a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. 'Cynnydd sylweddol' mewn pwerau datganoledig wedi Brexit
 2. Diswyddo cadeirydd ac is-gadeirydd Chwaraeon Cymru
 3. Yr Arglwydd Gwilym Prys-Davies wedi marw yn 93 oed

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  A dyna ni am heddiw - diolch am ymuno â ni ar ddiwrnod prysur ar y llif byw, wrth i Theresa May danio Erthygl 50 a dechrau proses Brexit.

  Byddwn ni nôl unwaith eto am 08:00 bore fory gyda'r holl newyddion diweddaraf o Gymru.

 2. Trafod ysgolion Cymraeg yn y Senedd

  Senedd Fyw

  Ar hyn o bryd yn y Cynulliad mae ACau yn cael trafodaeth ar ysgolion cyfrwng Cymraeg, Saesneg a dwy ffrwd yng Nghymru.

  Cafodd y ddadl ei chyflwyno gan UKIP, ac yn eu cynigion maen nhw'n cyfeirio at y ffrae ddiweddar dros newid statws Ysgol Llangennech.

  Gallwch ddilyn rhagor o'r drafodaeth ar dudalen Senedd Fyw.

  llangennech
 3. Bwriad i sefydlu Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd

  Prifysgol Caerdydd

  Mae myfyrwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi cyhoeddi y byddan nhw'n sefydlu undeb i Gymry Cymraeg y brifysgol, fel sydd gan brifysgolion Aberystwyth a Bangor eisoes.

  Dywedodd Osian Wyn Morgan, Swyddog y Gymraeg gydag undeb y brifysgol, eu bod yn gobeithio sefydlu Undeb Myfyrwyr Cymraeg Caerdydd erbyn mis Medi.

  "Mae datblygiad fel hwn yn rhywbeth a ddylai wedi digwydd degawdau yn ôl – ond gwell hwyr na hwyrach," meddai.

  Cafodd undeb o'r fath i fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith ei sefydlu nôl yn 2006, ond daeth i ben ar ôl ychydig flynyddoedd.

  Osian Wyn Morgan
  Image caption: Dywedodd Osian Morgan nad oedd eisiau i UMCC ddisodli cymdeithasau Cymraeg eraill yn y brifysgol fel y Gym Gym
 4. Yr ieithoedd prydferthaf yn y byd

  Blog

  Ar flog The Culture Trip mae Lani Seelinger wedi bod yn llunio rhestr o'r 10 iaith mwyaf prydferth yn y byd yn ei barn hi.

  Ac mae hi'n cael marciau llawn am gynnwys y Gymraeg - iaith mae hi'n ei ddweud "allai fod yn fodel ar gyfer ieithoedd lleiafrifol dan fygythiad ar draws y byd".

  Mae'r rhestr yn un amrywiol tu hwnt ac yn ymestyn o'r Wolof yng ngorllewin Affrica i Bengali yn nwyrain India - yn ogystal ag iaith ein cymdogion, Saesneg.

  cymraeg
 5. Chwaraeon Cymru yn barod i 'symud ymlaen'

  Chwaraeon Cymru

  Mae Chwaraeon Cymru wedi rhyddhau datganiad yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod cadeirydd ac is-gadeirydd y corff wedi eu diswyddo.

  Dywedodd y llefarydd ei fod wedi bod yn "gyfnod heriol" ond eu bod yn barod nawr i "symud ymlaen".

  "Roedd y Gweinidog [Iechyd Cyhoeddus, Rebecca Evans] yn glir bod Chwaraeon Cymru yn gorff sydd yn cael ei redeg yn dda a'i fod yn gweithio'n dda dan arweinyddiaeth y cadeirydd dros dro a'r bwrdd."

  Yn y Senedd yn gynharach, gwadodd Ms Evans ei bod hi wedi ceisio "claddu'r newyddion" am y diswyddiadau ar yr un diwrnod â thanio Erthygl 50.

  pencadlys Chwaraeon Cymru
 6. Hibbard i hawlio lle ar Daith y Llewod?

  Wales Online

  Gyda Phencampwriaeth y Chwe Gwlad drosodd, mae'r sylw bellach wedi troi at bwy fydd yn cael eu henwi yng ngharfan y Llewod fydd yn teithio i Seland Newydd yn yr haf.

  Ond tra bod y rhan fwyaf o sylwebwyr wedi bod yn cadw llygad craff ar y timau rhyngwladol dros y misoedd diwethaf, mae sylw David Flatman wedi bod ar gystadleuaeth arall.

  Yn ol cyn-brop Lloegr, mae perfformiadau'r Cymro Richard Hibbard dros Gaerloyw yn golygu y dylai gael ei ystyried ar gyfer y daith , er nad yw wedi chwarae dros ei wlad ers 2015.

  Sgwn i beth fydd gan Warren Gatland i'w ddweud am hynny!

  richard hibbard
 7. Ymddiheuriad AS UKIP ar ôl sylw am 'ladd eich hun'

  BBC Wales Politics

  Mae arweinydd UKIP yn y Cynulliad wedi gorfod ymddiheuro ar ôl gwneud sylw tuag at AC arall yn dweud bod "lladd eich hun yn opsiwn".

  Roedd yr AC Llafur, Eluned Morgan yn siarad yn y Siambr ac yn mynegi ei siom fod y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

  Ond mynnodd y Llywydd Elin Jones ymddiheuriad gan Neil Hamilton wedi iddo gael ei glywed gan ACau eraill yn gwneud y sylw tuag at Ms Morgan.

  Dywedodd Mr Hamilton ei fod yn "ymddiheuro am unrhyw sylw honedig dwi wedi ei wneud".

  View more on twitter
 8. Noson ddiflas

  Tywydd, BBC Cymru

  Y rhagolygon tywydd i chi heno: 

  "Bydd mwy o law dros nos a hwnnw'n law trwm mewn mannau, yn arbennig yn y gorllewin.

  "Bydd hi'n troi'n sychach yn y dwyrain wrth iddi wawrio, a bydd y tymheredd tua 8-11C."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 9. Erthygl 50: Y trafod yn parhau

  BBC Radio Cymru

  Bydd 'na ragor o drafod Brexit a thanio Erthygl 50 heddiw ar y Post Prynhawn - mae Dewi Llwyd eisoes yn Llundain ac yn barod i fynd!

  View more on twitter
 10. Ailagor ffordd ger Tesco Bangor

  Teithio BBC Cymru

  Mae Ffordd Caernarfon bellach wedi ailagor yn dilyn gwrthdrawiad yn gynharach ger siop Tesco ym Mangor.

  View more on twitter
 11. Cynnydd mewn achosion trais domestig

  BBC Cymru Fyw

  Mae nifer yr achosion o drais domestig yng Nghymru wedi cynyddu o 23% rhwng 2013 a 2015, yn ôl ffigyrau newydd.

  Dangosodd ffigyrau sydd wedi dod i law'r BBC fod nifer y troseddau wedi codi o 8,272 i 10,230 yn ardaloedd Heddlu Dyfed Powys, y Gogledd a Gwent.

  Bu cynnydd o 48% yn ardal Heddlu De Cymru, ond does dim modd cymharu'r ffigyrau hynny'n uniongyrchol â'r lluoedd eraill.

  Dywedodd elusen i ferched fod angen gweithredu deddfwriaeth 2015 ar drais yn y cartref yng Nghymru yn fwy sydyn.

  trais yn y cartref
 12. Cae rygbi artiffisial yn llosgi coesau

  BBC Sport Wales

  Mae'n bosib y bydd ambell i chwaraewr ychwanegol yn cael eu gweld mewn pâr o leggins y tro nesaf iddyn nhw chwarae ar gae rygbi Heol Sardis ym Mhontypridd. 

   Dros y penwythnos bu Ponty yn herio Merthyr yn rownd gynderfynol y Cwpan Cenedlaethol. 

   Ar ôl y gêm fe rannodd eu hyfforddwr luniau ar y cyfryngau cymdeithasol yn dangos rhai o'r llosgiadau a gafodd y chwaraewyr ar y cae artiffisial. Awtsh!

  anafiadau
 13. Gwrthdrawiad ger Tesco ym Mangor

  Teithio BBC Cymru

  Mae ffordd yr A4087 ym Mangor wedi ei chau ger Lon Cytir yn dilyn gwrthdrawiad yno.

  Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ar Ffordd Caernarfon ger siop Tesco, ac mae traffig yn symud yn araf yno ar hyn o bryd.

  View more on twitter
 14. Vauxhall i roi'r gorau i noddi Cymru

  Cymdeithas Bêl-droed Cymru

  Bydd Vauxhall yn rhoi'r gorau i noddi tîm pêl-droed Cymru ar ddiwedd eu hymgyrch bresennol i gyrraedd Cwpan y Byd 2018.

  Mae'r cwmni ceir wedi bod yn noddi Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon ers 2011.

  cymru yn ymarfer
 15. Cyhoeddi enw dynes fu farw mewn gwrthdrawiad

  Heddlu Gwent

  Mae Heddlu Gwent wedi cadarnhau enw dynes fu farw yn dilyn gwrthdrawiad ffordd yng Nghasnewydd ar 23 Mawrth.

  Cafodd Pamela Lancaster, 47, ei chludo i'r ysbyty yn dilyn y gwrthdrawiad gyda char Ford Focus arian ond bu farw yn yr ysbyty yn ddiweddarach.

  Mae ei theulu eyn derbyn cefnogaeth, ac mae'r heddlu wedi gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y gwrthdrawiad yn Clarence Place i gysylltu â nhw.

  casnewydd
 16. Carwyn Jones 'heb gyfrannu at lythyr Brexit'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Carwyn Jones wedi dweud ei fod yn "destun siom" na chafodd Llywodraeth Cymru gyfrannu at y llythyr yn tanio Erthygl 50.

  Dywedodd wrth Aelodau Cynulliad ei fod wedi trafod y llythyr gyda Theresa May yr wythnos diwethaf, ond na chafodd ei weld o flaen llaw na chyfrannu at unrhyw ddrafft.

  "Mae hyn yn annerbynniol ac yn benllanw proses hynod rwystredig ble nad yw'r sefydliadau datganoledig wedi cael eu trin gyda pharch o gwbl," meddai.

  Ychwanegodd y byddai'n "croesawu" pwerau ychwanegol i Gymru gafodd eu crybwyll gan Mrs May yn ei llythyr. 

  Carwyn Jones
 17. Rhys a Daniel yn gytûn

  Blog

  Yn ei flog, Thoughts of Chairman Mwyn , mae Rhys Mwyn yn tynnu sylw at y dyfyniad sydd wrth droed cerflun Daniel Owen yn yr Wyddgrug, ac yn trafod y cysylltiad rhwng hwnnw a rhaglen radio Rhys ar BBC Radio Cymru.

  Dyna un ffordd o gael y llun i ffitio!
  Image caption: Dyna un ffordd o gael y llun i ffitio!
 18. Chwaraeon Cymru: Ymateb y pleidiau

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r gwrthbleidiau yn y Cynulliad wedi bod yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru am ddiswyddo cadeirydd ac is-gadeirydd Chwaraeon Cymru.

  Dywedodd y Ceidwadwyr ei fod yn "ddiwrnod gwych i gladdu newyddion drwg" yn sgil yr holl sylw sydd yn cael ei roi i danio Erthygl 50.

  Mynnodd Plaid Cymru fod "cwestiynau difrifol i'w hateb gan y gweinidog" ynglŷn â'r broses recriwtio a'r adolygiad gafodd ei gynnal.

  Ychwanegodd UKIP y dylai'r llywodraeth gyhoeddi eu canfyddiadau er mwyn dangos "fod y swm sylweddol o arian cyhoeddus sydd yn mynd i Chwaraeon Cymru yn cael ei wario'n gall".

  rebecca evans
  Image caption: Dywedodd y Gweinidog Iechyd Cyhoeddus, Rebecca Evans bod "y berthynas y tu fewn i arweinyddiaeth bwrdd Chwaraeon Cymru wedi'i chwalu"
 19. Penodi rheolwr Bangor 'cyn diwedd Mai'

  BBC Camp Lawn

  Cafodd Ian Dawes ei ddiswyddo yn gynharach heddiw, ac mae Gary Taylor-Fletcher wedi ei benodi fel rheolwr dros dro.

  View more on twitter