a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus
 2. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau'r prif weinidog
 3. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
 4. Rheoliadau Trwyddedu Morol (Apelau Hysbysiadau) (Cymru) (Diwygio) 2017
 5. Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) (Diwygio) 2017
 6. Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Mesur (Cofrestru) Pedolwyr
 7. Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar y goblygiadau i Gymru o adael yr Undeb Ewropeaidd
 8. Dadl: Cyfnod 3 y Mesur Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru)

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ni am heddiw. 

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

  Y Senedd
 2. Pasio Cyfnod 3

  Mae Cyfnod 3 y Mesur Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) wedi ei basio.

 3. Canllaw i Fesurau a Deddfau Cyhoeddus

  Yn gyffredinol, mae pedwar cyfnod yn y broses ar gyfer ystyried Mesur Cyhoeddus, sef:

  • Cyfnod 1 - pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny;
  • Cyfnod 2 - pwyllgor yn ystyried y Mesur ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i’r Mesur hwnnw yn fanwl;
  • Cyfnod 3 - y Cynulliad yn ystyried y Mesur ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i’r Mesur hwnnw yn fanwl;
  • Cyfnod 4 - pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur.
 4. Tir sy'n rhannol yng Nghymru ac yn rhannol yn Lloegr

  Mae Mark Reckless, Nick Ramsay a Steffan Lewis yn cynnig gwelliannau sy'n gysylltiedig gyda thir sy'n rhannol yng Nghymru ac yn rhannol yn Lloegr.

  Yr unig un sy'n cael ei dderbyn gan y llywodraeth yw gwelliant 29 gan Steffan Lewis. 

  Yn ôl adroddiad diweddar gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad mae 1,093 o eiddo cofrestredig sydd y ddwy ochr i ffin Cymru-Lloegr. 

  Mae'r ddeddfwriaeth bresennol yn dweud y bydd yn rhaid talu treth trafodiadau tir ar gyfran o'r eiddo yng Nghymru a threth stamp yn cael ei godi yn Lloegr.

  O ganlyniad mae cwestiynau wedi cael eu codi ynghylch sut fydd y prisiadau yn cael eu cynnal.

  Mark Reckless
 5. Mesur Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig

  Ac yn olaf yn y Siambr dadl ar Gyfnod 3 y Mesur Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru). 

  Bwriedir i'r Mesur hwn gyflwyno "Treth Trafodiadau Tir", a fydd yn disodli Treth Dir Treth Stamp y DU yng Nghymru o Ebrill 2018, yn ogystal â mesurau i fynd i'r afael ag osgoi trethi datganoledig.

  Tai
 6. Ymateb Llywodraeth Cymru

  Mae'r Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford yn cyflwyno ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol.

  Gosodwyd yr ymateb gan Lywodraeth Cymru ar 15 Mawrth 2017. 

  Mark Drakeford
 7. 'Nes i ddweud wrthoch chi'

  Mae David Rowlands UKIP yn dweud "Rydw i'n edrych ymlaen i'r amser yn y dyfodol agos, pan fe fydd fy nghydweithwyr yn UKIP a phawb a oedd eisiau gadael yn gallu dweud "Nes i ddweud wrthoch chi".

  David Rowlands
 8. Argymhellion 'yn bwysig i ni i gyd'

  Mae'r aelod Ceidwadol Suzy Davies yn dweud "Mae argymhellion un a phedwar yn bwysig i ni i gyd". 

  Argymhelliad 1.

  Rydym yn cydnabod bod Papur Gwyn Llywodraeth Cymru wedi darparu tystiolaeth ychwanegol i gefnogi safbwynt Llywodraeth Cymru. Fodd bynnag, rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru gyhoeddi’r holl dystiolaeth y mae’n seilio’i safbwynt arni gan gynnwys manylion y gwaith sydd wedi’i wneud ar fodelu senarios ym mhob sector a’r astudiaethau y mae wedi’u comisiynu’n fewnol a chan ffynonellau allanol. 

  Argymhelliad 4. 

  Rydym yn argymell y dylai Llywodraeth Cymru roi ei chofrestr risgiau inni ar gyfer pob maes lle y bydd Brexit yn effeithio ar ei gweithgarwch.

  Suzy Davies
 9. Ymchwiliad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

  Mae David Rees yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar ei Ymchwiliad i'r goblygiadau i Gymru yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 27 Ionawr 2017.

  Mae 6 o argymhellion yn yr adroddiad.

  David Rees
 10. Goblygiadau i Gymru o adael yr Undeb Ewropeaidd

  Nawr dadl ar adroddiad y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ar y goblygiadau i Gymru wrth i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd.

  Fe ddechreuodd y ddadl yr wythnos ddiwetha ond daeth i ben wedi'r digwyddiad terfysgol yn Llundain ar Fawrth 22.

  Baneri Cymru a'r UE
 11. Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Mesur (Cofrestru) Pedolwyr

  Mae'r aelodau yn cytuno mai Senedd y DU ddylai ystyried y darpariaethau yn y Mesur Pedolwyr (Cofrestru), i'r graddau y maent yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 12. Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth 2017

  Mae'r aelodau yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o'r Rheoliadau Trefniadau Partneriaeth (Cymru) (Diwygio) 2017 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 8 Chwefror 2017. 

  
     Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
  Image caption: Rebecca Evans, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol
 13. Rheoliadau Trwyddedu Morol

  Mae'r aelodau yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o'r Rheoliadau Trwyddedu Morol (Apelau Hysbysiadau) (Cymru) (Diwygio) 2017 yn cael ei llunio yn unol â'r fersiwn ddrafft a  osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 7 Mawrth 2017. 

  Llong
 14. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

  Yr eitem nesaf yn y Siambr yw'r Datganiad a Chyhoeddiad Busnes pan mae Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt yn amlinellu busnes y Cynulliad ar gyfer y dyfodol agos.

  Jane Hutt
 15. Mesur Aelodau

  Mae Paul Davies wedi ennill yr hawl i geisio cyflwyno Mesur Aelodau - ar awtistiaeth.  

  Rhaid i unrhyw Aelod sydd am gynnig Mesur wneud cais i gael ei gynnwys mewn balot a gaiff ei gynnal gan y Llywydd. 

  I fod yn gymwys ar gyfer y balot, rhaid i Aelodau hefyd gyflwyno rhywfaint o wybodaeth cyn y balot, gan gynnwys teitl arfaethedig y Mesur a’i amcanion polisi.

  Caiff Aelod sy’n llwyddiannus yn y balot gyflwyno cynnig wedyn, sy’n gofyn i’r Cynulliad gytuno iddo gyflwyno Mesur, i roi grym i’r cynnig sydd wedi’i gynnwys yn y balot.

  Mae ganddo naw mis i gyflwyno'r Mesur yn ffurfiol.

  Unwaith y bydd wedi cael ei gyflwyno, mae Mesur Aelod yn ddarostyngedig i’r un broses graffu â Mesurau eraill.  

 16. Cwestiwn Brys 2

  Mae'r ail gwestiwn brys gan Vikki Howells i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant.

  A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am ymateb Llywodraeth Cymru i'r nifer fawr o danau glaswellt dros y penwythnos.

  Mae Gwasanaeth Tân y De yn dweud i'w criwiau gael eu galw i 67 o danau glaswelly rhwng dydd Gwener a bore Llun - 62 ohonyn nhw'n ddifrifol.

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet Carl Sargeant yn condemnio pobl sy'n fwriadol yn dechrau tanau.

  
     Roedd tân ar fynydd Penrhys, Rhondda Cynon Taf yn gorchuddio 20 hectar (50 erw)
  Image caption: Roedd tân ar fynydd Penrhys, Rhondda Cynon Taf yn gorchuddio 20 hectar (50 erw)
 17. Cwestiynau brys

  Mae yna ddau gwestiwn brys.

  Mae'r cyntaf gan Simon Thomas i Ysgrifennydd y Cabinet dros lechyd, Llesiant a Chwaraeon, Vaughan Gething.

  A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ddatganiad am y gorwariant o £150 miliwn gan fyrddau iechyd lleol eleni? 

  Mae disgwyl i ddiffyg ariannol Bwrdd Betsi Cadwaladr fod yn £30m, Hywel Dda yn £49.9m, Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn £35m a Chaerdydd a'r Fro yn £31m ar gyfer blwyddyn ariannol 2016-17.

  Fydd y byrddau iechyd ddim yn wynebu bil i ad-dalu'r arian, ond fe fydd disgwyl iddyn nhw fantoli'u llyfrau yn y flwyddyn ariannol nesaf.

  Mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething yn dweud bod y sefyllfa yn "annerbyniol" a'i fod yn disgwyl "gwelliant sylweddol mewn cynllunio ariannol" o fewn y byrddau iechyd. 

  Simon Thomas
  Image caption: Simon Thomas
 18. Trefniadau croesi ffiniau rhwng Cymru a Gweriniaeth Iwerddon

  Mae Carwyn Jones yn dweud ei bod hi'n bwysig bod trefniadau croesi ffiniau rhwng Cymru a Gweriniaeth Iwerddon yr un fath a'r rhai rhwng y Weriniaeth a Gogledd Iwerddon.   

  Carwyn Jones