a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Diolch am ddilyn llif byw Cymru Fyw, fe fydd y llif yn dychwelyd am 08:00 fore Mawrth.

 2. Ail achos o Hepatitis A mewn ysgol

  Daily Post

  Mae swyddogion iechyd yn ymchwilio i ail achos o Hepatitis A mewn ysgol gynradd yn Y Rhyl, meddai'r Daily Post.

  Dywed Iechyd Cyhoeddus Cymru fod staff a disgyblion Ysgol Dewi Sant yn cael cynnig brechiadau.

  Cred swyddogion fod hi'n debyg fod yr achos diweddara yn gysylltiedig ag achos yn yr ysgol ym mis Ionawr.

  Ysgol
 3. Noson oer

  Tywydd, BBC Cymru

  "Wrth iddi droi'n rhynllyd yn ystod y p'nawn fe fydd rhai cawodydd eira heno, ac fe fydd hi'n rhewi dros nos," meddai Rhian Haf.

  "Er fod disgwyl tipyn o dywydd sych ac ysbeidiau braf fory, fe fydd 'na gawodydd o genllysg ac eira hefyd."

  Am ragolygon pellach ewch i'n gwefan dywydd.

 4. Prynu tafarn adnabyddus

  BBC Cymru Fyw

  Mae un o dafarndai enwocaf Abertawe, y Swansea Jack, wedi cael ei werthu mewn arwerthiant.

  Cafodd y dafarn, oedd yn atyniad poblogaidd gyda chefnogwyr y clwb pêl-droed, ei werthu am £140,000 i deulu lleol - bron dwbl yr amcan bris o £75,000.

  Tafarn
 5. Adunaid 30 mlwyddiant i arwyr yr Ofal

  Daily Post

  Mae cyn aelodau o dîm pêl-droed Caernarfon wnaeth guro timau fel Stockport, Efrog a Barnsley yn 1986/7 wedi cael aduniad am y tro cyntaf ers 30 mlynedd.

  Fe lwyddodd Alec Philp, sydd ar fwrdd CPD Caernarfon, i ddod o hyd i bob aelod o'r tîm ac fe fu'r dorf yn yr Ofal yn dangos eu gwerthfawrogiad iddynt dros y penwythnos, meddai'r Daily Post.

 6. Apêl wedi ymosodiad

  Heddlu Gwent

  Mae Heddlu Gwent wedi rhyddhau delwedd o ddyn maen nhw'n awyddus i holi yn dilyn ymosodiad ar ferch yn ei harddegau yng Nghwmbrân.

  Digwyddodd yr ymosodiad tua 08:30 ddydd Gwener 3 Mawrth ar Ffordd Henllys.

  Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101.

  Heddlu
 7. Cymdeithas Dewi Sant Trelew yn 125 mlwydd oed

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cymdeithas Dewi Sant Trelew wedi dathlu ei 125 mlwyddiant yn yr Ariannin.

  Fe gafodd y gymdeithas noson o ddathlu a gwledda gyda chanu, dawnsio a chyflwyniadau mewn noson yn Nhrelew dros y penwythnos dan arweiniad Ricardo Irianni.

  Cafodd Cymdeithas Dewi Sant Comodoro Rivadavia ei hanrhydeddu am ei gwaith dros y gymuned a´r diwylliant Cymreig lleol.

  Noson dathlu 125 mlwyddiant Cymdeithas Dewi Sant, Trelew
  Image caption: Cafodd y dathliadau eu cynnal yn Neuadd Dewi Sant, Trelew
 8. Troseddwr rhyw yn wynebu carchar

  South Wales Argus

  Fe all dyn o Sir Gâr wynebu cyfnod yn y carchar ar i ôl i lys ei gael yn euog o gael rhyw gyda merch 15 oed , meddai'r South Wales Guardian.

  Fe wnaeth y llys hefyd benderfynu fod Pearce o westy'r Kins Head yn Llanymddyfri yn euog o fod a lluniau anweddus o blant yn ei feddiant. Fe fydd yn cael ei ddedfrydu ar 10 Ebrill.

 9. Llifogydd yn achodi problemau ar y ffyrdd

  Teithio BBC Cymru

  Mae llifogydd yn achosi problemau i rai modurwyr yng Nghas-bach, ger Caerdydd, ar ffordd yr A48 i'r ddau gyfeiriad, ac yn y gogledd yn Rhiwabon, ger Wrecsam, ar y B5605.  

 10. Ymweliad â'r Traeth

  Twitter

  "Clwb bach gwych sy'n bendant werth ymweliad ..." yw disgrifiad y blogiwr Joseph Gibbons o Glwb Pêl-droed Porthmadog ar gaeau'r Traeth. 

  Mae'r blog Gibbo's 92 yn croniclo ymweliadau â gwahanol gaeau pêl-droed dros Bydain ac hefyd yn rhoi barn ar dafarndai ac atyniadau'r trefi mae'n ymweld â nhw.

  View more on twitter
 11. Carchar am ymwneud â chyffuriau

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 25 oed wedi ei garcharu am ddwy flynedd yn Llys y Goron Caernarfon, wedi iddo bledio'n euog i droseddau yn ymwneud â chyffuriau. 

  Fe ddaeth heddlu o hyd i gyffuriau cocên a chanabis gwerth £15,000 yng nghartref Ashley Osborne yn Hen Golwyn. 

 12. Stiwdios Porth y Rhath yn 5 oed

  Twitter

  Mae stiwdios y BBC yng Nghaerdydd yn dathlu ei ben-blwydd yn 5 oed.

  View more on twitter
 13. Merched Cymru ar ei hôl hi

  Cymdeithas Bêl-droed Cymru

  Mae tîm Merched dan-17 Cymru yn herio Norwy heddiw, ond dyw pethau ddim yn edrych yn dda ar yr egwyl...

  View more on twitter
 14. S4C i allu benthyg £10m i symud i safleoedd newydd

  BBC Cymru Fyw

  Bydd S4C yn gallu benthyg hyd at £10m gan Lywodraeth y DU i helpu gyda chostau adleoli'r sianel yn y dyfodol.

  Bwriad S4C yw symud i eu pencadlys i ganolfan newydd Yr Egin, sy'n cael ei sefydlu yng Nghaerfyrddin gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

  Maen nhw hefyd yn bwriadu rhannu cyfleusterau darlledu gyda BBC Cymru yng Nghaerdydd.

  Byddai unrhyw arian sy'n cael ei fenthyg gan y sianel yn mynd at hwyluso'r adleoli.

  egin
 15. Cân er cof am Derec Williams

  Twitter

  Mae merch y diweddar Derec Williams, un o hoelion wyth Cwmni Theatr Maldwyn fu farw'n 64 oed yn 2014, yn trydar am gân er cof am ei thad sydd yn drac yr wythnos ar Radio Cymru yr wythnos hon.

  View more on twitter
 16. Newydd dorri: Cyllid adleoli i S4C

  BBC Cymru Fyw

  Mae S4C wedi cael benthyciad o £10m gan lywodraeth y DU er mwyn eu galluogi i symud i ganolfan Yr Egin yng Nghaerfyrddin. Bydd y sianel hefyd yn derbyn £350,000 er mwyn uwchraddio eu hoffer.

 17. Cadw dwy injan dân yn Wrecsam

  BBC Cymru Fyw

  Mae ymgyrch yn Wrecsam yn dathlu wedi i Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru benderfynu peidio bwrw 'mlaen gyda chynllun i ddiddymu un o ddwy injan dân y dref.

  Roedd yr ymgyrch wedi trefnu protestiadau a deisebau yn gwrthwynebu'r cynllun.