a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Damwain hofrennydd: Ymdrechion i symud cyrff
 2. Alun Cairns: Y Cynulliad nawr yn 'Senedd go iawn'
 3. Rhybudd cwrwglwyr am nifer yr eogiaid mewn afonydd
 4. Cyhoeddi Loteri newydd i Gymru

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heno.

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 ddydd Llun.

 2. Cwlbhau'r gwaith o symud cyrff

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r heddlu wedi cyhoeddi eu bod wedi cwblhau’r gwaith o symud cyrff pum aelod o'r un teulu a gafodd eu lladd mewn damwain hofrennydd yn Eryri.

  Fe wnaeth timau achub ailddechrau eu gwaith heddiw ar ôl i'r hofrennydd ddisgyn ym Mynyddoedd Rhinogydd ddydd Mercher.

  Y Rhinogydd
 3. Ymchwilaid llofruddiaeth: Rhyddhau ar fechnïaeth

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 38 oed o Gasnewydd gafodd ei arestio ar amheuaeth o lofruddio dyn 66 oed yng Nghaerllion wedi ei ryddhau ar fechnïaeth.

  Cafwyd hyd i'r dyn oedd wedi marw mewn tŷ yng Nghlos Cambria tua 04:25 ddydd Iau.

  Caerllion
 4. Halfpenny i aros gyda Toulon?

  BBC Sport Wales

  Mae cefnwr Cymru a'r Llewod Leigh Halfpenny yn agos at ymestyn ei gytundeb gyda Toulon am o leiaf dymor arall a gwrthod cynnig i ail-ymuno a'r Gleision.

  Mae yna le i gredu fod y clwb o Ffrainc wedi cynnig £750,000   iddo   aros am flwyddyn arall.

  Leigh Halfpenny
 5. Gwerthu clwb golff

  BBC Cymru Fyw

  Mae clwb golff yng Nghaerwent Sir Fynwy yn cau ei ddrysau am y tro olaf ar ôl bron 30 mlynedd o fasnachu.

  Dywed rheolwyr clwb Dewstow fod sefydlu clwb golff y Celtic Manor, rhyw ddeg milltir i ffwrdd, wedi cael effaith mawr ar y busnes.

  Mae un o'r ddau gwrs 18 twll yn Dewstow eisoes wedi dychwelyd i fod yn dir amaethyddol ac mae'r llall wedi ei werthu.

  Golff
 6. Glaw yn drwm ar brydiau

  Tywydd, BBC Cymru

  Y tywydd gyda Rhian Haf: "Bydd y cawodydd yn lledu i sawl man dros nos.

  "Er bod disgwyl cyfnodau heulog fory ar ddwrnod cynta mis Ebrill, fydd na gawodydd trymion hefyd, o genllysg a tharannau, cyn troi'n noson sych a chlir - yna'n rhewi dros nos, ond gawn ni ddwrnod sych ac eitha braf dydd Sul."

  I weld tywydd y penwythnos, ewch i'r wefan dywydd .

 7. Angen i fenywod 'adennill y nos'

  Click on Wales

  Mae angen i fenywod adennill y nos meddai Ellen Jones ar wefan Click on Wales wrth i orymdaith gael ei chynnal yng Nghaerdydd heddiw.

  Mae hi'n dweud y bydd 1 o bob 5 o'r miloedd o fenywod sy'n cychwyn cwrs coleg bob blwyddyn yn dioddef ryw ffurf o harasio neu ymosodiad rhywiol erbyn diwedd wythnos gynta'r tymor.

 8. Euog o droseddau terfysgaeth

  BBC Cymru Fyw

  Mae gweithiwr biniau o Wrecsam wedi pledio’n euog i gyfres o droseddau yn ymwneud â therfysgaeth.

  Cafwyd hyd i ddau lawlyfr ar defnysgiaeth ym meddiant Aabid Ali, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Darren Glennon.

  Roedd Ali, 49 oed, hefyd wedi annog pobl eraill i droi at derfysgaeth drwy wefan YouTube.

  Plediodd yn euog i dri chyhuddiad yn ymwneud â therfysgaeth yn Llys y Goron Manceinion. Bydd yn cael ei ddedfryd ar 24 Ebrill.

  Bydd Ali yn cael ei ddedfrydu ddiwedd Ebrill
 9. Prifysgol yn chwilo am ddiswyddiadau

  Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

  Mae prifysgol Y Drindod Dewi Sant wedi ysgrifennu at staff yn gofyn iddynt ystyried diswyddiadau gwirfoddol.

  Dyw'r brifysgol heb son faint o ddiswyddiadau maen nhw am ei sicrhau.

  Cred un undeb y gallai fod y canran gymaint â 10%. Mae'r sefydliad cyncyflogi tua 1,500.

  Dywed undeb UNSAIN pe na bai'r brifysgol yn sicrhau arbedion o 10% yna mae diswyddiadau gorfodol yn anorfod pe na bai nhw'n cael digon o geisiadau am ddiswyddiadau gwirfoddol.

  Prifysgol
 10. Gwahardd rhag cadw anifeiliaid

  ITV Cymru

  Mae dyn o Fae Cinmel yn Sir Conwy wedi ei wahardd rhag cadw anifeiliaid am 10 mlynedd wedi i swyddogion yr heddlu ddod o hyd i un ci wedi marw ac yn arall yn "esgyrn i gyd," medd ITV Cymru.

  Yn llys Ynadon Llandudno fe wnaeth Nathan Lee Fisher bledio'n euog i achosi dioddef diangen i ddau gi akita.

 11. Carcharu peiriannydd nwy

  BBC Cymru Fyw

  Mae peiriannydd nwy wnaeth gyflwyno tystysgrifau ffug ar gyfer eiddo yn Abertawe wedi ei garcharu am 14 mis.

  Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Alexander Davies wedi cytuno i archwilio systemau nwy bob 12 mis ar gyfer cwmni oedd â 200 o fflatiau yn y ddinas.

  Ond ni wnaeth hynny mewn 80 o achosion, gan roi tystysgrifau gyda llofnodion ffug y tenantiaid.

  Mewn un achos doedd heb ymweld â'r eiddo mewn pum mlynedd ond wedi parhau i gyhoeddi tystysgrif diogelwch.

 12. Prosiect creadigol yn cyrraedd yr uchelfannau

  BBC Cymru Wales

  Bydd mynydd Pen y Fan yn cael ei drawsnewid "yn un o osodiadau celfyddydol byw mwyaf Cymru" ar gyfer prosiect BBC Cymru a Chyngor y Celfyddydau, Cer i Greu.

  Bydd yn un o'r digwyddiadau sy'n rhan o benwythnos 7-9 Ebrill sy'n rhoi cyfle i bobl ar draws Cymru wneud rhywbeth creadigol.

  Pen y Fan
 13. Lori methu rowlio lawr yr allt

  BBC Cymru Fyw

  Pedair awr i lori fawr ddatrys y broblem o ddianc o ganol Caerdydd....

  Caerdydd
 14. Wedi bod ar y pop ...

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Twndish, Piparbop, Sŵn y Sêr. Faint o'r rhaglen Ctymraeg yma o'r cyfnod cyn S4C ydych chi'n ei gofio?

  Mae BBC Cymru Fyw wedi bod yn tyrchu yn archif BBC Cymru .

  Myfyr Isaac
 15. Gêm fawr rhwng Caernarfon a'r Bala

  Mae hi'n gêm fawr i Gaernarfon a’r Bala b'nawn Sadwrn wrth i'r ddau dîm geisio cyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru am y tro cyntaf.

  View more on twitter
 16. Pecyn i gefnogi cais Tyddewi

  Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

  Mae Aelodau Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi cytuno ar becyn i gefnogi'r cais i Dyddewi a Chantref Pebidiog gael eu henwi'n Ddinas Diwylliant y Deyrnas Unedig yn 2021.

  Mae'r cais yn cael ei arwain gan Gyngor Sir Penfro a Chyngor Dinas Tyddewi ynghyd â phartneriaeth o sefydliadau a busnesau.

  Mae'r Awdurdod wedi cymeradwyo pecyn o gymorth gwerth £15,000, ar gyfer cam cyntaf, gyda chyfraniad o dros £500,000 os bydd y cais yn llwyddiannus.

  Tyddewi
 17. Pwerau newydd yn dod i rym

  Mae Mesur Cymru, sy'n rhoi pwerau newydd i'r Cynulliad, wedi dod i rym.

  Mae'n rhoi rheolaeth i'r Cynulliad dros benderfyniadau sy'n ymwneud a dŵr, prosiectau ynni, tâl athrawon ac oedran pleidleisio.

  Mae'n bosib i Lywodraeth Cymru hefyd erbyn hyn fenthyca hyd at £1bn ar gyfer prosiectau isadeiledd.

  senedd