a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cartwn o dai bach cyhoeddus

Tair awdurdod yng Nghymru yn ariannu dim un tŷ bach cyhoeddus, a nifer wedi eu trosglwyddo i ofal cynghorau trefi a chymuned.

Darllen mwy
Gwisg ysgol

Nifer o ysgolion Sir Ddinbych yn rhan o fenter "arloesol" sy'n galluogi rhieni i gyfnewid ac ailgylchu gwisgoedd ysgol.

Darllen mwy
Ffordd liniaru Rhuthun

Rhieni'n galw am welliannau i ffordd ger campws newydd ysgolion cynradd yn Rhuthun gafodd ei agor ym mis Ebrill.

Darllen mwy
Bryn

Cynghorwyr Sir Ddinbych yn cymeradwyo cynllun dadleuol i ddatblygu hen safle gwesty Bryn Morfydd yn Llanrhaeadr.

Darllen mwy
A picture of the road

Cau ffordd yn Sir Ddinbych am bum noson ar gyfer gwaith atgyweirio brys.

Darllen mwy
biniau

Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu casglu biniau bob pedair wythnos ac yn trefnu biniau du mwy i breswylwyr.

Darllen mwy
Sir Ddinbych

Siôn Pennar

Gohebydd BBC Cymru

Cynghorwyr Sir Ddinbych yn dweud y byddai gorfodi awdurdodau lleol i uno yn "tanseilio gwasanaethau".

Darllen mwy
Ysgol Pen Barras ac Ysgol Stryd Y Rhos

Adeilad ysgol newydd, gwerth £11.2m, yn agor ei drysau am y tro cyntaf yn Rhuthun.

Darllen mwy
Graphic of council logos

Llywodraeth Cymru wedi atgyfodi cynlluniau a allai weld nifer y cynghorau yng Nghymru yn cael eu torri i gyn lleied â deg awdurdod.

Darllen mwy
Arian

Ar ôl clywed fod y cyngor mewn sefyllfa, ddifrifol cynghorwyr Sir Benfro yn pleidleisio o blaid cynnydd o 12.5% yn Nhreth y Cyngor.

Darllen mwy
hen lys Rhuthun

Siôn Pennar

Gohebydd BBC Cymru

Cyngor Tref Rhuthun yn gweithio ar gynllun i brynu un o adeiladau pren mwyaf eiconig yr ardal, sy'n dyddio nôl i'r 15fed ganrif.

Darllen mwy
Tyrbinau gwynt

Ysgrifennydd Ynni Cymru yn rhoi caniatâd i gwmni godi fferm wynt ar Fynydd Hiraethog yn groes i ddymuniadau cyngor sir a Cadw.

Darllen mwy
camerau

Fe fydd camerâu cyflymder yn cael eu gosod ar ffordd yn Sir Ddinbych sydd wedi gweld dros 20 o wrthdrawiadau.

Darllen mwy
D Jones a'i Fab

Cwmni bysus o ardal Wrecsam ddaeth â'u gwasanaeth i ben dros y penwythnos wedi cael rhybudd ffurfiol gan y Comisiynydd Traffig.

Darllen mwy
D Jones a'i Fab

Cwmni bysus D Jones a'i Fab o Wrecsam yn dweud eu bod yn dod â'u gwasanaethau i ben, gan effeithio ar wasanaethau lleol a disgyblion ysgol.

Darllen mwy
Community garden

Garddwyr cymunedol yn Llangollen yn gwrthwynebu cynlluniau allai weld datblygwr yn cymryd rheolaeth o'u plot.

Darllen mwy
Cyngor Sir Ddinbych, Rhuthun

Cynghorwyr yn Sir Ddinbych wedi cymeradwyo codi treth ychwanegol o 50% ar ail gartrefi a chartrefi gwag hirdymor.

Darllen mwy
Triongl Evo

Grŵp gwella diogelwch ar ffyrdd Triongl Evo yn cynnig gosod system camerâu i fesur cyfartaledd cyflymder gyrwyr.

Darllen mwy
Dr Mohammed Mehmet

Cyhoeddiad y bydd prif weithredwr Cyngor Sir Ddinbych, Mohammed Mehmet, yn rhoi'r gorau i'w swydd y flwyddyn nesaf.

Darllen mwy
Manylu

Pryder bod pobl yn teithio o bob cwr o Brydain i yrru ceir yn gyflym ar ffyrdd penodol yn siroedd Conwy a Dinbych.

Darllen mwy
wiwer goch

Gwirfoddolwyr yng Nghoedwig Clocaenog yn rhan o brosiect i geisio cynyddu nifer y gwiwerod coch yno.

Darllen mwy
Bodelwyddan Castle

Disgwyl i'r awdurdod lleol yn Sir Ddinbych werthu Castell Bodelwyddan, un o atyniadau twristiaeth amlyca'r ardal.

Darllen mwy
Logo Cyngor Sir Ddinbych

Grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Sir Ddinbych yn pleidleisio'n unfrydol yn erbyn derbyn swyddi yng nghabinet y sir, sy'n cynnwys Ceidwadwyr.

Darllen mwy

Newydd dorriCANLYNIAD LLAWN: Sir Ddinbych

Etholiadau Lleol 2017

Ceidwadwyr 16

Llafur 13

Plaid Cymru 9

Annibynnol 8

Democratiaid Rhyddfrydol 1

Sir Ddinbych: Buddugoliaeth tad a merch

Cyngor Sir Ddinbych

Mae tad a merch wedi cipio dwy sedd i'r Ceidwadwyr o Lafur yn ward Gogledd Prestatyn.

Aeth y ddwy sedd i Tony a Rachel Flynn, gyda Paul Penlington o Lafur yn cipio'r drydedd sedd.

tm
BBC

Sir Ddinbych: Mwy o ganlyniadau

Cyngor Sir Ddinbych

Tony Thomas yn cipio sedd Dwyrain Rhyl i'r Ceidwadwyr o Lafur.

Cadwodd Barry Mellor ei sedd yn yr un ward i Lafur.

Mae gan y Ceidwadwyr 37% o'r bleidlais a 10 sedd ar hyn o bryd, gyda Llafur a Phlaid Cymru ar 8 sedd yr un. Mae gan gynghorwyr annibynnol 6 sedd - ond dim sedd hyd yn hyn i'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Cyngor Sir Ddinbych: Mwy o ganlyniadau

Cyngor Sir Ddinbych

Pat Jones a Pete Prendergast yn cadw eu seddi yn Ne Orllewin Rhyl.

Mae Heather Ellis (Ceidwadwyr) ag Arwel Roberts (Plaid Cymru) wedi cadw eu seddi yn Rhuddlan.

Mae'r Ceidwadwyr Anton Lawrence a Julian Thompson-Hill wedi llwyddo i ddal eu gafael ar eu seddi yn Nwyrain Prestatyn.

17 canlyniad hyd yn hyn.

Canlyniadau cynnar Sir Ddinbych

Cyngor Sir Ddinbych

Mae'r canlyniadau wedi eu cyhoeddi yn 13 allan o 47 sedd ar Gyngor Sir Ddinbych hyd yn hyn.

Mae'r Ceidwadwyr wedi cipio tair sedd - Bodelwyddan (o Blaid Cymru), Gorllewin Llanelwy (o Annibynnol) a Thremeirchion (gynt yn Annibynnol). 

Mae Mark Young (Annibynnol) wedi cadw ei sedd yng Ngwaelod Dinbych ac mae Rhys Thomas o Blaid Cymru'n llenwi sedd wag.

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.

Ysgol Rhewl

Ymgyrchwyr yn paratoi ar gyfer brwydr gyfreithiol i geisio cadw Ysgol Rhewl yn Sir Ddinbych ar agor.

Darllen mwy