a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Cyfarfod Llawn am 1.30pm gyda chwestiynau i'r prif weinidog
 2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
 3. Dadl ar egwyddorion cyffredinol Mesur yr Undebau Llafur
 4. Dadl ar gyfnod 3 Mesur Iechyd y Cyhoedd

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  A dyna ni am heddiw.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl bore fory ar gyfer cyfarfod o'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu.  

  View more on twitter
 2. Canllaw i Fesurau a Deddfau Cyhoeddus

  Dyna ddiwedd Cyfnod 3 o'r Mesur Iechyd y Cyhoedd.

  Yn gyffredinol, mae pedwar cyfnod yn y broses ar gyfer ystyried Mesur Cyhoeddus, sef:

  • Cyfnod 1 - pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny;
  • Cyfnod 2 - pwyllgor yn ystyried y Mesur ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i’r Mesur hwnnw yn fanwl;
  • Cyfnod 3 - y Cynulliad yn ystyried y Mesur ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd i’r Mesur hwnnw yn fanwl;
  • Cyfnod 4 - pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur.
 3. Mynd i mewn i anheddau

  Mae'r gwelliannau olaf yn ymwneud â chanllawiau ynghylch mynd i mewn i anheddau a David Melding sy'n eu cynnig.

  Mae Rebecca Evans yn dweud nad yw hi'n anghytuno gyda'r bwriad sy'n sail i'r gwelliannau, ond mae'n dweud eu bod yn "ddiangen ac y gallen nhw achosi dryswch".

  Mae'r gwelliannau yn cael eu gwrthod. 

  Rebecca Evans
 4. Llywodraeth Cymru wedi ei 'hymrwymo'n llwyr'

  Mae Simon Thomas yn cynnig cyfres o welliannau ar lygredd aer ac ansawdd aer, gan ddweud na ddylai Cymru ddibynnu ar San Steffan i lunio strategaeth, ac ychwanegu nad oes lefel ddiogel o lygredd aer.

  Mae UKIP a'r Ceidwadwyr yn cefnogi y rhan fwya o'i welliannau.

  Ond mae Rebecca Evans yn dweud bod Llywodraeth Cymru eisoes wedi ei "hymrwymo'n llwyr i barhau gyda'r agenda yma".

  Simon Thomas
 5. Llygredd aer ac ansawdd aer

  Yn y Siambr nawr mae'r aelodau'n trafod y gwelliannau o ran llygredd aer ac ansawdd aer.

  Llygredd aer
 6. 'Dyblygu heb ychwanegu gwerth

  Mae'r Gweinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd y Cyhoedd, Rebecca Evans yn dweud bod gwelliannau Angela Burns ar wella ac amddiffyn iechyd a llesiant pobl ifanc yn "peryglu dyblygu heb ychwanegu gwerth".

  Mae Angela Burns yn dweud ei bod hi'n "drist iawn" o glywed yr ymateb yna, ac yn cyhuddo'r llywodraeth o "golli ffocws".

  Angela Burns
  Image caption: Angela Burns
 7. Strategaethau tai bach

  Mae gwelliannau Caroline Jones ar ddarpariaeth tai bach - Strategaethau tai bach lleol - hefyd yn cacel eu gwrthod.

 8. 'Siomedig iawn'

  Mae Caroline Jones UKIP yn dweud ei bod yn "siomedig iawn" bod ei gwelliannau hi yn ymwneud gyda thatŵio pelen y llygaid wedi cael eu gwrthod.

  Gallwch weld yr holl welliannau fan hyn.

  Caroline Jones
 9. Tatŵio pelen y llygad

  Mae'r aelodau nawr yn trafod tatŵio pelen y llygad.

  Tatŵio pelen y llygad
 10. Trwyddedau triniaethau arbennig

  Mae holl welliannau Rebecca Evans ar drwyddedau triniaethau arbennig a safonau cymhwysedd sy’n berthnasol i roi triniaeth arbennig - yn cael eu cymeradwyo.

 11. Gwelliannau yn ymwneud ag ysmygu

  Mae'r aelodau nawr yn trafod gwelliannau sy'n ymwneud ag ysmygu.

  Mae'r gwelliannau yn cael eu pasio.

  Ysmygu
 12. Mynd i’r afael â gordewdra

  Mae nifer o welliannau yn cael eu trafod yn ymwneud â mynd i’r afael â gordewdra.

  Mae'r gwelliannau yn cael eu derbyn.

  View more on twitter
 13. Cyfnod 3 Mesur Iechyd y Cyhoedd

  Ac yn olaf yn y Siambr y prynhawn yma dadl ar gyfnod 3 Mesur Iechyd y Cyhoedd.

  Dyw'r ail ymgais i gyflwyno'r mesur ddim bellach yn cynnwys gwahardd e-sigarennau mewn rhai mannau caeëdig.

  Byddai'r mesur yn cyflwyno rheolau newydd ar ardaloedd di-fwg, tatŵyddion a thai bach cyhoeddus.

  Fe gafodd yr ymgais gyntaf i basio'r ddeddfwriaeth ei threchu ym mis Mawrth y llynedd. 

  Ar y pryd fe wnaeth cyn arweinydd Plaid Cymru Dafydd Elis-Thomas ddweud ei fod yn teimlo ei fod e wedi cael ei "fradychu" gan ei blaid, yn dilyn ffrae gyda Llafur yn y Cynulliad. 

  Roedd penderfyniad munud olaf Plaid Cymru i bleidleisio'n unfrydol yn erbyn Mesur Iechyd y Cyhoedd yn golygu fod y mesur wedi methu.

  E-sigarét
 14. Cytuno i egwyddorion cyffredinol Mesur yr Undebau Llafur (Cymru)

  Mae'r aelodau yn cytuno i egwyddorion cyffredinol Mesur yr Undebau Llafur (Cymru).

  Roedd 36 o blaid, 11 yn erbyn ac fe wnaeth un ymatal.   

  pleidlais
 15. 'Gwella amodau gwaith yng Nghymru'

  Mae Gareth Bennett yn dweud bod UKIP ar y cyfan yn "cefnogi'r mesur gan ei fod yn hyrwyddo'r achos o wella amodau gwaith yng Nghymru, sy'n amcan canmoladwy". 

  Gareth Bennett
 16. Deddf y DU yn 'ymosodiad diangen ar hawliau gweithwyr'

  Mae Sian Gwenllian yn dweud bod Plaid Cymru yn cefnogi egwyddorion cyffredinol Mesur yr Undebau Llafur (Cymru).

  Mae'n disgrifio Deddf Undebau Llafur 2016 Llywodraeth y DU fel "ymosodiad diangen ar hawliau gweithwyr" .   

  Sian Gwenllian
 17. 'Diangen, beichus a chostus'

  Cytunodd saith o’r wyth o Aelodau’r Pwyllgor ar yr adroddiad a’i fod yn cynrychioli eu barn ar y dystiolaeth a ystyriwyd ganddynt a’r argymhelliad a wnaethpwyd ganddynt. 

  Nid oedd Janet Finch-Saunders AC yn cytuno â’r adroddiad. Mae'n dweud wrth aelodau'r Cynulliad bod y mesur yn "ddiangen, yn feichus a chostus". 

  Janet Finch-Saunders
 18. Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

  Mae cadeirydd y pwyllgor Huw Irranca-Davies yn cyflwyno adroddiad y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar Fesur yr Undebau Llafur (Cymru). 

  Mae'r adroddiad yn datgan "Byddai wedi bod yn well gennym i ddarpariaethau ynghylch gweithwyr asiantaeth gael eu cynnwys o fewn y Mesur, wrth ei gyflwyno, o ystyried eu harwyddocâd o ran polisi. Byddai hyn wedi caniatáu i Ysgrifennydd y Cabinet ystyried adroddiad pwyllgor sy’n edrych ar safbwyntiau rhanddeiliaid ar weithwyr asiantaeth, ac yn ystyried y safbwyntiau hynny, ac yna, pe bai angen, gyflwyno gwelliannau i newid neu ddileu’r geiriad yn y Mesur o ganlyniad."

  Huw Irranca-Davies