a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon
 2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros dros yr Economi a'r Seilwaith
 3. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon
 4. Dadl ar Ddeddf Tai (Cymru) 2014
 5. Dadl gan y Ceidwadwyr Cymreig ar blant a'r rhyngrwyd
 6. Dadl Plaid Cymru ar hyfforddi a recriwtio staff meddygol
 7. Dadl Plaid Cymru ar ddiweithdra chyflogau isel yng nghymoedd De Cymru
 8. Dadl gan UKIP ar gyllideb cymorth dramor
 9. Dadl Fer: Tanau trydan - bygythiad cynyddol yn yr oes dechnolegol sydd ohoni

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Nia Harri

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl

  Dyna ni o'r Siambr am yr wythnos.

  Fe fydd Senedd Fyw yn ôl ddydd Mawrth nesaf Mai 23.

  Y Senedd
 2. Cynnig ar gyfer gwelliant i Ddeddf Tai 2014 yn cael ei basio

  Mae cynnig Dawn Bowden bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  Yn nodi cynnig ar gyfer gwelliant i Ddeddf Tai (Cymru) 2014, ac yn nodi mai diben y gwelliant fyddai gwahardd hysbysebu eiddo yn ddi-rent gan landlordiaid sy'n disgwyl cydnabyddiaeth am hyn ar ffurf manteision rhywiol - yn cael ei basio.

  Roedd 36 o blaid, 11 wedi ymatal a neb wedi gwrthwynebu.

  y bleidlais
 3. 'Rhwyg yn y Cynulliad nad ydw i wedi ei weld o'r blaen'

  Mae arweinydd y Tŷ, Jane Hutt, yn dweud bod y ddadl wedi "dadlennu rhwyg yn y Cynulliad nad ydw i wedi ei weld o'r blaen yn ystod fy 18 mlynedd yma".

  Mae'n dweud bod rhaglen Cymru dros Affrica wedi bod yn llwyddiant am dros ddegawd.

 4. 'Y cynnig yn hala ysgryd araf'

  Mae Simon Thomas Plaid Cymru yn dweud bod cynnig UKIP ar gyllideb cymorth dramor yn "hala ysgryd arnaf".

  Mae'n dweud y dylai'r cynnig hwn sy'n esgus sôn am "faich cymorth ar bobl Cymru sydd mewn gwaith, ddarllen mewn gwirionedd fel 'bywydau pobl ddu o lai o bwys' ".

  Simon Thomas
 5. 'Masnach yn ogystal â chymorth'

  Mae'r Ceidwadwr David Melding yn dweud bod "masnach yn ogystal â chymorth wrth wraidd cymdeithas ryngwladol deg".

  Mae'n ychwanegu bod yna drefniadau llym i daclo twyll honedig o fewn gwariant cymorth tramor.

 6. 'Polisi rhyngwladol cynhwysfawr i Gymru'

  Ar ran Plaid Cymru mae Steffan Lewis yn galw ar aelodau'r Cynulliad i "nodi pwysigrwydd cymorth rhyngwladol o ran lleddfu dioddefaint dynol a chefnogi cyfraniad Cymru i brosiectau dyngarol drwy fentrau fel Cymru o Blaid Affrica".

  Mae Plaid Cymru hefyd yn galw ar Lywodraeth Cymru "i lunio a chyhoeddi polisi rhyngwladol cynhwysfawr i Gymru sy'n cynnwys gwella gweithgareddau cymorth rhyngwladol y genedl".

  Cymorth rhyngwladol
 7. Dadl ar gyllideb cymorth dramor

  Nawr dadl gan UKIP ar gyllideb cymorth dramor.

  Mae Neil Hamilton yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn credu, er bod achos dros gefnogi cymorth dyngarol a brys i wledydd eraill, yn arbennig mewn argyfyngau penodol, nad yw'n gwneud synnwyr bod y gyllideb cymorth dramor yn aros ar 0.7 y cant o incwm cenedlaethol gros (GNI).

  2. Yn nodi bod dyled genedlaethol y DU wedi dyblu ers 2009, a'i bod, bellach, yn £1.6 triliwn, sy'n gyfystyr â £22,000 ar gyfer pob dyn, menyw a phlentyn yn y DU.

  3. Yn credu bod angen ystyried llesiant cenedlaethau'r dyfodol wrth wneud pob penderfyniad gwariant cyhoeddus ac y dylai Llywodraeth y DU werthuso'r gyllideb cymorth dramor yng nghyd-destun anghenion pwysig eraill gartref.

  4. Yn galw am ddiddymu Deddf Datblygu Rhyngwladol (Targed Cymorth Datblygu Swyddogol) 2015, a oedd yn y diogelu'r ffigur targed o 0.7 y cant yng nghyfraith y DU.

  5. Yn credu bod llawer o'r gyllideb cymorth dramor yn cael ei gwastraffu, yn cael ei dargyfeirio gan lygredd ac yn cael ei gwario'n anghynhyrchiol.

  6. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i annog Llywodraeth y DU i ostwng y gwariant targed ar gymorth dramor i 0.2 y cant o'r GNI, sy'n debyg i gyllidebau cymorth yr Unol Daleithiau, yr Eidal a Sbaen.

  7. Yn credu y dylai'r £8 biliwn o arbedion a fyddai'n cael eu rhyddhau gael eu dargyfeirio'n gyfrannol i wledydd y DU a chael eu gwario ar achosion haeddiannol fel y GIG neu dai cymdeithasol.

  Cymorth tramor
 8. 'Cenedl deg o ran swyddi'

  Mae Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates yn cynnig dileu popeth yng nghynnig Plaid Cymru a rhoi yn ei le, cynnig bod y Cynulliad:

  1. Yn cydnabod effaith rhaglen barhaus Llywodraeth y DU o gynni ar gymunedau cymoedd de Cymru a gweddill Cymru, ac yn galw ar lywodraeth nesaf San Steffan i fuddsoddi mewn twf economaidd mwy cytbwys ar draws y DU.

  2. Yn cefnogi nod Llywodraeth Cymru i wneud Cymru'n genedl deg o ran swyddi lle y gall pawb fanteisio ar well swyddi sy'n nes at eu cartrefi.

  3. Yn nodi gwaith Llywodraeth Cymru o ran:

  a) cefnogi bron i 150,000 o swyddi yn ystod tymor y Cynulliad diwethaf. Roedd llawer o'r swyddi hyn yng nghymunedau'r cymoedd;

  b) paratoi dull newydd o fynd i'r afael â datblygu economaidd er mwyn ysgogi twf rhanbarthol mwy cadarn;

  c) cynllunio buddsoddiadau sylweddol mewn seilwaith yn y cymoedd ac ar draws Cymru mewn modd sy'n cefnogi economïau rhanbarthol nwy cydnerth ac sy'n atgyfnerthu cadwyni cyflenwi lleol;

  d) sefydlu Tasglu Gweinidogol ar gyfer Cymoedd De Cymru sy'n cydweithio â chymunedau lleol er mwyn denu swyddi newydd, codi lefelau sgiliau a gwella gwasanaethau lleol; a

  e) datblygu rhaglen Swyddi Gwell yn Nes at Adre gan ddefnyddio ysgogiadau caffael i greu swyddi o werth mewn ardaloedd ag anghenion economaidd, fel y cymoedd.

  f) sefydlu Comisiwn Gwaith Teg er mwyn helpu i greu economi lle y gall mwy o bobl yng nghymunedau'r cymoedd ac ar draws Cymru fanteisio ar swyddi da ac incwm sefydlog.

 9. 'Ymyrraeth ddiddiwedd gan y llywodraeth yn y cymoedd'

  Mae arweinydd UKIP Neil Hamilton yn dweud "rydyn ni wedi cael ymyrraeth ddiddiwedd gan y llywodraeth yn y cymoedd yn ystod fy mywyd a beth maen nhw wedi ei gyflawni?

  "Rydyn ni wedi gwella isadeiledd ac wedi gwneud llawer o bethau da, ond dyw hyn ddim wedi trawsnewid cyfleoedd bywyd a gobeithion pobl y cymoedd".

  Neil Hamilton
 10. 'Bydd cymunedau'r cymoedd yn beirniadu Plaid Cymru ar eu gweithredoedd'

  Mae aelod Llafur Castell-nedd Jeremy Miles yn achosi stŵr ar feinciau Plaid Cymru pan mae'n dweud:

  "Fe fydd pobl yng nghymunedau'r cymoedd yn beirniadu Plaid Cymru ar eu gweithredoedd, nid ar eu pregethau a'u sloganau.

  "Fe fydd pobl yn dwyn atgof o'r tro diwethaf y gwnaeth Plaid Cymru ddal y brîff datblygiad economaidd, adeg cwymp Lehman, roedden nhw yn blaenoriaethu ffordd osgoi ym Mhothmadog".

  Jeremy Miles
 11. Dinas-ranbarth Abertawe a phrifddinas-ranbarth Caerdydd

  Ar ran y Ceidwadwyr mae Russell George yn nodi "y gwaith y mae Llywodraeth y DU yn ei wneud i ddatblygu dinas-ranbarth Abertawe a phrifddinas-ranbarth Caerdydd, a fydd yn cynnig llawer o gyfleoedd cadwyn gyflenwi i gymoedd de Cymru".

  Russell George
 12. Dadl ar ddiweithdra a chyflogau isel yng nghymoedd y De

  Nawr ail ddadl Plaid Cymru, a'r pwnc: Diweithdra yn y rhan fwyaf o awdurdodau lleol cymoedd De Cymru.

  Mae nhw'n cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn nodi bod Gwerth Ychwanegol Gros y pen yn ardaloedd NUTS2 y cymoedd canolog a chymoedd Gwent yn gyson is na chyfartaledd Cymru.

  2. Yn nodi bod diweithdra yn y rhan fwyaf o awdurdodau lleol cymoedd de Cymru yn uwch na chyfartaledd Cymru.

  3. Yn nodi bod ansicrwydd o ran gwaith, cyflogau isel a thlodi yn broblemau sylweddol yng nghymoedd de Cymru.

  4. Yn nodi hanes o danfuddsoddi yng nghymoedd de Cymru gan Lywodraethau Cymru a'r DU.

  5. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

  a) creu Asiantaeth Ddatblygu'r Cymoedd sydd â'r grym a'r atebolrwydd priodol;

  b) gwneud penderfyniad cadarnhaol ynghylch prosiect Cylchffordd Cymru, yn amodol ar y diwydrwydd dyladwy arferol; ac

  c) rhoi mwy o flaenoriaeth o ran buddsoddiad mewn swyddi a seilwaith yn y cymoedd.

  Cymoedd y De
 13. Gwlad Gwlad: Ymgyrch recriwtio Hyfforddi Gweithio Byw

  Mae'r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething yn cynnig dileu popeth yng nghynnig Plaid Cymru a rhoi yn ei le:

  1. Yn croesawu ymgyrch recriwtio Llywodraeth Cymru Gwlad Gwlad: Hyfforddi Gweithio Byw sy'n annog gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, gan gynnwys meddygon, i ddewis Cymru fel lle i hyfforddi, gweithio a byw ynddo.

  2. Yn nodi:

  a) y cafwyd cynnydd o 19 y cant yn y gyfradd ymgeisio ar gyfer hyfforddiant mewn meysydd arbenigol i feddygon teulu yn 2017 a bod 84 y cant o'r llefydd hyfforddi ar gyfer meddygon teulu wedi'u llenwi ers i Gwlad Gwlad: Hyfforddi Gweithio Byw gael ei lansio, o'i gymharu â 68 y cant ar y cam hwn yn 2016;

  b) bod mwy na 1,000 yn rhagor o ymgynghorwyr cyfwerth ag amser llawn yn gweithio yng Nghymru yn 2016 nag oedd ym 1999; ac

  c) y cafwyd cynnydd o 12 y cant yn nifer y meddygon teulu oedd yn gweithio yng Nghymru rhwng 1999 a 2016.

 14. 'Ddim wedi fy argyhoeddi y byddai'n datrys problemau recriwtio a chadw'

  Mae Michelle Brown UKIP yn cefnogi'r syniad o Brifysgol Bangor yn croesawu ysgol feddygol newydd yn y Gogledd, "er nad ydw i wedi fy argyhoeddi y byddai'n datrys problemau recriwtio a chadw".

  Michelle Brown
 15. 'Rhaglen feddygol fwy cynhwysfawr ac ehangach ar gyfer y Gogledd'

  Ar ran y Ceidwadwyr mae Mark Isherwood yn dweud eu bod nhw'n cefnogi'r alwad am ddatblygu ysgol feddygol ym Mangor.

  Mae'n galw ar Lywodraeth Cymru "i weithio gyda sefydliadau iechyd ac addysg ar ddwy ochr y ffin i lunio rhaglen feddygol fwy cynhwysfawr ac ehangach ar gyfer gogledd Cymru".

  Meddygon
 16. Prifysgol Bangor yn 'ddelfrydol' am ysgol feddygol

  Mae Prifysgol Bangor mewn "sefyllfa ddelfrydol" i ymateb i'r galw am ysgol feddygol yn y gogledd, yn ôl un o brif feddygon y coleg.

  Dywedodd Yr Athro Dean Williams mewn adroddiad newydd fod "angen atebion newydd" i ateb y galw am feddygon yn yr ardal.

  Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud y bydd penderfyniad ar y mater o fewn wythnosau.

  Cafodd yr adroddiad ei gomisiynu gan AC Plaid Cymru, Siân Gwenllian, sy'n cefnogi lleoli safle newydd ym Mangor ac sy'n dweud bod hi'n bryd i'r llywodraeth weithredu.

  120 lle hyfforddi newydd?

  Mae'r adroddiad newydd, Delio â'r Argyfwng - Ysgol Feddygol Newydd i Gymru, yn amlinellu'r ddadl o blaid hyfforddi meddygon ym Mangor - a hynny er mwyn mynd i'r afael â'r diffyg meddygon mewn ardaloedd gwledig.

 17. Dadl ar hyfforddi a recriwtio staff meddygol

  Nawr dadl Plaid Cymru ar hyfforddi a recriwtio staff meddygol.

  Mae'r blaid yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

  1. Yn nodi anawsterau parhaus o ran hyfforddi a recriwtio staff meddygol (gan gynnwys meddygon) mewn sawl rhan o Gymru, yn enwedig Cymru wledig a gogledd Cymru.

  2. Yn galw am ddatblygu ysgol feddygol ym Mangor fel rhan o ddatblygiad Cymru gyfan tuag at gynyddu hyfforddiant, recriwtio a chadw meddygon yng Nghymru.

  Staff meddygol
 18. Comisiynu cynllun gweithredu diogelwch ar-lein cenedlaethol

  Mae'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams yn dweud bod Llywodraeth Cymru "wedi'i llwyr ymrwymo i gadw plant yn ddiogel ar-lein".

  "Rydyn ni i gyd yn gwybod bod trolio gan wrthwynebwyr yn un o'r agweddau lleia boddhaol o'r swydd hon, felly os yw hynny'n ein cael ni i lawr, dychmygwch beth y mae bwlio seibr di-baid yn ei wneud i feddwl ifanc," meddai.

  Mae'n cyhoeddi ei bod hi wedi comisiynu cynllun gweithredu diogelwch ar-lein cenedlaethol.

  Kirsty Williams
 19. Rôl rhieni

  Mae Gareth Bennett UKIP yn dweud bod plant yn wynebu nifer fawr o beryglon o ddefnyddio'r rhyngrwyd, ond mae'n rhybuddio ei fod yn fater sy'n newid yn gyflym. Mae'n galw am strategaeth "gynhwysfawr" gan y llywodraeth ac yn pwysleisio rôl rhieni.

  Y rhyngrwyd
 20. 'Defnydd diogel o'r rhyngrwyd yn rhan hanfodol o addysg plentyn'

  Ar ran Plaid Cymru mae Llyr Gruffydd yn nodi "pwysigrwydd llythrennedd ddigidol i Gymru, a bod annog defnydd diogel o'r rhyngrwyd yn rhan hanfodol o addysg plentyn".

  Mae'n galw ar Lywodraeth y DU "i weithio gyda'r cwmnïau perthnasol i fynd i'r afael â cham-drin ar-lein, gan nodi'n arbennig y cam-drin y mae menywod a grwpiau lleiafrifol yn ei ddioddef".

  Llyr Gruffydd