a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Rhyddhau dogfennau Meibion Glyndŵr
 2. Argoed: Defnyddio gwn Taser 'dair gwaith'
 3. Gofal brys: Llai yn disgwyl am dros 12 awr

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  Dyna ni am heddiw - diolch am ymuno â ni unwaith eto ar y llif byw, ac fe fyddwn ni nôl fel yr arfer am 08:00 bore fory gyda rhagor o'r newyddion diweddaraf o Gymru.

  Tan hynny, mwynhewch eich noson!

 2. Gwrthod caniatâd i fosg yng Nghaerdydd

  Wales Online

  Mae cynghorwyr yng Nghaerdydd wedi gwrthod cynlluniau i adeiladu mosg newydd yn y ddinas am yr ail waith, yn ôl WalesOnline.

  Bwriad y gymuned o Fwslemiaid Ahmadi yw adeiladu addoldy newydd dau lawr gyda chromen a minaret, yn ogystal â chyfleusterau cymunedol a lle i imam fyw.

  Ond dywedodd y pwyllgor cynllunio y byddai'r nifer uchel o ymwelwyr yn cyfrannu at broblemau traffig yn ardal Ffordd Sanatorium.

 3. Disgyblion yn cyrraedd cystadleuaeth Lego rhyngwladol

  Cambrian News

  Mae tri disgybl o Gymru wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth Lego rhyngwladol fydd yn cael ei chynnal yn St Louis, UDA.

  Llwyddodd Edward Upton, Joseph Stadius a Ben Dodd - neu Team Lightning - o Ysgol Gyfun Emlyn i ddod i'r brig yng Nghymru gyda'u creadigaeth robotaidd, Thor.

  Byddan nhw nawr yn mynd benben â 108 o dimau o bob cwr o'r byd am y wobr derfynol.

 4. Canghellor Prifysgol Caerdydd i gamu lawr

  Prifysgol Caerdydd

  Mae Prifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi y bydd yr Athro Syr Martin Evans yn camu o'r neilltu fel Canghellor y brifysgol wedi wyth mlynedd yn y rôl.

  Fe enillodd yr Athro Evans wobr Nobel am Feddygaeth yn 2007 am ei waith gyda chelloedd bonyn embryonig ac ailgyfuno DNA.

  Dywedodd cadeirydd cyngor y brifysgol, yr Athro Stuart Palmer ei fod yn "diolch yn fawr i Syr Martin" am ei gyfraniad.

 5. Seren Baralympaidd Cymru yn y Palas

  Chwaraeon BBC Cymru

  Enillodd Hollie Arnold fedal aur yn taflu gwaywffon yng Nghemau Olympaidd Rio 2016.

  View more on twitter
 6. Rhestr fer newydd ar gyfer Esgob Llandaf

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Eglwys yng Nghymru yn dweud eu bod wedi ffurfio rhestr fer newydd yn y broses o geisio penodi Esgob newydd i Landaf.

  Bu Mainc yr Esgobion yn cyfarfod yr wythnos hon i drafod y mater, wedi i'r coleg etholiadol fethu â dod i benderfyniad mewn etholiad i ddewis yr esgob newydd.

  Byddan nhw nawr yn symud at y cam nesaf ac yn cyfweld yr ymgeiswyr posib, wrth geisio penodi olynydd i Dr Barry Morgan.

  esgobaeth llandaf
 7. Atgofion o wynebu Ffrainc

  Undeb Rygbi Cymru

  Gyda gornest olaf Cymru yn y Chwe Gwlad ar y gorwel, mae'r canolwr Jonathan Davies wedi bod yn edrych nôl ar ambell fuddugoliaeth felys o'r gorffennol!

  View more on twitter
 8. Noson glir ac oer

  Tywydd, BBC Cymru

  Llŷr Griffiths Davies sydd â rhagolygon heno ar ein cyfer:

  "Heno bydd glaw ysgafn yn lledu o'r gogledd-orllewin, cyn clirio. Noson glir i ddilyn, gyda'r tymheredd isa'n rhyw 3-6C dros nos, a disgwyl rhywfaint o rew erbyn y bore."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru .

 9. Lladradau cŵn yng Nghaerdydd a Thredegar

  Wales Online

  Mae'r heddlu yn chwilio am wybodaeth ar ôl i bedwar ci tarw Ffrengig gael eu dwyn o dai yng Nghaerdydd a Thredegar.

  Cafodd y cŵn eu dwyn ddydd Mawrth, ond dyw'r lluoedd heddlu dim yn credu fod y ddau ladrad yn gysylltiedig.

  Roedd arian a dwy oriawr Rolex hefyd wedi cael eu dwyn yn y lladrad yn Nhredegar.

  cwn
  Image caption: Cafodd Mable a Bailey eu dwyn o dŷ yn Nhredegar
 10. Ni allaf ddianc rhag Vaughan

  Vaughan Roderick

  Golygydd Materion Cymreig y BBC

  Yn ei flog diweddaraf , mae Vaughan Roderick yn dechrau drwy sôn am atgyfodi posteri o farddoniaeth Gymraeg.....

 11. Hogyn o Brestatyn yn ennill yn Crufts

  BBC Cymru Fyw

  Hogyn ysgol o Brestatyn yw'r person ieuengaf erioed i ennill un o wobrau sioe gŵn Crufts.

  Llwyddodd Joshua King, 14, a'i gi Biscuit i ddod i'r brig yn y wobr Scrufts ar gyfer cŵn croesfrid.

  "Mae'n hyfryd gyda phobl ac wrth ei fodd gyda phawb," meddai Josh wrth ddisgrifio'r ci tair oed, sydd yn groesfrid o gi defaid a chi blaidd.

  Joshua King a'i gi
  Image caption: Joshua King a'i gi, Biscuit
 12. Protest dros swyddfeydd Neuadd Pantycelyn

  Golwg 360

  Mae golwg360 yn adrodd bod myfyrwyr yn Aberystwyth wedi cynnal protest yn Neuadd Pantycelyn yn erbyn penderfyniad i symud swyddfeydd yno.

  Dywedodd y myfyrwyr bod Adran Ystadau’r brifysgol wedi cymryd pum ystafell ychwanegol, a hynny yn groes i gytundeb gafodd ei gwneud.

  Cyfaddefodd y brifysgol nad oedd defnydd o'r ystafelloedd ychwanegol yn rhan o'u cytundeb ag UMCA, ond fod yr Adran Ystadau "wedi egluro pam eu bod angen defnyddio’r pum ystafell fach".

  pantycelyn
 13. Dedfryd o 13 mlynedd am ladd ei gariad

  BBC Wales News

  Mae dyn o Abertawe oedd yn gaeth i heroin wedi cael ei garcharu am 13 mlynedd a hanner am farwolaeth ei gariad.

  Plediodd Dean Jones, 38, yn euog i ddynladdiad yn dilyn "ymosodiad disynnwyr" ar Alison Farr-Davies, 42, ym mis Medi llynedd.

  Clywodd y llys fod y ddau wedi bod yn cymryd cyffuriau cyn y ffrae a arweiniodd at farwolaeth Miss Farr-Davies.

  Alison Farr-Davies
  Image caption: Roedd Alison Farr-Davies yn gyfreithwraig ac wedi gweithio yng Nghaerdydd a Lloegr
 14. Argoed: 'Defnyddio gwn taser dair gwaith'

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r cwest i farwolaethau dyn a dynes mewn gwesty yn Sir Caerffili yn 2014 wedi clywed tystiolaeth fod gwn Taser wedi ei ddefnyddio 'dair gwaith'.

  Cafwyd hyd i Matthew Williams, 34, yn ymosod ar Cerys Yemm, 22, yng ngwesty'r Sirhowy Arms yn Argoed, Sir Caerffili ar 6 Tachwedd 2014.

  Clywodd y cwest dystiolaeth gan Raymond Christian Miles, gŵr perchennog y llety, Mandy Miles. Disgrifiodd i'r crwner sut aeth dwy weiren y gwn i mewn i gefn Matthew Williams ac iddo "syrthio i'r llawr".

  cerys yemm a matthew williams
 15. Beirniadu ymgyrchydd am neges yn 'annog erlid crefyddol'

  Daily Post

  Mae'r Daily Post wedi tynnu sylw at ffrae sydd wedi codi yn sgil sylwadau Dr Felix Aubel ar Twitter yn ymddangos fel petaen nhw'n galw am erlid crefyddol.

  Trydarodd Dr Aubel, oedd yn ymgyrchydd amlwg o blaid Brexit: "Pryd fydd Ewrop Gristnogol heddiw yn dweud 'digon yw digon', fel wnaeth Cristnogion Sbaeneg ar ddiwedd y Canol Oesoedd?"

  Yn ystod Chwil-lys Sbaen cafodd Mwslemiaid, Iddewon ac eraill eu herlid gan yr Eglwys Gatholig oedd yn eu gweld fel hereticiaid. 

  Mae Dr Aubel yn weinidog ac yn aelod o'r blaid Geidwadol, ond cafodd ei sylwadau eu beirniadu gan y Ceidwadwyr ac Undeb Annibynnwyr Cymru.

  felix aubel
 16. Sheen ar y cymoedd

  BBC Radio Wales

  Roedd yr actor Michael Sheen yn sgwrsio gyda rhai o ohebwyr ifanc Cymru ar raglen Jason Mohammad heddiw.

  Mae tipyn ganddo i'w ddweud am y portread mae cymoedd y de yn cael y cyfryngau. 

  Video content

  Video caption: Beth ddysgodd Michael Sheen am Aberpennar gan ei gyd actor, Chris Pratt
 17. Tân eithin Llangollen 'wedi'i ddechrau gan sigarét'

  Daily Post

  Cafodd tân anferth a losgodd 20,000 metr sgwâr o dir eithin ger Llangollen ei ddechrau gan sigarét gafodd ei daflu.

  Cafodd pum cerbyd eu galw i ddelio â'r tân am 19:35 neithiwr, yn ôl y Daily Post .

  Dychwelodd y gwasanaeth tân yn y bore i sicrhau bod y fflamau bellach wedi diffodd.