a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Jemery Corbyn yn ymweld â Chymru
  2. Croesawu tlws Cynghrair y Pencampwyr
  3. Pryder am reoli asbestos ar safle Wylfa

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Mwynhewch y penwythnos!

Dyna ni ar y llif byw am heddiw - diolch am ymuno â ni unwaith eto.

Byddwn ni nôl fel yr arfer am 08:00 ddydd Llun, ond tan hynny, mwynhewch eich penwythnos!

Wythwr y Dreigiau yn cael llawdriniaeth ar ei wddf

BBC Camp Lawn

Mae'r Dreigiau yn dweud fod Ed Jackson yn gwella ar ôl cael llawdriniaeth "llwyddiannus" yn dilyn yr anaf ar 8 Ebrill.

Dywedod y rhanbarth na fyddan nhw'n gwneud sylw pellach ar hyn o bryd, gan ofyn i bobl barchu preifatrwydd Jackson a'i deulu.

View more on twitter

Rheolwr Casnewydd: 'Dwi'n gweld beth sydd gyda ni i golli'

Wales Online

Mae WalesOnline wedi bod yn siarad â rheolwr Casnewydd, Mike Flynn wrth i'r clwb frwydro i aros yn y Gynghrair Bêl-droed.

Mae gan yr Alltudion dair gêm yn weddill i godi o safleoedd y cwymp yn Adran Dau, a hwythau bwynt y tu ôl i Hartlepool ar hyn o bryd.

"Mewn ffordd, pan ddes i mewn doedd ganddon ni ddim i'w golli yn y safle roedden ni," meddai Flynn.

"Ond dwi'n gweld beth sydd gyda ni i golli, a dwi ddim eisiau bod yr un sy'n sefyll wrth y fainc pan mae'r chwiban olaf yn mynd ar ddiwedd y tymor a 'dyn ni allan o'r Gynghrair Bêl-droed."

mike flynn
Huw Evans Picture Agency

Marathon Llundain yn "fusnes anorffenedig” i redwr o Borthmadog

Golwg 360

Ar wefan Golwg 360 mae Stephen Williams o Borthmadog yn sôn am baratoi at redeg Marathon Llundain am yr eildro.

Mae'n gobeithio paratoi'n well y tro yma gan nad oedd wedi hyfforddi digon ar gyfer marathon 2004.

Angen gofalu am hyfforddwyr pêl-droed

Ar y Marc

BBC Radio Cymru

Ar flog Ar y Marc mae Glyn Griffiths yn dweud fod angen i glybiau pêl-droed sicrhau bod eu staff hyfforddi yn cael yr un gefnogaeth feddygol â'r chwaraewyr wedi marwolaeth sydyn Ugo Ehiogu, hyfforddwr dan-23 Tottenham Hotspur. 

"Does ond obeithio fod marwolaeth Ugo Ehiogu yn gallu arwain at well amodau a gofal at holl staff clybiau pêl-droed yn y dyfodol," meddai. 

Ugo Ehiogu
Getty Images

Siwrne o 'obaith a chyffro' gyda Corbyn

BBC Cymru Fyw

Mae Jeremy Corbyn wedi galw ar etholwyr i ymuno ag e ar siwrne o "obaith a chyffro" yn yr etholiad cyffredinol.

Wrth siarad yng Nghaerdydd, dywedodd arweinydd y blaid Lafur mai'r unig beth roedd y Ceidwadwyr yn ei gynnig oedd "ofn a dioddefaint".

Ychwanegodd ei fod wedi cael "llond bol" o'r syniad fod "Prydain yn yr 21ain Ganrif yn wlad o ddigartrefedd a banciau bwyd".

jeremy corbyn
BBC

Penwythnos braf

Tywydd, BBC Cymru

"Mi fydd 'na ffrynt gwan yn dod â mwy o gymylau a mymryn o law yn hwyrach heno," meddai Rhian Haf.

"Bydd hi'n clirio wrth iddi wawrio fory, ac fe gawn ni benwythnos hyfryd, yn sych a heulog.

"Ond wnaiff o ddim para'n hir, fe fydd 'na wynt main o gyfeiriad yr Arctig yr wythnos nesaf, gwynt a glaw ddydd Llun, a chawodydd gaeafol ddydd Mawrth pan fydd hi'n teimlo'n iasol."

Mwy ar y wefan dywydd.

Cymylau yn Aberpennar
BBC
Mae hi'n gymylog yn Aberpennar heddiw ond mae penwythnos braf ar y ffordd

Camgymryd dyn o Sir y Fflint am Phil Mitchell

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd fod dyn o Sir y Fflnt wedi cael ei gamgymryd am y cymeriad Phil Mitchell o Eastenders gan wylwyr newyddion ITV.

Roedd Mike Evans yn y cefndir y tu allan i San Steffan yn ystod darllediad newyddion, ac mae'n dweud nad yw ei ffôn wedi stopio canu ers yr holl sylw!

Phil Mitchell
BBC
Phil Mitchell, nid Mike Evans

Oes unrhyw un wedi colli cwpan?

Twitter

Mae'r pethe rhyfedda'n cael eu gadael ar awyrennau weithiau!

View more on twitter

Carcharu gweithiwr am ddwyn £1m o archfarchnad

BBC Cymru Fyw

Mae ysgrifennydd wnaeth ddwyn bron i £1m o archfarchnad roedd hi'n gweithio iddi wedi cael ei charcharu am dair blynedd a naw mis.

Roedd Susan Jones, 57, wedi bod yn gweithio i CK's ers 20 mlynedd, ond dechreuodd gymryd yr arian yn 2009 pan aeth ei fferm deuluol i drafferthion ariannol.

Clywodd Llys y Goron Abertawe ei bod mor uchel ei pharch nes i berchennog CK's adael iddi gadw ei swydd i ddechrau.

Cafodd y mater ei gyfeirio at yr heddlu pan na wnaeth Jones unrhyw ymdrech i ad-dalu'r arian.

susan jones
Heddlu Dyfed Powys

Torf yn disgwyl Corbyn

Twitter

Mae'n debyg bod tipyn o dorf wedi ymgasglu yng ngogledd Caerdydd i glywed gan Jeremy Corbyn, sydd newydd gyrraedd.

View more on twitter

Rod Richards: 'Paid â sefyll, Leanne'

Golwg 360

Mae cyn-arweinydd y Ceiwdadwyr Cymreig wedi rhybuddio Leanne Wood i beidio â sefyll dros Blaid Cymru yn y Rhondda yn yr etholiad cyffredinol.

Dywedodd Rod Richards wrth golwg360 mai un peth oedd trechu Leighton Andrews yn frwydr i gyrraedd y Cynulliad llynedd, ond mater arall fyddai curo Chris Bryant yn y ras i San Steffan.

Rhybuddiodd hefyd y dylai Plaid Cymru ganolbwyntio ar gadw ei thair sedd bresennol yn San Steffan yn hytrach na cheisio ennill seddi eraill.

leanne wood
BBC

Tagfeydd ar yr A55

Teithio BBC Cymru

Mae'n debyg bod lorri sydd wedi torri lawr yn achosi tagfeydd ar yr A55 ger Treffynnon.

View more on twitter

Carchar i bedoffeil o Gaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae pedoffeil o Gaerdydd wedi cael ei garcharu am dair blynedd a hanner ar ôl cael ei ddal gan yr heddlu.

Cafodd Mark Fletcher, 32, ei arestio wrth iddo gyrraedd Birmingham ar fws, ble roedd wedi trefnu dros Twitter i gyfarfod merch 14 oed.

Roedd yr heddlu wedi eu galw yn dilyn pryderon gan riant, ac yna fe wnaeth swyddogion drefnu ei gyfarfod gan esgus mai nhw oedd y ferch.

Cafwyd Fletcher yn euog o feithrin perthynas ac o annog plentyn i gyflawni gweithred ryw, ac fe gafodd orchymyn i gofrestru fel troseddwr rhyw am oes.

mark fletcher
Heddlu De Cymru

Arestio pump wedi protest Ffos-y-fran

Heddlu De Cymru

Mae pump o bobl wedi eu harestio am dresmanu yn dilyn protest amgylcheddol ar safle glo brig ger Merthyr Tudful.

Dywedodd Heddlu'r De fod y protestwyr wedi bod ar safle Ffos-y-fran ers 05:00, a'u bod wedi bod yn tarfu ar waith yno.

Boda - nid tylluan - ar yr M4

Heddlu Gwent

Datblygiad newydd yn achos yr aderyn ysglyfaethus oedd ar yr M4 yn gynharach.

Mae Heddlu Gwent nawr yn dweud mai boda (neu bwncath), ac nid tylluan, oedd yr aderyn gafodd ei ganfod.

Ydyn nhw eisiau rhoi galwad i Iolo Williams i wneud yn siŵr tro 'ma?

boda
Ian Hassall
Be? Oeddech chi'n meddwl mai tylluan o'n i?

Sut hwyl gafodd Gemma Arterton ar ei hacen Gymreig?

Twitter

Mae'r actores Gemma Arterton yn trafod yr acen Gymreig a ffilmio yn Sir Benfro gydag Eleri Siôn ar BBC Radio Wales p'nawn 'ma.

View more on twitter

Adroddiadau o ddolffiniaid yn afon Wysg

South Wales Argus

Yn ôl y South Wales Argus mae dolffiniaid wedi eu gweld yn nofio yn afon Wysg yng Nghasnewydd. 

Mae'n debyg bod nifer o lygad dystion wedi eu gweld yn y dŵr.

Gwobr John Hefin i Endaf Emlyn

Facebook

Mae Gwobr Goffa John Hefin am Gyfraniad Oes yn cyhoeddi ar eu tudalen Facebook fod y wobr eleni yn cael ei rhoi i Endaf Emlyn.

Mae'n gyfarwyddwr y ffilmiau Un Nos Ola Leuad, Gadael Lenin a'r mapiwr a sawl cyfres deledu.

Endaf Emlyn
BBC

Dim gobaith o ddenu Cymro

Twitter

Mae rheolwr clwb pêl-droed Ipswich, Mick McCarthy wedi dweud nad oes ganddo obaith o ddenu ymosodwr Cymru Tom Lawrence i'r clwb yn barhaol.

Mae'r Cymro wedi gwneud ei farc mewn cyfnod ar fenthyg, ond mae McCarthy'n credu bod ei fryd ar chwarae yn yr Uwch Gynghrair.

View more on twitter

Buddugoliaeth hanesyddol i Geraint Thomas!

Seiclo, BBC Cymru

Mae cymal olaf y Tour of the Alps newydd orffen gyda'r Cymro Geraint Thomas yn drydydd, ond yn golygu mai fe sydd wedi ennill y Tour - y seiclwr cyntaf o Brydain i wneud hynny.

View more on twitter

Carwyn a Corbyn i gyfarfod

BBC Cymru Fyw

Mae arweinydd Llafur yng Nghymru, Carwyn Jones wedi dweud wrth BBC Cymru y bydd nawr yn cyfarfod â Jeremy Corbyn yn ddiweddarach heddiw.

Bydd arweinydd Llafur yn San Steffan ymweld â Chaerdydd y prynhawn yma, ar ôl stopio yn Swindon yn gynharach i drafod polisïau addysg ei blaid.

Roedd disgwyl i ddechrau na fyddai'r ddau yn cyfarfod gan fod Mr Jones eisoes ar ddyletswyddau eraill.

Trafferth ar yr A55

Teithio BBC Cymru

Brexit yn bygwth ieithoedd lleiafrifol?

New Statesman

Allai Brexit fod yn ergyd farwol i ieithoedd lleiafrifol ym Mhrydain fel y Gernyweg? Dyna yw'r pryder ymysg rhai.

Mewn erthygl yn y New Statesman mae Mia Jankowicz yn cyfeirio at y cymorth ariannol a chefnogaeth tuag at statws yr ieithoedd sydd wedi dod o gyfeiriad Brwsel.

Mae hefyd yn cyfeirio ar sut mae arian Ewropeaidd wedi helpu'r Gymraeg, gan gynnwys ariannu cyfresi teledu fel Y Gwyll.

"Does dim llawer o dystiolaeth y bydd amrywiaeth ddiwylliannol Brydeinig yn ffynnu ym Mhrydain wedi Brexit," meddai.

cernyweg
BBC
Mae nifer y siardwyr Cernyweg wedi cynyddu yn y blynyddoedd diwethaf

Pryder am reoli asbestos yn Wylfa

BBC Cymru Fyw

Mae pryderon wedi eu codi ynglŷn â'r ffordd mae Magnox Ltd wedi bod yn rheoli asbestos ar safle gorsaf niwclear Wylfa

Mae Swyddfa Rheoleiddio Niwclear wedi rhoi Hysbysiad Gwelliant i'r cwmni, ac yn dweud bod angen iddyn nhw wella eu trefniadau ar y safle. 

Dywedodd Magnox eu bod wedi cydweithredu yn llawn gyda'r rheoleiddwyr, a'u bod wedi dechrau gwneud y gwelliannau sydd angen yn barod.

wylfa
BBC

Cefnogwr pel-droed yn gollwng cyffuriau o'i het

The Leader

Mae dyn wedi ymddangos yn y llys ar ôl i fag o gocên ddisgyn allan o'i het tra'i fod yn gwylio Wrecsam yn chwarae ar y Cae Ras, yn ôl The Leader.

Fe blediodd Gareth Williams, 39, yn euog i fod â chyffuriau yn ei feddiant a chafodd ddirwy o £450 yn y ogystal â chostau ychwanegol.

Tylluan ar yr M4

Heddlu Gwent

Mwy o wybodaeth gan Heddlu Gwent am yr aderyn ysglyfaethus oedd yn achosi oedi i draffig ar yr M4 yn gynharach.

"Am tua 11:15 heddiw cawsom adroddiadau o aderyn ysglyfaethus ger C26 i gyfeiriad twneli Brynglas ar yr M4.

"Fe aeth swyddogion rheoli traffig yno ac mae'r dylluan wedi cael ei chludo i loches adar er mwyn gwella."

tylluan
Russell Savory
Tybed ai fel hyn y bu'r dylluan yn crwydro'r draffordd?

Cyflwyno cynlluniau parc dŵr Y Rhyl

BBC Wales News

Fe ddywed BBC Wales News fod parc dŵr newydd yn y Rhyl wedi dod gam yn nes at gael ei wireddu wedi i gynlluniau gael eu cyflwyno i'r cyngor

Cafodd canolfan Yr Heulfan ei dymchwel ym mis Medi er mwyn gwneud lle ar gyfer y datblygiad, er gwaethaf deiseb i geisio'i hachub. 

Mae'r cynlluniau newydd ar gyfer y datblygiad fyddai'n agor yn 2019 yn cynnwys parc dŵr, pwll tu allan, ardaloedd torheulo, caffi teras a bar.

parc newydd rhyl
Infinite 3D Ltd

Cymylog gyda chyfnodau clir

Tywydd, BBC Cymru

"Diwrnod cymylog ar y cyfan gyda chyfnodau clir i nifer yn ystod y dydd. Ambell gawod ysgafn ynysig yn y gogledd ond fel arall yn sych i'r rhan fwyaf a'r tymheredd yn 16C ar ei uchaf," meddai Rhys Griffiths.

"Bydd heno'n para'n noson fwyn a chymylog ar y cyfan gydag ambell gyfnod o awyr glir erbyn iddi wawrio a'r tymheredd yn 7C ar ei isaf."

I weld rhagolygon pellach ewch i'r wefan dywydd.

Amser cinio yn y criced

Twitter

Morgannwg alwodd yn gywir a dewis bowlio yn erbyn Sir Gaerlŷr yn Grace Road, ac mae'r tîm cartref wedi cyrraedd 81 heb golli wiced yn ystod y bore cynta' o'r gêm.

View more on twitter

Galw am gadw addewidion i wario ar pobl dlotaf y byd

BBC Cymru Fyw

Mae cyn-Archesgob Caergaint, Dr Rowan Williams wedi galw ar wleidyddion i addo parhau i wario 0.7% o incwm cenedlaethol ar gymorth rhyngwladol.

Dywedodd ei fod yn ddewis rhwng "Prydain Fach a Phrydain Fyd-eang".

"Mae'n cymorth ni i bobl tlotaf a mwyaf bregus y byd yn rywbeth i fod yn falch ohono, nid yn bêl-droed wleidyddol," meddai.

Rowan Williams
PA

Cau to'r stadiwm ar gyfer y ffeinal?

UEFA

Mae UEFA wedi dweud eu bod wedi trafod cau to Stadiwm Principality ar gyfer rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr ym mis Mehefin.

Dywedodd Giorgio Marchetti, cyfarwyddwr UEFA fod materion diogelwch yn rhan o'r rheswm am y trafodaethau. 

"Mae hyn yn un agwedd o'r cynllun diogelwch. Mae bendant yn rhan o'r asesiad sydd yn cael ei wneud," meddai. "Does dim penderfyniad wedi ei wneud hyd yn hyn ynglŷn â'r to... bydd yn cael ei wneud llawer yn fwy agos at ddyddiad y gêm."

stadiwm principality
Graham Hogg/Geograph

Adar ysglyfaethus yn achosi oedi ar yr M4

Teithio BBC Cymru

Mae'n debyg fod 'na oedi ar yr M4 ger cyffordd 26, Ffordd Malpas oherwydd rhwystr - a'r ffaith bod adar ysglyfaethus ar y ffordd!

View more on twitter

Y Ceidwadwyr i gipio Caerdydd a'r gogledd ddwyrain?

Blog

Mae'r sylwebydd gwleidyddol Gareth Hughes wedi cyhoeddi blog yn taro golwg dros rai o'r etholaethau yng Nghymru allai newid dwylo yn yr etholiad cyffredinol.

Er bod y Ceidwadwyr hyd at 20 pwynt ar y blaen yn y polau ar hyn o bryd, meddai, gallai hyd yn oed mantais o 10 pwynt olygu eu bod yn cipio holl seddi Llafur yn y gogledd ddwyrain.

Byddai mantais o bump yn rhoi sedd Pen-y-bont o fewn eu gafael, tra byddai mantais o 20 yn golygu bod holl seddi Caerdydd yn y fantol.

Mae'n darogan y gallai Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol ennill tir - ond "rheol aur etholiadau yw y bydd etholwyr yn creu sioc yn rhywle ar y noson".

Ennill medal aur yn brofiad 'anhygoel'

BBC Sport Wales

Mae'r Cymro Dan Jervis wedi bod yn siarad am y profiad anhygoel o ennill medal aur ym Mhencampwriaeth Nofio Prydain...

Dan Jervis yn nofio yn Ngemau'r Gymanwlad
Getty Images
Wedi ennill y ras nofio rhydd 1500m mae Jervis dan ystyriaeth i dîm Prydain ym Mhencampwriaeth y Byd.

Carwyn Jones yn codi'r gwpan

Twitter

Dydi o ddim yn edrych yn hapus iawn, nac ydi?

View more on twitter

Darbi leol i Bale a Madrid

BBC Camp Lawn

Wrth i dlws Cynghrair y Pencampwyr wneud ei ffordd i Gymru heddiw, mae'r enwau wedi dod allan o'r het ar gyfer y rownd gynderfynol. 

Mae hyn yn golygu y bydd timau o ddwy wlad wahanol yn y ffeinal yng Nghaerdydd...

View more on twitter

Apêl yr heddlu wedi ymosodiad

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am dystion wedi ymosodiad ym Mhrestatyn am 22:30 neithiwr lle cafodd dynes driniaeth ysbyty am ei hanafiadau.

Digwyddodd yr ymosodiad ar y gornel rhwng y Stryd Fawr a'r lon fach heibio i fanc y Mat West, ac mae dyn 22 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o ymosod.

Dylai unrhyw dystion ffonio'r heddlu ar 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod V056119.

Protest yn cau pwll glo

Golwg 360

Yn ôl Golwg 360, mae pwll glo brig ger Merthyr Tudful wedi gorfod cau ar ôl i bump o brotestwyr amgylcheddol glymu eu hunain i offer cloddio yno.  

Mae'r gwpan ar ei ffordd i Gymru

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae'r prif weinidog Carwyn Jones wedi cael ei ddwylo ar dlws Cynghrair y Pencampwyr ym mhencadlys UEFA yn Nyon lle mae'r enwau'n cael eu tynnu o'r het ar gyfer rownd gynderfynol y gystadleuaeth.

Bydd tîm Gareth Bale - Real Madrid - yn wynebu eu cymdogion Atletico Madrid dros ddau gymal yn y rownd yna.

View more on twitter