a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Mwy nag erioed o blant ar wyliau heb ganiatâd
  2. Cangen UKIP yn ystyried dad-ddewis AC
  3. Prawf DNA yn profi achos dwyn defaid

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl fawr

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am y tro.

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd bore fory am 08:00.

Agor a gohirio cwest

Mae cwest wedi ei agor a'i ohirio i Nicholas Anthony Churton, 67 oed, o Wrecsam.

Bydd dyn 25 oed, heb gyfeiriad parhaol, yn ymddangos ger Llys y Goron Yr Wyddgrug fory ar gyhuddiad o lofruddiaeth a lladrata.

Fe wnaeth y crwner Brian Rodgers ddweud fod tystiolaeth gynnar yn awgrymu i Mr Churton farw o ergyd i'r pen.

Nicholas Churton
BBC

Arian i goffrau Cymdeithas Bêl-droed Cymru

BBC Cymru Fyw

Dyblodd trosiant Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn ystod y flwyddyn ariannol orffennodd ar ddiwedd mis Mehefin y llynedd, £21m o'i gymharu â £10.5m.

Y prif reswm am hynny oedd llwyddiant Cymru yn rowndiau terfynol Euro 2016 a dydy'r ffigurau ddim yn cynnwys rownd wyth ola na rownd gyn-derfynol y gystadleuaeth oherwydd bod y gemau hynny ym mis Gorffennaf y llynedd.

gareth bale
Getty Images

Ffordd wedi ei chau

BBC Cymru Fyw

Mae'r A44 wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad o ganlyniad i'r tân mewn gewesty ym mhentre Penybont ger Llandrindod ym Mhowys.

Noson wlyb

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd yn y swyddfa dywydd prynhawn 'ma:

"Fydd na rywfaint o law i ni gyd heno, a fydd o'n parhau dros nos a bore fory, ond mi neith hi godi'n braf pnawn fory, a neith hi ddal yn sych ar y cyfan weddill yr wythnos."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru .

Tân mewn gwesty

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Mae diffoddwyr yn ceisio rheoli tân mawr mewn gwesty ym Mhowys.

Cafodd pump o griwiau eu hanfon i Westy'r Severn Arms ym Mhenybont, ger Llandrindod.

Fe lwyddodd pob un o'r gwesteion i adael yr adeilad

Tan
BBC

Carchar i ddefnyddiwr heroin

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 44 oed o Fangor wedi ei garcharu am dair blynedd ar ôl i'w ddau fab ifanc anadlu mwg heroin roedd e'n ei smygu.

Fe glywodd barnwr yn Llys y Goron Caernarfon, bod y bechgyn, oedd yn un a thair oed, yn ymddwyn fel zombies ar ôl dod i gyswllt a'r cyffur.

Peidiwch bod yn swil

Twitter

Mae'r actor Michael Sheen wedi cyhoeddi fideo byr yn datgelu fod e'n ffilmio ar gyfer ffilm newydd yng Nghymru ar hyn o bryd ac yn canu clodydd technegwyr ffilm a theledu Cymru. 

Mae'n annog unigolion a chwmnioedd i enwebu eu gwaith ar gyfer gwobrau BAFTA Cymru.

View more on twitter

Addysg yng Nghymru: 'Y gwaethaf ym Mhrydain'

The Economist

Mae cylchgrawn The Economist yn edrych ar "Un o'r ysgolion gwaethaf yng Nghymru, sydd yn rhan o'r sustem addysg waethaf ym Mhrydain."

Mae'r cylchgrawn yn rhoi'r bai am y safonau isel ar gael gwared ar brofion i blant 11 ac 14 oed yn 2004.

disgyblion
BBC

Cadw yn y ddalfa ar gyhuddiad o frathu

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 27 oed o'r Rhyl wedi ei gadw yn y ddalfa ar gyhuddiad o frathu dyn arall mewn tafarn fis Rhagfyr diwethaf.

Mae Jordan Williams yn wynebu cyhuddiad o niweidio bwriadol yn erbyn Nicholas Jones.

Cafodd cais am fechnïaeth ei wrthod a bydd Mr Williams yn cael ei gadw yn y ddalfa tan 5 Mai pan fydd yn ymddangos gerbron LLys y Goron Yr Wyddgrug.

Llys y Goron, Caernarfon
BBC

Oedi posib ar yr A470

Twitter

Cyflwr rygbi rhanbarthol Cymru!

BBC Camp Lawn

Teledu Tregaron

BBC Radio 2

Roedd yr actor Richard Harrington ar raglen radio Graham Norton dydd Sadwrn yn son am y gyfres newydd o'r Gwyll/Hinterland, canu'r drymiau a chwarae Richard Burton.

Disgrifiodd y broses o recordio pob un olygfa ar gyfer Y Gwyll yn Gymraeg a Saesneg gan fod dau fersiwn o bob rhaglen yn cael ei chreu...un yn Saesneg ar gyfer BBC Cymru ac un yn Gymraeg ar gyfer 'Tregaron TV'.

AC i wynebu pleidlais o hyder

BBC Cymru Fyw

Mae AC Gogledd Cymru UKIP, Michelle Brown, i wynebu pleidlais o hyder ymhlith aelodau'r blaid yn y rhanbarth.

Gwnaed y penderfyniad yn dilyn cyfarfod o gynrychiolwyr y blaid yn Nhreffynnon ddydd Llun.

Cafodd y cyfarfod ei alw gan is-gadeirydd etholaeth Delyn o'r blaid gan ddweud fod yna bryder wedi ei fynegi am ei hymddygiad.

Doedd Michelle Brown, gafodd ei ethol i'r Cynulliad fis Mai diwethaf, ddim yn bresennol yn y cyfarfod yng ngwesty Springfield.

Brown
BBC

Hofrennydd: Teyrngedau i bum aelod o deulu

ITV Cymru

Mae erthygl ar wefan ITV Wales yn cynnwys teyrngedau i bum aelod o'r un teulu fu farw mewn damwain hofrennydd yng Ngwynedd yr wythnos ddiwethaf.

View more on twitter

Canran uchel o ferched beichiog

news north wales

News North Wales

Wrecsam sydd â'r canran uchaf yng Nghymru o ferched ifanc sy'n feichiog yn ôl gwefan News North Wales. Y sir yw'r pumed uchaf yng Nghymru a Lloegr o ran canran. 

Yn ôl yr ystadegau fe wnaeth 37.1 o bob 1,000 o ferched dan 18 yn y sir ddod yn feichiog yn ystod 2015.

Y cyfartaledd ar gyfer Cymru yw 24.3 bob 1,000.

Heddiw mewn hanes

Wicipedia

Ar y dydd hwn yn 1812 bu farw'r heddychwr enwog Henry Richard.

Cerflun o'r gŵr sydd i'w weld ar sgwar Tregaron, ac os hoffech wybod pam ei fod yn ddyn werth ei gofnodi, gallwch wylio rhaglen ddogfen am ei fywyd ar wasanaeth Clic, S4C .

Henry Richard
Llyfrgell Genedlaethol

Lle i un bach?

Mae Heddlu'r De wedi rhybuddio gyrwyr i barcio'n gyfrifol wedi i un person yn Y Rhondda ddewis gadael ei gar yng nghysgod arhosfan bws!

Mae'r gyrrwr wedi derbyn "cyngor priodol" gan yr heddlu...

View more on twitter

Arestiad wedi ymosodiad

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn dweud iddyn nhw arestio dyn ar amheuaeth o glwyfo yn dilyn ffrae yng Nghaergybi.

Cafodd yr heddlu eu galw am 22:11 neithiwr i ddigwyddiad yn Stryd William lle cafodd dyn 53 oed anafiadau difrifol.

Cafodd ei gludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor am driniaeth.

Yr heddlu angen dod o hyd i ddyn

Twitter

Newid ar y ffordd

Tywydd, BBC Cymru

Bydd hi'n aros yn sych i lawer drwy'r prynhawn cyn i gawodydd o law ddechrau cyrraedd o'r gorllewin, gan droi'n wyntog hefyd.

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Damwain gynharach wedi'i chlirio

Teithio BBC Cymru

Lori'n tywallt llaeth ar yr A470

Daily Post

Mae'r Daily Post yn cyhoeddi diweddariadau am ddamwain ar yr A470 .

Mae lori laeth wedi taro rhwystr ar y ffordd wrth waelod bwlch Dinas Mawddwy, ac mae'r llaeth wedi tywallt ar hyd y ffordd. Mae'r heddlu'n gofyn i bobl osgoi'r ardal os yn bosibl.

Marwolaeth ar groesfan

Heddlu Trafnidiaeth Prydain

Dywed Heddlu Trafnidiaeth Prydain fod dyn wedi ei ladd ar ôl cael ei daro gan drên am 21:50 neithiwr ar groesfan Sain Ffagan ger Caerdydd.

Dywedodd llefarydd eu bod yn ceisio adnabod y dyn ond nad ydyn nhw'n trin y digwyddiad fel un amheus.

Croesfan
Google

Gwadu ymosod gyda powdr chilli

BBC Cymru Fyw

Mae cogydd wedi ymddangos yn y llys ar gyhuddiad o ymosod ar gwsmer drwy daflu powdr chilli poeth i'w lygaid.

Plediodd Kamrul Islam, 47, yn ddieuog yn Llys Ynadon Merthyr Tudful i gyhuddiad o ymosod ac achosi niwed corfforol gan ddweud ei fod yn amddiffyn ei hun.

Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth a bydd yn ymddangos o flaen Llys y Goron Merthyr Tudful ar 2 Mai.

chilli
Wales News Service

Ar Taro'r Post heddiw...

Twitter

Alun Thomas sydd yn y gadair fawr...

View more on twitter

Cymylau trawiadol

Twitter

Mae adran dywydd S4C newydd drydar llun trawiadol Derec Owen o math arbennig o gymylau gafodd eu gweld dros Gymru heddiw.

View more on twitter

Apêl wedi ymosodiad

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth ar ôl i ddau ddyn ymosod ar ddyn yn ei 20au y tu allan i dafarn yng Nghaernarfon nos Sul.

Yn ôl yr heddlu mae'r dyn yn yr ysbyty gydag anafiadau difrifol.

Digwyddodd yr ymosodiad tua 21:50 y tu allan i dafarn yr Harp.

Dywedodd y sarjant Gareth Rees: "Mae'r dyn yn parhau yn yr ysbyty ac rydym am i unrhyw un oedd yn dyst i'r ymosodiad neu sy'n gwybod pwy sy'n gyfrifol i gysylltu â'r heddlu ar unwaith."

Heddlu
BBc

Pennaeth newydd i Lafur Cymru

Llafur Cymru

Mae'r Blaid Lafur wedi penodi Lousie Magee i redeg y blaid yng Nghymru.

Bydd hi'n olynu Dave Hagendyk a roddodd y gorau i'w swydd fis diwethaf. .

Ras yn rhoi hwb i'r Gymraeg

BBC Cymru Fyw

Mae 45 o sefydliadau cymunedol wedi derbyn grant er mwyn cryfhau'r Gymraeg yn eu hardaloedd diolch i'r arian a godwyd yn Ras yr Iaith.

Fe wnaeth ail Ras yr Iaith, rhwng Bangor a Llandeilo yng Ngorffennaf 2016, godi dros £14,000.

Dywed Siôn Jobbins, un o sylfaenwyr y ras: "Roedd Ras yr Iaith yn gyfle i bobl ddangos eu bod yn cefnogi'r Gymraeg. Cawsom ein hysbrydoli gan rasys tebyg yng Ngwlad y Basg, Llydaw ac Iwerddon."

Ras
BBC

Llwyddiant rhyngwladol i Gymru

Blog

Dywed safle Energy Live mai Cymru yw'r trydydd orau ymhlith gwledydd y byd o ran ailgylchu, gyda'r Almaen yn gyntaf a Taiwan yn ail.

Mae adroddiad newydd yn dweud mai buddsoddiad ac arweinyddiaeth wleidyddol sy'n gyfrifol am lwyddiant Cymru.

Gwydr
Science Photo Library

Adfer hen ŵyl yn Wrecsam

Cyngor Wrecsam

Fe fydd cyfle i drigolion Wrecsam gamu'n ôl i'r gorffennol flwyddyn i heddiw wrth i'r dre geisio adfer traddodiad Dydd Llun Pawb.

Yn y 1800au roedd hi'n draddodiad i bobl gael diwrnod o'r gwaith ar ôl y farchnad wanwyn, a hynny er mwyn mynd i'r dre oedd yn llawn stondinau, perfformiadau stryd a cherddoriaeth.

Dywedodd yr artist Lisa Heledd Jones, sy' tu ôl i'r syniad o adfywio'r diwrnod, fod y diwrnod i bob pwrpas yn cyfateb i Ŵyl y Banc Lleol.

Wrecsam
Google

Carchar am ymosod ar ddynes feichiog

The Leader

Mae dyn o Gynwyd ger Corwen wnaeth ddefnyddio ei ben i daro ei bartner beichiog wedi cael ei garcharu am 20 wythnos , medd y Wrexham Leader.

Yn Llys Ynadon Wrecsam, fe wnaeth Ryan Linden Williams, 28 oed, bledio'n euog i ymosod ar Toni Jones yn ei chartref ym Mrynteg, Wrecsam ar 15 Mawrth.

Ynadon Wrecsam
BBC

Cwmni i greu 70 o swyddi newydd

BBC Cymru Fyw

Mae cwmni Sharp Clinical Services wedi cyhoeddi y byddant yn buddsodi £9.5m er mwyn ehangu eu pencadlys Ewropeaidd yng Nghymru gan greu dros 70 o swyddi newydd.

Dywed y cwmni, sy'n cynnal profion ar gynnyrch meddygol, y byddan nhw'n symud o'u safle presennol yng Nghrucywel i safle newydd yng Nghwm Rhymni.

Mae'r cwmni eisoes yn cyflogi 70 o bobl.

Teyrngedau i ddyn fu farw wedi ymosodiad ym Mangor

BBC Cymru Fyw

Mae teyrngedau wedi'u rhoi i ddyn fu farw ar ôl ymosodiad y tu allan i glwb nos ym Mangor .

Cafodd Henry Ayabowei, oedd yn cael ei adnabod fel Henry Esin, ei ganfod gan yr heddlu y tu allan i glwb Peep nos ychydig cyn 02:00 fore Sadwrn.

Fe gafodd ei gludo i Ysbyty Gwynedd, cyn cael ei drosglwyddo i Stoke, lle bu farw fore Sul.

Henry Ayabowei
Heddlu Gogledd Cymru

Amser yn brin i'r Elyrch

Wales Online

Mae WalesOnline yn dweud bod amser yn mynd yn brin i glwb pêl-droed Abertawe os ydyn nhw am gadw'u statws fel clwb yn Uwchgynghrair Lloegr .

Mae'r Elyrch yn 17eg ar ôl gêm ddi-sgôr yn erbyn Middlebrough brynhawn ddoe, ac mae gêm anodd yn erbyn Tottenham Hotspur yn eu wynebu nos Fercher.

sigurdsson
Getty Images
Gylfi Sigurdsson ddaeth agosa' at sgorio i Abertawe ddoe

Gair y dydd

Twitter

Gair addas gan gofio taw heddiw yn 1810 bu farw Twm o'r Nant, yr anterliwtiwr enwog.

View more on twitter

Angen rheoli ceirw'n well, medd ffermwyr yn Ffostrasol

BBC Cymru Fyw

Mae ffermwyr ger Ffostrasol yn ne Ceredigion yn dweud y dylai ceirw coch sy'n byw yn wyllt mewn coedwig yn yr ardal gael eu rheoli'n well .

Mae'r ffermwyr yn poeni y gallai'r ceirw ledaenu'r diciâu a bod yn fygythiad i ddiogelwch y cyhoedd.

Credir fod tua 30-40 o geirw yn byw yn y goedwig rhwng Ffostrasol a Thregroes.

carw coch
Getty Images

Gobaith i gael Llorente'n ôl

BBC Camp Lawn