a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Darganfod hofrennydd: Pump wedi marw
 2. Brexit: Cyhoeddi manylion Mesur Diddymu
 3. Argoed: 'Roedd modd arbed eu bywydau'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ddiwedd y llif byw am heddiw. Diolch am eich cwmni.

  Byddwn ni'n ôl gyda chi o 08:00 'fory.

 2. Damwain hofrennydd: Tywydd drwg yn achosi oedi

  BBC Cymru Fyw

  Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi dweud y gallai'r gwaith o symud cyrff pump o bobl fu farw mewn damwain hofrennydd gael ei atal dros nos.

  Dywedodd swyddogion bod tywydd gwael yn creu amodau anodd i dimau achub ar fynydd Rhinog Fawr ger Trawsfynydd.

  Y pump fu farw oedd Ruth a Kevin Burke, a thri aelod o'r un teulu.

  Ruth a Kevin Burke
 3. Caerdydd yn 'berffaith' i gystadleuaeth criced newydd

  BBC Sport Wales

  Mae prif weithredwr clwb criced Morgannwg wedi dweud bod Caerdydd yn berffaith ar gyfer sefydlu un o wyth tîm i gystadlu mewn cystadleuaeth 20 pelawd newydd.

  Bwriad Bwrdd Criced Cymru a Lloegr yw dechrau'r gystadleuaeth yn 2020, mewn fformat tebyg i gystadlaethau T20 yn Awstralia ac India.

  Wrth lansio'r ymgyrch i fod yn rhan o'r gystadleuaeth, dywedodd Hugh Morris bod gan Gaerdydd gais cryf iawn.

  Jacques Rudolph
 4. Yn galw ffotograffwyr pêl-droed!

  UEFA

  I ddathlu pêl-droed ar lawr gwlad yng Nghymru mae UEFA a Chymdeithas Bêl-droed Cymru wedi lawnsio cystadleuaeth ffotograffiaeth o'r enw  "Dyma Bêl-droed Cymru" . false

  Un o'r beirniaid ydy gôl-geidwad Cymru Owain Fôn Williams oedd yn arfer chwarae i dîm dan-9 Dyffryn Nantlle.

  "Pe bawn i’n cymryd llun sy'n crynhoi fy mhrofiad i ar lawr gwlad, mae'n debyg y byddai’n eithaf syml. Byddwn i yng ngheg gôl rhywle ar fore Sadwrn gwlyb yng Ngwynedd, hyd at fy ffêr mewn mwd ..." meddai.

  Gall lluniau gael eu cyflwyno i’r gystadleuaeth drwy wefan UEFA hyd at Ebrill 30 2017.

  Gêm bêl-droed lawr gwlad
 5. Noson fwyn ar ei ffordd

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd y glaw yn cyrraedd y gorllewin erbyn iddi nosi heno, ond ni fydd y tymheredd yn is na 8C, felly noson fwyn i bawb.

  Dechrau tamp 'fory, ond bydd y cawodydd yn troi'n fwy ynysig yn ystod y dydd.

  Bydd y tymheredd yn 15C ar ei ucha'.

  Am y rhagolygon llawn, ewch i wefan dywydd y BBC .

 6. Damwain hofrennydd: Pump o'r un teulu

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r BBC yn deall bod pum aelod o'r un teulu wedi marw mewn damwain hofrennydd yn Nhrawsfynydd, Gwynedd.

  Roedd dau yn byw ym mhentref Hulcote ger Milton Keynes, ac maen nhw wedi eu henwi'n lleol fel Kevin Burke a'i wraig Ruth.

  Hefyd ar yr hofrennydd oedd tri aelod arall o'r teulu.

 7. Dysgu iaith

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  "Beth yw'r pethau gorau am ddysgu Cymraeg? Wel, i fi, dysgu am yr iaith, ei chyfoeth, ei chymhlethdodau a'i phrydferthwch."

  Wrth i fanylion gŵyl undydd newydd i ddysgwyr Cymraeg gael eu cyhoeddi mae tri dysgwr wedi bod yn rhannu eu profiadau gyda Cymru Fyw.

  Ann McGuffin, Joseph Flatt a Sheila Harries
 8. Mudiad iaith yn cofio cyfraniad Yr Arglwydd Gwilym Prys-Davies

  Mae mudiad Dyfodol i'r iaith wedi rhoi teyrnged ar eu gwefan i'r Arglwydd Gwilym Prys-Davies, fu farw yr wythnos hon.

  Dywedodd y mudiad: "Gwerthfawrogwn ei holl waith diflino dros y Gymraeg. Bu’n weithgar ac arloesol mewn sawl maes, gan gynnwys datblygiad y Ddeddf Iaith 1993, a bu’n gefnogwr cadarn i ddatblygu addysg Gymraeg.

  "Fel brodor o Lanegryn, Meirionnydd, credai’n gryf y bod angen gwarchod a sicrhau dyfodol y Gymraeg fel iaith gymunedol."

  Yr Arglwydd Gwilym Prys-Davies
 9. Hofrennydd: Un teulu?

  Twitter

  Roedd yr hofrennydd gafodd ei ddarganfod yn Eryri wedi teithio o ardal Milton Keynes gan anelu am Ddulyn.

  Mae'r papur newydd yno - y Milton Keynes Citizen - yn adrodd bod y pump gafodd eu lladd yn y digwyddiad yn aelodau o'r un teulu.

  View more on twitter
 10. Gwasanaethau brys yn delio gyda gwrthdrawiad

  Teithio BBC Cymru

  Mae'r gwasanaethau brys yn delio gyda gwrthdrawiad yn yr ardal.

  View more on twitter
 11. Hyd at 139 i golli swyddi gyda phrifysgol

  BBC Wales News

  Gall hyd at 139 o bobl golli eu swyddi gyda Phrifysgol De Cymru wrth i'r sefydliad geisio lleihau costau.

  Bydd staff dros bob adran a champws - Trefforest, Casnewydd a Chaerdydd - yn cael eu heffeithio.

  Dywedodd y brifysgol bod y diswyddiadau’n angenrheidiol wrth i gostau gynyddu, ond bod incwm yn aros yn stond.

  PDC
 12. Gylfi ar y brig

  Twitter

  Mae Sky Sports News wedi cynhyrchu graff bach i ddangos pa chwaraewr ym mhum cynghrair bêl-droed fwyaf Ewrop sydd wedi creu'r nifer mwyaf o gyfleoedd y tymor hwn.

  Dyma un tabl lle mae Abertawe ar y brig o leia'!

  View more on twitter
 13. Ysgoloriaethau gwerth £70,000 i 21 o awduron

  Llenyddiaeth Cymru

  Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi enwau 21 o awduron sy'n cael ysgoloriaeth ganddynt yn 2017.

  Mae’r ysgoloriaethau, gwerth cyfanswm o £70,000, yn galluogi’r awduron i ganolbwyntio ar ysgrifennu gwaith creadigol penodol, neu’n cynorthwyo ymchwil a theithio sy’n gysylltiedig â’r gwaith ar y gweill.

  Mae rhestr lawn yr awduron sy'n cael yr arian ar wefan Llenyddiaeth Cymru.

  Llyfrau
  Image caption: Mae awduron newydd ac awduron sydd wedi cyhoeddi llyfrau'n barod wedi cael ysgoloriaeth
 14. Argoed: 'Gallai fy mab fod wedi byw'

  BBC Cymru Fyw

  Mae mam dyn wnaeth ladd dynes 22 oed mewn hostel wedi dweud wrth gwest ei fod yn credu y byddai'r ddau wedi gallu byw, petai heddwas wedi sicrhau apwyntiad seiciatrig i'w mab.

  Fe wnaeth Matthew Williams, 34, farw yn dilyn yr ymosodiad yn y Sirhowy Arms yn Argoed ym mis Tachwedd 2014.

  Dywedodd Sally Williams ei bod wedi cael gwybod gan heddwas y byddai modd i'w mab gael apwyntiad seiciatrig brys ar ôl gadael y carchar.

  Dywedodd ei bod wedi negeseuo'r heddwas ddwywaith i gael apwyntiad: "Dwi'n gwybod y gallai hi wedi achub Cerys ac achub Matthew. Dwi'n meddwl y gallai hi wedi ei atal petai hi wedi gwneud ei swydd yn iawn."

  Mae'r cwest yn parhau.

 15. Ofnau bod dyn ar goll wedi marw

  Daily Post

  Yn ôl y Daily Post mae Heddlu'r Gogledd yn lleihau'r ymdrech i chwilio am ddyn 21 oed o Gaernarfon sydd wedi bod ar goll ers 19 Mawrth .

  Mae'r heddlu hefyd yn dweud eu bod yn ofni fod Johnathan Edwards - sydd o Langefni yn wreiddiol - wedi marw.

  Johnathan Edwards
 16. Cerddor o Gymru mewn band i ieithoedd lleiafrifol

  Facebook

  Mae'r canwr a'r cerddor o Gymru Gwilym Bowen Rhys ymysg yr artistiaid rhyngwladol sy'n ymddangos mewn fideo newydd sy'n dathlu diwylliant rhai o wledydd bach Ewrop.

  Mae band Tosta yn cynnwys aelodau o Gymru, Yr Alban, Galisia, Ffrisia, Cernyw, Gwlad y Basg ac Iwerddon ac yn rhan o gynllun ehangach i hybu ieithoedd lleiafrifol sydd dan fygythiad.

  Aeldoau band Tosta ar gwch
  Image caption: Rhan o fideo newydd Tosta Banda
 17. Llofruddiaeth Wrecsam: Rhyddhau tri

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae heddlu sy'n ymchwilio i lofruddiaeth Nicholas Anthony Churton yn Wrecsam wedi rhyddhau tri pherson ar fechnïaeth.

  Fe gafodd dyn 27 oed o Wrecsam oedd wedi'i arestio ar amheuaeth o gynorthwyo troseddwr, dynes 19 oed a dyn 51 oed gafodd eu harestio ar amheuaeth o ddwyn a chynorthwyo troseddwr wedi cael eu rhyddhau tra bod yr ymchwiliad yn parhau.

  Yn y cyfamser mae Jordan Davidson, 25 oed o Wrecsam wedi ymddangos yn y llys y bore 'ma wrth i'r heddlu wneud cais llwyddiannus i'w gadw yn y ddalfa am 36 awr ychwanegol i'w holi am y llofruddiaeth.

 18. Mesur Diddymu: Democratiaid Rhyddfrydol

  BBC Cymru Fyw

  Mark Williams sydd wedi ymateb ar ran Democratiaid Rhyddfrydol Cymru:

  “Mae David Davis yn dweud y pethau iawn, ond mae gen i amheuon am ei ymrwymiad e a'i blaid i Gymru.

  “Er bod Theresa May wedi gyrru ar hyd yr M4 i drafod pryderon Cymru, mae hi wedi gwrthod gwrando a Cymru fydd yn diodde o'i phenderfyniadau.

  "Wrth i Gymru golli mynediad i farchnad sengl fwya'r byd, rhaid i benderfyniadau am ein heconomi, ein diwydiant a'n hamgylchedd gael eu gwneud yng Nghymru er budd pobl Cymru."