a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Rubbish tip

Aelodau Cabinet Ceredigion yn penderfyu cadw safle Gwastraff Rhydeinion, ger Llanarth, ar agor on lleihau ei oriau agor.

Darllen mwy
cyngor ceredigion

Aelod o'r cyhoedd yn darganfod dogfennau ac adroddiadau cyfrinachol ar gael i'r cyhoedd ar wefan Cyngor Ceredigion.

Darllen mwy
Ysgol Henry Richard

Cyngor Ceredigion yn cyhoeddi nad oes disgwyl i gampws newydd ysgol ardal Henry Richard yn Nhregaron agor nes mis Hydref.

Darllen mwy
Cartwn o dai bach cyhoeddus

Tair awdurdod yng Nghymru yn ariannu dim un tŷ bach cyhoeddus, a nifer wedi eu trosglwyddo i ofal cynghorau trefi a chymuned.

Darllen mwy
gwylanod yn bwyta sbwriel

Mae cyfrifoldeb ar bobl Aberystwyth i sicrhau fod cynllun peilot newydd i leihau sbwriel ar y strydoedd yn llwyddiant, medd cynghorydd.

Darllen mwy
theatr felinfach

Cyngor Ceredigion yn dweud y byddan nhw'n ymchwilio ymhellach i'r posibilrwydd o adleoli Theatr Felinfach i adeilad newydd.

Darllen mwy
Ysgol Cilcennin

Cabinet Cyngor Ceredigion yn cymeradwyo cynnig i gau ysgolion cynradd Beulah, Trewen a Cilcennin, ond cadw Ysgol Cenarth ar agor.

Darllen mwy
Croesawu Eisteddfod 2020 i Dregaron
Ellen ap Gwynn yn dweud y bydd yn braf mynd â'r Eisteddfod Genedlaethol i "safle hollol wahanol" yn Nhregaron yn 2020.
stryd aberteifi

Cwynion am ddiffyg ymgynghori ynghylch cau stryd brysur yn Aberteifi oherwydd gwaith i adnewyddu to'r farchnad hanesyddol.

Darllen mwy
Ysgol Penweddig

Rhybudd y gallai Ysgol Penweddig yn Aberystwyth wynebu "colli aelod o staff y flwyddyn" oherwydd costau PFI.

Darllen mwy
Pryderon fod cynllun PFI yn peryglu staffio Ysgol Penweddig
Pryderon fod cynllun PFI yn peryglu staffio Ysgol Penweddig yn Aberystwyth.
Ysgol Ffynnonbedr

Aled Scourfield

Gohebydd BBC Cymru

Pwyllgor Rheoli Datblygu Cyngor Ceredigion yn gwrthod cais dadleuol i godi 20 o unedau fforddiadwy ar safle hen ysgol yn Llanbed.

Darllen mwy
Traeth Dolau

Traeth yng Ngheredigion wedi ailagor ar ôl i slyri fferm lygru nant sy'n llifo ato.

Darllen mwy
Treth

Elusennau'n galw ar weinidogion i roi'r gorau i'r anghysondeb eithrio treth y cyngor sy'n bodoli i bobl sy'n gadael gofal.

Darllen mwy
Traeth Dolau

Traeth poblogaidd yng Ngheredigion ar gau i'r cyhoedd ar ôl i slyri fferm lygru nant sy'n llifo i'r traeth.

Darllen mwy
Graphic of council logos

Llywodraeth Cymru wedi atgyfodi cynlluniau a allai weld nifer y cynghorau yng Nghymru yn cael eu torri i gyn lleied â deg awdurdod.

Darllen mwy
Arian

Ar ôl clywed fod y cyngor mewn sefyllfa, ddifrifol cynghorwyr Sir Benfro yn pleidleisio o blaid cynnydd o 12.5% yn Nhreth y Cyngor.

Darllen mwy
hwylio

Pryder y gallai cynnydd yn ffïoedd angori cychod yng Ngheredigion arwain at wagio harbwr Aberaeron.

Darllen mwy
claddu

Cyngor Ceredigion yn penderfynu cael gwared â'r tâl am gofrestru marwolaeth plant.

Darllen mwy
Ysgol Gynradd Ffynnonbedr

Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan yn pleidleisio o blaid gwrthwynebu cynlluniau i godi tai fforddiadwy ar safle hen ysgol.

Darllen mwy
Ysgol Ffynnonbedr

Aled Scourfield

Gohebydd BBC Cymru

Gwrthwynebiad i gynlluniau i godi 21 o unedau fforddiadwy ar safle hen Ysgol Gynradd Ffynnonbedr yn Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion.

Darllen mwy
Arwydd iaith

Cymru Fyw sydd yn edrych yn fanylach ar rai o'r prosiectau sydd wedi cael nawdd gan Lywodraeth Cymru er mwyn hybu'r Gymraeg.

Darllen mwy
Ysgol Trewen

Cabinet Cyngor Ceredigion yn argymell ystyried opsiwn i gau ysgolion Beulah, Cenarth a Threwen a sefydlu ysgol fyddai'n gweithredu dros dri safle.

Darllen mwy
Ysgol Beulah

Cynghorydd yng Ngheredigion yn rhybuddio y gallai pentrefi de'r sir "wywo" os yw ysgolion bach lleol yn cau.

Darllen mwy
Calon Tysul

Cyngor Ceredigion yn trosglwyddo gofal dros Ganolfan Hamdden Llandysul i fwrdd ymddiriedolwyr pwll nofio'r dref.

Darllen mwy
Bodlondeb

Cynghorwyr Ceredigion yn gwrthod cais fyddai'n caniatau i'r cyngor llawn ailystyried penderfyniad i gau cartef preswyl yn Aberystwyth.

Darllen mwy
lyncs

Mae wedi dod i'r amlwg bod ail lyncs o sŵ Wild Animal Kingdom yn y Borth yng Ngheredigion wedi marw.

Darllen mwy
Gwarchod arfordir yn 'fatero o ddiogelwch cenedlaethol'
Arweinydd Cyngor Ceredigion yn cwestiynu a ydy cynghorau ardaloedd arfordirol yn cael eu "digolledu'n iawn" am waith ar amddiffynfeydd môr.
Eifion Evans

Eifion Evans, y dirprwy presennol, yn cael ei benodi'n brif weithredwr mewn cyfarfod llawn o Gyngor Ceredigion nos Lun.

Darllen mwy

Gethin James yn ystyried ei ddyfodol

Etholiadau Lleol 2017

Gethin James, sydd wedi colli ei sedd fel ymgeisydd annibynnol yng Ngheredigion, yn dweud ei fod yn ystyried ei ddyfodol fel aelod o UKIP, gan ddweud ei fod yn anhapus gyda'r arweinydd presennol.

Gethin James yn ystyried ei ddyfodol

Ymateb cyn-arweinydd Ceredigion

Etholiadau Lleol 2017

Cyn-arweinydd Cyngor Ceredigion, Ellen ap Gwynn sy'n son am yr angen i drafod gyda phleidiau eraill yn y sir mewn gobaith o reoli.

Ellen ap Gwyn

Arweinydd Ceredigion yn ddiogel

Twitter

Ddrwg gen i'ch cadw chi....

Twitter

Dem.Rhydd. yn cadw sedd

Twitter

Un arall i Plaid Cymru...

Twitter

Plaid Cymru'n cadw dwy sedd yng Ngheredigion

Twitter

Ailgyfrif mewn ward yng Ngheredigion

Twitter

Plaid Cymru'n cipio sedd yng Ngheredigion

Twitter

Dau'n cadw'u seddi yn Llanbed

Twitter