a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Cyfarfod Llawn yn dechrau am 12.30pm gyda datganiad ar yr ymosodiad ym Manceinion
 2. Teyrngedau i’r cyn Brif Weinidog Rhodri Morgan
 3. Cwestiynau i'r Prif Weinidog
 4. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
 5. Ymgynghoriad ar y diwygiadau arfaethedig i Drwyddedu Tacsis a Cherbydau Hurio Preifat
 6. Dadl: Presgripsiynau Cymdeithasol

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones a Siwan Richards

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Bydd Senedd Fyw yn ôl yfory

  Dyna ddiwedd y trafodion yn y Siambr am heddiw.

  Golwg o'r awyr
 2. 'Manteision iechyd enfawr'

  Dywed Caroline Jones bod UKIP yn credu bod "presgripsiynu cymdeithasol, yn enwedig pan ddaw i iechyd meddwl, yn gallu sicrhau manteision iechyd enfawr".

  Caroline Jones
 3. 'Anodd i gael gafael ar y dystiolaeth'

  Dywed Dai Lloyd bod Plaid Cymru yn cefnogi bwriad y llywodraeth ac yn edrych ymlaen at "fynd i'r afael a'r dystiolaeth o'i effeithlonrwydd, er mor anodd ydyw i gael gafael ar y dystiolaeth".

  Dai Lloyd
 4. Diffiniad y Kings Fund

  Mae'r Ceidwadwr Angela Burns yn tynnu sylw at ddiffiniad y Kings Fund o bresgripsiynu cymdeithasol.

  Angela Burns
 5. Dull cenedlaethol o bresgripsiynu cymdeithasol

  Mae'r ysgrifennydd iechyd Vaughan Gething yn nodi bod presgripsiynu cymdeithasol yn ddull ymyrraeth pwysig sydd eisoes yn cael ei ddefnyddio ledled Cymru, yn ystyried y blaenoriaethau ar gyfer hyrwyddo presgripsiynu cymdeithasol ymhellach ledled Cymru, ac yn nodi bod Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i dreialu dull cenedlaethol o bresgripsiynu cymdeithasol mewn perthynas ag iechyd meddwl.

  Vaughan Gething
 6. Presgripsiynau cymdeithasol

  Mae newidiadau wedi bod i agenda heddiw yn dilyn yr ymosodiad ym Manceinion. Yr eitem olaf felly fydd y ddadl ar bresgripsiynau cymdeithasol.

 7. Mwy na 9000 o yrwyr

  Ar hyn o bryd mae gan 9000 o yrwyr drwydded i gynnig gwasanaeth tacsi a hurio preifat yng Nghymru. Mae mwy na threian o'r rhain yn gweithio yn ninasoedd Abertawe a Chaerdydd.

  View more on twitter
 8. Dyletswydd i sichrau diogelwch y teithwyr a'r gyrrwyr

  Yn ystod ei ddatganiad galwodd Ken Skates am "safonau cenedlaethol i dacsis a cherbydau hurio preifat". Dywedodd hefyd ei fod am weld "cwmnïau yn gallu gweithio ar draws yr awdurdodau lleol gwahanol".

  Pwysleisiodd fod angen clirdeb o fewn y drefn o drwyddedi gan fod "dyletswydd arno ni i sicrhau diogelwch y teithwyr a'r gyrwyr".

 9. Tacsis yn cynnig 'gwasanaeth holl bwysig'

  Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi Ken Skates, fod "tacis a cherbydau hurio preifat yn cynnig gwasanaeth holl bwysig yn y cymuned, yn enwedig rhai gwledig."

  Ychwanegodd fod "eu cyfraniad nhw hefyd yn fawr gyda'r nos ac yn rhoi hwb anferthol i dwristiaeth".

  Ken Skates
 10. Ymgynghoriad i drwyddedu tacsis

  Yr eitem nesaf yn y siambr fydd Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates. Fe fydd yn y sôn am yr ymgynghoriad ar y diwygiadau arfaethedig i drwyddedu tacsis a cherbydau hurio preifat

  Tacsi
 11. Datganiad Busnes

  Mae Arweinydd y Tŷ, Jane Hutt yn gwneud y datganiad busnes gan amlinellu amserlen y cynulliad dros yr wythnosau i ddod.

  Jane Hutt AC
 12. Ymrwymiad lawn i Wylfa Newydd

  Dywedodd y prif weinidog wrth Nathan Gill AC fod ei ymrwymiad i Wylfa Newydd yn 100%.

  Wylfa Newydd
 13. UKIP yn cydymdeimlo â dioddefwyr yr ymosodiad

  Defnyddiodd Arweinydd UKIP Neil Hamilton ei amser yn sesiwn holi'r prif weinidog i estyn ei gydymdeimlad e, aelodau ei blaid yn y siambr ac ar draws y wlad i ddioddefwyr yr ymosodiad ym Manceinion.

  Dywedodd taw'r ffordd orau o ddelio â gwahaniaeth barn yw "trwy drafod yn hytrach na defnyddio'r bom neu fwledi".

 14. Rhaid 'sefyll yn gryf yn erbyn gweithredoedd aflan'

  Galwodd Arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies ar i bobl "sefyll yn gryf yn erbyn gweithredoedd aflan" wrth drafod y digwyddiad terfysgol yn Manceinion.

  "Rydym yn sefyll ysgwydd yn ysgwydd gyda phobl Manceinion ac ni chawn ni'n gorchfygu gan y fath erchyllterau," dywedodd wrth annerch y siambr.

 15. Diolch i'r gwasanaethau cyhoeddus ym Manceinion

  Estynnodd Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru, ei chydymdeimlad â'r rheini a gafodd eu heffeithio gan y digwyddiadau erchyll yn Manceinion gan ddweud "na fydd terfysgwyr yn rhannu ein gymunedau". Talodd deyrngedau hefyd i'r gweithwyr o'r gwasanaethau cyhoeddus a fu'n ymateb i'r digwyddiad.

  Erfynnodd y prif weinidog ar i bawb gofio nad oedd pwy bynnag a oedd yn gyfrifol yn gweithredu ar ran cymuned gyfan.

  Wrth drafod digwyddiadau mawr yn y brif ddinas pwysleisiodd y prif weindiog eu bod yn gweithio'n agos iawn gyda'r heddlu i sicrhau fod y diogelwch o'r radd flaenaf.

  Manceinion
 16. Cwestiynau i'r prif weinidog

  Mae'r Prif Weinidog yn ateb cwestiynau'r aelodau. Daw'r cwestiwn cyntaf wrth Paul Davies, AC i'r Ceidwadwyr ym Mhreseli Penfro. Mae e am wybod beth yw cynlluniau Llywodraeth Cymru i wella gwasanaethau iechyd yn Sir Benfro dros y flwyddyn nesaf.

 17. Colli Rhodri yn 'ergyd enfawr i fi a'r teulu'

  Roedd cymeradwyaeth gynnes yn y siambr i Julie Morgan ar ôl iddi dalu teyrnged i'w chyn ŵr Rhodri Morgan. Dyma'r tro cyntaf iddi siarad yn gyhoeddus ers iddo farw yn sydyn yr wythnos ddiwethaf.

  Disgrifiodd yr "ergyd enfawr" iddi hi a'i theulu o golli ei chymar gan gyfaddef nad oedd hi eto yn sylweddoli mawredd y golled.

  Soniodd am hoffter Rhodri Morgan o'r cynulliad ond hefyd y pleser a gafodd o'i ddiddordebau newydd wedi gadael y sefydliad.

  "Fe gafodd fywyd bendigedig ac fe wnaeth e fwynhau bob munud ohono."

  Julie Morgan
 18. 'Perthynas hyfryd' rhwng y llywydd a'r prif weinidog

  Diolchodd y cyn Lywydd Dafydd Elis Thomas i Julie Morgan AC am fod yn bresennol yn y siambr fel bod yr aelodau yn gallu ei hannerch yn bersonnol wrth dalu eu teyrngedau.

  Disgrifiodd y "berthynas hyfryd" rhyngddo yntau fel llywydd a Rhodri Morgan y prif weinidog am gyfnod o ddeng mlynedd.

  "Pleser pur oedd cydweithio gydag e," dywedodd.

  "Roedd Rhodri yn deall cyfansoddiad, roedd ym mer ei esgyrn. Roedd yn deall yr egwyddorion o wahaniaethu rhwng llywodraeth a'r cynulliad."

  Dafydd Elis Thomas
 19. Gwacter wrth ganfasio yng ngorllewin Caerdydd

  Bu Mark Drakeford yn sôn am y gwacter wrth ganfasio yng ngorllewin Caerdydd dros y dyddiau diwethaf heb ei gyfaill a'i gydweithiwr.

  "Mae wedi bod yn llawn dagrau a chwerthin wrth i gartref ar ôl cartref adrodd eu hanesion nhw am Rhodri Morgan."

  Cofiodd yn annwyl am ymgyrchu gyda Rhodri Morgan. Byddai'n aml yn diflannu mewn i dŷ ar wahoddiad y perchennog ac i'w ddarganfod beth amser yn ddiweddarach wedi setlo ogwmpas bwrdd y gegin gyda phaned a chacen.

  Dyn ei gymuned oedd Rhodri Morgan ac esboniodd Mr Drakeford pa beth bynnag oedd y galw cenedlaethol, "ble bynnag oedd ei angen yn lleol, roedd Rhodri yno".

  Mark Drakeford a Rhodri Morgan
  Image caption: Mark Drakeford a Rhodri Morgan
 20. 'Gweithred garedig' wedi aros yn y cof

  Wrth siarad ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol, roedd Kirsty Williams yn llawn emosiwn wrth gofio Rhodri Morgan. Soniodd amdano yn ysgrifennu ati hi pan gollodd ei mam ond hefyd yn anfon llythyr at ei thad. Roedd y weithred garedig wedi cyffwrdd â'r ddau ohonyn nhw ac wedi aros yn ei chof ers hynny.

  Kirsty Williams