a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Argoed: 'Dim grym' i oruchwylio dyn
 2. 'Angen £600m i wella ffyrdd Cymru'
 3. Dim adolygiad o ddedfryd llofrudd Matalan

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw. 

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd bore fory am 08:00.

 2. Pryd mae'r Pasg?

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r gwanwyn wedi cyrraedd ond pryd mae'r Pasg? Mae dyddiadau'r ŵyl Gristnogol yn newid yn flynyddol, ac mae erthygl ar wefan Cylchgrawn BBC Cymru Fyw yn esbonio pam .

  Wy Pasg a dorrodd record y byd
 3. Glaw'n lledu dros y wlad

  Tywydd, BBC Cymru

  Heno bydd bandiau o law'n lledu dros y wlad. Y glaw'n ysgafn ar brydiau, gyda niwl ar dir uchel. Rhai cyfnodau sych. Noson gymharol fwyn, gyda'r tymheredd isa'n 6-9C. 

  Am fanylion llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

 4. O blaid ail refferendwm

  Mae aelodau senedd yr Alban wedi pleidleisio o blaid cynnal ail refferendwm ar annibyniaeth.

  Roedd 69 o'r aelodau o blaid cynnal ail refferendwm gyda 59 yn erbyn.

  Mae nhw'n gobeithio cynnal y bleidlais rhwng mis Hydref y flwyddyn nesa, a gwanwyn 2019.

  Mae Theresa May eisoes wedi dweud na fydd hi'n barod I hynny ddigwydd cyn i'r trafodaethau Brexit gael eu cwblhau.

  Senedd yr Alban
 5. Tagfeydd wrth gasglu gwybodaeth

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb yn dilyn oedi a thagfeydd traffig ar bontydd Menai a Britannia o Fôn i'r tir mawr fore Mawrth.

  Dywedodd llefarydd: "Mae'r cyfrifiad traffig heddiw'n arolwg allweddol er mwyn penderfynu patrymau teithio ar draws y Fenai.

  "Mae'n rhan hanfodol o'r cais am drydydd croesiad dros y Fenai, sydd yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru."

  Roedd swyddogion yr heddlu'n cynorthwyo gyda'r gwaith rhwng 07:00 a 19:00.

  Dywedodd llefarydd y bydd arolygon traffig hefyd yn cael eu cynnal rhwng 28 Mawrth a 4 Ebrill ond nid oes disgwyl y bydd unrhyw oedi i gerbydau bryd hynny

  Pont Britannia
 6. Chwilio am ddau wedi gwrthdrawiad

  Heddlu Gwent

  Mae Heddlu Gwent wedi rhyddhau llun o ddau berson maen nhw'n awyddus i holi ar ôl gwrthdrawiad yn ardal Argoed, Sir Caerffili ar 12 Chwefror.

  Fe wnaeth y dau redeg o gar coch ar ôl iddo daro yn erbyn Land Rover.

  Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu yn ddienw ar 0800 555 111.

  Gwrthdrawiad
 7. Gyrru lori am 23 awr

  Heddlu Gogledd Cymru

  Dywed Heddlu'r Gogledd eu bod wedi dal gyrrwr lori oedd wedi gweithio am 23 awr heb doriad digonol.

  Cafodd y gyrrwr ei stopio ar yr A55 ger Llanfairfechan ar amheuaeth o ddefnyddio lori o Fwlgeria heb drwydded i yrru ar ffyrdd y DU.

  Roedd yn cludo nwyddau o Portsmouth i Iwerddon.

  Cafodd ei rwystro rhag gyrru am 24 awr a chafodd ei gerbyd ei glampio.

  Heddlu
 8. Marwolaeth drwy anffawd

  BBC Cymru Fyw

  Mae crwner wedi cofnodi rheithfarn o farwolaeth drwy anffawd ar fachgen 15 oed o Sir y Fflint y cafwyd hyd iddo wedi ei grogi yng nghartref ei fam.

  Bu farw Joshua Jones yn ysbyty Alder Hey Lerpwl dau ddiwrnod yn ddiweddarach.

  Roedd wedi cloi ei hun yn y tŷ ac wedi dweud wrth ffrind ei fod yn bwriadu lladd ei hun.

  Dywedodd y crwner nad oedd wedi ei llwyr ddarbwyllo fod y bachgen wedi bwriadu lladd ei hun.

 9. Nene ene!

  BBC Radio Cymru

  Bu Stella Roberts o Rhosllannerchrugog yn cyflwyno iaith unigryw yr ardal i Aled,  wrth iddo baratoi i ddarlledu ei raglen yn fyw ar BBC Radio Cymru o Wrecsam heddiw.

  Video content

  Video caption: Aled sy'n cael gwers ar dafodiaeth arbennig Rhosllanerchrugog gan Stella Roberts
 10. Llofruddiaeth Wrecsam: Heddlu'n apelio

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth er mwyn eu cynorthwyo i ddod o hyd i Jordan James Lee Davidson, 25 oed - dyn y maen nhw'n amau o lofruddiaeth yn Wrecsam.

  Cafodd plismyn eu galw am 08:23 fore ddoe i gyfeiriad yn y dre lle daethon nhw o hyd i gorff Nicholas Anthony Churton, 67 oed.

  Dywedodd y Ditectif Uwch-Arolygydd Iestyn Davies, sy'n arwain yr ymchwiliad: "Rwy'n awyddus i glywed gan unrhyw un oedd yn ardal Crescent Close o brynhawn dydd Iau, 23 Mawrth ymlaen. Rwy'n credu i Mr Churton gael ei ladd rhywbryd rhwng 14:45 a hanner nos ar nos Wener 24 Mawrth, ac mae archwiliad post mortem wedi cadarnhau ei fod wedi marw o ergyd sylweddol i'w ben."

  jordan davidson
 11. Gwlad yr Iâ wedi dathlu mewn sawl ffordd!

  Twitter

  'Beth yw hwn?', medde chi. Trydariad gan feddyg o Reykjavik yw hwn, a'r cyfieithiad bras yw fod cynnydd aruthrol wedi bod yn nifer y genedigaethau yn yr ysbyty mae'n gweithio ynddo dros y dyddiau diwethaf...

  ...naw mis ers i Wlad yr Iâ guro Lloegr yn Euro 2016!

  Dydd Sul nesa fe fydd hi'n naw mis ers i Gymru guro Gwlad Belg....?

  View more on twitter
 12. Cwmni gwydr yn ehangu

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwmni cynhyrchu gwydr, sy'n gweithio mewn marchnad arbenigol, yn ehangu ac yn symud i adeilad mwy o faint, gan greu a diogelu 25 o swyddi.

  Mae Treforest Glass, sy'n cyflogi dros 40, yn symud i ffatri yn Nhonyrefail.

  Mae'r cwmni'n buddsoddi £1.3 miliwn er mwyn prynu'r adeilad a gosod cyfarpar ac offer ynddo, ac mae wedi derbyn cymhorthdal o £80,000 gan Lywodraeth Cymru.

 13. Bardd yn cyhoeddi ar ei liwt ei hun

  Golwg 360

  Yn ôl gwefan Golwg360, mae'r bardd ifanc Iestyn Tyne o Ben Llŷn wedi penderfynu mynd ati ar ei liwt ei hun i gyhoeddi’i gyfrol gyntaf o farddoniaeth fel math o “arbrawf”

  “Ro’n i’n teimlo pe bawn i’n cyhoeddi ymhen pum mlynedd i rŵan na fyddai’r cerddi sydd yn  addunedau  yn ei gwneud hi i’r gyfrol honno, ond doeddwn i ddim am adael iddynt bydru mewn drôr,” meddai Iestyn Tyne sy'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

  
     Iestyn Tyne oedd enillydd Coron Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016
  Image caption: Iestyn Tyne oedd enillydd Coron Eisteddfod yr Urdd Sir y Fflint 2016
 14. Pryder am daliadau yn sgil Brexit

  BBC Cymru Fyw

  Yn Sesiwn Holi'r Prif Weinidog ym Mae Caerdydd mae Carwyn Jones wedi mynegi ei bryder ynglŷn ag arian cymhorthdal fydd yn dod i Gymru yn sgil Brexit.

  Dywedodd Carwyn Jones nad oedd yn "optimistaidd y bydd yna unrhyw arian ychwanegol ar ôl 2020". 

  Rhwng 2014-20 fe fydd ardaloedd tlotaf Cymru wedi derbyn mwy na £2bn o Frwsel, ac amcangyfrif fod tua £250m y flwyddyn yn cael ei dalu i ffermwyr.

  "Rwyf heb fy narbwyllo y bydd yna unrhyw arian i gymryd lle'r arian o Ewrop, ac rwy' hefyd yn dechrau credu na fydd mwy o arian ar gyfer talu sybsidïau amaethyddol."

  carwyn jones
 15. Protest i barhau tan y diwedd

  BBC Cymru Fyw

  Fe sonion ni'n gynharach fod pobl yn protestio y alaln i Arena Motorpoint yng Nghaerdydd lle mae cynhadledd am y diwydiant arfau'n cael ei chynnal. 

  Bellach mae tua 50 o bobl yn y brotest heddychlon ac yn dweud y byddan nhw'n aros yno tan i'r digwyddiad ddod i ben am 16:00.

  motorpoint
 16. Argoed: 'Dim grym gan y gwasanaeth prawf' i oruchwylio

  BBC Cymru Fyw

  Clywodd cwest yng Nghasnewydd nad oedd unrhywbeth y gallai'r gwasanaeth prawf fod wedi ei wneud i oruchwylio dyn a lofruddiodd ddynes ddyddiau wedi iddo gael ei ryddhau o garchar.

  Bu farw Matthew Williams ar ôl cael ei arestio wedi iddo ymosod ar Cerys Yemm yng ngwesty'r Sirhowy Arms yn Argoed, Sir Caerffili ar 6 Tachwedd 2014.

  Dywedodd un o benaethiaid y gwasanaeth prawf, Jonathan Matthews, wrth y cwest fod Matthew Williams wedi ei asesu, a bod yna risg "canolig" y gallai achosi niwed corfforol difrifol unwaith iddo adael y carchar.

  williams a Cerys Yemm