a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Rhybudd May am 'glymblaid ansefydlog'
  2. Bachgen yn aros dwy flynedd am lawdriniaeth aren
  3. Plaid Cymru'n gobeithio elwa o drafferthion Llafur

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am heno. 

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory.

Ymgyrch Tyddewi yn lansio logo

Mae ymgyrch Tyddewi a Chantref Pebidiog i fod yn Ddinas Diwylliant y DU yn 2021 wedi lansio ei logo swyddogol wrth i gam cyntaf y broses gais ddod i derfyn.

Mae'r logo #Tyddewi2021 yn seiliedig ar batrwm Croes Dewi Sant.

logo
Cyngor Sir Penfro

Mwy yn defnyddio banciau bwyd

Mae mwy o bobl yng Nghymru yn ddibynnol ar fanciau bwyd ers i'r drefn newydd o hawlio budd-dal ddod i rym, yn ôl ffigyrau newydd gan Ymddiriedolaeth Trussell.

Y llynedd fe gafodd 95,000 o bobl yng Nghymru becynnau brys gan y banc bwyd, bron i 10,000 yn fwy na'r flwyddyn flaenorol.

Banciau bwyd
BBC

Noson sych ac oer

Tywydd, BBC Cymru

Bydd heno'n weddol sych, ond dan awyr clir fe fydd hi'n rhewi dros rhan helaeth y wlad.

Fe fydd hi'n sych i raddau fory efo digon o ysbeidiau braf, a dim ond ambell gawod, a'r gwynt yn gostegu.

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

Ew maen nhw'n debyg!

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Ble rwy' i wedi ei weld e/hi o'r blaen? Dyna i chi gwestiwn ry'n ni'n aml yn ei ofyn wrth weld ambell i wyneb ar y teledu neu weld eu lluniau.

Aeth Cymru Fyw ati i chwilio am 'efaill' ambell i wyneb cyfarwydd!

Rhydian ac Alwyn Humphreys
BBC

Carchar am werthu ceir diffygiol

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o ardal Treforys Abertawe wedi ei garcharu am naw mis am werthu ceir diffygiol i bobl ar Facebook.

Fe werthodd Liam Arrigan, 29 oed, geir heb frecs, neu rai a gormod o ddifrod i'w hyswirio.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod cwsmeriaid wedi gorfod talu cannoedd o bunnau yn ychwanegol i drwsio'r ceir ar ôl eu prynu.

Arrigan
Wales News Service

Gorsafoedd pleidleisio wedi cau

Cyngor Powys

Dywed Cyngor Sir Powys na fydd dros 30 o ganolfannau pleidleisio lleol yn y sir yn agor eu drysau'r wythnos nesa ar gyfer etholiadau lleol.

Mae hynny oherwydd 36 o wardiau lle dim ond un ymgeisydd sy'n sefyll.

Bydd 28 o orsafoedd yn sir Frycheiniog, 5 yn Sir Drefaldwyn a 4 yn Sir Faesyfed wedi cau, gan fod cynghorwyr sir a chymuned wedi eu hethol yn ddiwrthwynebiad.

Gorsaf bleidleisio
Getty Images

Cyfres newydd 'Wales on TV' yn cychwyn heno

Golwg 360

Mae gwefan Golwg360 yn sôn am gyfres newydd sy'n cychwyn ar ITV Cymru Wales heno, Wales on TV

Mae rhaglen gyntaf y gyfres o 25 pennod, sydd i'w gweld am 22:40, yn cyflwyno hanes streic y glowyr, taith hwylio dyn o Geredigion o gwmpas y byd a llwyddiant y gantores Mary Hopkin wrth iddi ddod yn seren recordio ryngwladol.

Cyn brifathro yn euog o droseddau rhyw

BBC Cymru Fyw

Mae cyn brifathro ysgol gynradd ym Mhowys wedi pledio'n euog i nifer o droseddau rhyw hanesyddol yn erbyn merched ifanc.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Gordon Fleming o Groesoswallt wedi cam-drin yn rhywiol dros ugain o blant dros gyfnod o chwe blynedd.

Fe wnaeth y dyn 66 oed bleidio'n euog i 24 o gyhuddiadau o ymosod yn rhywiol ar ferched dan 13 eod.

Dywedodd y barnwr Geraint Walters y gallai Fleming ddisgwyl cyfnod sylweddol yn y carchar.

Yn 1992 fe gafwyd Fleming yn euog o drosedd cyffelyb yn Llys y Goron Caer. Fe fydd yn cael ei ddedfrydu ar 5 Mai.

Fleming
bbc
Bydd Gordon Fleming yn cael ei ddedfrydu ar 5 Mai

Gweithwyr Ford i bleidleisio

BBC Cymru Fyw

Bydd gweithwyr Ford ym Mhen-y-bont yn pleidleisio ar weithredu diwydiannol oherwydd pryder ynglŷn â dyfodol cannoedd o swyddi yn y ffatri.

Mae Undeb Unite wedi cadarnhau y bydd y bleidlais yn cael ei chynnal ym mis Mai.

Mae Ford yn dweud eu bod yn parhau i drafod gyda'r undeb.

Gweithwry
Ford

Aderyn neu fisged?

Twitter

Etholiad: Pryder y Ceidwadwyr

Gohebydd Seneddol BBC Cymru, Elliw Gwawr

Twitter

Prif Weinidog ym Mhen-y-bont

Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, Daniel Davies

Twitter

Arestio ar amheaueth o gynnau tân

Heddlu Dyfed Powys

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i dân mewn tŷ yn Llanelli wedi arestio dyn 27 oed ar amheuaeth o gynnau tân yn fwriadol.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw tua 01:20 ddydd Llun.

Ni chafodd y rhai oedd yn cysgu yn y tŷ ar y pryd eu hanafu.

Theresa May: 'Etholiad pwysica 'mywyd'

Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, Daniel Davies

Twitter

Mwy am anaf Bale

Marca

Yn ôl papur newydd Marca yn Sbaen, fe wnaeth Gareth Bale berswadio'i reolwr Zinedine Zidane i adael iddo chwarae yn erbyn Barcelona dros y penwythnos - a hynny'n groes i gyngor arbenigwyr meddygol y clwb - er mwyn ceisio cyfiawnhau ei gyflog.

Bu'n rhaid iddo adael y cae yn yr hanner cyntaf.

View more on twitter

Papurau pleidleisio anghywir

Cyngor Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd wedi ymddiheruo ar ôl I 177 o bapurau pleidleisio anghywir gael eu hanfon i etholwyr yn ward De Dolgellau ar gyfer etholiadau'r cyngor sir ar 4 Mai. 

 Mae papurau pleidleisio cywir nawr wedi eu hanfon i'r rhai wnaeth gais am bleidlais bost. 

Band ar y dôl

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Gyda'r dirwasgiad ar ei anterth ar ddechrau'r 80au a'r dyfodol yn edrych yn bur anobeithiol i nifer o ddisgyblion oedd yn gadael Ysgol Dyffryn Ogwen yn un ar bymtheg oed, doedd 'na fawr i godi ysbryd pobl ifanc ar strydoedd Bethesda.

Ond daeth un criw o hogiau lleol at ei gilydd i wneud yn fawr o'r amser oedd ar eu dwylo a sianelu eu doniau cerddorol i ffurfio un o fandiau mwyaf eiconig yr iaith Gymraeg - Maffia Mr Huws.

Darllenwch yr hanes ar wefan Cylchgrawn BBC Cymru Fyw

Maffia Mr Huws
BBC
Maffia Mr Huws

Carchar am dagu dynes gyda rhaff

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Gasnewydd wedi ei garcharu am 13 o flynyddoedd ar ôl tagu dynes gyda rhaff.

Fe ymosododd Mathew Russell o Fasaleg ar y ddynes, oedd yn gweithio yn y diwydiant rhyw, ar ôl gofyn iddi ddod i'w gartref.

Fe bleidiodd yn euog i nifer o gyhuddiadau yn ymwneud â'r ymosodiad.

Atal nyrs rhag gweithio am flwyddyn

Mae nyrs oedd yn rhan o gynllun ehangach i hawlio £750,000 am ddamweiniau ceir ffug wedi ei hatal rhag gweithio am flwyddyn arall.

Roedd Nicola Bartlett, 50, o Fargoed eisoes wedi cael carchar gohiriedig o naw mis a gorchymyn i wneud 250 awr o waith di-dal yn y gymuned a'i diswyddo o'i swydd yn Ysbyty Ystrad Fawr yn Hengoed.

Heddiw penderfynodd gwrandawiad o'r Cyngor Nyrsio a Bydwragedd y bydd ei henw yn cael ei chymryd oddi ar y gofrestr nyrsio tan Mai 2018.

Google
Google
Roedd Nicola Bartlett yn gweithio fel nyrs yn Ysbyty Ystrad Fawr

Prynhawn ansefydlog

Tywydd, BBC Cymru

Bydd cyfnodau heulog a chawodydd a allai fod yn aeafol, gyda mellt a tharannau y prynhawn yma. Bydd gwyntoedd cryfion ger glannau'r gogledd a'r gorllewin. Y tymheredd ucha'n 8-11C.

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.  

Yr her i Ferched Cymru

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Dyma'r grwpiau yn llawn ar gyfer rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd y Merched 2019 yn Ffrainc, gyda Chymru yng Ngrŵp 1 gyda Lloegr, Rwsia, Bosnia-Herzegovina a Kazakhstan.

Bydd enillwyr y saith grŵp yn mynd i'r rowndiau terfynol gyda'r pedwar tîm gorau yn yr ail safle yn mynd ymlaen i gemau ail gyfle am yr wythfed lle yn y rowndiau terfynol.

View more on twitter

Merched Cymru yn herio Lloegr!

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae'r enwau'n dod o'r het ar gyfer rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd y Merched yn Ffrainc yn Ffrainc yn 2019.

Mae Cymru wedi cael eu gosod yng Ngrŵp 1 gyda Kazakhstan, Bosnia-Hercegovina, Rwsia a Lloegr!

Bale allan am dair wythnos

Marca

Mae papur newydd Marca yn Sbaen wedi cadarnhau y bydd Gareth Bale allan am dair wythnos yn dilyn anaf yn y gêm rhwng Real Madrid a Barcelona nos Sul.

Mae'n debyg o golli'r gemau yn rownd gynderfynol Cynghrair y Pencampwyr - yn wir mae'n bosib na fydd yn chwarae eto cyn y ffeinal os fydd Real Madrid yn cyrraedd y rownd honno yng Nghaerdydd.

View more on twitter

Apêl wedi tân bwriadol

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio am dystion yn dilyn achos tybiedig o gynnau tân yn fwriadol mewn tŷ yn Erw Las, Llanelli, am oddeutu 01.20 fore ddoe. 

Mae'r heddlu'n awyddus i siarad ag unrhyw un sydd â gwybodaeth a allai eu helpu â'u hymholiadau; yn arbennig os welsoch chi rywun yn cario tun tanwydd yn yr ardal adeg y tân. 

Cysylltwch â Heddlu Llanelli drwy alw 101, neu rhowch wybodaeth i Taclo'r Tacle yn ddienw drwy alw 0800 555 111. 

Davies allan am ddwy gêm

BBC Camp Lawn

Lori'n taro pont

Daily Post

Mae'r Daily Post yn trydar i ddweud bod lori'n sownd ar bont rheilffordd ger Porthmadog, ond mae'r llun yn awgrymu fod y lori - neu'r rhan fwyaf ohoni - wedi pasio!

View more on twitter

Apêl wedi ymosodiad

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio ar ôl ymosodiad ar ddyn 21 oed mewn lôn gefn yng Nghaerfyrddin.

Digwyddodd yr ymosodiad wrth i'r dyn gerdded adref tua 04:30 ddydd llun, 17 Ebrill. Mae'r heddlu yn awyddus i holi tri dyn.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101, neu yn ddienw i Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.

Heddlu
BBC

Tîm Merched Cymru'n cael gwybod eu gwrthwynebwyr

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Poni welwch chwi'r deri yn ymdaraw?

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Yn ei flog diweddara' ar Cymru Fyw mae Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru, Vaughan Roderick yn ystyried yr ymateb i arolwg barn YouGov/ITV Cymru Wales am yr etholiad cyffredinol yng Nghymru.

Cwestiynu addewid iawndal pennaeth Cyngor Sir Gâr

BBC Cymru Fyw

Mae prif weithredwr Cyngor Sir Gaerfyrddin, Mark James wedi gwrthod dweud a fydd yn anrhydeddu ei addewid i ad-dalu arian i'r awdurdod.

Fe enillodd Mr James iawndal mewn achos enllib yn erbyn blogiwr, Jacqui Thompson ym mis Mawrth. Y cyngor wnaeth dalu am yr achos, a dywedodd Mr James yn 2012 y byddai'n talu'r arian yn ôl.

Mae BBC Cymru yn deall bod y cyngor wedi talu cyfanswm o dros £35,000 mewn costau cyfreithiol ar ran Mr James. Fe ddyfarnodd Swyddfa Archwilio Cymru bod y cyngor wedi ymddwyn yn anghyfreithlon wrth addo talu'r ffioedd yma.

mark james
BBC

Llafur 'am gadw buddianau'r farchnad sengl'

Gohebydd Seneddol BBC Cymru, Elliw Gwawr

Twitter

Cyhoeddi rhaglen Theatr Genedlaethol Cymru

Theatr Genedlaethol Cymru

Mae Theatr Genedlaethol Cymru wedi cyhoeddi ei rhaglen am y tymor i ddod, ar y wefan.

Yn dilyn y cynhyrchiad nesaf, Y Tŵr, bydd Theatr Genedlaethol Cymru yn llwyfannu Hollti, sef drama gan Manon Wyn Williams ac Estron gan Hefin Robinson, drama fuddugol y Fedal Ddrama 2016. 

Theatr ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol
BBC

Cyhuddo o achosi marwolaeth gyrrwr beic modur

news north wales

News North Wales

Mae dyn  45 oed ei gyhuddo o achosi marwolaeth gyrrwr beic modur o'r Wyddgrug drwy yrru'n ddiofal tra dan ddylanwad cyffuriau, meddai NewsNorthWales.

Mae Paul Mayor o Lerpwl wedi ei gyhuddo o achosi marwolaeth Lee Graham Bennison, 33 oed, yn dilyn gwrthdrawiad rhwng Yr Wyddgrug a Phontblyddyn fis Medi'r llynedd.

Ar Taro'r Post heddiw....

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Dedfrydu dyn am dwyllo £1.3m gan Cyrenians Cymru

BBC Cymru Fyw

Bydd cyn-bennaeth ariannol elusen i'r digartref wnaeth gyfaddef ffugio anfonebau gwerth £1.3m i mewn i'w gyfrif banc personol yn cael ei ddedfrydu yn ddiweddarach.

Roedd Robert Davies, 50 oed o Abertawe, yn gweithio i elusen Cyrenians Cymru fel pennaeth cyllid pan ddigwyddodd y troseddu rhwng Mehefin 2008 a Thachwedd 2014.

Rheolwr Y Seintiau ar ei ffordd?

Sunderland Echo

Newspaper

Wedi i glwb pêl-droed Hartlepool ddiswyddo'u rheolwr Dave Jones dros y penwythnos, mae'r Sunderland Echo yn dweud mai un o'r ceffylau blaen i gymryd yr awenau yw rheolwr presennol pencampwyr Cymru - Y Seintiau Newydd - Craig Harrison.

Mae Harrison yn hanu o'r ardal ac yn gyn-chwaraewr gyda Middlesbrough.

harrison
BBC

Sion Bennett i ymuno gyda'r Gleision

BBC Camp Lawn

Prifysgol Aberystwyth ar gyfnod cynnar Trump

Y Cymro

Oedi posib ar yr A470

Teithio BBC Cymru