a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Steamed mussels

Cyngor Conwy i drafod cynlluniau i gynorthwyo cwmni er mwyn gwarchod diwydiant cregyn gleision unigryw'r ardal.

Darllen mwy
A55 Llanddulas sign

Disgwyl oedi i yrwyr am bum wythnos yn Llanddulas wrth i waith atgyweirio ddigwydd ar ffordd yr A55.

Darllen mwy
The new headquarters for Conwy council in Colwyn bay

Cais Rhyddid Gwybodaeth yn datgelu y bydd rhent pencadlys Cyngor Conwy yn costio £1.5m y flwyddyn i drethdalwyr am gyfnod o 40 mlynedd.

Darllen mwy
Venue Cymru yn Llandudno

Cabinet Cyngor Conwy yn cytuno i roi £1.5m tuag at y gwaith o godi mynedfa newydd, a newid y gwagle tu fewn i Venue Cymru.

Darllen mwy
Cartwn o dai bach cyhoeddus

Tair awdurdod yng Nghymru yn ariannu dim un tŷ bach cyhoeddus, a nifer wedi eu trosglwyddo i ofal cynghorau trefi a chymuned.

Darllen mwy
conwy

Cyngor Conwy'n amddiffyn y penderfyniad i beidio â gwneud y gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer swydd pennaeth addysg dros dro.

Darllen mwy
Mochdre

Mae wedi dod i'r amlwg bod Cyngor Conwy wedi gwario bron i £400,000 o arian trethdalwyr yn rhentu adeilad gwag.

Darllen mwy
Sbwriel

Cynghorwyr sir Conwy wedi penderfynu ymestyn cytundeb gyda chwmni dadleuol sy'n gweithredu gwasanaeth sbwriel.

Darllen mwy
e.coli

Swyddogion iechyd yn cynnig sgrinio yn dilyn tri achos o E.coli mewn teulu yn Sir Conwy.

Darllen mwy
zip world forest

Perchennog atyniad twristiaid yn ddig wedi i wardeniaid fynd ar ei dir ar ran y cyngor sir a rhoi dirwyon i'w gwsmeriaid am daflu sbwriel.

Darllen mwy
Sir Ddinbych

Siôn Pennar

Gohebydd BBC Cymru

Cynghorwyr Sir Ddinbych yn dweud y byddai gorfodi awdurdodau lleol i uno yn "tanseilio gwasanaethau".

Darllen mwy
Cyngor Conwy

Canran y Cymry Cymraeg sy'n cael eu cyflogi gan Gyngor Sir Conwy i swyddi ble mae'r iaith yn hanfodol neu'n ddymunol yn gostwng i lai na hanner.

Darllen mwy
Golygfa o'r awyr o'r ffordd rhwng Llanfairfechan a Phenmaenmawr

Y llywodraeth yn ymgynghori ar wella rhan o'r A55 rhwng Llanfairfechan a Phenmaenmawr.

Darllen mwy
ysgol rhydgaled

Cymuned yn Sir Conwy i dderbyn swm sylweddol o arian er mwyn hybu'r Gymraeg yn yr ardal, bedair blynedd wedi i ysgol y pentref gau.

Darllen mwy
Iard ysgol

Plant mewn ysgol yng Nghonwy wedi eu gwahardd rhag chwarae ar eu hiard newydd am ei fod yn "beryglus ac anaddas".

Darllen mwy
Pafiliwn pier Llandudno

Oedi pellach cyn gwneud penderfyniad ar gynlluniau fflatiau pier Llandudno yn dilyn ymyrraeth gan Lywodraeth Cymru.

Darllen mwy
Bin

Bydd biniau sbwriel yn cael eu casglu unwaith pob pedair wythnos ar draws Sir Conwy o fis Medi ymlaen.

Darllen mwy
Murluniau Eric Ravilious ym mhier Bae Colwyn

Gwaith wedi dechrau i ddiogelu murluniau pier Bae Colwyn wrth iddo gael ei ddymchwel.

Darllen mwy
Arian

Ar ôl clywed fod y cyngor mewn sefyllfa, ddifrifol cynghorwyr Sir Benfro yn pleidleisio o blaid cynnydd o 12.5% yn Nhreth y Cyngor.

Darllen mwy
biniau

Cynghorwyr yng Nghonwy wedi pleidleisio na ddylid dechrau ar gasgliadau biniau bob pedair wythnos, nes bod mesurau mewn lle i gynorthwyo trigolion gyda'r system newydd.

Darllen mwy
Iechyd meddwl

Adroddiad yn dweud bod bwrdd iechyd yn amharu ar waith i fynd i'r afael â phroblemau o fewn gwasanaethau iechyd meddwl.

Darllen mwy
biniau

Pleidlais derfynol yn golygu mai Cyngor Conwy yw'r awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i gyflwyno trefn casglu biniau unwaith y mis.

Darllen mwy
Silverstone

Cleddyf o Nepal, cartŵn Disney gwreiddiol a thocynnau i Grand Prix ymhlith anrhegion i gynghorwyr Cymru.

Darllen mwy
Biniau

Cynghorwyr yng Nghonwy yn trafod cynnig i gael gwared ar gynllun prawf sy'n golygu fod biniau du yn cael eu casglu unwaith y mis.

Darllen mwy
Biniau llawn sbwriel

Cynghorwyr Sir Conwy yn ceisio atal arbrawf i wagio biniau miloedd o gartrefi pob pedair wythnos yn unig, gan ddadlau ei fod yn annheg.

Darllen mwy
Biniau

Ni fydd cynlluniau i gasglu biniau sbwriel pob pedair wythnos ar draws Sir Conwy yn cael eu cyflwyno am y tro.

Darllen mwy
Triongl Evo

Grŵp gwella diogelwch ar ffyrdd Triongl Evo yn cynnig gosod system camerâu i fesur cyfartaledd cyflymder gyrwyr.

Darllen mwy
biniau

Un o bwyllgorau Cyngor Conwy yn gwrthod cynnig i gasglu biniau bob pedair wythnos ar draws y sir yn hytrach na bob tair wythnos.

Darllen mwy
Dim cŵn

Staff sy'n gorfodi rheolau sbwriel a baw ci Sir Conwy yn cael eu bygwth gan rai ymgyrchwyr, yn ôl y cyngor.

Darllen mwy
biniau

Conwy fyddai'r awdurdod cyntaf yng Nghymru i gyflwyno trefn biniau du bob pedair wythnos pe bai cynghorwyr yn cymeradwyo'r cynllun.

Darllen mwy
Thomas Jones, Conwy Mussels

Casglwyr cregyn gleision yng Nghonwy yn dweud bod biwrocratiaeth yn fygythiad i'r diwydiant.

Darllen mwy
A photo of Conwy Castle

Llywodraeth Cymru'n gofyn i Gyngor Conwy i gynorthwyo i gynnal digwyddiadau chwaraeon a cherddoriaeth mawr.

Darllen mwy
Bedsit

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn pryderu am y galw cynyddol am lety brys a dros dro ar draws Cymru.

Darllen mwy
Manylu

Pryder bod pobl yn teithio o bob cwr o Brydain i yrru ceir yn gyflym ar ffyrdd penodol yn siroedd Conwy a Dinbych.

Darllen mwy
tywyn

Safle yn Nhywyn wedi'i glustnodi ar gyfer cynllun i ddatblygu cartrefi ar gyfer grŵp o deithwyr.

Darllen mwy
Babi

Heddlu Gogledd Cymru yn dweud eu bod wedi rhoi gorau i geisio dod o hyd i fam merch fach gafodd ei gadael mewn safle bysiau yn sir Conwy.

Darllen mwy
garfild

Cynghorydd yng Nghonwy yn gadael ei swydd gyda S4C, ond hefyd yn ymddiswyddo chwip Plaid Cymru er mwyn ymuno â chabinet y cyngor.

Darllen mwy
Gareth Jones

Gareth Jones yn cyhoeddi ei fod yn gadael grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Conwy wedi anfodlonrwydd iddo gynnwys Ceidwadwyr yn ei gabinet.

Darllen mwy
Gareth Jones a Simon Thomas

AC blaenllaw o Blaid Cymru yn dweud na ddylai Gareth Jones fod wedi derbyn cynnig i fod yn arweinydd ar Gyngor Conwy.

Darllen mwy
Mae Gareth Jones, y cyn-AC, yn cydweithredu gyda'r Ceidwadwyr yn groes i ddymuniadau ei blaid yn ganolog

Arweinydd Cyngor Conwy, Gareth Jones, yn awgrymu y gallai adael Plaid Cymru yn sgil ffrae am gabinet newydd y sir.

Darllen mwy