a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Merch

Adroddiad yn gofyn am fwy o eglurhad o'r arian ychwanegol ar gyfer gwasanaethau plant ym Mhowys.

Darllen mwy
Llwybr Gwyrdd y Sioe Fawr
Llwybr gwyrdd wedi ei gyflwyno yn ardal y Sioe Fawr eleni i dywys ymwelwyr y dref o amgylch yr ardal.
Llwybr Gwyrdd y Sioe Frenhinol

Mae trefniadau diogelwch newydd yn eu lle ar gyfer y Sioe Frenhinol eleni yn dilyn marwolaeth dyn 19 oed y llynedd.

Darllen mwy
Carno school

Gwaith adeiladu ac adnewyddu ysgolion gwerth £2.8m yn dechrau ym Mhowys ar ôl dewis contractwyr.

Darllen mwy
Sgrinlun o ap y Sioe Fawr

Creu map arbennig yn dangos y "llwybr gwyrdd", un o'r mesurau diogelwch newydd yn y Sioe Frenhinol eleni.

Darllen mwy
car

Dyn o Bowys yn gadael yr ysbyty wedi gwrthdrawiad yng Nghyprus dros y penwythnos ble cafodd Cymro arall ei ladd.

Darllen mwy
Safle Ysgol Maesydre

Mari Grug

Newyddion BBC Cymru

Prosiect ysgolion newydd Powys yn ardal Y Trallwng i gostio £3.8m yn ychwanegol.

Darllen mwy
ysgol bro hyddgen

Llywodraethwyr Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth yn penderfynu cadw'r ffrwd Saesneg oherwydd "pryderon y gymuned".

Darllen mwy
huw morgan

Craig Duggan

Gohebydd BBC Cymru

Cynnal cyfarfod ym Machynlleth i drafod cynlluniau i ddod â'r ffrwd Saesneg yn Ysgol Bro Hyddgen yn raddol i ben.

Darllen mwy
Person oedrannus

Arolygwyr yn dweud fod angen "gwelliannau sylweddol" i wasanaethau gofal oedolion ym Mhowys.

Darllen mwy
Ysgol Bro Hyddgen

Cyngor Sir Powys yn cadarnhau manylion adeilad newydd Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth, fydd yn gartref newydd i blant ysgol rhwng 3 ac 19.

Darllen mwy
Prif Weithredwr Powys

Cyngor Sir Powys yn cyhoeddi mai'r Dr Mohammed Mehmet fydd prif weithredwr dros dro'r awdurdod.

Darllen mwy
Cofeb Sant Silin

Cyngor Powys yn cynnig hyd at £5,000 i gymunedau sydd angen atgyweirio eu cofebau i'r Rhyfel Byd Cyntaf.

Darllen mwy
Ysgol Maesydre

Cadw yn dweud y bydd yn rhaid i Gyngor Powys ailfeddwl eu cynlluniau ar gyfer safle ysgol Gymraeg newydd yn y Trallwng.

Darllen mwy
Graphic of council logos

Llywodraeth Cymru wedi atgyfodi cynlluniau a allai weld nifer y cynghorau yng Nghymru yn cael eu torri i gyn lleied â deg awdurdod.

Darllen mwy
Ysgol Maesydre

Arwel Evans

BBC Cymru Fyw

Oedi cyn agor ysgol cyfrwng Cymraeg newydd ym Mhowys oherwydd ymyrraeth Cadw a chais i ddiogelu hen adeilad.

Darllen mwy
Arian

Ar ôl clywed fod y cyngor mewn sefyllfa, ddifrifol cynghorwyr Sir Benfro yn pleidleisio o blaid cynnydd o 12.5% yn Nhreth y Cyngor.

Darllen mwy
streic athrawon bro hyddgen

Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth ar gau i'r mwyafrif wrth i athrawon streicio mewn protest yn erbyn diswyddiadau gorfodol.

Darllen mwy
A child on a swing

Adroddiad yn dweud fod llanc a laddodd ei hun dri mis cyn ei ben-blwydd yn 18 ar ôl treulio'r rhan fwyaf o'i fywyd mewn gofal wedi cael ei adael i lawr gan yr awdurdod lleol.

Darllen mwy
mynwent

Cyngor Powys wedi prynu rhagor o dir er mwyn diwallu anghenion claddu ar gyfer y 100 mlynedd nesaf.

Darllen mwy
Cyngor Penfro

Llywodraeth Cymru'n dweud na fyddan nhw'n ymyrryd yng nghynlluniau cynghorau Sir Benfro i godi treth cyngor, wrth i Bowys hefyd ystyried cynnydd.

Darllen mwy
Ysgol Maesydre

Rhieni yn Sir Drefaldwyn yn pryderu y bydd cais i restru hen adeilad yn Y Trallwng yn peryglu cynlluniau i ddatblygu addysg Gymraeg yr ardal.

Darllen mwy
cyngor powys

Adroddiad yn nodi fod y diffyg yn y gyllideb addysg yn "fygythiad" i'r Cyngor a bod ysgolion yn methu a chymryd penderfyniadau anodd.

Darllen mwy
Dynes yn gafael llaw dynes oedrannus

Arolwg o wasanaethau gofal oedolion Powys i gael ei gynnal yn gynharach na'r disgwyl yn dilyn beirniadaeth o wasanaethau i blant yn y sir.

Darllen mwy
Mynwent Machynlleth

Gan y bydd mynwent bresennol Machynlleth yn llawn ymhen dwy flynedd, mae Cyngor Powys am glywed barn pobl yr ardal am un newydd.

Darllen mwy
Merch

Cyngor Powys yn gofyn am gymorth gan Lywodraeth Cymru er mwyn adfer gwasanaethau plant, yn dilyn pryderon am "risg sylweddol".

Darllen mwy
Staylittle outdoor centre

Cyngor i gau unig ganolfan awyr agored i blant Powys er mwyn arbed arian, er gwrthwynebiad yn lleol.

Darllen mwy
Mynwent Machynlleth

Cyngor Powys yn ystyried safleoedd newydd - gan gynnwys tir ysgol gynradd - ar gyfer mynwent ym Machynlleth wrth i'r unig fynwent yn y dref lenwi.

Darllen mwy
Ffoaduriaid

Cyngor Powys i drafod ehangu eu cynllun i gartrefu ffoaduriaid o Syria drwy gynnig lloches i chwe theulu yn Llandrindod.

Darllen mwy
stafell ddosbarth

Ysgolion Powys yn gwario arian wrth gefn ac yn peri "risg" i'r cyngor wrth i faint eu dyledion gynyddu, yn ôl adroddiad.

Darllen mwy
cyngor powys

BBC Cymru ar ddeall fod un o brif swyddogion adran gwasanaethau cymdeithasol Cyngor Powys eisiau gadael ei swydd.

Darllen mwy
Plentyn

Prif weithredwr Cyngor Powys yn dweud wrth gynghorwyr y cafodd pryderon eu codi gyntaf am wasanaethau plant yr awdurdod flwyddyn yn ôl.

Darllen mwy
Lily and Jessica playing

Llywodraeth Cymru yn rhybuddio Cyngor Powys eu bod yn barod i ymyrryd yn dilyn adroddiad beirniadol o wasanaethau plant.

Darllen mwy
Plentyn

Cyngor Powys mewn cyswllt â'r heddlu ar ôl i arolygwyr ddweud bod plant "mewn perygl o niwed" achos methiannau.

Darllen mwy
Arwydd

Ffigyrau yn dangos bod Cyngor Powys wedi gwario £220,000 i newid peiriannau parcio fel eu bod nhw'n derbyn y darn punt newydd.

Darllen mwy
Ysgol y Trallwng

Pennaeth ysgol Gymraeg newydd yn Y Trallwng - sy'n agor ddydd Llun - yn dweud y bydd yn gwneud "byd o wahaniaeth".

Darllen mwy
Ailgylchu

Cabinet newydd Cyngor Powys yn gwyrdroi penderfyniad y cabinet blaenorol i gwtogi oriau agor pum canolfan ailgylchu.

Darllen mwy
Disgyblion

Wrth gyhoeddi adolygiad, cadeirydd un o bwyllgorau Cyngor Powys yn dweud bod y drefn o ariannu ysgolion y sir yn "anghynaliadwy".

Darllen mwy
Ysgol Uwchradd Aberhonddu

Aelodau cabinet Cyngor Powys wedi cwrdd â rhieni i drafod ddyfodol ffrwd Cymraeg Ysgol Uwchradd Aberhonddu, sydd i fod i gau.

Darllen mwy
Rosemarie Harris

Cyngor Powys yn ethol arweinydd y grŵp annibynnol, Rosemarie Harris fel ei arweinydd benywaidd cyntaf.

Darllen mwy