a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau'r prif weinidog
  2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: Adroddiad Tueddiadau Tebygol y Dyfodol gan Lywodraeth Cymru
  4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith: Gêm Derfynol Cynghrair y Pencampwyr
  5. Cynnig i ystyried trefn y gwelliannau ar gyfer cyfnod 3 Mesur Iechyd y Cyhoedd
  6. Dadl: Gwasanaethau diabetes yng Nghymru

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Hwyl

Dyna ni am heddiw. 

Fe fydd Senedd Fyw yn ôl yfory ar gyfer y cyfarfod llawn.

Senedd
BBC

Anghydraddoldebau

Dywed Caroline Jones UKIP bod "llawer i'w wneud i fynd i'r afael â'r risgiau o ran ffordd o fyw ar gyfer diabetes,  a mynd i'r afael ag anghydraddoldebau o ran mynediad at wasanaethau diabetes".

Rhybudd am beryglon diabetes

Mae Angela Burns yn dweud bod y Cynllun Cyflawni ar gyfer Diabetes a'r adroddiad blynyddol yn cynnwys "rhybudd llym am beryglon diabetes, ar lefel bersonol a'r effaith hirdymor ar y GIG".

Mae hi'n gofyn, "Pam nad ydym yn edrych ar sut rydym yn cyflwyno addysg gorfforol mewn ysgolion".

Angela Burns
BBC

Diabetes yn costio GIG Cymru tua £500 miliwn bob blwyddyn

Rhaglenni addysg strwythuredig

 Mae Rhun ap Iorwerth (Ynys Môn) yn galw ar ACau i  "nodi mor bwysig yw rhaglenni addysg strwythuredig i helpu pobl i reoli diabetes, ac yn gresynu na all dros 50 y cant o blant a phobl ifanc cymwys gymryd rhan yn y rhaglenni hyn ar hyn o bryd".

Mae hefyd yn pwysleisio mor bwysig yw mynd i'r afael â gordewdra o ran atal diabetes math 2.

Rhun ap Iorwerth
BBC

Gwasanaethau diabetes

Yn olaf heddiw, ceir dadl ar wasanaethau diabetes yng Nghymru.

Mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething yn nodi cyhoeddi'r Cynllun Cyflawni ar gyfer Diabetes wedi'i ddiweddaru a'r adroddiad blynyddol.

Y meysydd blaenoriaeth yw:   

a. gwella safon gofal diabetes ym mhob rhan o'r system iechyd a lleihau'r amrywiaeth o ran arferion gofal;

b. cefnogi'r sector gofal sylfaenol i reoli diabetes a chwblhau prosesau gofal allweddol;

c. galluogi pobl sydd â diabetes i reoli eu cyflwr yn well a lleihau'r perygl y byddant yn cael cymhlethdodau; a

d. defnyddio gwybodeg i sicrhau gwell integreiddio o ran gwasanaethau i bobl sydd â diabetes.

Cafwyd cynnydd o 17.8% yn 2014-15 i 27.2% yn 2015-16 yn nifer y plant a phobl ifanc sydd â diabetes math un ac sy'n llwyddo i gael lefel digonol o glwcos i'w gwaed.
Thinkstock
Cafwyd cynnydd o 17.8% yn 2014-15 i 27.2% yn 2015-16 yn nifer y plant a phobl ifanc sydd â diabetes math un ac sy'n llwyddo i gael lefel digonol o glwcos i'w gwaed.

Trefn y gwelliannau ar gyfer Cyfnod 3 Mesur Iechyd y Cyhoedd

Mae'r aelodau yn cytuno i gynnig i amrywio trefn y gwelliannau ar gyfer Cyfnod 3 Mesur Iechyd y Cyhoedd.    

Proffil ac enw da rhyngwladol

Bydd rownd derfynol y dynion yn cael cynulleidfa teledu byd-eang o 200 miliwn, meddai Ken Skates. 

Ychwanegodd, "bydd y digwyddiad yn codi proffil ac enw da rhyngwladol Cymru". 

Fodd bynnag, mae'n dweud bod cynllunio trafnidiaeth wedi bod yn anodd hyd yn hyn trwy beidio â gwybod pa dimau fydd yn y rownd derfynol (er y bydd un tîm o Madrid).

Cododd Gareth Bale dlws Cynghrair y Pencampwyr am yr eildro gyda Real Madrid yn 2016
Getty Images
Cododd Gareth Bale dlws Cynghrair y Pencampwyr am yr eildro gyda Real Madrid yn 2016

Cynghrair y Pencampwyr

Nesa ceir datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates: Gêm Derfynol Cynghrair y Pencampwyr. 

Mae disgwyl hyd at 170,000 o gefnogwyr yn y ddinas ar gyfer y digwyddiad ar 3 Mehefin, a'r gred yw y bydd 1,500 o heddweision yn plismona'r digwyddiad.  

Ian Rush a Jayne Ludlow gyda'r cwpanau ger Castell Caerdydd fis diwethaf
BBC
Ian Rush a Jayne Ludlow gyda'r cwpanau ger Castell Caerdydd fis diwethaf

Y Siambr ddim o dan ei sang

Siambr
BBC

Adroddiad Tueddiadau Tebygol y Dyfodol

Nawr datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford: Adroddiad Tueddiadau Tebygol y Dyfodol gan Lywodraeth Cymru.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi:

"Rhaid i Weinidogion Cymru, yn ystod y cyfnod o 12 mis gan ddechrau gyda dyddiad etholiad cyffredinol, gyhoeddi adroddiad (“adroddiad tueddiadau tebygol y dyfodol”) sy’n cynnwys —

(a) rhagfynegiadau ynghylch y tueddiadau tebygol yn llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru yn y dyfodol, a

(b) unrhyw ddata dadansoddol a gwybodaeth gysylltiedig y mae Gweinidogion Cymru yn eu hystyried yn briodol."

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Yr eitem nesaf yn y Siambr yw'r Datganiad a Chyhoeddiad Busnes, gydag Arweinydd y Tŷ Jane Hutt yn amlinellu busnes y Cynulliad ar gyfer y dyfodol agos. 

Jane Hutt
BBC

AC annibynnol sy'n rhan o grŵp y Ceidwadwyr

Mae Mark Reckless wedi siarad am y tro cyntaf yn y Siambr ers iddo ddod yn AC annibynnol sy'n rhan o grŵp y Ceidwadwyr. 

Beirniadodd y blaid Lafur ynghlych eu meddylfryd am lefelau dyled derbyniol.

Lleoedd hyfforddi ar gyfer meddygon teulu

Dywed arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood bod gan Gymru un o'r cymarebau claf-meddyg gwaethaf yn yr UE. 

 Atebodd y prif weinidog bod 16% yn fwy o leoedd hyfforddi ar gyfer  meddygon teulu ar gael nawr na'r llynedd.

Leanne Wood
BBC

Cynyddu'r ddyled

Mae'r Ceidwadwr Nick Ramsay yn dweud mai'r peth olaf sydd ei angen yn y DU yw "plaid Lafur Jeremy Corbyn yn cynyddu'r ddyled yn aruthrol". 

Ymatebodd y prif weinidog bod blynyddoedd gorau Prydain wastad o dan lywodraeth Lafur.

arian
PA

Cylchdaith Cymru

Mae Andrew RT Davies yn cyfeirio at yr adroddiad ar Gylchdaith Cymru gan Swyddfa Archwilio Cymru ac yn awgrymu bod  "arian cyhoeddus wedi cael ei roi mewn perygl".

Cylchdaith Cymru
Cylchdaith Cymru

Arweinydd yr wrthblaid

Mae'r Llywydd Elin Jones yn galw arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies "arweinydd yr wrthblaid". 

Mae Mark Reckless wedi rhoi'r gorau i UKIP gan ymuno â'r Torïaid yn y Cynulliad.

Yr etholiad cyffredinol

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood yn gofyn i'r prif weinidog pam ei fod yn "neidio oddi ar y llong", gan honni ei fod ef wedi dweud nad oedd unrhyw siawns y byddai Llafur yn ennill etholiad cyffredinol.

Ymatebodd Mr Jones bod gan Lafur wedi well siawns o ennill etholiad na Phlaid Cymru.

Siambr
BBC

Mwy o heddlu

Mae Neil Hamilton UKIP yn gofyn ynghylch "hygrededd" cynigion Llafur am fwy o heddlu ar ôl cyfweliadau Diane Abbott y bore yma. 

Mae Mr Jones yn amddiffyn cynigion Llafur i dalu am fwy o heddlu drwy'r dreth enillion cyfalaf ac mae'n cyhuddo Neil Hamilton o fod yn "feddal ar droseddau".

Neil Hamilton
BBC

Ysgol feddygol newydd arfaethedig ym Mangor?

Dywed y prif weinidog y bydd "datganiad o fewn wythnosau" ynghylch ysgol feddygol newydd arfaethedig ym Mangor. 

Mae'n ychwanegu ei bod yn bwysig bod unrhyw ysgol feddygol yn gynaliadwy.

'Gallai'r system gofal cymdeithasol chwalu'

Mae Caroline Jones UKIP yn rhybuddio y gallai'r system gofal cymdeithasol chwalu. 

Dywed y prif weinidog ei bod yn bwysig i feddwl  am sut y mae gofal cymdeithasol yn cael ei ariannu yn y tymor hir. 

Caroline Jones
BBC

Croeso i Senedd Fyw

Croeso i Senedd Fyw sy'n darlledu'r Cyfarfod Llawn y prynhawn yma, y cyfarfod cyntaf ers toriad y Pasg. 

Mae'r sesiwn yn dechrau gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog, Carwyn Jones. 

Mae'r cwestiwn cyntaf a gyflwynwyd gan Dai Lloyd: A wnaiff y Prif Weinidog ddatganiad am gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol?  

Dywed y prif weinidog bod £55m ychwanegol wedi cael ei fuddsoddi ar gyfer 2017/18.

Bae Caerdydd
Google