo'r mynyddoedd uchaf ar y saith cyfandir.

Mae Martin wedi gadael Cymru ers blynyddoedd lawer, ond mae'n dweud ei fod yn falch o'r ffaith iddo fynd â'r Ddraig Goch gydag ef i bob copa.

View more on twitter

Swyddi newydd i Abertawe

Wales Online

Fe ddywed WalesOnline bod cwmni bwydydd iach o China yn bwriadu sefydlu ei bencadlys Ewropeaidd, ynghyd â chanolfan ymchwil a datblygu, yn Abertawe gan greu 38 o swyddi newydd.

Cafodd Acerchem International ei sefydlu yn Shanghai ac mae gan y cwmni gysylltiadau eisoes gyda Phrifysgol Abertawe.

BBC'n 'creu tensiwn'

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Cyn-bennaeth yn 'rhannu siom'

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Duges Caergrawnt yn Nhorfaen

BBC Cymru Fyw

Mae Duges Caergrawnt wedi bod yn ymweld â chynllun yn Nhorfaen sy'n helpu pobl ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Dyma'r tro cyntaf iddi ymweld â Chymru yn ei rôl gydag elusen Action for Children.

Dywedodd staff eu bod yn falch ac yn ddiolchgar bod rhywun mor adnabyddus yn codi ymwybyddiaeth am y problemau sy'n wynebu plant.

Kate
BBC

Mwy o dywydd garw am weddill y dydd

Tywydd, BBC Cymru

Mae mwy o law ar y ffordd am weddill y dydd, a bydd yn drwm ar dir uchel cyn clirio yn hwyr heno.

Ar ôl cyfnod sych, bydd y tywydd garw yn dychwelyd yn yr oriau man wrth i storm Doris gyrraedd gyda glaw trwm a gwyntoedd cryf.

Mae 'na rybudd oren gan y Swyddfa Dywydd yn y gogledd, a rhybudd melyn ar gyfer y de.

Am fwy, ewch i wefan dywydd y BBC.

100 diwrnod cyn ffeinal y merched....

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Cronfa er cof am Andrew 'Pwmps' wedi codi £12,000

BBC Cymru Fyw

Mae cronfa er cof am y dyn camera Andrew 'Pwmps' wedi codi £12,000 ers cael ei sefydlu ym mis Hydref y llynedd.

Bu farw Andrew Davies, neu Andrew 'Pwmps' fel yr oedd yn cael ei adnabod, ym mis Chwefror 2016.

Bwriad y gronfa yw helpu pobl sy'n gweithio yn y cyfryngau creadigol sydd â chanser neu salwch difrifol arall.

Andrew
Alun Lenny

Ar Taro'r Post heddiw.....

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Botham i chwarae dros Gymru!

Rygbi, BBC Cymru

View more on twitter
bothams
BBC
James Botham gyda'i dad Liam (dde) a'i daid Sir Ian

Cyhoeddi tîm dan-20 Cymru

Undeb Rygbi Cymru

Mae pump enw newydd yn y garfan...

View more on twitter

BBC: Cymru'n cael tro gwael?

BBC Cymru Fyw

Mae'r AC Ceidwadol Darren Millar wedi cyhuddo'r BBC o ddilorni Cymru ar ôl cyhoeddi y bydd sianel deledu newydd yn cael ei chreu i'r Alban. 

Ddoe cyhoeddodd y BBC y bydd £8.5m ychwanegol yn cael ei fuddsoddi ar gyfer rhaglenni am Gymru, er bod gwleidyddion wedi gofyn am £30m. 

Yna heddiw mae'r BBC wedi cyhoeddi £30m ar gyfer y sianel newydd. Mae llefarydd Llafur ar y celfyddydau, Kevin Brennan AS, hefyd wedi dweud ei bod yn ymddangos bod Cymru'n cael tro gwael o gymharu â'r Alban.

Cynllun i wella'r M4 'ddim wedi'i lunio'n dda'

BBC Cymru Fyw

Mae Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru wedi rhybuddio na ddylai'r llywodraeth wario £1.1bn ar wella'r M4 ger Casnewydd.

Bydd ymchwiliad cyhoeddus i'r prosiect yn dechrau'r wythnos nesaf, ond dywedodd Sophie Howe nad oedd y cynllun "wedi'i lunio'n dda".

Mae Llywodraeth Cymru eisiau adeiladu'r ffordd liniaru newydd er mwyn lleihau tagfeydd ar yr M4 ger twneli Bryn-glas.

M4
BBC

Carchar am ffilmio mewn llys

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd bod dyn o Lanilltyd Faerdref wedi cael ei garcharu am fis am ddirmyg llys.

Roedd David Davies wedi darlledu tystiolaeth gan dyst yn Llys y Goron Caerdydd ar wefan Facebook, ond cafodd ei arestio wedi i aelod o'r cyhoedd dynnu sylw'r heddlu at y digwyddiad.

Ffotograffydd gwadd

BBC Cymru Fyw

Rheolwr newydd i Met Caerdydd

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd bod gan dîm pêl-droed Met Caerdydd reolwr newydd yn dilyn trafodaethau o fewn y clwb.

Cyhoeddodd Dr Christian Edwards ei fod bellach yn mynd i weithredu fel cynorthwy-ydd i'r rheolwr newydd Dr Wayne Allison yn Uwchgynghrair Cymru.

Rhybudd oren yfory

Rhybudd Oren

Mae'r Swyddfa Dywydd wedi diweddaru eu rhybuddion tywydd ar gyfer fory yng Nghymru oherwydd Storm Doris. Mae rhybudd melyn am wyntoedd cryfion mewn grym ar gyfer y wlad i gyd rhwng 05:00 a 20:00, ond mae rhybudd oren - mwy difrifol - mewn grym yn siroedd y gogledd rhwng 06:00 a 20:00 gyda rhagolygon o wyntoedd yn hyrddio hyd at 70-80 m.y.a.

View more on twitter

Mwy o achosion canser newydd yng Nghymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae ystadegau diweddara' Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos cynnydd o 10% yn nifer yr achosion newydd o ganser yng Nghymru rhwng 2006 a 2015.

Y prif rheswm am hyn, medd y corff,  yw bod mwy o bobl hŷn oed gweithio yn y boblogaeth a newid yn y ffactorau risg o ganser mewn cymdeithas.

Mae'r nifer uchaf o achosion newydd o ganser mewn pobl rhwng 65-69 oed, sydd ddeng mlynedd yn iau nag yn 2006, ac mae un o bob tri achos newydd yn digwydd mewn pobl o dan 65 oed.

Gêm newydd yn 'torri tir newydd' yn y Gymraeg

Blog

Ar flog Fideo Wyth mae Elidir Jones yn dweud fod cwmni Quantum Soup yn "torri tir newydd" drwy ddatblygu fersiynau Cymraeg a Saesneg o'u gêm newydd, Talesinger: Voice of the Dragon.

"O’r diwedd, mae’r bennod nesaf yn hanes gemau prif-ffrwd Cymraeg bron yma," meddai Elidir Jones.  

Talesinger
YouTube

Lôn ar gau ar Bont Hafren

Teithio BBC Cymru

Mae un lôn ar gau i'r ddau gyfeiriad ar M48 Pont Hafren oherwydd y gwyntoedd cryfion rhwng C2 Casgwent a C1 yr A403.

Mae'r cyflymdra wedi ei gyfyngu i 40 mya hefyd.

Apêl am wybodaeth wedi gwrthdrawiad farwol

Heddlu De Cymru

Mae Heddlu De Cymru yn apelio am wybodaeth ar ôl gwrthdrawiad angheuol ddoe ar yr A4119 y Groes-faen ger y gyffordd gyda Ffordd Tynant.

Bu farw dyn mewn car Citreon Xsara lliw piws yn y gwrthdrawiad. Gofynnir i unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 1700068432.

Seremonïau dinasyddiaeth ar y Maes??

BBC Cymru Fyw

Mae adroddiad gan y grŵp Ceidwadol 'Modern Britain' wedi awgrymu y dylid cynnal seremonïau dinasyddiaeth ar gyfer mewnfudwyr ar draws y DU tebyg i'r rhai sy'n cael eu cynnal yn America ac Awstralia. 

Maen nhw hefyd yn awgrymu lleoliadau ar draws y DU i gynnal y digwyddiadau yn hytrach na'u cynnal mewn neuaddau tref neu swyddfeydd cofrestru, ac un o'r lleoliadau hynny yw'r Eisteddfod Genedlaethol. 

Does neb o'r Eisteddfod wedi ymateb i'r adroddiad hyd yma!

steddfod
BBC