a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  A dyna ni am heddiw - diolch am ymuno â ni ar y llif byw.

  Byddwn ni'n dychwelyd unwaith eto ddydd Mawrth ond tan hynny, mwynhewch benwythnos hir y Pasg!

 2. Mwy yn tresmasu ar linellau trên Cymru

  BBC Wales News

  Mae nifer y bobl sy'n tresmasu ar linellau trên yng Nghymru ar ei uchaf mewn pum mlynedd, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

  Llynedd bu 524 digwyddiad yng Nghymru a'r Gororau, cynnydd o 2% o'i gymharu â 2015.

  Dangosodd y ffigyrau bod digwyddiadau ar eu huchaf yn ystod gwyliau ysgol, gan gynnwys dros y Pasg a'r haf.

  rhybudd trenau
 3. 1 allan o 5 am hylendid!

  Wales Online

  Yn ôl WalesOnline mae tair cangen o fwytai Gourmet Burger Kitchen yng Nghymru wedi cael marc o 1 allan o 5 am hylendid gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd yn dilyn archwiliadau diweddar.

  Mae gan GBK 80 o ganghennau trwy Brydain, gan gynnwys dwy yng Nghaerdydd ac un yng Nghasnewydd.

  byrgyr
 4. Gwyddelod yn dod i Gymru i ddysgu am adfywio cymunedau

  Golwg 360

  Mae Golwg360 yn adrodd fod grŵp o gynrychiolwyr mudiad cadwraeth o Iwerddon wedi ymweld â gogledd orllewin Cymru er mwyn dysgu am ddulliau o adfywio cymunedau a diogelu treftadaeth ddiwylliannol.

  Yn ystod eu taith ddeuddydd, bu cynrychiolwyr o gymdeithas Rhwydwaith Trefi Caerog Gwyddelig yn ymweld â Biwmares, Caernarfon, Blaenau Ffestiniog a Chonwy.

 5. Carcharu dyn am sarhau swyddogion yn hiliol

  news north wales

  News North Wales

  Mae dyn o'r Rhyl wedi ei garcharu am ddwy flynedd a hanner ar ôl i lys glywed ei fod wedi sarhau tri swyddog heddlu yn hiliol.

  Fe wnaeth Lee Michael Jones, 28, fygwth dilyn un swyddog adref a ffrwydro ei thŷ.

  Roedd yr heddlu wedi ei galw yn dilyn adroddiadau bod Jones yn cam-drin dynes yr oedd wedi ei chyfarfod ar-lein.

  Cafodd ei ganfod yn euog o sawl trosedd gan gynnwys ymosodiad cyffredin, ymddygiad bygythiol hiliol, bygythiad i ladd, bygythiad i losgi, ac achosi difrod troseddol.

  llys y goron yr wyddgrug
 6. Sych am gyfnod

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhys Griffiths sydd efo'r rhagolygon tywydd ar gyfer heno:

  "Bydd heno'n sych am gyfnod cyn iddi gymylu yn hwyrach, gyda chawodydd gwasgaredig o'r gorllewin yn ystod yr orie mân. 

  "Bydd y tymheredd yn 6C i 7C ar ei isa'."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

 7. Gwrthdrawiad yn cau'r A40

  Teithio BBC Cymru

  Mae ffordd yr A40 ger Nantgaredig yn Sir Gâr wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad yn dilyn gwrthdrawiad.

  Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ger yr Halfway Inn ger Llanegwad wedi i gerbyd daro polyn telegraff.

  Mae'r gwrthdrawiad yn effeithio ar draffig rhwng Caerfyrddin a Llandeilo.

 8. Brwydr rhwng Yr Elyrch a Hull?

  Twitter

  Mae hyfforddwr Abertawe, Paul Clement, wedi cydnabod bod y frwydr i aros yn yr Uwch Gynghrair bellach rhwng dau glwb...

  Abertawe neu Hull City.

  View more on twitter
 9. Ffordd ar gau yn Aberdaugleddau

  Teithio BBC Cymru

  Mae ffordd yr A4076, Hamilton Terrace, ar gau i'r ddau gyfeiriad o ganlyniad i wrthdrawiad rhwng dau gerbyd ar y groesffordd rhwng Heol y Prior a Heol Sandhurst.  

 10. Gemau cyfrifadurol yn helpu'r ymenydd?

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn adrodd bod gwyddonwyr o Brifysgol Bangor wedi gwneud gwaith ymchwil i sut y gall chwarae gemau cyfrifadurol fel Tetris a Minecraft helpu i atal afiechyd Parkinson's.

  Mae'r gwaith ymchwil yn awgrymu bod y gemau yn cryfhau rhannau o'r ymenydd sydd ei angen i ddatblygu y côf.

  bangor
 11. Amgueddfa i symud yng Nghaerfyrddin

  Wales Online

  Mae'r Wales Online wedi adrodd bod amgueddfa yng Nghaerfyrddin sy'n arddangos henebion o'r amgueddfa sirol yn mynd i gael ei chau, ac y bydd yn symud i ganolfan archifau newydd. 

  Fe fydd y casgliad o eitemau a oedd yn cael eu harddangos yn llyfrgell y dref, hefyd yn cael eu rhoi yn y cartref newydd. 

 12. Ffordd ar gau oherwydd digwyddiad yng Nghasnewydd

  South Wales Argus

  Mae'r gwasanaethau brys yn ymateb i ddigwyddiad mewn siop fwyd yng Nghasnewydd.

  View more on twitter
 13. Morgan am frwydro am le yn nhîm Cymru

  BBC Sport Wales

  Wedi cyfnod o anaf mae canolwr Dreigiau Casnewydd Gwent, Tyler Morgan wedi dweud wrth adran chwaraeon y BBC ei fod yn gobeithio adennill ei le yn nhîm Cymru.

  Mae Morgan, sy'n 21 oed, wedi ennill tair cap dros Gymru- yr olaf oedd yn rownd y chwarteri yn erbyn De Affrica yng Nghwpan y Byd. Mae'n dod nol i chwarae wedi iddo anafu ei ysgwydd ac mae'n gobeithio creu argraff yn y tair gêm o'r tymor sydd yn weddill. 

  morgan
 14. Rhybudd heddlu am rêf

  Twitter

  Mae Heddlu'r Gogledd yn rhybuddio pobl i beidio mynd i rêf anghyfreithlon sydd - mae'n debyg - wedi ei drefnu ar safle hen Ysbyty Dinbych yn y dyfodol agos.

  Maen nhw'n dweud bod y safle'n beryglus, ac y bydd unrhyw un sy'n mynd yno'n gallu cael ei arestio.

  View more on twitter
 15. Ymdrech arwrol... a phoenus!

  Caerphilly Observer

  Mae gan y Caerphilly Observer stori mam o Fachen a gafodd brofiad anffodus iawn wrth redeg ei marathon cyntaf.

  Roedd Claire Kulisa yn rhedeg marathon Manceinion er mwyn codi arian i Ysgol Gynradd Machen lle mae ei merch yn ddisgybl.

  Trodd ei ffêr yng nghanol y ras, ond fe orffennodd - cyn darganfod rai dyddiau'n ddiweddarach ei bod wedi torri ei choes! 

  View more on twitter
 16. Creu draig wrth rhedeg

  BBC Wales News

  Mae dau rhedwr o Gaerdydd wedi defnyddio'r app Strava - sy'n defnyddio technoleg GPS i ddilyn lwybr rhedwyr - i wneud llun o'r ddraig goch, medd BBC Wales News.

  Fe wnaeth Martyn Driscoll ac Alan Stone redeg am 28 milltir dros gyfnod o wyth awr i greu'r 'map' ger Brynaman yn Sir Gaerfyrddin.

  draig
 17. Cork allan o gêm allweddol yr Elyrch

  Wales Online

  Mae capten Abertawe Jack Cork wedi colli ei frwydr i wella o anaf mewn pryd i chwarae yn y gêm allweddol yn erbyn Watford ddydd Sadwrn, yn ôl WalesOnline.

  View more on twitter
 18. Pryder cefnogwyr am safle hyfforddi newydd CPD Wrecsam

  BBC Cymru Fyw

  Mae swyddogion o Glwb Pêl-droed Wrecsam wedi ymateb i feirniadaeth gan rai cefnogwyr am gynllun fyddai'n golygu fod chwaraewyr y clwb yn hyfforddi ar gaeau chwarae'r cyngor lleol y tymor nesaf.

  Llynedd fe adawodd y clwb safle hyfforddi Colliers Park yn Gresffordd, gafodd ei agor ddegawd yn ôl ar gost o £750,000, a'i ddisgrifio fel un o'r "cyfleusterau hyfforddi gorau tu allan i'r Uwch Gynghrair".

  Mae'r safle wedi cael ei reoli gan Brifysgol Glyndŵr ers 2011, ond ym mis Mehefin y llynedd fe fethodd y clwb â dod i gytundeb gyda'r brifysgol am gael parhau i'w ddefnyddio.

  colliers park
  Image caption: Nid yw'r clwb bellach yn cael defnyddio safle Collier's Park yng Ngresffordd
 19. Un lôn ar gau ar yr M4

  Teithio BBC Cymru

  Mae un lôn ar gau, a thraffig yn symud yn araf oherwydd gwrthdrawiad ar draffordd yr M4 tua'r gorllewin rhwng C24 (Coldra) a C25 Caerllion.

 20. Carcharu gyrrwr bws

  Daily Post

  Mae gyrrwr bws 52 oed o Benygroes, Gwynedd wedi cael ei garcharu ar ôl pledio'n euog i feithrin perthynas gyda merch 14 oed y gwnaeth ei chyfarfod ar ei fws, medd y Daily Post.

  Roedd Anthony Wayne Hughes wedi mynd â'r ferch am dripiau ac wedi tynnu lluniau ohoni yn rhannol noeth.