a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
 2. Cwestiynau i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant
 3. Datganiadau 90 Eiliad
 4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Asesu ar gyfer Dysgu - dull gwahanol yng Nghymru
 5. Datganiad gan y Cwnsler Cyffredinol: Ymgynghoriad ar God Erlyn Llywodraeth Cymru
 6. Dadl y Ceidwadwyr: economi Cymru
 7. Dadl Plaid Cymru: ynni
 8. Dadl Fer: Amddiffyn Cymru i'r genhedlaeth nesaf.

Y diweddaraf yn fyw

Gan Alun Jones

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Sulgwyn

  Dyna ddiwedd y trafodion yn y Siambr heddiw.

  Mae toriad y Sulgwyn yr wythnos nesaf, felly bydd Senedd Fyw yn ei hôl ddydd Mawrth 6 Mehefin.

  Senedd
 2. Dadl Fer

  Yr eitem olaf yn y Siambr heddiw yw'r Ddadl Fer.

  Y pwnc a ddewiswyd gan Dai Lloyd (Gorllewin De Cymru) yw: "Amddiffyn Cymru i'r genhedlaeth nesaf - Yr heriau presennol sy'n wynebu Cymru, ac na welwyd erioed o'r blaen, gan gynnwys y berthynas â gweddill y byd, anghydraddoldeb economaidd, a'r angen am weithredu cadarnhaol ar frys o ran gwella canlyniadau i'r genhedlaeth nesaf".

  Dr Dai Lloyd
 3. Trafod cynigion ar gyfer cwmni ynni i Gymru

  Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig bod y Cynulliad:

  "1. Yn nodi ymrwymiad hirdymor Llywodraeth Cymru i wneud y canlynol:

  a) defnyddio ynni mewn modd mor effeithlon â phosibl;

  b) lleihau’r ddibyniaeth ar ynni a gynhyrchir o danwyddau ffosil; ac

  c) rheoli’r broses o drosglwyddo i economi carbon isel er mwyn cyflawni’r manteision mwyaf posibl i Gymru a diogelu’r bobl sydd fwyaf agored i niwed.

  2. Yn cydnabod cyfraniad rhaglenni a gyllidir gan Lywodraeth Cymru, fel Cartrefi Clyd, Nyth ac Arbed, Ynni Lleol, Twf Gwyrdd Cymru a’r rhaglen Byw yn Glyfar o safbwynt ysgogi a chefnogi’r trosglwyddiad cynnar i economi carbon isel.

  3. Yn cydnabod rôl Llywodraeth Cymru o safbwynt cefnogi gwaith arloesol ym maes cynhyrchu ynni, fel cynllun peilot lleol a chymunedol Bethesda ar gyfer gwerthu ynni, y cynllun dŵr o bwll glo ym Mhen-y-bont ar Ogwr a chydweithio â diwydiant a’r byd academaidd.

  4. Yn nodi’r ffaith bod Llywodraeth Cymru wedi cynnal cyfres o gyfarfodydd cyhoeddus ar draws Cymru er mwyn trafod cynigion ar gyfer cwmni ynni i Gymru."

 4. Deddf Newid yn yr Hinsawdd

  Ar ran UKIP, dywed Neil Hamilton bod rhwymedigaethau o dan y Ddeddf Newid yn yr Hinsawdd yn arwain at brisiau ynni sylweddol uwch.

  Nwy
 5. Cap ar brisiau ynni

  Dywedodd llefarydd y Ceidwadwyr ar yr amgylchedd, David Melding nad oedden nhw am "wladoli'r sector ynni, am fod pethau'n gweithio'n well i gwsmeriaid a busnesau pan mae'n gweithredu o fewn y farchnad".

  Mae'r Ceidwadwyr wedi addo rhoi cap ar brisiau ynni.

  Mae'r Prif Weinidog Theresa May wedi dweud y byddai 17m o gartrefi yn elwa o hyd at £100 o'r cap ar dariffiau amrywiol safonol gyda gwerth gwael.

  Radiator
 6. Ynni Cymru

  Dywed llefarydd Plaid Cymru ar ynni, Simon Thomas fod angen y cwmni cenedlaethol er mwyn canolbwyntio ar leihau prisiau ynni i gwsmeriaid drwy ffynonellau adnewyddadwy.

  Dyw Plaid Cymru ddim yn awgrymu gwladoli llawn - byddai'r sefydliad Ynni Cymru arfaethedig yn bodoli o fewn y farchnad ynni bresennol.

  Yn hytrach, byddai'r sefydliad yn gyrru buddsoddiad mewn isadeiledd, ynni adnewyddadwy, ac ymchwil a datblygu, er mwyn ceisio lleihau cost ynni a mynd i'r afael â newid hinsawdd.

  Byddai'n gweithio fel cynhyrchydd, yn hytrach na darparu trydan a nwy yn uniongyrchol i dai pobl.

  Ond gallai'r corff hefyd gydlynu datblygiad mentrau cydweithredol lleol a darparwyr dan berchnogaeth fwrdeistrefol allai fod yn gwneud hynny.

  ynni
 7. Dadl Plaid Cymru

  Dadl Plaid Cymru sydd nesaf, yn dweud y byddai cwmni ynni nid-er-elw i Gymru yn lleihau cost biliau ynni.

  Mae'r blaid wedi awgrymu sefydlu corff, tebyg i gwmni nid-er-elw Dŵr Cymru, fyddai'n annog buddsoddiad yn y sector.

  trydan
 8. 'Rôl arwain Llywodraeth Cymru'

  Mae'r Ysgrifennydd Economi Ken Skates yn cynnig bod y Cynulliad:

  "1. Yn croesawu rôl arwain Llywodraeth Cymru wrth iddi gydweithio â phartïon eraill i ddileu tollau ar Bontydd Hafren, a fydd yn sicrhau hwb o £100 miliwn i economi Cymru.

  2. Yn nodi’r ffaith bod y Prif Weinidog wedi newid ei meddwl o safbwynt cefnogi’r cynnig i ddileu tollau Pontydd Hafren.

  3. Yn cydnabod ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gydweithio â Llywodraeth y DU a phartneriaid ar bob ochr i gyflawni bargen dwf i ogledd Cymru a sicrhau cysylltiadau trafnidiaeth cynaliadwy i mewn i bob rhan o Gymru.

  4. Yn nodi’r ffaith mai un rhan yn unig o gynllun Llywodraeth Cymru i gynyddu twf economaidd a gwella’r system drafnidiaeth yng Nghymru yw dileu’r tollau. Mae’r cynllun hwn yn cynnwys gwaith sydd eisoes ar droed i ddatgarboneiddio’r rhwydwaith trafnidiaeth, a hynny’n unol â rhwymedigaethau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015".

  Ken Skates
 9. 'Newid barn fy ffrindiau Ceidwadol'

  Mae Neil Hamilton UKIP yn croesawu "newid barn fy ffrindiau Ceidwadol" ynglŷn â diddymu tollau Hafren.

  tollau Hafren
 10. Blaenoriaeth frys trydaneiddio

  Mae Plaid Cymru yn tynnu sylw at "flaenoriaeth frys trydaneiddio Llinell Reilffordd Arfordir y Gogledd, Prif Linell Reilffordd De Cymru a Llinellau Rheilffordd y Cymoedd a'u pwysigrwydd o ran ffyniant eu rhanbarthau perthnasol yn y dyfodol".

  Mae'r blaid yn galw ar Lywodraeth y DU i wneud "penderfyniad cadarnhaol o ran ariannu Morlyn Llanw Bae Abertawe er mwyn sicrhau twf economaidd yn yr ardal honno", ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymgynghori â Chyngor Sir Penfro i ddileu tollau ar Bont Cleddau yn Sir Benfro fel hwb economaidd i'r ardal.

 11. 'Hwb o £100 miliwn'

  Dadl y Ceidwadwyr Cymreig yw dadl gyntaf y prynhawn.

  Maen nhw'n cynnig bod y Cynulliad:

  1. Yn croesawu ymrwymiad Prif Weinidog y DU i ddileu tollau ar Bontydd Hafren, a fydd yn sicrhau hwb o £100 miliwn i economi Cymru.

  2. Yn cydnabod yr angen am fargen dwf i ogledd Cymru a phwysigrwydd hyn ar gyfer ffyniant yn y rhanbarth yn y dyfodol.

  3. Yn nodi pwysigrwydd datblygu bargeinion rhanbarthol tebyg ar gyfer cymunedau gwledig yng nghanolbarth Cymru er mwyn sicrhau bod ein gwlad yn gweithio i bawb.

  Russell George
  Image caption: Russell George
 12. 38 o erlyniadau llwyddiannus

  Yn ôl Mr Antoniw, dros y naw mlynedd diwethaf mae swyddogion gorfodi morol sy'n gweithredu ar ran Gweinidogion Cymru wedi ymchwilio i droseddau ynghylch deddfau pysgodfeydd, gan arwain at 38 o erlyniadau llwyddiannus, gan gynnwys un ar ddeg y llynedd.

 13. 'Clir, hygyrch ac yn addas at y diben'

  Dywed Mick Antoniw bod "y penderfyniad i erlyn yn gam difrifol.

  "Bwriad y Cod arfaethedig yw sicrhau bod penderfyniadau teg a chyson am erlyniadau yn cael eu gwneud o fewn Llywodraeth Cymru.

  "Cyn i mi gyhoeddi Cod hoffwn roi'r cyfle i randdeiliaid ac aelodau o'r cyhoedd wneud sylwadau a rhoi eu barn.

  "Bydd hyn yn fy ngalluogi i gyhoeddi Cod Erlyn Llywodraeth Cymru sy'n glir, yn hygyrch ac yn addas at y diben".

  Mick Antoniw
 14. Ymgynghoriad ar God Erlyn Llywodraeth Cymru

  Mae'r datganiad nesaf gan y Cwnsler Cyffredinol: Ymgynghoriad ar God Erlyn Llywodraeth Cymru.

 15. 'Israddio statws athrawon'

  Rhybudd Michelle Brown UKIP yw "trwy gynyddu'r defnydd o gyfrifiaduron ar gyfer asesu, rydym yn israddio statws athrawon".

  Michelle Brown
 16. Anfodlonrwydd gyda dulliau asesu presennol

  Mae Llyr Gruffydd o Blaid Cymru yn atgoffa Aelodau'r Cynulliad fod adroddiad Donaldson wedi dweud mai anfodlonrwydd gyda dulliau asesu presennol oedd un o'r negeseuon cryfaf a dderbyniodd.

  "Felly mae'n dda gweld hyn yn cael ei ddilyn" meddai Mr Gruffydd, sydd hefyd yn cwestiynu ysgrifennydd y cabinet am hunan-asesu ac asesu cyfoedion.

  Llyr Gruffydd
 17. 'Barod ar gyfer profion pwysig'

  Mae'r Ceidwadwr Darren Millar yn gofyn am sicrwydd "nad ydym yn cael gwared yn llwyr â'r profion papur mewn llythrennedd, rhifedd a phynciau eraill fel y gall ein plant fod yn barod ar gyfer profion pwysig diweddarach"

  Darren Millar
 18. 'Pwyslais o'r newydd'

  Mae'r Ysgrifennydd Addysg Kirsty Williams yn dweud "Rydym yn gweithio gydag ysgolion, consortia rhanbarthol ac yn cymryd cyngor arbenigwyr asesu rhyngwladol, megis Dylan William a John Hattie, er mwyn sicrhau bod pwyslais o'r newydd ar Asesu ar gyfer Dysgu a bod y dysgwr wrth galon ein cynigion. "

  Kirsty Williams
 19. Asesu ar gyfer Dysgu

  Rydym yn symud ymlaen at ddatganiadau a ohiriwyd o'r cyfarfod llawn ddoe yn dilyn yr ymosodiad ym Manceinion.

  Mae'r un cyntaf gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg, Kirsty Williams: 'Asesu ar gyfer Dysgu - dull gwahanol yng Nghymru'.

  View more on twitter
 20. Ni chyflwynwyd unrhyw Gwestiynau Amserol

  Ni chyflwynwyd unrhyw Gwestiynau Amserol, felly yr eitem nesaf yw'r Datganiadau 90 Eiliad.

  Rhaid i'r rhain fod yn fyr ac yn ffeithiol, ac nid ydynt yn destun dadl.

  View more on twitter