a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau
 2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith
 3. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 4. Datganiad gan y Prif Weinidog: Ymateb i Erthygl 50
 5. Datganiadau 90 Eiliad
 6. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar yr ymchwiliad i ddarpariaeth o ran eiriolaeth statudol
 7. Dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Deisebau ar ddeiseb ar Ganser yr Ofari
 8. Dadl Plaid Annibyniaeth y Deyrnas Unedig: Ysgolion cyfrwng Cymraeg, ysgolion cyfrwng Saesneg, ysgolion dwy-ffrwd ac ysgolion pontio
 9. Dadl Fer: Undebau Credyd: Cyfraniad allweddol i fynd i'r afael ag allgáu ariannol
 10. Dadl Fer: Enseffalopathi trawmatig cronig a chwaraeon - a all Cymru arwain y ffordd?

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  Dyna ni am heddiw. 

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth Ebrill 4. 

  Y Senedd
 2. Dadl Fer 2: Enseffalopathi trawmatig cronig a chwaraeon

  Ac yn olaf heddiw Dadl Fer gan Steffan Lewis. 

  A'r pwnc: Enseffalopathi trawmatig cronig a chwaraeon - a all Cymru arwain y ffordd? 

  Enseffalopathi
  Image caption: Enseffalopathi
 3. Dadl Fer: Undebau Credyd

  Nesaf Dadl Fer gan Dawn Bowden.

  A'r pwnc: Undebau Credyd: Cyfraniad allweddol i fynd i'r afael ag allgáu ariannol.

  Dawn Bowden
 4. Cynnig yn cael ei ddiwygio

  Mae gwelliant y llywodraeth wedi cael ei basio yn y Siambr.  

 5. Tôn y ddadl wedi bod yn 'siomedig'

  Mae Gweinidog yr Iairth Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies, yn dweud bod tôn y ddadl yma wedi bod yn siomedig.

  Mae'n cynnig bod y Cynulliad yn:

  • Yn croesawu bwriad Llywodraeth Cymru i gyhoeddi Papur Gwyn eleni er mwyn ymgynghori ar ddarpariaethau ar gyfer Mesur newydd y Gymraeg fel rhan o gynlluniau i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg.
  • Yn cydnabod y buddsoddiad ychwanegol yn 2017-18 i wella a chynyddu'r ddarpariaeth Cymraeg yn y gweithle a hyrwyddo'r Gymraeg.
  • Yn nodi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i adolygu proses y Cynlluniau Strategol Cymraeg mewn Addysg.
  • Yn cydnabod bod yn rhaid i awdurdodau lleol a chynigwyr eraill gydymffurfio â Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 a'r Cod Trefniadaeth Ysgolion, a rhaid iddynt ystyried amrywiaeth o ffactorau wrth gynnig newidiadau sylweddol i ysgolion yn eu hawdurdodaeth.
  Alun Davies
 6. 'Rydych chi wedi ymddwyn yn anghyfrifol'

  Mae Leanne Wood yn cyhuddo aelod Llafur Llanelli Lee Waters "o ymuno gydag arweinydd UKIP i wrthwynebu'r datblygiad hwn [yn Llangennech] sy'n bolisi gan eich llywodraeth chi. Rydych chi wedi ymddwyn yn anghyfrifol".

  Mae Mr Waters yn ateb, "mae'r mwgwd wedi llithro. Rydych chi wedi dangos eich gwir liwiau, yn ceisio arfogi'r ddadl yma".

  Lee Waters
 7. 'Ceisio codi crachen'

  Mae Simon Thomas Plaid Cymru yn beirniadu UKIP am "geisio codi crachen mewn mewn un gymuned benodol yn Sir Gaerfyrddin".

  Mae'n tynnu sylw at y ffaith bod " Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg Cyngor Sir Caerfyrddin 2014-2017 , a oedd yn cynnwys y penderfyniad i sefydlu ysgol cyfrwng Cymraeg yn Llangennech, wedi'i gymeradwyo'n unfrydol gan y Cabinet o dan arweiniad Llafur ym mis Gorffennaf 2014, a bod yr holl benderfyniadau dilynol wedi'u cymeradwyo gan yr awdurdodau priodol".

 8. 'Dadl yn cael ei defnyddio i hogi ar un mater mewn un rhan o Gymru'

  Mae'r Ceidwadwr Darren Millar yn dweud ei fod yn "siomedig bod y ddadl yn cael ei defnyddio gan UKIP i hogi ar un mater mewn un rhan o Gymru". 

  Dywedodd bod cwymp wedi bod yn nifer yr athrawon Cymraeg eu hiaith sy'n dechrau yn y proffesiwn, a bod y broses o gau ysgolion wedi cael effaith anghymesur ar ysgolion cyfrwng Cymraeg.

  Darren Millar
 9. 'Sylwadau annefnyddiol'

  Mae Neil Hamilton yn cyfeirio at "sylwadau annefnyddiol" fis diwethaf gan Michael Jones cyd-drefnydd Rhieni Dros Addysg Gymraeg.

  Fe ddywedodd ymgyrchydd RHAG y dylai rhieni sy'n anhapus bod ysgol eu plant yn cael ei throi yn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg, symud dros y ffin .

 10. Ysgol Llangennech

  Ym mis Ionawr fe wnaeth Cyngor Sir Caerfyrddin bleidleisio o blaid troi Ysgol Llangennech ger Llanelli yn ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg o fis Medi.

  Ysgol Llangennech
 11. Dadl gan UKIP ar ysgolion

  Am yr awr nesaf yn y Siambr dadl gan UKIP ar ysgolion cyfrwng Cymraeg, ysgolion cyfrwng Saesneg, ysgolion dwy-ffrwd ac ysgolion pontio. 

  Mae UKIP yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

  1. Yn cymeradwyo nod Llywodraeth Cymru o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ac yn cydnabod y rôl allweddol sydd gan ysgolion o ran ei gyflawni.

  2. Yn credu y bydd herio barn gyhoeddus leol yn cyfyngu ar y gobaith o lwyddo ac y dylai newidiadau i sefydliadau addysgol sy'n cwmpasu Cyfnodau Allweddol 1 i 5 gael eu gwneud mewn ffordd a gaiff ei chefnogi gan y mwyafrif o rieni, gwarcheidwaid neu drigolion lleol, sydd yn y sefyllfa orau i wneud penderfyniadau addysgol ar ran eu plant.

  3. Yn credu bod angen i gynigion i newid ysgolion cyfrwng Saesneg, ysgolion dwy-ffrwd neu ysgolion pontio yn ysgolion cyfrwng Cymraeg neu eu cau gynnwys ymgynghoriad lleol gwirioneddol:

  a) gyda'r holl ymatebwyr yn darparu eu henwau, cyfeiriadau a chodau post;

  b) gyda'r holl unigolion a enwir mewn deiseb a gyflwynir yn cael eu cofnodi fel sylwadau ar wahân; ac

  c) nad yw'n rhoi blaenoriaeth i drydydd parti, nad yw'n gysylltiedig â'r mater, dros ddymuniadau rhieni neu drigolion lleol.

  4. Yn credu bod yr ymgynghoriad a gynhaliwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin cyn penderfynu cau ysgol babanod ac ysgol iau ffederal dwy-ffrwd Llangennech a'u troi'n un ysgol cyfrwng Cymraeg yn un gwallus.

  5. Yn credu y dylai'r cyngor ddiddymu ei benderfyniad tra cynhelir ymgynghoriad pellach ar sail yr egwyddorion a nodir ym mharagraff 3 uchod.

  Dosbarth
 12. Derbyn dau o'r tri o argymhellion

  Mae'r Gweinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd, Rebecca Evans, yn esbonio bod y llywodraeth yn derbyn dau o'r tri o argymhellion.

  Dywed Llywodraeth Cymru eu bod "yn cydnabod mai canser yr ofari yw’r chweched canser mwyaf cyffredin ymhlith menywod yng Nghymru yw. Mae’n gyffredin iawn ymhlith menywod sydd wedi bod trwy’r menopos (dros 50 oed fel arfer), er y gall effeithio ar fenywod waeth beth fo’u hoedran. Oherwydd y gall symptomau canser yr ofari fod yn debyg i symptomau cyflyrau eraill, mae’n gallu bod yn anodd adnabod y canser".

 13. Argymhellion y Pwyllgor

  Mae cadeirydd y pwyllgor, Mike Hedges, yn cyflwyno tri o argymhellion. 

  Argymhelliad 1. 

  Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn cadw golwg ar y posibilrwydd o sefydlu rhaglen sgrinio genedlaethol ar gyfer canser yr ofari ac yn rhoi ystyriaeth fanwl i unrhyw dystiolaeth newydd a gyflwynir. Yn arbennig, dylai Llywodraeth Cymru barhau i ystyried yn ofalus y cyngor a ddarperirgan Bwyllgor Sgrinio Cenedlaethol y DU. 

  Argymhelliad 2. 

  Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda meddygon teulu a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill i sicrhau bod menywod sydd â symptomau canser yr ofari yn cael eu hatgyfeirio am brofion priodol a'u bod yn gallu cael diagnosis amserol. Fel rhan o hyn, rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r prif gysylltiadau gofal sylfaenol ym maes canser i ddefnyddio'r hyn a ddysgwyd o'r adolygiad presennol o achosion o ganser yr ofari i lywio cynlluniau meddygfeydd a chlystyrau meddygon teulu ym mhob bwrdd iechyd, gyda golwg ar wella diagnosis cynnar. 

  Argymhelliad 3.

  Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru yn gwneud rhagor i wneud y cyhoedd yn fwy ymwybodol o ganser yr ofari, gan gynnwys y symptomau cyffredin a phryd y dylai pobl ofyn am gyngor meddygol. Rydym yn credu y dylai hyn adeiladu ar yr ymgyrch fer a gynhaliwyd ar ddechrau 2016 gan Ymddiriedolaeth GIG Felindre ond y dylai ddysgu oddi wrth ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth llwyddiannus eraill a cheisio codi ymwybyddiaeth gyffredinol a phenodol o ganser yr ofari dros gyfnod hirach. 

  Mike Hedges
 14. Y Ddeiseb

  Cyflwynwyd y ddeiseb gan ddefnyddio system ddeisebau ar-lein Cynulliad Cenedlaethol Cymru gan Margaret Hutcheson, nyrs gofal lliniarol wedi ymddeol.

  "Rydym ni, sydd wedi llofnodi isod, yn galw ar Lywodraeth Cymru i gefnogi sgrinio blynyddol ar gyfer canser yr ofari (Prawf Gwaed CA125)." 

  Casglodd y ddeiseb 104 o lofnodion ar-lein.

  Canser yr Ofari yw un o brif achosion marwolaeth menywod yn y DU. Dyma’r chweched math mwyaf cyffredin o ganser i gael ei ganfod mewn menywod yng Nghymru, gyda 365 o achosion yn cael eu darganfod yn 2014. Dyma hefyd y pedwerydd achos mwyaf cyffredin o farwolaeth o ganser ymhlith menywod yng Nghymru, gyda 238 o farwolaethau yn 2014.

 15. Dadl ar Ganser yr Ofari

  Mae'r aelodau nawr yn cael dadl ar Adroddiad y Pwyllgor Deisebau ar ddeiseb ar Ganser yr Ofari. 

  Mae Mike Hedges yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru: 

  Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Deisebau ar y ddeiseb, 'Cefnogi Sgrinio Blynyddol ar gyfer Canser yr Ofari' a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 9 Chwefror 2017.

  Canser yr Ofari
  Image caption: Canser yr Ofari
 16. Ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad

  Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros dros Gymunedau a Phlant, Carl Sargeant yn amlinellu ymateb y llywodraeth i'r adroddiad.

  Mae'n gwrthod un argymhelliad, mae un arall yn cael ei dderbyn mewn egwyddor, yn hytrach nag yn llawn. 

 17. Dadl ar ddarpariaeth o ran eiriolaeth statudol

  Nawr y cyntaf o ddadleuon y prynhawn.

  Mae'n ddadl ar Adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar yr ymchwiliad i ddarpariaeth o ran eiriolaeth statudol. 

  Mae Lynne Neagle yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar yr Ymchwiliad i Ddarparu Eriolaeth Statudol a  osodwyd  yn y Swyddfa Gyflwyno ar 2 Chwefror 2017.

  Mae'r wyth o argymhellion yn yr adroddiad.

  Lynne Neagle
 18. Gorchymun i ymddiheuro

  Mae'r Llywydd Elin Jones yn gorchymun i Neil Hamilton ymddiheuro am sylwadau wnaeth tra bod Eluned Morgan yn trafod effaith Brexit.

  Fe ddywedodd e bod "hunanladdiad yn opsiwn".

 19. 'Cwestiynau difrifol'

  Fe gafodd Dr Paul Thomas ac Adele Baumgardt - ynghyd â gweddill bwrdd y corff - eu gwahardd o'u gwaith dros dro ym mis Tachwedd yn dilyn pryderon nad oedd y corff yn gweithredu'n effeithiol.

  Roedd y ddau wedi'u gwahardd tra bod ymchwiliad yn cael ei gynnal i gwynion yn erbyn y ddau.

  Cafodd gweddill y bwrdd ddychwelyd ym mis Chwefror eleni, a heddiw dywedodd y Gweinidog Iechyd Cyhoeddus Rebecca Evans bod y berthynas y tu fewn i arweinyddiaeth bwrdd Chwaraeon Cymru "wedi'i chwalu ac nid oes modd ei adfer".

  Mae cadeirydd ac is-gadeirydd Chwaraeon Cymru bellach wedi cael eu diswyddo'n barhaol gan Lywodraeth Cymru.  

  Mae Rhun ap Iorwerth Plaid Cymru yn dweud bod yna gwestiynau difrifol ynghylch y broses recriwtio wreiddiol.

  Mae Gareth Bennett UKIP yn cwestiynu pam bod y cyhoeddiad wedi ei wneud ar y diwrnod y cafodd Erthygl 50 ei danio.

  Mae Rebecca Evans yn dweud bod y llywodraeth wedi cymryd camau addas ar bob achlysur.  

 20. Cadeirydd dros dro

  Mae'r Gweinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd, Rebecca Evans, yn dweud bod Lawrence Conway  wedi cytuno i fod yn gadeirydd Chwaraeon Cymru dros dro tan ddiwedd y flwyddyn.

  Rebecca Evans