a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am y tro. 

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory.

 2. Llacio rheolau cadw dofednod

  BBC Cymru Fyw

  Bydd perchnogion dofednod yn cael cadw'r anifeiliaid tu allan wrth i Lywodraeth Cymru lacio rhai o'r rheolau yn ymwneud ag atal y ffliw adar rhag lledaenu.

  Yn wreiddiol fe wnaeth y llywodraeth orchymyn fod yn rhaid i ddofednod aros dan do.

  Ond o ddydd Mawrth fe fydd caniatâd i gadw dofednod y tu allan, cyn belled a bod y perchnogion yn dilyn canllawiau penodol.

  Mae'r undebau amaethyddol wedi croesawu'r newidiadau.

  Ieir
 3. Beth yw gwerth gwario ar feithrin cerddorion ifanc?

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Ar wefan Cylchgrawn Cymru fyw, mae Jan Gould o Gaerdydd yn dweud bod y gwahaniaeth gall gweithgarwch cerddorol ei wneud i fywydau pobl ifanc a phlant yn "werth y byd".

  
     "Yn ystod y saith mlynedd diwethaf, ry'n ni'n amcangyfrif bod dros 2,000 o blant yr ardal wedi bod yn rhan o'r rhaglen."
  Image caption: "Yn ystod y saith mlynedd diwethaf, ry'n ni'n amcangyfrif bod dros 2,000 o blant yr ardal wedi bod yn rhan o'r rhaglen."
 4. Y lle gwaethaf i fyw yng Nghymru?

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn dweud bod gwefan sydd wedi cyhoeddi mai un o drefi'r gogledd yw'r lle gwaethaf i fyw yng Nghymru wedi achosi dipyn o ffrae yn lleol .

  Yn ôl iLiveHere UK, Y Rhyl yw'r lle gwaethaf yn y wlad.

 5. Rhybudd o rew

  Y Swyddfa Dywydd

  Mae'r Swyddfa Dywydd wedi rhoi rhybudd melyn ar gyfer Cymru ar gyfer rhew nos Lun, gan olygu amodau gyrru anodd.

  Hefyd fe fydd y tymheredd mewn rhai ardaloedd yn gostwng o dan bwynt rhewi fore dydd Mawrth.

  Cymru
 6. O diar...

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Roedd 'na wynebau coch iawn yn seremoni'r Oscars nos Sul wrth i Warren Beatty a Faye Dunaway gael yr amlen anghywir cyn cyhoeddi'r wobr am y ffilm orau.

  Tra roedd tîm cynhyrchu  La La Land  yn cyflwyno eu diolchiadau, fe sylweddolodd y trefnwyr bod y ffilm anghywir wedi ei chyhoeddi.  Moonlight  oedd wedi ennill mewn gwirionnedd.

  Rydym ninnau'r Cymry hefyd, o bryd i'w gilydd, yn medru g'neud llanast o bethau. Cofio'r rhain ?

  Oscars
 7. Arestio dyn wedi gwrthdrawiad Wrecsam

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae dyn 29 oed wedi cael ei arestio a'i ryddhau ar fechnïaeth ar ôl i gar daro cerddwr yn ardal Queensway Wrecsam bore Llun.

  Digwyddodd y gwrthdrawiad tua 10:15 rhwng dyn a Vauxhall Vectra du.

 8. Eira yn Llanberis

  Twitter

  A hithau bron yn fis Mawrth, mae Bleddyn Jones-Pearson wedi trydar y llun yma'n dangos blanced o eira ffres ar fynyddoedd yn Llanberis.

  View more on twitter
 9. Cam-drin plant: Gwrandawiad cyhoeddus cyntaf

  BBC Cymru Fyw

  Dros ddwy flynedd a hanner ers sefydlu'r ymchwiliad i achosion hanesyddol o gam-drin plant yng Nghymru a Lloegr, mae'r gwrandawiad cyhoeddus cyntaf wedi agor.

  Mae'n canolbwyntio i ddechrau ar achosion plant o Brydain gafodd eu hanfon i fyw i rannau eraill o'r ymerodraeth Brydeinig rhwng y 40au a'r 70au.

  Yn ôl bargyfreithiwr yr ymchwiliad, mae yna dystiolaeth bod miloedd o'r plant wedi wynebu camdriniaeth gorfforol a rhywiol.

 10. M&S yn trydar yn Gymraeg

  Twitter

  Mae'r cwmni M&S wedi trydar yn y Gymraeg y prynhawn yma, yn ymateb i erthygl y newyddiadurwr Carolyn Hitt, sy'n sgrifennu am ei phrofiad o ddysgu Cymraeg ar wefan Wales Online . Mae'n sôn am gynnal sgwrs yn y Gymraeg gydag aelod o staff yn un o'u siopau yng Nghaerdydd. 

  View more on twitter
 11. Ceisio atal myfyrwraig rhag cael ei halltudio

  BBC Cymru Fyw

  Mae aelod seneddol Arfon, Hywel Williams, wedi ysgrifennu at Lefarydd Tŷ'r Cyffredin er mwyn ceisio atal un o'i etholwyr rhag cael ei halltudio yn ôl i Sri Lanka.

  Dywed Mr Williams fod Shiromini Satkunaraja sy'n fyfyriwr ym mhrifysgol Bangor yn wynebu cael ei halltudio fory.

  Dywedodd ei bod wedi byw yn y DU ers yn 12 oed a bod o fewn tri mis i gwblahu ei gradd.

  Galwodd am gyngor y Llefarydd ynglŷn â beth i wneud nesaf gan nad yw'r Gweinidog Mewnfudo wedi ymateb i'w geisiadau am ymyrryd yn y mater.

  Hywel
 12. Proffil ffug: Dedfrydu dyn

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn dweud bod dyn 25 oed wnaeth greu proffil ffug ar Facebook er mwyn ceisio perswadio merch ifanc i yrru lluniau anweddus o'i hun wedi ei garcharu. .

  Roedd Kyle Pritchard wedi dweud ei fod yn 17 ac wedi defnyddio enw ffug.

 13. 18 prentisiaeth newydd drwy’r Urdd

  Golwg 360

  Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi y bydd cyfle i 18 o bobl ifanc weithio gyda’r mudiad fel prentisiaid o fis Medi ymlaen, yn ôl gwefan Golwg360 .

 14. Gwaith ar fin dechrau ar bier Bae Colwyn

  Cyngor Sir Conwy

  Dywed Cyngor Conwy y bydd contractwyr yn dechrau'r gwaith o atgyweirio pier Bae Colwyn ddydd Mercher.

  Heddiw bu'r contractwyr yn trwsio'r ffens o amgylch y pier wnaeth gwympo i'r môr ddechrau'r mis.

  Bydd y gwaith yn cynnwys datgysylltu'r darn sydd wedi cwympo oddi wrth weddill y pier a chlirio'r darnau hynny oddi yno.

  Mae disgwyl i'r gwaith atgyweirio gymryd tua thair wythnos.

  Pier Bae Colwyn
 15. Marwolaeth merch ifanc: Ymddiheuriad

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Cyngor Meddygol Cyffredinol (CMC) yn dweud y bydd yn ystyried y rheolau o amgylch rhoi gwybod i gleifion a'u teuluoedd mewn achosion o fethiannau meddygol.

  Daw yn dilyn achos Elile-May Clark, merch bump oed fu farw yn dilyn pwl difrifol o asthma , a hynny ar ôl i feddyg wrthod ei gweld gan ei bod yn hwyr i'r apwyntiad.

  Digwyddodd y broses disgyblu y tu ôl i ddrysau caeedig, a ni chafodd teulu Ellie-May wybod am y penderfyniad i rybuddio'r meddyg teulu yn yr achos.

  Nawr mae Prif Weithredwr y CMC, Charlie Massey, wedi ymddiheuro i deulu Ellie-May, gan ddweud nad yw'r system wedi gweithio yn yr achos yma.

  Ellie May Clark
 16. Pryder am ddyn ar goll ers pythefnos

  South Wales Evening Post

  Mae'r South Wales Evening Post yn dweud bod pryder cynyddol am ddyn sydd ar goll o Abertawe ers pythefnos .

  Mae Andrew Guy King o ardal Uplands yn y ddinas.

 17. 'Risg uchel' mewn llyn lle bu farw tri

  BBC Cymru Fyw

  Mae "ffactorau risg uchel" mewn llynnoedd ym Mhenfro lle bu farw tri o bobl yn 2015 .

  Cafodd adroddiad ei gomisiynu gan Bartneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin ar ran teulu Robert Mansfield, dyn wnaeth foddi yn Llyn y Felin ym Mhenfro.

  Bu farw Robert John Lyall, 57 a Wayne Anthony Young, 52, yn yr un llyn yn ystod digwyddiadau gwahanol.

  Cyngor Sir Benfro sy'n gyfrifol am y llynnoedd ac roedd yr awdurdod wedi eu hasesu'n risg isel.

  Llyn y Felin
 18. 'Ffolineb' gyrru myfyrwraig yn ôl, medd AS

  Taro'r Post

  BBC Radio Cymru

  Mae AS wedi dweud wrth raglen Taro'r Post y bydd yn codi achos myfyrwraig o Brifysgol Bangor sy'n wynebu cael ei hanfon o'r wlad yn ôl i Sri Lanka, er ei bod yng nghanol cwrs peirianneg drydanol.

  Cafodd Shiromini Satkunarajah, 20, ei geni yn Sri Lanka ond mae wedi byw ym Mhrydain ers wyth mlynedd .

  Mae miloedd wedi arwyddo deiseb yn galw i newid y penderfyniad i'w gyrru o'r wlad.

  Dywedodd AS Plaid Cymru, Hywel Williams, ei fod yn "ffolineb" i'w hanfon yn ôl i Sri Lanka.

  Mae'r Swyddfa Gartref yn dweud nad ydyn nhw'yn gwneud sylw ynglŷn ag achosion unigol.

  Shiromini
 19. Cawodydd yn symud i'r dwyrain

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd cawodydd yn symud tua'r dwyrain gydol y pnawn, rhai yn drwm gyda chenllysg, mellt a tharanau yn bosib, ac eira'n bosib ar dir uchel.

  Bydd y tymheredd yn 8C ar ei uchaf.

  Am fwy ewch i'r wefan dywydd .