a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ni am heddiw. 

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

  Y Senedd
 2. Y Mesur yn symud i Gyfnod Dau

  Mae'r aelodau yn cytuno yn ddi-wrthwynebiad ar egwyddorion cyffredinol Mesur Iechyd y Cyhoedd (Cymru).

  Felly fe fydd y Mesur yn symud i Gyfnod Dau. Mae disgwyl i'r trafodion gael eu cwblhau erbyn Ebrill 7 2017. 

 3. 'Dim i ddelio gyda her iechyd cyhoeddus mwya ein hamser - gordewdra'

  Mae Caroline Jones UKIP yn mynegi siomedigaeth "nad yw'r mesur hwn yn gwneud dim i ddelio gyda her iechyd cyhoeddus mwya ein hamser - gordewdra". 

  Caroline Jones
 4. 'Anfoddhaol'

  Ym marn y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadola Deddfwriaethol , sy'n cael ei gadeirio gan yr aelod Llafur Huw Irranca-Davies, mae'n "anfoddhaol nad oedd y Memorandwm Esboniadol yn cymharu'r Mesur a gyflwynwyd i'r Cynulliad Cenedlaethol â'r Mesur a wrthodwyd yn y Pedwerydd Cynulliad. Yn ein barn ni, byddai hynny wedi bod yn ddull mwy tryloyw."

  Huw Irranca-Davies
 5. Angen cyllid ychwanegol i awdurdodau lleol i dalu am y costau ychwanegol

  Mae Simon Thomas, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, yn cyflwyno adroddiad y pwyllgor.

  Ymhlith yr wyth o argymhellion mae'r pwyllgor yn dweud y dylai Llywodraeth Cymru ddarparu cyllid ychwanegol i awdurdodau lleol i dalu am y costau ychwanegol y byddent yn eu hwynebu wrth roi darpariaethau’r Mesur hwn ar waith.

 6. Mesurau i daclo gordewdra

  Mae Dai Lloyd, Cadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, yn cyflwyno adroddiad y pwyllgor sy'n cynnwys 19 o argymhellion.

  Ymhlith yr argymhellion mae cyflwyno mesurau i daclo gordewdra, ymestyn y cyfyngiadau ar ysmygu i leoliadau addysg a gofal plant y blynyddoedd cynnar a gwahardd rhoi twll neu wneud trefniadau i roi twll mewn rhan bersonol o gorff person sydd o dan 18 oed.

  Dai Lloyd
 7. Dadl ar Fesur Iechyd y Cyhoedd

  Am yr awr nesaf mae yna ddadl ar Egwyddorion Cyffredinol Mesur Iechyd y Cyhoedd (Cymru).

  Dyma'r ail ymgais i gyflwyno'r mesur a dyw e ddim bellach yn cynnwys gwaharddiad ar ddefnyddio e-sigarennau mewn rhai mannau cyhoeddus.

  Fe fethodd yr ymgais gyntaf i basio'r mesur ym mis Mawrth y llynedd. 

  Byddai'r mesur yn cyflwyno rheolau newydd ar ardaloedd di-fwg, tatŵs a thai bach cyhoeddus.

  Cynigion y mesur
 8. Dim gwrthwynebiad mewn egwyddor i Fanc Buddsoddi Ewrop

  Wrth ymateb i gadarnhad Mr Drakeford bod cais wedi ei wneud am fenthyciad ar ran landloriaid cymdeithasol cofrestredig i Fanc Buddsoddi Ewrop, mae Mark Reckless UKIP yn dweud nad oes gan UKIP wrthwynebiad mewn egwyddor i'r banc.

  Mae'n gofyn a oes "gor-bwyslais ar gael pethau oddiar y fantolen gyhoeddus".

  Mark Reckless
 9. Gallai'r llywodraeth greu 'cynhwysedd mwy i fuddsoddi'

  Mae Adam Price Plaid Cymru yn dweud bod gan y llywodraeth "y cyfle i wneud mwy ac i fod yn fwy arloesol na'r hyn sydd wedi ei gyhoeddi heddiw, i greu cynhwysedd mwy i fuddsoddi."

  Adam Price
 10. Tri phrosiect cyfalaf mawr drwy bartneriaeth cyhoeddus-preifat newydd

  Mae Mr Drakeford yn dweud y bydd tri phrosiect cyfalaf mawr a fydd yn cael eu darparu drwy fath newydd o bartneriaeth cyhoeddus-preifat, sef y Model Buddsoddi Cydfuddiannol. 

  Bydd y tri chynllun - sef cwblhau'r gwaith i wneud yr A465 o Ddowlais Top i Hirwaun yn ffordd ddeuol; y ganolfan ganser newydd yn Felindre; a darparu cyfran sylweddol o fuddsoddiad yng ngham nesaf rhaglen ysgolion yr unfed ganrif ar hugain  - yn ffurfio tuag un biliwn o bunnau (£1bn) o fuddsoddiad newydd.   

  Mark Drakeford
 11. Cyllid Arloesol: Model Buddsoddi Cydfuddiannol

  Mae'r aelodau nawr yn gwrando ar ddatganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford: Cyllid Arloesol: Model Buddsoddi Cydfuddiannol.

 12. 'Ddim wedi fy mherswadio ein bod ni'n cael y gwerth am arian'

  Mae Mr Skates yn dweud "Rhwng arian cyhoeddus yn cael ei ddarparu i gynnal teithio am ddim i bobl hŷn a phobl anabl, gwasanaethau bws dan gytundeb ar gyfer trafnidiaeth gymunedol ac arian yn cael ei ddarparu ar gyfer cefnogi gwasanaethau trenau yng Nghymru, mae buddsoddiad y sector cyhoeddus yn ein rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus oddeutu hanner biliwn o bunnau'n flynyddol.

  "Dydw i ddim wedi fy mherswadio'n llwyr ein bod ni'n cael y gwerth am arian y mae gan bobl Cymru yr hawl i'w ddisgwyl."

  Mae'n ychwanegu y bydd e yr wythnos nesaf yn cyhoeddi ymgynghoriad cyhoeddus ar "gyfres o fesurau awgrymedig allai, yn y tymor hir, ddiwygio'r ffordd y mae gwasanaethau bysiau yn cael eu cynllunio a'u cyflwyno ar draws Cymru." 

  Ken Skates
 13. Dyfodol Gwasanaethau Bysiau Lleol

  Yr eitem nesaf yn y Siambr yw datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates ar ddyfodol Gwasanaethau Bysiau Lleol.

  Yn ôl Llywodraeth Cymru "Bob dydd, mae 63,000 o bobl yn dibynnu ar fysiau i deithio i'r gwaith ac mae rhyw 350,000 o deithiau yn cael eu gwneud bob dydd er mwyn cyrraedd apwyntiadau ysbyty, gweld ffrindiau, siopa neu wneud gweithgareddau hamdden."

  Yn 2015-16 fe wnaeth TrawsCymru  gludo dwy filiwn o deithwyr.

  bws
 14. 'Tenau yn nhermau gweithredoedd'

  Ar ran Plaid Cymru, mae Simon Thomas yn dweud datganiad Ysgrifennydd y Cabinet yn "denau yn nhermau gweithredoedd fyddai'n codi o'r adroddiad".

  Mae'n cwestiynu hi ar adnoddau ac arweinyddiaeth, ac yn awgrymu ymhen blwyddyn neu ddwy bod y llywodraeth yn comisiynu "arfarnwr hollol annibynnol"  i edrych ar y cynnydd sydd wedi cael ei wneud.

  Simon Thomas
 15. Y Llywodraeth eisioes yn gweithredu ar nifer o'r argymhellion

  Mae'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams yn dweud bod Llywodraeth Cymru eisioes yn gweithredu ar nifer o'r argymhellion, o greu academi genedlaethol newydd ar gyfer arweinyddiaeth, trawsnewid addysg cychwynnol athrawon, lansio safonau proffesiynol newydd a chyflwyno trefn genedlaethol ar gyfer dysgu proffesiynol.

  Kirsty Williams